1 Ocak 1941 Tarihli Bugün Gazetesi Sayfa 1

1 Ocak 1941 Tarihli Bugün Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Kazanan numaraların |temamını biliriyoruz| Yılba: ü * İstanbulda Taksimde Be! Abone £ talihlileri şı piyangosu yangonun neticesini bildiriyoruz Sonlası 6 ile biten 50 bin bi- let ve sonları Sile nihayetlen. 5 rakkamile bite, 50 şer lira alacaklardı Sonları 392, > bile #lere 100 or liralık ikramiye & ii etmiştir, 70 kamile © nihayetlenen bü e biletler 1000 er lira alacak ları Sen w 6918 olan biletlere ii bin lira, ik (yani 6917, e, 6915 ilâ rakam larla biten ar ) 8161 n bütün biletler d alacak- lardır. Bu rakk irler hanesi İ den gayrı numaralarla biten bi- letlere d. za lira teselli mukâ- fatı verilecekti 0784 r. kamil > mi 3000 lira isabet el tir. mın birler ile rakamlar bulunan biletler lira teselli mükafatı alacaklar. (Ya- mi 0782, 0783, 0785 ilâ gibi). 4 rakâmile biten “biletler m n gayri rakam biletler m şer lira teselli ae iri lardır 10000 lira kazanan 10 numara şudur, 228755, 350734, 068465 248153, 163377, 112129, 080576, 243,143, 372895, liği yüz- bn la ise teselli mükâfa- 1 400 lira ve aktır, 005199 numaraya 30000 lira çıkmiştır. Birler, onlar, yüzler, bin. hz vnbinler, 8 Teleton : 138- Posta K. 48 Yallığı aylığı 6, ip aylığı 3.Lira | RUzvELTİN NUTK 12, Altı lerini Hava bu tehlikeye ka şi toy lam v Karşısında dünya 1 Berlin susuyor! İtalyadan bir tehdit sesi yükseliyor ! “Mü | | EN ES ER A ilmi yan ileri nizin si geçerse, terika in emi arile bakıla, le Londra 31 ( A. A. ) Londra gazeteleri Ruzvelt ku-hak- kında m yürüterek, İş çok stünlerini rine tahsis siler Tay lk ii | cimekte ve şöyle Ruzv elt ee her. pusunun. Birleşik “devletlerde İl #si imi 'k mühimmatın her gramına bağlı olduğunu söyler ki, Nazilere karşı çok açık bir lisan kullanmıştır. Nutukla etrafında ya- m tefsirlere dair Amerikan: ga- eleri a ki gelen ar halkı ki- dir Şa Özmakta in lari ile isin e Cepheye gitmek üzere olan bir Yunan askeri çocuğile: vedalaşıyor mzet Ankara 31 (a.a) make vekâletinden Afyo, Sayda esiala e ite Gülek H.P.S han Vi âyet ap NA Kongrenin hakkımdaki temiz duygularına b ederim Dr. e SD gö )- Cümhurü; 73 alk on esöne Şuna ui n ün geceyi neş'e ve kahkahi söndü; e alli Sebep buluyor: Hakikat şu ” alı, Orduyu teftiş ediyor yarısı birer hamle daha yaptık; bugi Kralı, olsa, dün verdiğimiz rakamlardan bi Yunan harekâtında Bunun dınlara göre, erkekle kumar; ai — akşamıdır. Âşkta kaybeden dından dink mi “İtalyan esir! om yağmurları altında; bi 65 gl iin En bii e eni ari a e yet azl v ia cephenin muhtelif soktalırında a bir ir balkaiı ge Bb ne kim inanır dı ?: Faka mesut bir şekilde neticelenen mahalli || “ iy in tabirinin oi bi hamasi bir teşbiye olmadığı hare ât olmuştur. Binden ziyade İİ muha kkaktır ve işte güm 194 a en 1941 Hü tek üçüne vii esir aldık. Bunlar araşında kurmay, olar sadec çehre ben, baylarle birlikte bütün bir tabur im kal Ve Di ür doğan ve hüriyyet iin ir top, bir çok” otomatik ee gelen imanlarcn snikase a e Türk v ii ai ları ve mebzul Li malzeme iğtinam ettik. Bir düşman || bir insan svfatile temennim ayakcı müfrezesi bir hâreket te- ılı vatanımız ve milletimiz için bir saadet yılı, beşeriyet üsünde bulunmuşsa da müte || için ii son see yılı olsun See ehizatını bırakarak he geçe ile saat birin birinci r yandı. O e sevindik Sebebi varmı bunun ? . Yeni yıl işte. avallı insanlar | aya takvimlerinden bir yaprak daha çevirdik- lerinin ve asıl anamız toprağa biraz daha yaklaştıklarının pek âlâ far. ret i teselli fl faz şifa umar. Bu; yılbaşı gecesi ri seg itiyadının. ikinci bu- 1 Yılı, dün gece yarısı, dünyayı ö tufanı içinde buldu. özyaşı kana in diğer tarafta a çocuklarla ime iztirap sayhaları a içinde geçirdik. Yirmi üçü elli dakikası Ye akli “ ve o derece güldük ki âdeta e gecesidir; hattâ şansın, ka- örede k: sında dan vefa; kumarda soyulan ve kan yangın külüne şebbü edit esir ve tec dağıtılmıştır. C, HP, Gonel Başkanlık divamici -|Açık6 Mebusluğa na österilenler valisi Avni Doğan, li mebüslu- zı aki eöliğ edilmiştir. una Cerrahpa liye aşkanlık divanınca li el Sayın ikinci mün- ere Şildiri riyet Ri rtisi e Başkan Vekili Mi vekil Doktor Refik Saydam | mına aynı çerçi- teselli pexâfatı ir.) 0000 lirayı 260936 numaralı ienel büyük ikramiyesi olan 100

bin lirayı 180789 ii bilet zanmıştır. Geç vakit öğrenildi. gine ön tü bilet Diyarıbakırda satılmıştır. Tuna üzerinde seyrüsefer durdu de mA İİeDiğer Telgraflar b sayfamızda tay bile “ğine si olmadı- ğına delğr* edebilir. Ruzvelan gelecek hafta 0 cer senelik masajda daha ziyade. -ârahatle konuşacağını ümit e'- mektedir, Bu Ga ii assa ör ile alınacal arla mühimmatın Gi gin müşkülâta ta: alk edec Biamakiağe mke a kâfi derecede verdiği “takdirde e at ve belki ii kendisine şahsen mu- zaharet edecektir. Mel ed ei Ve len Vayt Ri ah ği bir telgrafta öyle ek k bir hitabe ile kz alli berleştirdiniz. Hi Ez SE z 5 ye E â & :E 35 ğ ş 5 23 cegimizi guru aden | Sofya 3. A) — üzerinde seyrüsefain, buz yüzün. den bir çok noktada durmuştur. Don © kadar şiddetlidir ki baz mıntakalarda küçük ka; bile n geçmesi imkân; Yeni Meri Ziraat nazır! İ (A.A) — Ba Soğuklar Termometre sıfırın altında dü 43 dereceye düştü Stokholm 31 (a. a.) — Birkaç ndenberi İsveçin bir kıs- mında ve bilhassa şimal mıntıka sında şiddetli bir soğ. ne a küm sürmektedir. e tıkası olan Heydi dı in termometre sıfırı id > receye düşmüştür. j Önümüzdeki günler zarfında soğuğun daha ziyade şiddetlenece- # amin olmağa. Terme © Sveygde yi a 0, slk ise A1 dereceye ini Afrikada niz arar a ila.) — Orta Şark ba hea kuv ei i tebliği Ta lerimiz pâZar günüD) y) ban bi nazırlığına tayin edilmiştir arr iz” hik Alkim a Siye'ye b bir akın yapı 2 akal ederken, | Brenner de görüştüler 'evam eden mü- ra harp in aşladı. Ni- e dir? gözlerimi. | sanın onunda Almanlar Avrupada trekate iioeci, a vasiyete çe J ve £ Dn Ni ar- kısa bir zaman- il da e in Nk ili lay, e Çeri ii in bir Ee mz w-bini intarih” iel unda Belçika ve b: Hollandaya taar- dinde ; esin yi Tuza geçti, İngiliz : — < rl gi ü e Dew ler,Fransızlar Bel- Yeni sene, eye birgeökân içinde giriyor"2. Fakat çika ve Hollan- a 4 ş daya asker sevk ettiler. o Lâkin bu ice ye olan fırtına- , Almanlar Fransada açık kalan bir dan ölü sükündür. l gedikten geçerek Flânde: still i seneye girerken de a Bu yüzden harbin bi ayni özler söyleyebiliriz kia Bağlı SLM nerede di, 939 eytülünde Bar harp ini belli olm. olonyada Almanların tatbik etti- nın la Mussol gi yıldırım pi ia neticesinde Vasi rağ rd "layan mile şikün ha ara, Fin- Sov) tine hitap eder. iğ harbi bük als harbini | verilmesi zamanı dert teâkip senenin ilk dört ayı ve harbe girdi. hn ME e İngiltere Fransann sukutund. emniyet hissini telkine sonra - aşma mücadeleye de- vatfak eli Fırtınanın kopacağı- | vama b: mada ilk delili Sovyet ii müzake Tes teşkil etti. Bu esnadı eek İngilterenin e Bir ia Hitler. İ başına mücadele kararına şaşırı Avustralya bahriye- sinin harpte rolü Sideny 31 (aa.) — Avu: Habire nazırı, Avustral riyesinin 1940 senesindeki başarılarını Halt avia ederek de iğ stral- i kaybetmeden Avustralya eyer düşman ırmış, bir çok düş- ticaret gemileri için yüzlerce top- çu ekibi hazırlamıştır, İs payesi da kabine topla Madrik 31 iğ a.) — Nazırlar heyeti dün general Frankonun ris am e yerli toplantı “yapım acaktır. Heyet bugün de toploni IN Gİ vepi yil yl ei candan Sayın okuyucular yorlardı. Fakat İngilizlerin Bünkeriz teki askerlerini geri ülüyordu. He gö Sen de h uy nra ö İyilik asker le cının aker oldu- EE vg lmanlar, « hava ei değişirler gibi ie de eğirdir Mus ini Bene tekrai ğ ağ vela da paktına alındı. Tapan Eee, içler, paktı ile Amerikayı İz gilereye Jardmdan erine İnan Sü Bu arada, üçlüpakt devleti den her biri Emir saklanan için yaptığ İlde bf güharebenin ası olacaktı; İmanyanın ei manya. adaki reketine bir harekete de İtalya tesebbüs ederek Yunantstı met gördü. Bu mukavemetle bera- bur İngilizler tarafından © Taranto- acı bir mağlübiyete uğradılar, Arnavutlukta İtalyan orduları bozuldu, başta Bado oğliyo olmak parti ile ere islamin çak Mağa yam üncü,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler