19 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3

19 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ ı 19 NİS, nmıuu m | Günün Şar duyumları i İYaşüzüm Sevkiyatını Nasıl Yapmalıyız? Mücadelı;lslasyoııu Bu Husustaki Raporunda Neler Tavsiye Ediyor? Milliyet ve Beynelmileliyet.. —6— mîîhvı Fî.î'î"n e Türel'in Halkevin- Ce Verdiği Konferans, Her cemiyet İiçinde ferd, tkun gayesidir.. Hukuku Mevzaa onun İçin, onun refahı ma İnkişafı — için yapılmıştır. Kendisi de hukak kaldelerine olarak yaşamağa ve bu bir cereyanı için za: olan herşeye Trıza gös mecburdur. Bu rıza b teteceği kayıdların en başın- B TMuayyen ve budutları gaye * mahdud bir (otorite) altına 'k mükellefiyeti gelir. Ha- Arı gayesile mahdud bir Blaza, dedik, Bu gaye nedir? t cemiyetin gayesi, cemi- Büyesi de (Ferdlerin hu: k*' Meşrumsinı — tahti — te :';. almak) dır, Şa halde, .—.c' tahmil etmeğe mecbur n #torite ancak bu gaye- ltmin edinceye kadar mev 'i:::r- Hudadu. bo gayedir. devletler arasında filen ıı," yarın hukuken de alacak olan muazzam “etiyet içinde veziyet budur. Basn, içtimsi bir mehlük _k Ve Ğ bu vasfindan — dolayı, bürdar, ' Türeti termeğe içinde yaşamıya mec- ;.Mnoglnkl devletlerden, gibi İçtimat birer ı"’“ olmuştur. Nasıl ki ter- ıq;wııl bir mahlük oluşu İyeti - (Devlet) dediğimiz VU vücüde — getirmişse, ümlil, bugün kendi kendi. ":hyel edemiyecek — hale h".' olan (Devlet) i de daba B bir cemiyet İçinde ya- —“I: Mecbur vaziyete getir- k—'. Milletler arasındaki sıkı w Sebat mütekabil haklar N':Mıı vücüde getiriyor, Bekla vlet, Insanlık içinde yap- Mükellef olduğu vazife. k teshil yolunda diğerine etmek — mecburiyeti 5—,_"_“'_ Kendlal de, aynl —"_:lı. diğer devletlerden KA ve “kut, bütün bu zaruretler M EYCAĞ Ai vaziyete rağ- münasebatın hüsnü N'. temin yolunda tece: b beri izahına çalıştı- B Hlükda heti ee "lml;:u— bu münasebatın ida- b » Meyzu ve müeyyideli h "::m'""'l"l bütün mesaisl uku bulmıya ve tesla Ş—_ım olmakla beraber, budun £ değildir; ve bir gün 19 “;: Surda büyük sanayl Ane), "'düğu zaman, patronla N İstemek — hakkını İakâr edil. : ı._., lemez ki, bu bey Zeruri gördüğümüz ve .:'.;'ııı::..( İdeal - hukuk ) N henüz ileriye ge- B ihtiyac vardır. Dünya h_——.:lıvıedhıh. Yalnız, ' ki, bu hukukün “nek Tecssüs edeceğine İman ı.".İıı-. Arasındakt — münasebatı £ Taak, bir k kaldeleri bul ;ik ı_:'""! hukuku yarat- Tn GdUZ zavnedilmişti. NB ıi|Jluııılırı ©o kadar » Bugün bile, bu '_""“dl getirilen — eserl Samalib, Lirçok dev- Mecej tnları, moazzam Ürüir, l:ı: teşkil edecek - hal- Tada i k .:"“l çekilen müş: Mühim sebebi, hu- k Zamaolar, bugün L Ban G a vünda. — F Y tldelerin — bulunma- 5 Askerlik ee Şubesine Ihbarda Bu- lunanlar Okusunlar. İzmir askerlik şubesinden : Şubeye ihbaratta bulunanlar ihbar keatlarında açık adresi ve İmzalarını da yazmalıdırlar. Bunun harictinde vuku bula- cak İhbarat makbul totulm- yacaktır. Nü l lallahirBikair — J Köylerde Mekteb Imtihanlatı Bir muallim — vekill ve altı aylık vekillik müddetlerini Ni- san 935 sonunda dolduracak olan okutmanların bulundukları mekteblerin umumi yoklama ları (imtihanları) 28 — Nisan 936 — tarihinde — yapılacaktır. Ba mektebler 1 Mayıs 935 te kupatılacakt r. Yaşaya göre altı aylık müddeti Nisan sonunda olmyan — muallim vekilleri de diğer maallimler gibi derelere devam edeceklerdir. Nisan s0 nunda kapanacak ilk mekteb- lerin adları maarif memurları tarafından maarif müdürlüğüne bildirilecektir. Niszan sonunda ayrılacak — muallim - vekilleri, bütün İşlerini bitirmeğe mec burdurlar. Bunu yapmıyanlar mesleğe alınmıya gelecek yıl caklardır. Yalandır İstanbul esnaf cemiyetlerinde (L02) bin liralık bir salistimal olduğu iddia edilmiş ve battâ bu haber İzmir'de olmuş bir vak'a gibl gösterilmişti. İstan bul gazetelerinde okuduğumuza göre, İstenbul csnaf cemlyetle- rinde yapıldığı Iddia - edilen (102) bin Hralık sullstimalin salı yoktur. Muallimler C. H. P. Başkanına Teşekkür Ettiler İzmir İlk mekteb muallimle- rinden bir gruob dün Cümhurl. yet Helk partisi başkanı Yoz- gad saylavı Bay Avni Doğan'ı ziyaret ederek — muallimlerin dileklerini yerine getirmek hu sasunda — gösterdiği alâkadan dolayı bütün İzmir ilk mekteb muallimlerinin — teşekkürlerini bildirmişlerdir. Takas Komisyonu Vilâyet tukas komlsyonu dün toplanmıştır. —— TAYYARE SİNEMASI Bu gün Büyük Bir Sinema Harikası elefon: SISI Geçen yıl İsveç'e gönderilen bir miktar yeşözüm beğenil. miş ve bazı İsveç ticarethane leri ambslâjları bakkında tav. el elerde — bulunmuşlardı. Bur- nava zirsat mücadele istaeyonu müdürlüğü, yaş üzüm İhracatı hakkında bir rapor bazırlamış vilâyete vermiştir. Bu ra: porda ambalâjlardan evel üzü mün bilgili ve ambalüja daya- nacak çek'ide İstihsal! Tüzumu bildirilmektedir. Çünkü salkım. larda Hirçok saprofit ve para- zit hastalıklarının izleri vardır. amabalâjı da uygun ve Parazlıler, şartlar bulanca derhal üremek: te ve üzümleri de çürütmek.- tedir. İstasyon müdürlüğü, gelişi gözel yetiştirilen üzümlerin yaş olarak tane halinde ambealâj yapılmasını, ambalüj — kabları- nın; gideceği yerlere kudar çü rüklük yapmıyacak şartlar için- de gönderilmesini tavsiye et- mektedir. İstasyon müdürlüğü yaş — sevkedilecek bususi bağlarda, üzümlerin İüna He ye- tiştirilmesini de tavsiye ermek- tedir. Sovyet Artistleriüiıı Kon- seri Çok Güzel Geçti Atatürk'te Bulundu Ve Istiklâl İle Ankara, 17 (A.â) — Sövyet Rusya'nın büyük artistleri bu gece — halkevi #alonunda — ilk fastivellerini gözide bir kala balık karşısında vermiğlerdir. Sant 20 den İtibaren balkeyi nla büyük — salonu davetlilerle hınca hinç dolmuüş bulunuyor- du. Localarda başbakan, bütün bakanlar ve Sovyet büyük el: çisi B. Karahan, — saylavlar bulunmakta (di, Saat 21 e doğru Relsicâmbur Atatürk salonu — teşrif etmişler ve İstiklâl marşile karşılanmış lardır. İstiklâl marşından sonra en- ternsayonal çalınmıştır, Halke- vinden bir genç davetlilere Sovyet Ruaya'nın büyük artist- Nikâh Karşıyaka'da Bay Hasan Vâsıf kızı Bayan Mediha ile gazetemis muharrirlerinden B. Nuri'nsin evlenme — merasimi dün Karçıyaka belediyo ev- lenme dalresinde parlak -bir şekilde yapılmıştır. Birçok aile dostları bu münasebetle müte- addit büketler göndermişlerdir. Marşı Yeni evlileri kutlular ve me- sut olmalarımı dileriz. ha Telefon: 315 Alexandre Dumas Fils'la Ölmez Eseri La a n O Ka Marguerite — Gamiler Armand Duval Duval Pere Prudence rolünde ra ea melya Yoövnne Printempa Plerre Fresnay Lugne Poe Jennne Marken “ A OA AAA aa aa ae RAAAAAMAARAAM AAA AAA LAİ Beynelmilel Şöhreti Haiz Olau Bu Filim Busene Yalnız TAYYARE Sinemasında ve Yalnız Bir Hafta Gösterilecektir. AYR Foks Dünya Havadii Son Yunan isyamına iştirak ICA sleri (Türkçe sözlü) eden zabitlerin Harb divam huzurunda - muhakemeleri. Seans Saatleri amumnaanuunmu İHergün : 14,30 — 16,50 — 18,50 — 'erşembe : 12—14,30 mektebliler uma : 12 ilâve seansı, 21,15 | Dikkat:Flergün sön 21,15) seansı | —— tcanın (Uacz halk Seanm) Fi. 25—35—50 kr| Karşılandı lerini takdim etmiş ve halkevi pamına artistleri selâmlamıştır. Müteakiben program muci- bince — koasere — ba, Programın her bumarası büyük alkışlarla — karşılanmış geç vakta kadar devam etmiştir. İzmir'lilere Müjde. — Başı 1 inci sahifede — İşletecektir. Otobüsler üç — da- kikada bir hateket edecek, yolcuları taşıyacaktır. Maliye bakanlığı, mühim bir zararla atlı tramvayların kaldı. rılması içim bakanlar heyotine mMmüÜracant etmişti. Ayzıca bayın. dırlık bakanlığı da - teşebbüs- lerde bulunmuştu. — Bakanlar heyetl — verdiği — bir kararla uzayıb giden bu mes'eleyi ni- bayet halletmiştir. Birinci kordon Tay kısmı hariç olmak üzere parke dü- şetilmektedir. Hatlar söküldük. ten sonre. tamamen parke düşenecektir. Haber uldığımıza göre atlı tramvay İdaresinde ça- bşan 100 kadar İşçi ve memur ttamvay seferleri tatil edildikten sonra İşsiz kalacaktır. Bakanlar heyetinin şebirde derhal duyulan bu kestirimi üÜzerine ba memurlar vaziyet- lerini görüşmüşler, Maliye ba kanlığına müracaat ederek tez minat ve ikramiye haklarının teminini istemeği kararlaştır. mışlardır. Atış-Atlıspor Kulübü.. Atış ve Athapor kulübü üye lerinden 20 kişiden mürekkep olarak teşkil edilen faâl komite yarın halkevinde toplanacak ve kulübün nizamnumesinin hazır: lanması — etrafında — konuşula. caktır. Türkçe Muallim- ler Kongresi Ankara, 18 (Hususi) — Bu yıl tatil devresinde Ankara'da Türkçe — muallimler — kongresi toplanacaktır. Muallimlerin Hakları Borçlarının Yarısı Bu Yıl Verilecek Vilâyet genel kurultay maa- rFif encümeni dün toplanmış, masraf büdcesini koouşmuştur. Vilâyette mektebler çoğalmak: tadır. Kadroya , daha iki mü- fetiiş ilâvesi — ve hademe mik- tarının — artırılması — mavafik görülmüştür. Muallimlerin ala- cağı olan tazminat ve mesken bedellerinden yarısı olan 34,400 lira büdceye konmaktadır. Bor cun yarısı gelecek yıl büdeesine konacaktır. Manarif encümeni; muallimlerin tazminet ve mes ken bedellerinde man — mes'elesini kabul etme- miştir. Bir kısım üyeler İse azlıkla müuru zamanın nazarı dikkate alınmasımı iİstemişler. dir. murürü za- Belediye- nin Cevabı.. Belediyenin işevi Kapanmış Değildir.. Belediye başkaolığından dün aşağıdaki mektubu aldık: 17,4.935 Günlü nüshanızda çıkan (İş ve işçi arıyanlara ko- laylık) başlığı altındaki yazıya karşılıktır. Üç sene evvel gördüğümüz lözüum üzerine açtığımız İçevi kapanmış — değildir. Büromuz gene cektei gibi çalışmakta ve İşsizler içla fabrika vesalr mü etseselere ve evlere kendilerini yerleştirmek suretile iş arayıp bulmaktayız. Gazetenize gönderilen İlânla rın bedava yapılacağından çok sevindik. Ve bundan böyle icab ettikçe iİlân göndereceğiz, Say- gılarımla, İzmir Belediye başkanı Behçet Uz Kükürl Kaça Satılacak? Keçiborlu kükürtlerinden |ik parti yakında İzmir'e getirile- cek ve satışa çıkarılacaktır. Son günlerde kükürt fiatlerinde tor- ba başına bir İlra kadar yük- seliş olduğu ziraat müdürlüğün- c& tosbit edilmiştir. İhtikâra karşı konacaktır. Keçiborlu kükürtleri ilk ele #zami 300 karuşa teslim edile- cektir. İkinci eller; uzak yer- lere de olsa bütün musraflar. dan sonra torbasını 340 350 kuruşa satacaklardır. Muallimlerin Dilekleri. Dün Toplantı Yaptılar, İzmir muallimleri; C. B. P. kongresine gidecek murahhas- larla bir konuşma yaparak di- leklerini izah etmeğe karar venıılıîen"n Bonun için dün öğleden sonra mektebler mü. zesinde bazı — başmuallimlerle muallimler bir toplantı yapa- rak; — murahbaslarla yapılacak toplaatı gününde konuşulacak mes'elelerin — esaslarımnı — tesbit etmişlerdir. Afyon'da Kar Afyon, (Hususi) — Dün ge: ce Kütahya ve şehrimizde kar yağınıya başlamıştır. Hava çok soğuk ve kapalıdır. Kış âdeta geri gelmiştir. KU Sabife — 8 Almanya'ya Gi- decek Gazeteciler —.. .—— Cumartesi Günü Tayyarelerle Hare- ket Edeceklerdir.. İstanbul 18 (Husasi) — Hit- — lerla daveti üzerine Almanya: ya gidecek olan Türk gazete- elleri, cumartesi günü buradan — tayyarelerle hareket edeceklerdir. — Matbuat Kong- resi Hazırlığı... * Ankara, 18 (Hususi) — Ma: — yıs'ın yirmisinde burada top lanacak olan matbusat kongre: ,_ #ne bher gazeteden —murahhas gönderilecektir. Etibba Odasının Serg si. İstanbul, 18 (Bususi) — İe- — tanbul Etibba odası, şimdiye kadar neşretmiş olduğu mhhi 580 eseri toplıyarak bir sergi — açmıştır. Sümerbank Avrupa'ya Talebe Yolladı. Ankara, 18 (Bususi) — Sü- merbank, Rusya'ya 70 kişilik bir talebe heyeti gönderdi. Bun: lar, tahsll etlikten sonra mem- leketimize gelerek Sümerbank gübelerinde çoalışacaklardır. Çocuk Esirge- me Kurumu.. 15 Günde Ne Gibi Işler Başardı.. Ankare, 17 (A.A) — Çocuk esirgeme kurumu genel mer- kezl 1 nisan 935 ten 16 nisan — 935 tarihine kadar 1524 çocuk genel merkezin - polikilinikle. tinde müayene ve tedavi edil- miştir. Diş muayene evinde de 875 çocuğun dişleri musyene edilmiştir. Söt — damlasından her gün 160 çocuğa 1108: kilo yekün olarak bedava süt veril- miştir, yardım — yapılmıştır. Ayrıca 7 çocuğa da çamaşır, ayakkabı verilmek suretile ve- vindirilmiştir. Hitler'in Yıldönümü., Berlin, 18 (A.A) — Royter Ajansından: B. Hitler doğumunun yıldö. nümü olan cumartesi günü Berline gelmiyecek ve bunu Bavyora'da geçirecektİr. Bina- enaleyh ulaslar kurumu kon- seyinin tekbih kararına kurgı bu bafta içinde Almanya'da bir hareket vukuu muhtemel değildir. Bay Arif Baytun Dün Izmir'den Geçti Bayındırlık bakanlığı müste: teşarı Bay Arif Baytun evvelki gün Ankara'dan şebrimize gel- miş ve bayındırlık başmühen- D zaalan | e oe elandır ni KÜZLE Bi düne - disliğinde bir. müddet meşgul — olmuştur. Bay Arif; vali Gene- ral Kâzım Dirik'i ziyaret etmiş İ ve birlikte otomobille Mene. men - Bergama — arsundaki bü- yük Gediz köprüsüne giderek köprünün son vaziyetini gör: müş, Bay Arif; Avrupa'da bir —| tetkik seyahatine çıktığı için Atina'ya bareket etmiştir. Ora: dan Selâniğe de geçecek ve tet- kik — seyahatinden dönecektir, Ankara'ye'

Bu sayıdan diğer sayfalar: