1 Ocak 1941 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

1 Ocak 1941 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SaYıIsı 5 KURUŞ Bulgarlar | Almanya | önümüzdeki | günler Bulgarların Berlinle yeni j siyasi faaliyet idame et tikleri hakkındaki ha - berler doğru bile olsa komşumuzun siyasi hattı yapması şimdiki halde beklenemez, Yazan: ETEM İZZET BF Safya'ile Berlin arasıtı siyasi fanliyelin canlanmış olduğu beri veriliyor. Sobr: Ye encümeninde redde uğrıyan Çankelun mihvere ilihak tekli - finden, Başvekil Filofun yeni yıl münasebetile irat ettiği sözl sonra bu haberin sıhhatine pek itimat etmek yerinde olmamak gerektir. Bununla beraber Berlin Siyasi mehafilinin Bulgaristanda yeni ve sıkı bit fanliyet muhafaza #tmesine de müsi hiçbir sebep ":'_:L nihayet Bulgaristanın mihvere iltihak etmesi gayesi © melindedir ve bu tecrübeyi bil - hazsa Avrapa harbi holıü':: Sanra defalarla yapmıştır. Bu » fa verileri baberde ise aynen Töy! .'_'"';'M,; mahfiller dikkat —ı:lıını yeniden cenubu ı-'l: bilhassa Bulgaristan: Avraeaa a aaaaktadır. Alman ::.:;: Berlin ve Sofya arasın. daki mühim diplomatik fanliyetin devam etmekte ar baltı hareketi tadil etmeniğ müt külât meydandadır. İtalya, y “llük: cephesinde denize Tük yaziyetine girmiştir. İtalya- NN bu vaziyeti Bulgeristana Ümit durümü de üşi- &ğ bi f rudiyetine z Vç gibi, dostumuz ve Koşum bulgeristanın -herhani # kendini kaptırması D, Lı.’dıı lebinde değildir. Bı"'::: şa İltil - Almanya Balkanlar bir Harp yapmayı göze almadı! ç: sulgrişlanın tekbaşına hulyakâ F yicimele kapılarak tecavüzi bir hazekete Kalkışması kendi felâke- tinidavet eder. Almanya ile bir- Tikli Veya Almanyaya güvenerek , va€ İöçavliri bir harekete ulğı' İ mastlada dü Bulgüristenin istik- Kİle, hürriyetine, benliğine VE yaşana hakkıı üçbir env iyel Ve mahtyziyet vâdi yok! Eşik devletler hakkında hbiçbir #STİ Ve istiklâl hakkı tanımıyan (Devarm 5 iszinsahifede) VAE Sit ğ F df w v hareketinde bir değişiklik —HHHHRH NİCE » babi gi biz hub | ber b | Yunanistanda kadı; Ortaya yeniden sulh şayiaları çıktı Yunan mehefilinde İtalya ile münferit bir sulh ektine Inanılmıyor göre sulh nasıl olur ? Atina 1 (ALA.) — Yunan siyasi mehaflli son günlerde çıkan mün- ferit sulli şaylalarına inanmamak- tadır, (Devamı 5 inci sahifede) Münhal meb'us- luklar için Parti namzetleri Ankara 31 (LA.)— C.H. P. Ge- nel Bışl.lıılu':ı Vekâletinden teb- tirz N.B: l::: rıu,—-n mob'usluğuna gdan Siyasal Bilgiler Okulu İktsat Profesörü Şevket Raşit Hatipoğ - ya, Antalyâ meb'usluğuna Silmer- bank sabık umum müdürü Nurul- lah Esat Sümer, Bolu müb'uslu - (una Maliye Vekâleti Nakit İş- 'eri Ulgum Müdürü Celâl Sait Si- Tön, Çankıtı meb'usluğuna Sam- sun valisi Avni Doğun, Diyarba - kır meb'usluğuna Cerrahpaşa has- fanesi emrazı akliye “ve asabiye mütehassısı Dr. Ahmet Şükrü E- med ve Kars meb'usluğuna da Son Telgruf gazetesi sahibi Etem İzzet Benice Genel Başkanlık di- yanımca Parti namzedi ölarak se- çilmişlerdir. d Sayın ikincl müntehiplere bil - dirir ve ilân ederim, | € H. P. Genel Başkan Vekili | Başvekil Dr. Refik SAYDAM ——— Merhum Nşeı_liniı kabrinde * ihtifal Şmerhüm Msarif Vekili “ain ölümünün *ÜR inci yıl- “v'::,"ü[:..ı_ Milli mücadelede Şet- ee olrafında öğğalta çalışan ba değerli İnkılâpçi9ı herkes bugün ble samaktadır. " u-bı“: de G yıldönümü münasei Bazı mehafile. gmumi murakabe heyeti azasın - M A nlar cephedeki askere kışlık hediy e gönderiyorlar Toğilizler bu ! Eden'in Yunan sabah dört | Milletine yılbaşı emi batırdılar mesajı I Dün Preveze mıntaka- Vapurlar Arnavutlu- || ş p ğa bir İtalyan tayya- ğa top ve kamyon nakletmekte idi Belgrat 1 (A.A.)— Belgrat gazetelerinden çıkam haberle- | | göre tngilix bere gemileri bü sabah Adiryalikle dört İaşe l vaptru batırmışlardır. Bu va- purların ağır toplar ve kam- yonlar nakletmekte - olduğu tedir. İngilir resi düşürüldü Londra 1 (AA.) — İngiliz hari- çive Nazırı Antoni, Eden, “Yunum milletine gönderdiği bir mesajda bilhama şunları söylemekledir" «Hariciye nezaret'nde yeni va - zifeme başlarken, iki milletimizin tmüttefik oluşu ve hayattan fazla kiymet verdikleri prensipler için mücadelede bulundukları düşün- cesi kadar bana haz veren başka bir şey yoktur.» Eden, mesajına Yunan milletine muvatfakiyetler temennisi ile ni- (Devamı 6 ci sayfada) ve Yugoslav hududu hizasın- da vaku bulmuştur. Batan va- purların mürettebatı salimen karaya çıkmışlardır. | n ; Bir İngiliz tayyatö - düfi mitralyözü 100 parayıistihkar

eder birdükkâncı! Bir vatandaşın polise müracaatı üzerine 4 Aakarada Cebecide- M:::,:":Hr ihtifal yapılacak- ki tıt. Balıkpazarında cürmümeşhuda gidildi n (Yazın 5 inci sahılede) kiş tatili Cüma veya Pazartesi günü karar verilmesi muhtemel Büyük Millet meclisinin kış ta - tili hususunda önümüzdeki curha veya pazartesi günkü toplantısında karara alınması muhtemeldir. Söy lendiğine göre, martın 3 üne kadar| tatil kararı verilmesi ihtimali ol - duğu gibi, ahvalin icapları dalo - yısile yaz mevsiminde — olduğu &ibi fasılalarla mesaiye devam e- dilmesi de muhtemeldir. Hiddetli kiract ev sahibini bı- çakla yaraladı!. Bir sar'alı adam da mangala düşüp yandı ! Galatada Karaoğlan sokağında 21 numaralı evde oturan Mahimut Dal kiracısı Yaşar Yılmazdan ki- Ta istemiş Yaşar vermeyince ara - larında kavga çıkmış ve Yaşar ev sahibini bıçakla yaralamıştır. Haliç Fenerinde mumhane cadk| desinde 2 numarada oturan Ömer Uysal isminde sar'alı bir vatandaş odasındaki mangalın üzerine düş- üŞ VE yanarak Cünkürürün öter mobili ile tehlikeli bir halde Cer- rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. ——— Ortaköy mezar- lıklarından 60 kilo demir çalmışlar! Bu açık gözlerden biri dün.altı'ay hapse mahküm edildi Mezarlıkların — parmaklıklarını söken açıkgözlerin birer birer ya- kalanmalarına devam olunmakta- dır. Bu kere de Süleyman ve Meh- met Emin ismihde iki kişi Ortaköy mezarlıklarından altmış kilo de- mir parmaklık sökmek — suçu 'ile yakalanmışlar ve ? inci asliye ce- zaya verilmişlerdir. Mahkeme dün bunlardan Sü- leymanın suçunu — sabit görerek 6 ay hapse ve o kadar da emniyeti umumiye nezareti altında bulun - durulmasına karar vermiştir. Di - ğeri beraet etmiştir. Sabıkalı bir randevucu kadın tutuldu Kurtuluşta tramvay yolunda bir #partımanda oturan randevücu - luktan sabıkalı Marinin yine gizli fühşe devam ettiği haber âlınmış ve dün apartmanı basılarak içeri de & genç kadın bulunmuştur. ASKER GÖZİLE CEPHELER 64 üncü gün Arnavutlukta harekât önümüz » geki günlerde, Yunanlılar lehine 'yeni muvaffakiyetler kaydedecok slâmetler görünmektadir. Berat çephesinde Yunanlıların. (Devama 5 inci sahifede) Bahip sini, gazetemize, gazetemİzin vesile diye maddelerile hücuma yeltenen best eşinmekte serbösi arzederiz, Orman nizamnamesine ilâve o- larak yeni bir nizamname hazır - landığı Ankaradan bildirilmekte- dir, Bu nizamnameye — görenakliye veya-müruriye tezkeresine — bağlı hef'türlü orman malları her send haziranında yoklanacaktır. Yok - lanta Yyapılacağı ormman — daireleri tarafından Mahalli vasıtalarla ilân olunacaktır. Orman mükavele ve iein kâğıdı sahipleri ile öorman İlrımı ticaret kasdile toplayanlar toptan Veya parakönde — safanlar ilâm müteakıp bir haftâ içinde el- lerinde bulunan tomruk, keflste, mahrukat ve bütün diğer — örman mahsullerinin cins, âdet, eb'at ve vezinlerini bulundukları yerleri, tezkere tarih ve numaralarını bir beyanname ile ormân — dairt&sine bildirmeğe mecburdurlar. Tayin e dilen yoklama günü mevtut mal- lar beyanfaflede gösterilen vesi- Kalarla karşılaştırılacaktır. Vesi - Kkalarıma her suretle uygun çıkâa malların nakliye ve müruriye tez- kereleri değiştirilecek, mevcodu ÇERÇEVE Kalem Kalem, Mmemleketimizde ök- süz bir ülettir. Bultanahinette- ki askeri müzenin önünde dizi. dizi bekliyen eski zaman top « ları gibi, kalcın, memleketimize de herhangi bir hedefi teshir etmek iktidarından mahrum « dur. Bunda âmil, birçok kale- min, hakikaten amskeri müze önünde dizi dizi bekliyen cski zaman teplarına benzemesi öl- duğu kadar, birçok hedelin de vurdumduymaz hassasiyetsizlie B.. Bazı hedeflerin bir iktidar sandığı, halbuki halis bir “âdeğ mi iktidar, olduğunu bilmedi; bu kör ve sağır hassalyetsizlikş ©k geçmez bir gergedan derisi gibi, akıl, mantık, ilim, vicdan ve ahlâk tarzında bütün idrak Başmuharriri: EYEM İZZET III'ÇI sahibi, zaman zaman dünyanın en ulvi seciyesile en süfli karakterini bir araya getirmiş olan (Babıâli) caddesinin iğrenç bir an'anesini ihya etm ek niyetindedir, Bu gazete, Türk matbuatının, kâğıt ve sahife davası gibi bir mesele- sahibine ve gazetemizin (Babıâli) kadrosunda en mümtaz istimleri cemeden yazı kadrosuna emsalsiz bir bayalılıkla çatmaya mahsus- bir kullanmaktadır, Asıl silâhları hullınııııhıı taaffün ve tefesstih bir düşmana karşı kahraman, selâmet ve şerefi ancak ric'atte bulur. Bundan böyle, ahlâkımızın, ismimizin irfanımızın ve tenezrülümüzün- bu bahse devama müsaade etmediğini bildirir; adi yaratılışları, kendi çöplüklerinde serbest bıraktığımızı umumi — vicdana SON TELGRAF Ellerinde kömür bu- lunduranlar haziranda beyanname v_erecek Orman nizamnamesine yeni bir kayıt ilâve ediliyor bulunmuyan mallara ait tezkereler iptal olunacaktır. Yoklama muameleri arman ve orman koruma,teşkilâtı tarafından müştereken yapılacaktır. | Yılbaşı gç. çok neş'eirgeçu (Masa kirası ) diye usul- süz para alanlar hakkıne — da zabıtlar tutuldu Şehrimizdeki bütün eğlence Yek leri dün gede sabaha kadar açık Hülmış, birlerce İstatibulhi, bugün' içizi dünyanın birçok yerlerine nar, #lğ,elmiyacak bir şekilde eğlen * ::lenminh kutlulamışlar: Â

Aynı gün çıkan diğer gazeteler