19 Nisan 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 5

19 Nisan 1935 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Wwwwmmı_ TU ŞD ÇATT S 5 19 NİSAN =. ba Be- lediye Seçimi, —— D. Sürasınca Bozuldu. Kuataba, (Aususi) — Belediye Devlet şürasınca bozul: Moştur. Yeni seçime me zaman belli değildir. Kay: Takam Bay Sald Say'in başkan: hiğında “toplanan bir komite ..—İIJOH yıl içinde yeni bir 'alkevi binası yapmak için ça: Mnağa başlamıştır. Bina Ka: Ne'nın ortasında kuralecaktır. _"Hn. büdcesine kâfi mik: & Ptr koymuştur. Köylü kar: de köy büdcelerinde %ı İi Vine yardım farlı açmış. C_ş"'"ılıd. İlk okul İhtiyacı —hl'*km artmaktadır. Kay- Vali mımız Bay Sald, vaziyeti Y Murad Germen'e an- N ve yeni yıl vilâyet büd- ıs—" tahsisat konmuştur. — Yeni tonca yapısı sona :" Yakında açılacaktır. Bun- *Onra yeni- sebze hâli ya: .—h başlanacaktır, —bütün —ç:: ve kasablar burada ktır, & Kasaba'da yol çalışması ker a ? gözüne çarpar. Köy- —İh yollari N. la şehre bağ, Yolı * bozuk olan — İzmir v & Münakasaya kondu, bu İL.— İhalesi yapılacaktır. Yol p Kasaba'nın — Manisa İle ihli Maliyesi (Acsasi) — Malmü- Ü ..”:ı:ıı tahsil mü. * âül Hakkı vekâ- l Hakkı b “.Huıııln bulunduğu cek hale — gelmiştir. İümir edilmezse bir (elâ- kalınacağı mu- ku Bozdoğan Duyukları.. Bozdoğan, (Hususi) — Be:- lediye kanununa tevfikan yol birliği — çalışmalarına — devam ediyor. Kasaba (içinden açılan büyük yolun üzerinde bulunan demirci dükkânları kaldırılmış kâalara taşınmışlardır. Baydar'a köyünde bağ ve bahçeleri sulamak için bir ser- mayedar tarafındı alan arık: tan doğan iİhtilâfı dün yerinde mektubeu bay Agâh — halletti. Sıtma mücadele doktorlurı bu arkın fenoi bir şekle sokul düktan sonra su salınabileceğini söylediklerinden kaymakamlık ıslâh etmesi için arık sahibine tebliğat yapmıştır. Esasen Haydara köy sandı- ğından ayrıca köy namına bir arık açtırılıyor. 23 Nisan Çocuk haftasının ilk günüdür. Aydın'da Zebirligazlar Hakkında Konferans Aydın (Hususi) — Halkevi salonunda düğ akşam toğmen Namık — tarafından — (Zehirli gazlar) bukkında bir konferane verildi. Güazlar ve gazların go lecek savaşlarda — yapacaklarını çok açık bir dille anlatan toğ- men Namık dioleyicilerine bir- çok gazları da — tecrübelerle Öğretti. Konferanstan sonra Şefik ve Hüşeyin piyano - ve kemanla bir konser vererek Şubert'in seranadımı, Gösek'in gavutünu, Sarazat'ın sİigoyner veyzenini dans hongrovazını 9Smanlıcad Günün Meleket u Iaırıı Manisa Belediyesi Tahki- katı Mühimdir.. Vali Bay Murad Germen Yol In- şaatını Teftiş Etti. ——— Manisa, (Hususi) — Vali bay Murad Germen bugün yanında jandarma kumutanı Bay Şevket Turgut olduğu halde Manisadan Sultan yaylasına doğru açılmakte olan yolun yapılmasını gözden Manisa Kazalarında Mülki- ye Mütettişlerinin Yaptıkları Teftişler.. Salihli, (Hususi) — Mülki. ye müfettişi bay Hikmet bir haftadır kaza ve belediye İşle: rini teftiş etmektedir. Alaşehir, (Hususi) — Kaza mız belediye, nüfus va hususi muhasebesi — ile kaymakamlık ve tahrirat