25 Ocak 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3

25 Ocak 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Rusya, Ccneyrede çok mü him metalibatta bulunacak. Rusya, Italya, Almanya ve Japonya ile olan iktısadi münasebatını kesmeğe karar verdi. Paris, 24 (Radyo) — Uluslar sosyetesi konseyinin önümüzdeki içtimainda, Sovyet Rusyayı Ha- riciye Namırı B. Litvinof temsil edecektir. Moskovadan gelen haberlere göre; B. Litvinof, Cenevrede mühim metalibatta bulunacaktır. Rusya Hariciye Nazırı; Rusyanın; Almanya, İtalya ve Japonya ile olan iktısadi münasebatım kes- meğe karar verdiğini bildirecek ve bundan başka cumhuriyetçi İspanyaya müşterek yardım yapıl: masını konseye teklif edecektir. Alâkadar mehafil, B. Litvinofun, daha bazı mühim metalibatta bulunacağını iddia ediyorlar. Japon kabinesinin istifa edeceği söyleniyor Çin tayyareleri, dün Nankin tayyare meyndanını bombardıman ettiler Bir Amerikalı Bize neler vadediyor?)| İstanbul, 24 (Hususi) — Van Rizi adında bir Amerikalı bu- raya gelmiştir. Bu zat, on altı milyon azası bulunan (Hizmet mabedi) adlı müessesenin reisi | olduğunu, sulh için çalıştığını ve bütün memleketleri gezerek, silâhsızlanma için propaganda yaptığım biz de muyafakat oder sek büyük iktısadi menfaatler göstereceğini söylüyor. Amerikalı akıllı bir adama benzemiyor. Filistin Yahu- dileri Umumi bir kongre akdettiler Kudüs, 24 (Radyo) — tin Musevileri, umumi bir kon- gre akdetmişlerdir. Bu kongreye, (Ajans Yevis) reisi doktor Veyz- man riyaset etmiştir. Kongre, bütün dünya devlet- lerine verilmek üzere bir mah- zar hazırlamıştır. Bu mahzarda, gerek Almanyada ve gerekse Polonya ile Romanyada Yahu- dilere yapılan muameleler ile Filistine hicret etmek istiyon Ya- hudilerin takyidini ve Yahudi milli ocağının, bir Arab devleti içinde mütecerrid bir halde bu- lanmasını protesto etmektedir. Filistinde Çete faaliyeti devam ediyor Kudüs, 24 (Radyo) — 25 ki- şilik bir çete Hayfa yolunda bir otobüsü durdurmuşlardır. Yol- cuların hepsi de Arab olduğun- dan hiç bir hâdise çıkmamıştır. Müfrezeler çeteyi aramaktadır. Kudüs, 24 (Radyo) — -Meç- hul şahıslar, Yahudi kampın- daki çocuklara ateş açmışlardır. Özü ve yaralı yoktur. Kudüs, 24 (Radyo) — Arab köylüleri fevkalâde — komisere müracaat ederek, — hükümetin şiddetli tedbirleri devam ederse köylerini terkedeceklerini; çünkü Çetelerin mukabelei bilmislinden korktuklarını söylemişlerdir. Üç vergi birleştiriliyor İstanbul, 24 (Hususi) — Üç vergicin — birleştirilmesi hakkın- daki lâyiha, Başvekâlete veril- m'ştir; Bu lâyihaya göre memur Şanghay, 24 ( Radyo) — (Honan) Valisi General (Guki), (Şan-Kay-Şek)in en yakın dostlarından olmasına râğmen, vazi- fesini ihmal ettiğinden dolayı tevkif edilmiştir. Hankov, 24 (Radyo) — On Çin tayyaresi, Japonların mühim askeri kuvvetlerini ve Nankin tayyare meydanını bombardıman ve sekiz Japon tayyaresini tahrib etmiştir. Tokyo, 24 (Radyo) — İyi haber alan membalardan bildirildi- gine göre Ticaret Nazırı istifa etmiştir. Adliye Nazırının istifası da beklenmektedir. Umumi bir kabine buhranından endişe ediliyor. Vidmanın Medyum olduğu iddia ediliyor. Meşhur ruhiyat alimi Arpad Nikolay, Vid. manın, ipnotize edildiğini söylüyor Pariste çıkan (Pari'Suvar) ga- zetesinin Viyana muhabiri; meş- hur ruhiyat alimlerinden profe- sör (Arpad N.kolay)la insan kasabıVidman hakkında bir mü- lâkat yapmıştır. Profesör, Vid- man hakkında kat'iyetle şunları söylemiştir. — Vidmanda ipnotizm alâ- metler müşahede ediliyor. Takdir. edersiniz ki, hiç bir sebep olmaksızın soğuk — kanlı- lıkla adam öldürmenin imkânı yoktur. Vidman, cinayetleri işlerken gözü- kapalı ve ekseriya terli bir halde bulunuyormuş. O takdirde bu adam, bir medyum- dan başka bir şey değildir. O takdirde Vidman tarafından öl- dürülen insânların hakiki katili, Vidmanı ipnotize edenlerdir. Vidmanın ikamet ettiği vik lâda iki gün iki gece kaldıktan sonra sağ çıkan Madam Jorjet Dovire, Vidmanıt canavar ruhlu bir adam olmadığını isbat eden bir delildir. Vidman, adam öl- dürmekten zevk alan bir kimse olmuş olsaydı, bu kadını sağ bırakmaması lâzımdı. Yakında Parise gidip müd- deiumumiyi ziyaret edeceğim ve izin - isteyip, Vidmanı halen dahi ipnotize edilmiş olmaktan kur- tarmağa çalışacağım. Profesörün bu beyanatı, mas kul ve hakikate uygun görüldü- günden derin akisler yapmıştır. M. Miçesko Polonya Hariciye Na. zirile konuştu ve müstahdem maaşlarından alı- Cenevre, 24 (Radyo) — -Ro- nacak vergi nisbeti, yüzde 25 olarak tesbit edilmektedir. Bu miktar, beş senede on beşe in- dirilecektir. Hayat ucuzluğu — temin edil- dikten sonra bu indiriliş çok mücasir olacaktır manya Hariciye Nazırı B. Mi çesko; dün ansızın Kana gtmiş ve orada bulunmakta olan Po: lonya Hariciye Nazırı B. Beke mülâki olarak uzun müddet ko- nuştuktan sonra, bu gün tekrar " Suraya dönmüştüt, Adliye Vekâleti Yeni kanun. lar hazırlıyor.. İstanbul, 24 (Huususi) — Ad- liye Vekâleti, yeni ve müh m kanunlar - hazırlamakla meşguh- ür. Kara ve deniz ticaret kanum larile avukatlık kanunu, noter ve icra tebligatının posta ile yapılması — hakkındaki kanun lar da yeni kanunlar meyanın” dadır. Yunanistanda Metaksası düşürmek istediler İstanbul, 24 (Hususi) — Yı- nanistanda general Metaksası düşürmek istiyen eski fırkacılar halka gizlice beyannameler da- gitırlarken yakalanmışlar ve ıssız adalara sürgün edilmişlerdir. İnhisarlar Vekili İstanbulda İstanbul, 24 (Hususi) — İn- hisarlar Vekili B. Rana, bu gün gelmiş ve ucuzlatılacak olan inhisar maddeleri etrafında mü- düriyette meşgul olmuştur. Câmrük beyanname- leri kolay bir şekle sokuluyor İstanbal, 24 (Hu.ııı')— Güm-| rük beyannamelerinin, bundan sonra kolay bir şekle konması takaarrür eylemiştir. Fenerler idaresi Müdürleri itiraz etmişler! İstanbal, 24 (Hususi)—Hükü. metimizca satın alınan fenerler idaresinin eski Müdürleri, satın alma kararına itiraz etmişler, (Lâhey) mahkemesine mütacaat edeceklerini beyan eylemişlardir. ilmit Bahisler —— ”| Yalovanın tekemmülü için direktifler verdiler Metanbul, 24 (Hususi) — Ata- türk, Yabvada Oteltermalde bir müddet istirahat buyurduk- tan sonra Millet çiftliğini gez- mişler ve Yalovanın tekemmülü Bazı yaşlı kızlarda yeis tam- dır. İç güdü ne bir başka mec- ra bulmuş ve ne de ulvileş- miştir. Bu zavallılar dicrct pisi- kojlarına tutulurlar. Her biri kendi bünyesine göre aksülâmel yaâapar, Bundan naşidir ki, kadın için direktifler vermişlerdir. marazt hallerinin şekli — pek K SEE çoktur. Meselâ bir tip, ' işte Başvek'llmlz heyecanlı, mahcup, yürümesi Otdtermalılc mat- | kararsız ve - sallantılı, bakişlârı ürkek.. Mendilini beceriksizce buruşturan, bir gürültü düyunca hemen — sıçrıyan, korkan: bir kadın. Gürültü ile kapanan bir kapı kalp çarpıntısına, sebep olur. Olmıyacak yere göz yaşları döker, elleri daima nemli. S- ğük terler içinde, âdeta yıkan- mış gibi. İdrarı bol fakat renk- siz. Şiddetli bir heyecan derhal ishal nöbeti yapar. Bu heyecan- lara bütün ahşasının teşennüclerile mukabele eder. Spazmofili de- nilen bir hal ki müz'iç bir ök-« sürük, boğazda gülle, göğsü kıskaçlıyan bir mengene, başı sıkan bir çember hissi, Ses ba- zan kısık, bazan da hiç çıkmaz gibi. Mide borusunun büzülmesi © derece şiddetli ki iştiha ile sofraya oturduğu halde heyeca- nından bir lokma yutamaz. Ar- tan cildi hissiyet her şeyden gıcıklanma hali verir. Sarsılma- lar, tikler ve hatta hakiki sinir buhranları da olur. Bu levha herkesin her gün rasgeldiği şeylerin bir tasvirie dir. Daha nice nice eşkâli var ki doktor olmıyanları alâkalan- dırmaz. Hamdolsun ki yaşlı kız nümuneleri asrımızda kaybolmak - tadır. Kadın çalışmak sayesinde Cinsi esaretten “kurtulmuştur. İş bekâr kızın istiklâlini temin-et- miştir. Ahval, tabii yolda yürümeğe müssit olmazsa bile, kâdiığın #rtık körkacak bir şeyi yoktur. Hassi meyelânlarına başka bir buat mümessillerine ziyafet verdiler İstanbul, 24 (Hususi) — Baş- vekil B. Celâl Bayar, bu gün mâtbuat mümessillerini Yalova- & davet etmiş ve Otelter malde kendilerine bir ziyafet verdikten sonra oteli gezdirerek bizzat izahat vermiştir. İstanbul, 24 (Hususi) — Baş- bakan B. Celâl Bayar, Yalovaya giden bazı zevatla memuriyet- lerine aid mesail üzerinde meş- gal olııııuludıı Uluslar Sosyetesı Konseyi Çarşamba günü Ce. nevrede toplanıyor Paris, 24 (Radyo) — Uluslar Sosyetesi Konseyi, Çarşamba günü toplanıyor. B. Eden, yarın buraya gele- cek ve şerefine B. Delbos ta. rafından verilecek ziyafette ha zır bulunduktan sonra akşam, tayyare ile Cenevreye hareket edecektir. Hariciye Vekilimiz dün Cenevreye gitti İstanbul, 24 (Hususi) — Ha- riciye Vekilimiz B. Tevlik Rüştü Aras, bu akşam hareket eden Avrupa ekspresile Cenevreye müteveccihen hareket etmiştir. B Tevlik Rüştü Aras, Ci nevreden bir hafta sonra döne- Ceğini, gazetecilere söylemiştir. T aI ü bayatım, iyi Bulgaristandan | 52, ime b gelecek göc- lara ve içtimai işlere hasretmesi mümkündür. Bazıları da müreb- biyelik, hastabakıcılık gibi fe- dakârlık derecesinde sadakati istilzam eden işlere girerek an- nel k açlığını aldatacak çareler Elhamra- Çıplak Melek Fransızca Başrollerde : Marlen menler İstanbul, 24 (Hasusi) — Bul: garistandan ana vatana gelecek olan Türklerin mümbitAntalyaya sevkedilmeleri — takarrür eyle- miştir. Bulgaristan Türklerinin celbi için İâzımgelen hususatla işti- gal etmek üzere mahalli idare- ler umum müdürünün relisliği altında bir komisyon teşekkül Ditriebe etmiştir. Herbert Marchal- Nelvııı Dn.ııı Bulgar kabinesi Aşıklar olu Bazı tadilâta uğradı Bumllııdı Dık Pml Made- len Karol ve Amerikanın 3 komiği RİTZ kardeşler SEANSLAR: 31,5 — 5,15 — 7,30 — 9 da İstanbul, 24 (Hususi) —Bulgar kabinesinde bazı tadılât ol- uştur. Tadilât; Harbiye Nazırile Da- hiliye Nazırı arasında çıkan ih- tilâfın bertaraf edilmemesinden ileri gelmiştir. Aralarında ihtilâf çıkan Har- biye Nazırı general (Lotof ) ile Dahiliye Nazın (Krazkofski) is- tifa etmişlerdir. Harbiye nezaretine general (Daskalof) ve dahiliye nezretine Maarif Nazırı (Nikoleyef) ıııııü nezaretine de (Maşef) tayin edil- mişlerdir. Sabık iki nazır arasındaki ih- tilâf, yeni intihabat kanunundan çıkımıştır. l Kadın-Erkek Yazan: Dr. Esad Hatiboğlu - TP Adetten kesilme devrinden son- ra kadında cinsi heyecanlar afıyorlar. Gerçi manevi annelik tabit annelikten ferağat edenler için büyük bir zevk membadır. Fakat şefkat ve hayır işleri için- de bunalmmalarına rağmen ka- dinlığa mukadder - olan vazife- lerden mahrumiyet benliklerinin en derin moktalarında daima kanayan zehirli bir yara kalıyor. Kadınların çoğunda âdetten kesildikten sonra iç güdel cinst heyecan 'geriler, Cinsiyet titrek şüleleri yavı vaş sönen bir idare hıı'ıdıl.ı' I!:Iuı: alır. Maa- mafih bu kaidenin istisnası da vardır. “Bazı kadınlar - âdetten kesildikten —sonra - hakikf cinsi açlık illetine tutulurlar. Bu has- talık etrafı hayrette bırakan ve kadını âlemin maskarası eden bir aşk iptilâsı şeklinde yahut iç sıkan marazi bir kıskançlık ile kendini gösterir. Âdet kesilmesinden sonra, bazı ahvalde müşahede edilen tenesül yolları kaşıntıları bu cinst coşkunluğu izah eder. Profesör Maranona göre bü- tün tenasüli faaliyet devrinde yumurtalıkların ifraz ettiği şalon- lar kadın uzviyet ve ruhiyetinin son hadde kadar vasıl olmasına mani olurlar. Âdetten kesildik- ten sonra kâdin 'uzviyeti, bun- ların tesirinden kurtularak -baş- kalaşır. Kadin erkekleşir, ana olmak imkânları “geçmiştir. Ru- hiyet erkekte-olduğu gibi zavk aramaâ yoluna- dökülür. —- Sonn var — Potekiz adaları İngiltere için üssü- bahri mi. oluyor? Loüdra, 24 (Radyo) — Tay- mis gazetesinin yazdığına göre; bu günlerde “Lizbona gidecek olan “delegasyon, Portekize aid. olan Mader, Asor ve Kapdör adalarınin, - harp vükuunda İn- giltere için bir üssübahri olarak tefrik edilmesini Portekiz hükü- metinden “istiyedoktir. Bulgar kralı Ramanya ' sefirini kabul etti Solfya, 24 (Radyo) — Bulgar kralı. Boris, bu gün Romanya sefiri Kriçeskoyu kabul etmiş ve yzun müddet konuşmuştur. * * SAT Şehit Gazinosu Beyoğlu Gardenbarında pek çok alkış ve takdir. toplıyan Sökiz kişilik korvin balet revüsü bu gün Aksu vapuru ile gelmiştir Ayrıca meşhur düst, komik, akrobatik -seler. Rus fantezi dânalar, Essiev's Meşhur. Miki kuartet dans monden Mühtelif artistler tarafından yeni, eksantrik mumaralar Pazar günleri saat 17 de matine, sair günler saat 21 de suare

Bu sayıdan diğer sayfalar: