1 Ocak 1941 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

1 Ocak 1941 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nüshası her yerde 5 kuruştur Çarşanba Tınnlwhoıı: grıs : 1 ADRES: İkinci Beyler sokağında| ».nci Kânun f,[',":'.;ğğ’u, MATBAASINDA 1941 BASILMIŞTIR d T n....an-iı-ı»'“"ı-"'-“—' No, 8400 HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR . Bu gece, beşer hayatının en karan- >İnk yıllarından birini tarihe göMÜYO Ho, 1940 o yıllardan biridir ki dalr alıs Yasından telehhüf duyacak pek az # Bulunataktır. Geçen sene bugün payı kıpkızı! kanlara - boyan * ; Bulmuştu, bu sabah gene ayni sla uyanıyoruz. — Bütün bir yıl içinde, boğuşma içinde, bu gü- içinde geçti i olmaz der- >mud insanların tarihi olmaz der. ' — hak'katen öyledir. Bütün bir yıl ver'z, harpsiz darpsız ferib, fa- yeçirmiş olııydıkyh_ıııun ::.iyv İ eT selefine benzemesini temsan Üre 1940 yılının kı 'a * saşka düşüncemiz tsimdi öylemiy'z? * Kunç muhasebesini yaparken ye| tne düşüncemiz, biricik endişemiz acaba bu seneyi de öyle mi geçirece- iz sual/ oluyor?. çe Geçen sene bu gün gene Avrupada harp vardı, fakat bu kanlı hailenin kurbanları bugünkünden çok azdı 1940 takviminin ilk yaprağını kopar- dığımız zaman kurban olarak - bir Polonya yıkılmış bulunuyordu. Bu- na mukabil bütün bir dünya ayakta idi. Bir gün olup da Norveçin harita. dan silineceği, Alman ohlanlarının | Kopenhig sokaklarında geçid resmi yapacağı kimsenin aklından b'le geç. Mmiyordu. Hele Hollandanın iki üç gün içinde çökeceği, Belçikanın : foste silip süpürüleceği ve nihayet © koskoca Fransanın o muazzem or- dusuyla on beş günlük bir mukave- metten sonra dize düşeceğ; kimin ha- yyalinden geçmişti?.. Fakat işte bü - tün bunlar, bu beklenmedik haileler bir sinema filmi süratiyle birb'rini ta- kip ederek tahakkuk etti. İ Maamafih netice ne oldu?. Mih - verc'ler, rüyada görülse insanı endi- şesinin çatlatacak bütün bu zaferlere rağmen Barbi kazanabildiler mi?. Hayır: Hem o kadar hayır ki, ge- Çen sene nihal zaferden ne kadar uzakta 'diyseler bugün ondan on misli daha uzaktadırlar. 'onu da görmüş, yaşamış, neticeleri. ni idrak etmiş bulunuyoruz. Yıldırım harbi Norveç gibi, Hollanda — g'bi, Belçika gibi hazırlıksız küçük millet- lere karşı, Fransa gibi hazırlıklı fa- kat içinden yıkılmış bir. heyulâya karşı tatbik edildi m?ddelçı hakika müteşebi ni muvi 3 yetten muvaffakıyete götürdü, fakat İngiltere gibi hazırlığı bir çok nokta. lardan noksan bile olsa ayakta dur- ma: doluşmasını ve nihayet kan dökmesini b'len sağlam seciyeli bir millete karşı tatbik edilmek isteni - lince tesirsiz kaldı. Bugün artık İn- giltereyi yenmek için beser dehası -| , n dakikaya-kadar misl'ni idrak Simediği. yen' bir takım - silâhlar bulmak veyahud da denizlere hâkim olan bu muazzam devletin yarın ol- mazsa öbür gün, bu sene olmazsa ge- lecek sene, hâdiselere de hâkim ol - TMasını beklemek Tâzımdır. İngiltere muhtaç olduğu vakti ka- zanmış, yıldırım harbin'n tesirlerine sartılmaz seciyesin; saika siperi gib; kullanarak harbi bir yıpratma harbi şekline sokmağa muvaffak ol- muştur. Harp artık bir sene, ik' ne, hattâ beş sene devam edebi fakat onu bundan sonra mihvercil rin kazanmasına imkân ve ihtimal kalmamıştır. Harbin geçen sene içinde her sa - hada mağlübu olan yegâne devlet İtalyadır. 1940 bidayetinde — İtalya muharip değ'ldi ve eger İtalya devlet adamları sinirlerine hâkim olmasını, hâdisel, bjektif bir iyeden görmesini b'lmiş olsalardı İtalya bu- gün de hâlâ harp harici bulunacaktı, ve hiç şüphe yok bu yüzden bütün dünyanın gıpta edeceği bir derecede huzur ve refaha erecekti. İtalyan devlet adamları, bir milletin tarihin- de belk; ancak bir defa önüne çıka- bilecek bu müstesna fırsattan İstifa- de etmesini bilmediler, harp harici kalmakta devam ederek hem harbe, | ©rle olacak yerde kör| (( kadar eden tetkikler yapacaktır. Bu arada noksanları tesbit ve L: ıulhli hâkim zafletle memleketlerini bu kor - kunç badirenin içine yuvarladılar, işte bu affed'lmez gafletlerinin ceza- sını bugün bir taraftan Arnavudlük | aşazasiyle de moşg makamatın arzusu üzerine askerlerin ve ordu hayvanlarının da iaşesiyle alâ- kadar olacaktır. dağlarında, diğe? taraftan Trablus- garp çöllerinde acı âcı çekmektedir - ;:.'i daha da çekeceklerinden baş < L —Devamı 2 nci Sahifede.. dolu bugü 6 Sahifedir. - dirildiğine göre, bugün toplanı karrer nazırlar hey'etinin içtimaı baş- ka bir tarihe bırakılmıştır. Garp çölünde Alman havacıları Acaba İngiliz- leri korkutmak mı istiyorlar? Maksat bu ise aldanıyorlar. BELKİDE İSTİLA- HAZIRLIĞI BUNUNLA BAŞLAMIŞTIR. Londra, 81 (A.A.) Gazeteler, İdüşmanın, şehrin ticaret ve mali mer- kezindeki tarihi eserlerle dolu sahayı lüzümsuz yere bombardımanını takbih ve böyle hareketlerin ancak ingilizlerin azmini kuvvetlendireceğini yazmakta-, dırlar. Taymis di «Bunun eri hedeflerden uzak bir mahalle akın yapılmamıştır.. Filvaki askeri bakımdan hasar — hiç- tir, fakat düşman tarihi eserleri tah- —— Devamı 6 ıncı sahifede — or ki: bir İngiliz tankı Libyada vaziyet Bardî;d—akiler mütevekkilâne bekliyorlar.. İngiliz tayyarelerinin faaliyeti 'Dessiye karşı da bir akın yapıldı. Kahire, 81 (A.LA) — İngiliz orta- şark umumi karargâhınm bügünkü tebliği: Trablusgarpta, Bardiya mintaka- sında topçü ateşimiz altında İz'aç e- | dilen düşman garnizonu, mütevekki- |iâne hâdiselerin inkişafını beklemek- | tedir. Sudan ve Kenya cephelerinde müf. n Tanliyeti olmuştur. Kahire, 31 (ALA )— Ortaşark İn- giliz havn küvvetleri tebliği Yılbaşı piyangosu 159739 numaralı bilete isabet etmiştir. Bu biletin hamili Diyarbakırdadır. İstanbul, 31 (Telefonla) — Yılba. &I piyangosu, bu gece sant 23 de be- lediyenin yeni yaptırdığı Taksim ga- zinosu salonlarında büyük bir kala- alık huzurunda çekilmiştir. Salonu stanbulun en kibar aileler; doldur- muştu, Kazanan numaralar gunlar-, dir: e . . ('üz bin lira -B![n'ımmıv bilete isabet et-i r. Biletin hamili Diyarbakırda- “Elli bin lira 260936 numaralı bilete düşmüş - “Kırkbinlira 260849 numaralı bilete isabet et- miştir. Otuz bin lira 005199 numaralı bilete düşmüştür. Fransada İaşe meselesi tetkik ediliyor. Vişi, 81 ÇALA.) — Havas: Taşe meselesi, halli lâzım gelen en âcil bir mesele halini aldığından, hü- bir araştırmalar bürosu teşkil ir. Bu komite, insan gidalerin! yerlerine ni gida maddeleri nraştıracaktır. İ ve bunların mü: olacak; askeri — Vişiden bil. toplanması mu Cenevre, 31 (A. —ii ÇİN - AMERİKA Çung - King, 31 (A.A.) — Mareşal . * . . Yirmi bin lira 833851 ve 426005 numaralı biletlere isabet etmiştir. . . On bin lira 2483149, 372895, 138059, 163377, 112120, 080576, 068465, 248153, 228755 ve 850734 numaralara düşmüş- tür. Üç bin lira kazananlar 1784 ile nihayetlenen elli biletin hamili üç bin lira kazanmışlardır. İki bin lira kazananlar 6918 ve 8161 ile nihayetlenen bi- letlerin hamiline iki bin lira düşmüş. tür.

Beş yüz lira kazananlar 434 e nihayetlenen elli bilet!n Hamili beş yüz lira kazanmışlardır. İsveçte Şiddetli soğuklar hüküm sürüyor Stokholm, 31 (A.A) — Bir kaç günden beri İsveçin geniş bir kışmın- da ve bilhassa gimal mıntakalarında !dı.ddtllı bir soğuk hüküm sürmekte- ir. İsveçin en soğdk menatıkında dün akşam hararet derecesi sıfır altında 43 çe kadar d i7müştür. Önümüzdek günler zarfında soğukların daha zi- yade şiddetleneceği tahmin olunu - yor, ———8ğam Rus-Rumen Ticaret ve mübadele anlaşması Bükreş, 81 (A.A) — Bir müddet. ten beri devam eden Rüs - Rumen müzakereleri sona ermiştir. Şan - Kay - Şek, Amerikayı ziyaret e- den general Şen - Sing -Şuyu kabul #tmiştir. General Amerikaya yaptığı bu ziyaret hakkında mareşala izahat vermiştir. p İki memleket ârasında hasıl olan anlaşmaya göre, Rusya Romanyadan kereste alacak ve mukabilinde Ro- manyaya konserve balık verecektir. kutlu olsun. Bügün, dünya milletlerinden çoğu- inun felâketler geçirdikleri bir dev- rede, biz çok kuvvetli, harpten en az müteossir, ahenk ve vahdeti yerinde, İharici ve siyasi meykii çok şerefli bir| et olarak yeni yıla girmiş bü-) lunuyoruz. m samimi, en temiz alâkamızı muha- faza ederek, bu yılbaşında — milletçe| meliyiz; Anadolu, işte böyle bir fikir ve ha-| eti ruhiye ile bütün okurlarının, bü- tün vatandaşların yıl bayramlarını tebrik eder. | skeri vaziyet | 941 Yılına girerken vaziyet nedir? 941 yılına girerken, muhtelif cep. helerdeki askeri durum şu merkez- dedir. İtalyan - Yunan harbinin 64 ün- €0 gününde, Yunan askerleri toprak- larına tecavüz eden düşmanını hat- ları arkasına atmış, onu tecavüz ya- tağından da atmak için takibe de- vam eyleyip düşman arazisinde mü- him yerleri İşgale muvaffak olmuş bulunmaktadır. 940 yılının son günü dç kahraman Yunan ordusunun muvaffakıyeti ile geçmiş, her yerde İleri harekâta de- yam eden Yunan kıtaları, bli mev- Cudlu bir düşman taburunu esir, 4 top ve mühim miktarda harp leva- zamı iğtinam etmiştir. Beratın cenubunda-İnkişaf eyliyen harekât, Üzümsuyu şimalinde Yu- nanlıların muüvaffak hamleleriyle ne- ticelenmiştir. Burada İtalyanlar, Asıl müdafaa hatları olan Tepedelen ve Kilisora- daki kuvvetlerini gori çekmeğte baş- lamışlardır. Cenuptaki harekât da Avlonyaya doğru muvaffakıyetle inkişaf etmek tedir. Yunanlılar burada bir kaç mevzi daha ele geçirmişlerdir. İtai. yan mukavemetinin, sön Yunan mu- vaffakıyet! karşısında birden kırıl- masi ve İtalyan hatlarınm bitbirini takiben çözülmesi ihtimali şimdi da- ha kuvvetlidir. Yunanistandaki İngiliz tayyarele- —Devamı 2 nci Sahifede— K e Necatiyi 12 yıl önce kaybet- Bugün, İzmirin güzide ve kahra- an evlâdi olan Necatiyi çok — gençi İyaşta ve memleketin kendisinden çok İhizmetler beklediği bir zamanda kay-| bettiğimizin 12 inci yıldönümüdür. | Necati, İzmirde doğmuştu. Hukuk mozunu İdi. Şark mektebini de o tesis| etmişti. Ateşli ve milliyetperver bir| genç olan Neckti, İzmir işgali üzeri-| ne hemen milli mücadele saflarına| geçti ve Balıkesirde; arkadaşı ve ken-| disi gibi yüksek değer taşıyan mer- hüm Vasıfla beraber «İzmire Doğ-? | İnkanlık ve medeniyet hakkındakili İkucaklaşıp yekdiğerimizi tebrik et-|! Hitler ve Ruzveltin son nutku ve mihverciler Bir İtalyan gazetesi Müsamahanın (!) da bir haddi vardır, diyor Berlin süküt ediyor. Londra, 81 (A.A) — Ruzveltin nutkunun miliver devletlerinde ak- sülâmeli çok kuvvetli olmuştur. Mihverciler, İngiterenin cenubi Afrikadüki arazi, Kanada ve Ternöy İle alâkasını kesmesini, Avusturalya ile Yeni Zelandanın Amerika hima- yesine girmesini istemektedirler. Böyle bir hal suretinin bütün ihtilâf- Tarı kaldıracağını iddia eden mihver- ciler, Amerikayı bu suretle tatmin etmeğe çalışmaktadırlar. Gayda, bugünkü bir makalesinde, Ruzvelti, İngilterenin — yambaşında — Devamı 6 ıncı sahifede — Kızılayın tebrikleri Şimdiye kadar, insani laştırmak sahasında ide: ve âlicenap Türk milletinin, yeni yılını da mesud ve bahtiyar geçirmesi li vaz'femizi kolay- kler veren büyük emenni ederiz. Kızılay İzmir Merkezi Mussolini PARTİ NAMZEDLERİ İLÂN EDİLDİ 31 (AA) — Cumburi - başkanlığı Anka: yet Halk partisj; genel vekâletinden: Boş olan Afyon mebusluğuna| umumi murakabe hey'eti azasın-| profesörü Şevket Raşid Hatiboğlu, Antalya mebusluğuna Sümerbank| #sabık umum müdürü Nurullah Esad| Sümer, Bolu mebusluğuna Samsun| İvalisi Avni Doğan, Diyarbakır me- busluğuna Cerrah paşa hastahanesi| emrazı akliye ve asabiye mütehas- sısı Dr. Ahmed Şükrü Emel ve Kars| mebusluğuna da, (Sön Telgraf) ga-i zetesi sahibi Etem — İzzet Benice, genel başkanlık — divanınca partil namzedi olarak seç'lmişlerdir. Sayın ikine; müntehiplere bildi- rir ve ilân ederim. €. H. P. Genel başkan vekili Başvekil Dr. REFİK SAYDAM Seylâp mıntakalarında Sular yavaş yavaş çekili- yor. Trenler” muntazam seferlerine başladılar. Menemenden alınan son malümata göre, sular çekilmekte devam ediyor. anisa istikametinden tecrübe mahi. yetinde bir tren Emirâleme gelmiştir. Menemen - Emirâlem arasında demir- yolu ve şosa üzerindeki sular da çe-İlen gosa kısmında yapılan tetki kilmiştir. Menemenin münhat yerinde — bulu-| götü nan sular çekilmekle beraber Borgama şosasının 86 inci kilometresindeki su- ların irtifar motörlü vesaitin geçmesi: ne mani olacak nisbettedir. Bergama şosasının 89 uncu kilamet. sinde suların alıp götürdüğü bil ata rdüğü şosa mhi, tahmimen G0 Devamı 2 inci sahifede — rus gazetesini çıkardı. Sonra mebus |Sağda cepheye giden bir Yunan askeri yavrusunu öperken, solda geçen lerde vatan uğrunda ölen maruf bir Yunan tayyarecisi seçildi ve buradan da şimal vlli)'el.»; leri istiklâl mahkemesi — riyasetine geçti. | Bundan sonra Necatiyi, artık gençi ve idealist Türk ihtilâlcıları arasın- da görüyoruz. Memleketini, milleti- ni seviyor, İzmir için titriyordu. Ta-| lil ona, İzmire tekrar kavuşmağı 'sip etti ve bilâhare maarif vekâleti kadar yükseldi. Bir müddet çalıştık- Luı sonra menhus bir bağırsak has- talığı, genç, dağ gibi Necatiyi alâr, igötürdü. Onun arkasından duyulan| elem ve matem, hâlâ tazedir, 'yerindedir. Necati, Türk inkılâbını jve Türk davalarının bu kaodar büyük,| bu kadar kuvvetli ve şerefli olduğu İzünleri idrak etseydi, ne bahtiyar lacaktı? Fakat çok sevdiği millet, iş-| İte onu anarak bügünleri yaşıyor. Çorçil Yunanlılar Halk tarafından| Yeniden fazla alkıslandı. Tarihi bir bina da yanıp gitti Londra, 31 (AA.) Başvekl! Çörçil,; evvelki göce — Striye yapılan | kalmıyan Gulld Hom sarayını ziya- ret etmiştir. Londra halkı, Çörçili — Devamı 6 ıncı sahifede — | Alman hücumundan sonra artık ka- |bulunan binden fazla erden mü |rarmış duvarlardan başka bir şey|bir düşman taburunu esir esir aldılar Yeniden mühimmat da ele geçirildi. Atina, 81 (ALA.) — 65 n n4h resmi tebliği: aparah DK Kuvvetlerimiz âralarında subay da teşekkil etmiştir. .ş Cephenin diğer bir noktasında * nanlılar 4 top, bir çok havan topu otomatik silâh iğtinam Harp malzemesi iğtinam oluni

Aynı gün çıkan diğer gazeteler