dairesl İşleri mül kiye müfettişi bay Hasib tara. findan teftiş edilmiştir. Belediye İşleri üzerinde bay Hasib uzun boylu tenkidlerde bulunmuştur. Tenkidi taşıyan ve şimdiye kadar — yapılması lâzım iken gerl kalan Kend işleri hakkında — mufassal - bir rapor — kaymakamlığa — veril miştir. Kula, (Hususi) — — Alaşehir dafrelerini teftiş eden mülettiş bay Hasib bureya geldi. Bü tâün daireleri ve belediyeyi gözden geçirdi. Buradan Eş me'ye gitti. Eşme, (Hususi) — Mülkiye müfettişi bay Hasib dalreleri ve belediyeyi teftişe — başlamış- ..— geçirmiştir. 35 kilometre kadar uzunluğunda olan bu yol köy- lâmüzün emeklerile vücuda ge: tirilmektedir. Manisa valisi Bay Murad Civar köylüler imece ve te berrâ suüretile yolun sona er mesine — çalışmaktadırlar, Var olaunlar. Fırka reisimiz suylav Bay Ziya Karamürsel kazalarda bir teftişe çıktı. Salihli, Alaşehir, Kula, Eşme, Demirci, Gördes ve Kasaba'ya uğrayarak buraya dönecektir. Manlsa, (Hususi) — Baş mü- fettiş Nedim Nazml bura bele tır. BDenüz gördükleri hakkın: da sorulan suüsle cevab . ver- memiştir. diye İşlerini tefilş etmektedir. Bügüne kadar yapılan araştır. malar — sonun sekiz. memura Aydın'da Elek- tirik Işleri ——— c Aydın, (Husasi) — Belediye encümeni Aydın — şarı elektiri- kini keşifnameden yüzde 17 aşağı İstekli İstanbul'da Sald Arif ve Sald Ömer mücsecse- sine (12,224) İraya İhale et diştir. Belediyenin bu İş için parası hazırdır. — Tesisatı mü teahhitler, altı ay - içinde biti rerek belediyeye teallm edecek lerdir. Bu itibarla Aydın'ımız önümüzdeki sonbaharda yeni ve düzgün elektirik kurumuna kavuşmuş olacaktır. Aydın'da Çocuk Esirgeme Kurum Kurultayı.. Aydın, (Hususi) — Çocuk esirgeme kurumu yıllık kurul tayı dön Balkevinde toplandı. Başkanlığa sıhhat çevirmeni Dr. Hayrl seçildi. İdare heyetinin okunan bir yıllık çalışmasında; Bir yılda 637 lira gelir eldea edildiği, 87 çocuğa elbise 53 çocuğa ayakkabı - verildiği iki çocuğun taksltleri ödenerek Ye- nipozar yatı mektebine yerleşti rildikleri mekteplere ders leva zımı ve süt çocuklarına da süt dağıtıldığı bildiriliyordu. İdare heyeti seçiminde: Eski başkan Dr. Kemal, Seyfi Tezer, Bayan Salme Yazgan, İsmall terzi, va ridat çevirgeni Salih ve tapu muhuafızı Yakub kazandılar, Kuromun yeni yıl büdcesi 1026,78 İlradır. DU S e CAİ işten el çektirdi. Geçen birçok yıllar hesapları ve İşleri gözden geçirlleceği — için — araştırmanın hayli zamen süreceği anlaşıl- maktadır. Manisa, (Hususi) — Jandar- ma mıntaka wüfettişi Tum Ge- neral Osman Nuri bügün Kü tabya dolaşmasından Alfyon ta- rikile Manisa'ya geldi. Nazilli'de Köylerde_M_ekteblcı'" Yapılıyor. Belediye İşleri De Iyi Gidiyor. — Nazlili, (Husust) — — Nazilli kaymakamı Bay İhsan mekteb — İşlerine çok çalışan ve Maarif sabasında gerl kalan kazanın her köyünde bir mekteb yapısı yükselimek İçin uğraşan — blr iİdere adamımızdır. Geçen yıl Atca'da — yapılmıya — başlunan mekteb yapısının — östünü de çıkarmak için Atçaya belediye mübendisini göndererek proje: #ol yaptırdı. Atça mektebi iki katlı olarak yakında - bitirile- cektir, Atça'lılar mekteble beraber bir de hükümet konağı yaptı- rıyorlar. Bunun projesi de ha- zırlanmaktadır. Nazllli beledi. yesi hakikaten çok iyi çalışan * belediyeler arasındadır. — İstas- yondan her çıkan yabancı Nua- zilli'de çok çalışan bir belediye olduğunu görüyor. Caddeler çok temiz, her bakılan yerde bele- diye çalışmaları kendini göste. riyor. Belediye hıfgıssıhha — ka- Bununu tamamen tatbik ediyor. Pamuk islâh istasyonu ve yenl yapılacak mensucat fabrikasına giden yol yeniden yaptırılmak- tadır. ANADOLU Günlük Siyasal Gazete Sahip ve Başyazgam Haydar Rüşdü ÖKTEM Umumi neşriyat ve yazı İşleri müdürü: Kemal Talât KARACA İdarebanesi; ” İzmir İkinci ler sokağı C. Halk Fırkası binası içinde Telgraf: İzmir « ANADOLU Telefon: 2776 « Posta kutusu 405 ABONE ŞERAİTİ: Yıllı , Ah 700, h ıa aa bayla Üç ANADOLU MATBAASINDA an Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu No. 20 ’*—.oı Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği (Alâmeti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzmanlarımızın- (Mütahassıs) S 2 F . #ekil gibi. a gek (bak: beract) — İAf f “kendisinde hiçbir mat- ::—Öğıdıı. ibra ot- bela görmedim, ken biçbir alacağım - kalma- ekte bir ziyan Pa f Hi (ilhah etmek) — 'af etmem ve ilbah .'.'l Mmudur?, arsu- ’:::'—l*llııııı için bu varmanız doğru Önek — ermel Sh ':h::İ :ıî:ı Mı:ok Dak f!f/ ; Abraz etti, 6ö- için bir belge 9 İbresj dalma Bep gl CN pusülanın İğ —'!ı :——kıı N gösterir. M.îmîı. dere gazetelere vereceğiz. x_ Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. — Kökü Türkçe olan Kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır; Aslırak olan hak, aslı ügüm olan hüküm, örnek: İşret btilâsı, Ibtilâ ların en güç yenlilenlerinden biridir. İçki düşkünlüğü, düş- künlüklerin en güç yenilenle- rinden biridir. Mübtelâ — düşkün örnek: İşrete, kumara, envar mesaviye mübtelâ bir adam, İç- kiye, kumara, törlü kötülükle. re düşkün bir adam. ibtidar etmek — başlamak. örnek; Mesaiye Ibtldar eder etmez önümüzdeki müşkülâtın vahameti kendini gösterdi. Ça- hşmaya büaşlar başlamaz önü- müzdeki — güçlüklerin ağırlığı kendini gösterdi. Ibzal etmek — bol bol ver: mek (bak: bezletmek) Tcab — gerek, lüzum (T. Kö.) örnek: 1 — İşin icabı ne e onu yapmalı, İşin gereği me İse onu yapmalı 2 — icabına göre hareket edioiz. Lüzumuna göre hareket ediniz. İcabetmek — gerekmek örnek: — söylediklerinize na- zaran mes'elenin böyle olması icabeder, Söylediklerinize göre soramuan böyle olması gerektir. Tcabı maslahat, İcabı hal — gereği İle inikad eder, herbir bağıt, bir kanışma İle bağıtlanır, Mucibince — yapıla örnek: bu emiranmeyi vekile arz İle mucibeslni alınız, bu buyrultaya bakana sunarak ya- pılmasını alınız. fcabet — kabul örnek; davetinize kcabeti bir vazife addederim, çağırışınızı kebulü borç sayarım. fenbot etmek — kabul etmek örnek: siz bu kadar davet ettikten sonra onun da İcabet edeceği aşikârdır, siz bu kadar çağırdıktan sonra onun da ka- bül edeceği besbellidir. icad etmek — İicad etmek (T. Kö.) keşfetmek — 1 açınlamak, 2 (bak: fcad) Jcad ve Ihtira etmek — bul- mak örnek: gramofonu — Edison fcad ve ihtira etti, gramofonu Edison buldu. icad ve ihtira — bulu örnek: On beşinei asra bir lcad ve ihtira asrı denilse se- zadır, onbeşinci asra bir bulu: lar warı denilse yerindedir. Mucit, muhteri — bulman, bulun metle anılır, böyük bulman: ların adları taribte — saygı İle onulır. fcar — kira (T. kö.) fcar etmek — kiralamak, ki- Taya vermek örnek: | — Evibi, aylığı elli iraya İcar etmiş, evini, aylığı elli liraya kiralamış. 2 — kcar etmek — istediğim odaya henüz bir talip çıkmadı, kiralamak iİstediğim odaya he- Büz bir İstekli çıkmadı. icare — kira örnek: ba evin İoaresi sene- do altıyöz Uradır, bu evin ki. rası yılda altıyüz İliradır. Mucir — kliralıyan örnek: macirl İle bir türlü solaşamadı, kiralıyanı İle bir türlü anlaşamadı. Müstecir — kliracı örnek: mucirle müstecir ara- sında tam bir itilâf var, kira- hyanla kiracı arasında tam bir anlaşma var. Istlcar etmek — kiralamak örnek: bir oda fsticar etmek İstedim, başıma gelmiyen kal- madı, bir. türlü bulamadım, bir oda kiralamak İstedim, ba: şıma gelmiyen kalmadı, bir türlü bulamadım. lclâ — sürme felâl — ululama iclâs, ik'ad — oturtma femal — soma. örnel Mes'elenin — icmali ça ki... — Soraumun — soması gu ki.., femal etmek — somlamak, örnek: Mes'eleyi o kadar İğ- lâk ettiniz ki şimdi onu icmal etmek bile müşkül, sorumu o kadar — karıştırdınız ki — şimdi somlamak bile güç. Hülâsa —özet, örnek: İşin hülâsası —arana cak olursa, İşin özeti aranacak olursa, Hülâsa etmek — özetmek. örnek: şimdi — müsandenizle mes'eleyi bir hülâsa edelim, şimdi izninizle sorumu özetelim. icra (tözel terim) — yüret örnek: verilen hükümlerin ferası için evini satışa çıkar, dılar, verilen hükümlerin yü reti için evini satışa çıkardılar. dera etmek — — yürütmek, yapmak örnek: 1 — bir kere hük- medllen birşeyi behemehal fera etmek lâzımdır, bir kere hük- medilen birşeyi ne olursa - ol. sun yürütmek gerektir. T ÜLLARan li Hai Türkçe “Çek,, kökünden tir, emrinizi yapmak bana bem ödev hem de onurdur. fera ettirmek — yaptırmak örnek: yalnız emretmek — kl- fayet etmez, emirlerini lera ettirmek de lâzımdır, emretmek yetmez, emirlerini — yaptırmak Ça gerektir. İcra ve infaz — yürütüm örnek: büküm icra ve infazı adaletin en mühim İcabatından biridir, hüküm yürütümü, tü- zenin en Önemli gereklerinden biridir. lorayı san'at etmek, İcrayı memoriyet etmek — ekzemek. örnek: 1 — Türkiyede ferayı san'at etmek İçin ecnebiler hakkında bazı eşkâl ve mera- simin Hası lâzımdır, Türkiye'de ekzemek için yaduyrular bek- kında bir takım — çekillerin ve törenlerin yerine getirilmesi ge- rektir. 2 — Bir memur için İcrayı meravriyet 'etmek vazifedir, bir Aşyar için işini ekzemek — bir borçtur. fora dalresi — Yürütge, örnek; elimdeki hükmü lera dalresine götürerek İorasını ta- leb edeceğim, elimdeki hükmü yörütgeye götürerek yürütülme- söni declncaaki., 'i N | f İ j ı e aS Gd

Bu sayıdan diğer sayfalar: