19 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 2

19 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N Sahito — 2 YNMN Streza Konferansı Neticeleri Bay Makdonald İngiliz- lere Teminat Verdi. 3 Devletin Ittihadı, Hiçbir Millet Aleyhine Değildir. Londra, 18 (A.A) — Başba: kan B. Makdonald radyo ile neşredilen bir söylevinde Streza konferansında elde edilmiş olan meticelerden bahsederek İngiliz milletine - kendlsinin Streza'ya azimetinden evvel mevcud olan taahhâtlerden gayri hiçbir taah hüde girişilememiş olduğu hak kında teminat vermiş ve Al maoya'nın 16 Mart - tarihli beyannamesine kadar elde edil. miş olan neticelerin muhofaza edilmiş olduğunu söylemiştir. Başbakan — bundan — sonra Streza konferansında elde edil. miş olan neticeleri hülâsa etmiş ve bilhassa ba neticelerin en mühimminin ve en ziyade ehemmiyete şayan olanının Bü yük Britanya Faansa ve İtalya nn aralarındaki — tesanüd ve vahdeti ilân etmeleri ve giriş- miş oldukları işe devam eyle- meleri olduğunu İlâve etmiştir. Başbakan — sözüne devamla demiştir. ki: — İstikbalde — büyük — bir ümidle Intizar edebiliriz. Çünkü bu üç memleketin ittihadı hiç: kimse aleyhine müteveccih de- Kildir, bu üç memleket sulbun muhafazan — ve her hangi — bir milletin taarraza uğraması teh- likesinin def 'i için diğer mll- letlerin de kendilerine iltihak etmelerini İstemektedir. Lokarno muabedenamesinin bize tahmll etmekte olduğa ta- ahhüdleri teyid ettik ve bun. lara sadık kalacağız. B. Makdonald dün avam kamarasında şarki ve merkezi Avropa'nın — emniyetine dalir irad otmiş olduğu söylevi hü: Boğazların Askeri Vazi- Tâsa ettikten sonra 3 şabat ta- rihli İngiliz — Fransız beyanna- mesini batırlatmış ve vaziyetin salâh bulmakta olduğu bir sıra da 16 mart tarihli Alman be- yannamesinin ortaya çıkmış ol- duğunu ve bu beyannamenin sekeri bava kuvvetinin artmakta olduğana — göstermesi — itibarlle büyük bir tesir İcra etmiş ol- duğünu ilâve eylemiştir. Bay Makdonald'a göre hâdi. seler Avrupa ve İngiliz ef kârı umumiyeleri üzerinde yeni ve ibtilâlengiz bir tesir hâsl et- miştir. Bir musahedenin ahkâm- Din İblâl edilmesi çurişl mu- clb bir halde ve Almanya'nın bareketi — milletler — arasındaki mütekabil itimadı kökünden saramıştır. Zira bu hareket harbten sonra yapılacak - olan ea mühim belki de ea teşvik- kâr müzakerelerla - kl bunlara Iştiraki Almanya da — kabul et- miş idi - arefesiüde yapılmıştır. Bay Makdonald sözüne de- vamla demiştir ki: — Salhun —muhafazası — ile ulâkadar olanlar bütün idealler için olduğu gibi enlh için de fedakârlıklar ve battâ büyük fedakârlıklar yapılması zarureti olduğunu bilirler, Başbakan ciban sulhu mes'- elesinde herşeye rağmen ümld vardır. Mümalleyh son söz olarak şöyle demiştir: — Streza konferansı rubu muhafaza — kararları tatbik va gayeleri takib edildiği taktirde #iyasi havada bulutları dağıt: mağa ve sulh güneşinin çeh- resini göstermesine — yardımı dokunacaktır. | yeti Hakkında Dileğimiz — Başı 1 Inci sahifede — ulusal müdahaleyi davet edeceği ve Balkanlar'da yeni bir takım anlaşmalar akdinin bu emnl- yeti daba da takuiye eyliyeceği, bu münasebetle tezkâr olmak- tadır. Almanya'nın — deniz me- talibine gelince: - Baüanların 3-2 tarihli teklifler — cümlesinden ayırd edilmiyeceği — Ve ancak emniyetin Istikrarı temin olunduktan sonra ve Ver- say anlaşmasının beşinci mad- — desinin yerine gelecek bir uz- Taşmanın — çerçevesi — dahilinde — olmak şartile nazarı dikkate alınabileceği mütalea edilmek- tedir. Parla, 18 (A.A) — İngiliz. Fransız İtalyan tesanüdünü kuv- vetlendiren alustlar karumunun kararı matbuat tarafından bü- — yük bir memnupiyetle karşılan: — maktadır. Birçok gazeteler Danlmarka. mın İmtinamın anlaşılması lâ- — gimgelen bir hareket olduğunu ve bu memleketi tenkit etme- — mek lâzımgeldiğini söylemekte- dirler, Ü * Sövyet — itilâfından bahseden Le Matin — gazetesi, B. Laval'ın mütekabil yardım otomatismi fikrinden arkadaş B. Tevfik Rüşdü Ara) tara: fından — ortaya atılan boğazlar mes'elesini zikreden ayol gaze- te diyor ki: — Boğazların tahkimini is- ternekte Türkler müdafaa musavatı prensibini baklı bir çekilde tefalr etmiş bulunuyorlar. Esa- sen Törkler geçidi serbest bı- rakacaklarımı — ilâve — etmekte- dirler. Övr gazetesi de diyor ki: Türkiyenin beyanatının ma- nahı şudür., Balkan misakına mensub - devletler — boğuzların tahkimine — müsaade — ettikleri tekdirde diğer ulusların silâh- lanmasına iştirak -edeceklerdir. Bu hareket tarzı çok mantı- kidir. Cenevre, 17 (A.A) — Ulus- lar kurumu konseyi başkanı B. Tevfik Rüşdü Aras mes'elenin esasına temas etmeksizin boğaz- ların sskerlikten tecridi husu- sunda Lozan mushedesile tesla edilmiş olan fraklı muameleye Türkiye murahhası sıfatile itiraz etmiştir. Bay Tevfik Rüşdü Aras bünün mukabilinde Lo- karno anlaşması nevinden bir şey mevcud bulunmadığını kay- detmiştir. Sitr Con Saymou, Baron Alolsi uyumları Dörtler Misakı İçin.. Hükümetimiz Bu Misaka Rusyalle Ro- manyanın Girmelerini Teklif Etmiştir İstanbul, 18 (A.A) — İngiliz gazeteleri yazıyor. Streza konferansı netlcesi olarak teklif olunan Türkiye - İtalya -- Yugoslavya ve Yunanlstan arasındaki misak için Türkiye, bu mişaka Rusya ile Romanya'nın da girmesini İstemiştir. İstanbul, 18 (Hususi) — Balkan hariciye nosırları, mayısın onunda Bükreş'le toplanacaktır. Ordu Mensublarının Maaşı. ümera ve Zabitanın Yeni Maaşları Nasıl Tesbit Edildi. Ankara, 18 (Hususi) — Ordu mensablarının maaşlarına yapılacak olan maaş zammı İçin Ka. mutaya gelen lâyihada; birinci ferik rütbesinde bulunanların maaş aslisi 150, ferik rütbesinde bu- lonanların 125,. mirlivalar da 100 ile 90, miralayların 80, kaymakamların 70, yüzbaşıların 55 (le 45 ve 40, birinci mülüzimlerin 35, mülâzimlerin 30, zabit vekillerin 25 ve mskeri muavin- lerinin 20 liradır. Kamutay Hazirana Ka- dar Çalışacak.. Ankara' 18 (Bususi) — Ka- mutayın hazirana kadar çalı- şarak mevcud İşleri - bitirmesi tekarar eylemiştir. Artistler Izmir'e De Gelecekler.. Anka.a, 17 (Hususi) — Sov: yet artistleri, İzmir hemçerisi Voroşilof an arzusile İzmir'i de ziyaret etmeğe karar vermiş- ladir. Kamutayda Dünkü Müzakereler Ankara 18 (Husust) — Ka- mutay bugün toplanarak 1439 sayılı ordu ikramiye kanununda bazı değişiklikler yapmıştır. Rusya-Fransa Anlaştılar.. Esaslar Tesbit Edildi Cenevre, 18 (A.A) — Bay Laval vye bay Litvinof dün akşamki görüşmelerinde Fran- sız Sövyet itilâfinın esas hatla- rımı tesbit etmişlerdir. Nazırlar metnin yazılması için bükü- metlerine — müracaat — edecek- lerdir. Dünkü müzakereler Fransız: Sovyet — uzlaşması — esaslarının tesbitini şimdiye kadar gecik: tren küçük müşküllerin orta- dan kalkmasını temin 'etmiştir. İstanbul, 18 ( Hasusi ) — Cenevre'de devam eden konuş- malar neticesinde Fransız-Sov- yet anlaşması kat'i şeklini aldı, Bu husus için tafellât — bekle- niyor. ——— sanda kuyudu ihtiraziye derme- yan etmişlerdir. Bay Laval Türkiye'nin günün birinde Avrupa'nın bu mınta: kasında tesls olunacak müşterek bir emniyet sisteminden istifade etmesi arzasunda — bulunduğu müutaleasını serdetmiştir. Bay Litvinof Türkiye'nin ar: zasunu kabili tahahakkuk oldu Yakında Roma'da Konfe- | rans Toplanacak.. Fakat Almanya Bu Konferansa işti- rak Etmiyeceğini Bildirmiştir.. İstanbul, 18 (Hususi) — Almanya'nın, Roma'da toplanacak olan konferansa İştirak etmiyeceği Berlin'den haber verlliyor. Cenevre'deki kararlar, Almanya'da derin bir asabiyet uyan- dırmıştır. Trakya Müslümanları- nın Vaziyeti Ne Olacak?. Elen Dış Bakanlığında Yeni Bir Müzakere Geçti.. İstanbul, 18 (Hususi) — Atina'dan haber veriliyor: Trakya müslümanlarını alâkadar eden busasat bakkında bugün Elen Dış bakanl ğında — müzakereler icereyan etmişlir. Bu konuşma: larda Trakya genel — valisi (Londo) ile bugünlerde Atina'da bu- lonan Yananistan'ın —Ankara sefiri Sakelaropolos hazır bulun- müştur. Konuşmalardan sonra gazetelere hiçbir haber verilmemiştir. — . e— Kadınlar Kongresi Dün Istanbul'da Toplandı Murahhaslar, Kadınlara Hak Veren Attürk'ü Selâmladılar.. İstanbal, 18 (Hususi) — Arsınlusal kadınlar kongresi, Yıldız serayının büyük salonunda vali Bay Muhiddin'in bir söylevi ile açıldı. Murahhaslar, Türk kadınlarına saylavlk bakkını veren Ata. tör'kü hürmetle selâmlıyarak sndılar. — ——— Balkan Antantı ökono- mik Konseyi Toplanıyor Romen ve Yugoslav Murahhasları Ankara'da Istikbal Edildiler Ankara 17 “(A.LA) — Balkan antantı ökonomik konseyi Açtimalarına iştirak edecek olan Romen ve Yagoslav murahbasları bugünkü ekspresle çehrimize gelmişlerdir. Durakta dıyişleri bakavlığı namma karşılanmışlardır. Romen murahhaslar. Anka rapalasa, Yogoslay murahbasları — ise elçiliğe inmişlerdir. Elen murahbasları yarınki ekapresle geleceklerdir. Murabhhas heyet başkanları yarın sast 15,80 da — aralarında hususi bir toplantı yapacaklardır. Ökonomik konseyin genel toplantını da yarın saat 16,30 hilâllahmer merkezi binası salon- gana söylemiştir. ——— Ü lacında açılacak ıı-.ıı-ı.—mmnmnmm fT elyazı Panayır Komite Dün Topland"' Yeni Kararlar Verdi: Panayır faâl komitesi dÜ? toplanmıştır. Panayır yer"“ paviyonların tamirine şimdide? başlanmıştır. Panayır gazinosü” da — değişiklikler — yapılacaktıf Seyyah celbi ile alâkadar mite de dün faâl komlte ile bİF Hikte Panayıra fazla seyyah celbi imkânlarını aramıştır. Köylerde Talebe Bayramı Vilâyet köy bürosu; wl; köylerde #por alanlarınıt mayıs talebe bayramı içim B zırlanmasını mahtarlıklara P" dirmiştir. Her köyde bayramı geniş bir pr şenlikle geçecektir. Vali General Kâzım'? Dünkü Tetkikleri Vali General Kâzım dün Bergama'ya gitmiş, Foçfi Bergama ve Menemen köj rinde beş yıllık köy nlh'_ ma programı — tatbikatı kında tetkikler yapmıştır. Işçi, Esnaf Birlikleri Büdcesi. Cümhuriyet Halk Partisi bt mayesindeki İşçi ve eenaf birliki bürosunun yüzbin Hiralık böd cesl Ticaret Odam idare tince -Ökonomi gönderilmiştir. Atyarışları Yarış ve islâh eni üçüncü hafta atyarışları yapılacak ve koşulardın Ziraat bakanlığının 9 ballıkan — İogiliz - tayı caktır. B. Hulüsi Akgümüt ÖOn gün evvel llııl".'ı’ı hastanesinde — kendisine çi ameliyatı yapılan Eamiyet dürlüğü adii kısım Bay âulâd Akgümüş ı--"': iyileşmiş ve Memleket B* nesinden çıkmıştır. 4 Polonya Sefiri Geldi Polonya bükümetloin W kiye sefiri cenapları dün #kttf Afyon trenile şehrimize geliilt ve İstasyonda vilâyot DÜ':Y hukuk — işleri müdürü e Faad Yarddaş tarafından gılanmıştır. Dairelerde Teftif Vali muavini Bay Sedad datrelerde memurların çah larını tef tiş etmiştir. Memurin Koo| Memurin knqıad“ Ş resl yakında toplanacaktır: D lg lantıdan maksad; ıup":, yeni girlşeceği işler İcİR reden müsaade almaktır. bagöf gopfi yatıl”

Bu sayıdan diğer sayfalar: