19 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

19 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19 1935 '• Camfıtrrivef '• I a lstanbul Belediyesi ilânları | i Aksaray yangın yerinde 19 adada Çobançavu§ maü, Anahtar S. da 30 santim yüzünde 115,99 metro mnrabbaı sahannda ara 115,99 21,74 Aksaray yangııı yerinde Şehferhad mah. Ayazma S. da 26 adada 3,63 yuzlü 467 haritadaki arsa. 17,10 5,00 6,42 Beyoğlunda Kamerhatnn mah. Kurdeîe S. da Çeşmeveri "Orman ve kitabe taşları ha. riçtir.,, 30,69 10,00 23,10 Aksaray yangın yerinde 26 adada yüzsüz arsa. 15,50 2,50 3 Vanıköyünde Vanıköy C. de 53 yeni No. lu koru öDÜae tesadüf eden yol fazlası. 1,50 1J.25 103 Büyükderede Cami S. 50 lira kıymetinde 511,50 metro murabbaı arsanın dörtte bir bissesi. 541,50 3,75 Aksaray yangın yerinde Veznecilerde 6 adada Balabanağa mab. Harikzedegân S. 345 harita No. lu 0,75 cepheli arsa. 76,70 2,50 14,39 Beyazıtta Tav§antaşı C. yeni Devir S. 4 adada K. D. baritada ?,40 yfizlü arsa. 16,68 15 16,52 Fatihte Edirnrkapıda Fevzipaşa C 11,75 viizlu yol fazlası arsa. 33.78 12 30,41 Fatihte yangın yerinde Kazaskermehmet efendi. mah. Hüsrevpaşa S. 147 adada 3, 5 ve 8,35 yüzlü arsa. 31,31 7,05 Yukarıda semti, mıktan kıymeti ve temiuatlan yazılı B. mali arsalar satılmak ü«ere ayrı ayrı alâkadarlan arasında açık arttırmıya koaulmnştur. Alâkası olanlarla satın altnak istiyenler şeraiti anlamak üzere hergön Levazım Müdürlüğüne, arttırmıya girmek istiyenler de hizalannda yBztlı tem<nat makbaz veya mektubile beraber 5/5/935 pazar günü saat 15 te Dâimi Encîimende bulunmalıdırlar. (2029) lstanbul Gayrimübadille Komisyonundan: D. No. 3481 4008 4253 4743 5135 5163 532İ 5323 5333 5335 Semti ve mahallesi Beyoğlu Hüseyin ağa Galata Arabcami Tarabya Üsküdar Yenima halle Edirnekapı Haticesultan Beyoğlu Kuıtuluş Ayvansaray eski Mustafapaşa Beyoğlu Yenişehir Edirnekapı Çakır ağa Beyoğlu Kamerhatun Sokağı Gölbaşı Taflan Alamescid Atmaca Beyoğlu eski Şabcı yeni Eski Toprak yeni Baybeği Eski Çukurbostan yeni Ha 78 sanfehmipaşa Çarkişi 12 Kilise 29 Eczacı eski, yeni Kükürtlü ve Kaytancı Hançerlikilise Eski Boyacı yeni Tayyarecinza 17 9 23 Emlâk No. 59 Cinsi ve hissesi 57 metro arsa 83,50 metro arsanın 7/12 hissesi Ahşab hanenin 1/2 hissesi Kârgir hene ve kuyu ve üç kıt'a 516 metro arsanın 1/2 hissesi Ahşab hane ve bahçenin 8/12 hissesi 88 metro arsa Kârgir hane ve bahçe Ahşab hane ve bahçenin 96/120 his. 81 metro arsanın 2/3 his. Kârgir hanenin 6/16 his. Hisseye göre muhammen kıymeti 342 açık arttırma 490 açık arttırma 1236 kapalı zarf 783 açık arttırı 1010 kapalı zarf 264 açık arttırma 2364 kapalı zarf 720 açık artürma 304 açık arttırma 1092 kapah zarf DenizyoHan İ Ş L E T M E S ! AeentaUn: Karakoy Koprübaşı Tel 42362 Sirkeci Mühürdaread* Han Te? 22740 TRABZON YOLU GÖLCEMAL vapuru 21 nisan pazar günü saat 20 de Rizeye kadar. (2025) AYVALIK YOLU MERSiN vapuru 20 nisan CUMARTESİ günü saat 19 da IZMIRE kadar. (2024) MERSIN YOLU CUMHURİYET vapuru 21 nisan P A Z A R saat 10 da Mersine kadar. NOT: Bu posla yalnız bu sefer gidiş ve dönüşte Rodosa upramıyacaktır. (2026) Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkanlmıştır. İhaleleri 1/5/935 tarihine tesadui I leden çarşamba günü saat on dörttedir. Sat*s münhasıran gayrimühadil bonosiledir. S, A. AERO ESPRESSO İTALYANA Üç motörlü biivük deniz tayyareleri vasıtasile haval postalar Uşak Ziraat Bankasından: Alacakh Borclu Uşak Ziraat Bankası lstanbul: Galata Kefeli han No. 29 da Sudi Kartal. Satılacak gayrimenkulün cinsi Kereste fabhkası. Uşağın Banaz istasyon civan. Satılacak gayrimenkulün mevkii Şarkan Aptaloğlu Mehmed ve Satılacak gayrimenkulün hududy Ali. Garben demiryolu ve talâmköylü Ali Onbaşı ve Bay Baha. Şimalen Helvacı oğlu Mehmed ve ••• Burealı oğlu Asım ve Çolak oğlu Buyükadada Nizam caddesinde Yürükali mevkiinde Mehmedin kereste fabrikası. Emlâk No. Pafta ve Mikdan istimlâke Kıymeti Cenuben Aptal oğlu Mehmed ve parsel N. tabi kısım Bursalı oğlu tsmail. Parsel Pafta Mesaha miktari ': 3217 metro 60 desimetro. 43 eski 205 3725 M2 1573 1244,60 Bu kısimTapu senedinin numarasi : 89 cild 51 1,1/1 Yeni daki ağaç dıvar ve Tapu senedinin tarihi : Tearinievvel 934 bütün müştemilâtı Satış sebebi: Uşak Ziraat Bankasmca açılan 3000 lirahk hesabî cari 41 E. 2jl Y. 1 2 0 5 5740 2271 879,20 Ağaç ve kuye karşı borclu yukanda ismi yazılı Sudi Kartalm Ziraat Bankasından isvularile beraber tikraz eylediği 2000 liranın ve faiz ve masraflannm tahsili için ipotekli 41 „ 2,2/1 Y. 6 • 169 23876 „ 6668 2133,60 Ağaç bina, ha gayrimenkulü olan evsafı yukarıda yazılı kereste fabrikası 1697 numa lâ ve saire rah kanununun 4 üncü maddesi mucibince 6 nisan 935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık arttırma suretile satılığa çıkanldığından Buyükadada Nizam eaddesinde Yürükali mevkiinde kâin olup talib olanlann % 7,5 pey akçesi vermek şartile Ankara, lstanbul ve lz unıumî plâj yapılmak üzere 2497 numaralı istimlâk kanunu hümir banknlarına müracaat suretile müzayedeye iştirak edebilecekleri ve tiimlerine göre umumî menfaatler namına istimlâkine karar verilmi§ olan yukanda tatsilâtı yazılı yerler hakkmda tanzim olunan ! rrüddeti hitamı olan 23 mayıs 935 perşembe günü saat 14 te Uşak Bele harita ve takdiri kiymet mazbatalan mahallerine asıldığı gibi ta ' diyesine aid tellâl dükkânında muvakkat ihalesi yapılacağı ilân olunur. (2000) pu kayıtlanna ve zabıta marifetile yaptınlan tahkikata istinaden J bu yerlerle alâkalan olup da ikametgâhlan tesbit edilenlere is j timlâk kanununun 5 inci maddesi hükmüne tevfikan noterlik ! vasıtasile tebligat yapılmıştır. Kendilerine bu şekilde tebligat ya« ! 2636 lira 91 kuruşla Kocaeii Ceza Evinde yaptmlacak tamirat şart pılanlardan maada bu arazi ile tasarnıf alâkası olup da ikamet* i namesinde gösterilen ehliyetnameyi haiz tclib çıkmaması ve ilân gaze gâhları buluaamadığmdan dolayı tebligat yapılamıyanlar için istelerinin de kısmen gelmemesinden ötürü açık eksiltme (10) gün uzatıltimlâk ve hukuk usulü muhakemeleri kanunlart hükümlerine mıştır. Istekli olanlann (% 7,5) nisbetinde teminatı vezneye yatırarak tevfikan ilânen tebligat icrasına mecburiyet hasıl olmugtur. Alâveya bir banka kefalet mektubile birlikte 20/4/935 cumartesi günü saat kadarlarm bu hususta bir guna itirazları varsa ilân tarihinden (15) te Kocaeii C. Müddeiumumiliğinde toplanacak komisyona ve şartitibaren on beş gün zarfmda îstanbul Valiliğine itirazlannı bidinamesini görmek ve tafsilât almak istiyenlerin Kocaeii Ceza Evi Çevir ren birer istidaname ile müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. genliğine müracaatleri ilân olunur. (201 I ) Geçen cuma günü, Vayinberge aid eşyanın, kalabalık bir meraklı kütlesi huzurunda vuku bulan satışına bugün de, ayni yerde (Alyon sokağı, 11 numarada, Perpinyani apartıma nının zemin katında) devam edile cektir. Meşhur ressamların imzasını taşıyan, yağlıboya tablolardan, mu şarabi ev eşyasından, biblolardan, heykellerden, vazolarla, eski kıymettar halılardan, elektrik avizelerin den, gramofon, renkli stor, ve saire gibi bakiyye kalan ne varsa, son defa olarak müzayede ile satılacak ve tasfiye edilecektir. Bu sebeble, merak ehli olan zevat, bu müstesna fırsatı kaçırmamağa davetlidirler. Bu eşya meyanında, meşhur Gebe markalı bir havagazi mutfak ocağı vardT. Vayinberg eşya satışı SAVOİA MARCHETTÎ 20 yolcn 2100 Hp. EMNİYET KO1NFOR SÜR'AT ROMAISTAWBUL hattı Pazartesi ve cuma Salı ve cumaıtesi 18 de gelir Istarbul 6,30 da gider 14 de gider ) \ 10 da gelir I.V0 da gelir \ A t i n a * 10,30 da gider 9,15 de gider) ) 13 de geür 8,50 de gelir j B r e n d 1 z i | 13.30 da gider 6 da gider Roma 16,4C da gelir İSIANBULRADOS hattı Salı Cuma 6,30 da gider lstanbul 18 de gider 10 da gelir 1 [14 de gider Çarşamba p t i n a j Perşembe 14 de gider j [ 9 da gelir 16,30 da gelir Rados 6,30 da gider Atinada aktattna: Selânik, Yanva, Mısir, Hindia, Cenubi Afrika, Surıye, Hindiçini. Romada aktarma: Bütün Şimall Alnka ile Avropanın başltca merkezlerile Yolcu tariiesi lstanbulAtına 38 1/2 Lira lstanbu1=Bren^zi 77 Lira lstanbulRoma l ! 0 Lira lstanbulRados 66 Lira Pazla tafsilât ve bilet içn LLOYD TRİYEST1NO NHTTA ve bütün «eyahat acentalanna müracaat. t # 'eni tenezzüh motör teknesi ucuz fiyatla satılıktır. Boyu 9 metro elup bak:r çivi ile imal •dilmiştir. Taliblerin Ayakapı Fener caddesi 214 numaralı motör tamirat atölyesine müracaatleri. M SATILIK MOTÖR 5 ICelâl SONAT •• Beyoğlu imam sokak No. 5 UROLOO . DOKTOR | Idrar yollan hastalıkları tnütehasısı Kocaeii Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: Muğla Belediye Başkanlığından: Belediyemize lüzumu olan 3500 aded sacdan yapılmış kabartma nu mara levhası 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmustur. 20 nisan 935 cumartesi günü saat 16 da ihalesi icra kılınacaktır. Talib olanlann ve fazla tafsilât istiyenlerin Muğla Belediye Riyasetine müracaat etmeleri ilân oîunur. (1999) ü I Devlet Demtryolları ve limanları ışletme Umum Idaresi ilânları I Muhammen bedeli 747 lira 35 kuruş olan 8506 Kg. muhtelif eb'adda yuvarlak demir ve 500 Kg. lâma demirile 1 aded demir levha 4/5/935 cumartesi günü saat 10 da Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 56 lirahk muvakkat teminatı Haydarpaşa veznesine yatırarak alacakları vezne makbuzunu ve kanunun tayin ettiği vesikalan ve kanununun 4 üncü maddesi mucibince bu işe girmeğe mânii kanunî bulunmadığına dair beyanname ile eksiltme günü saatine kadar komisyon reisliğine müracaat etmeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1988) Muvakkat Tahmin teminatı bedeli Yenibahçede Ördekkasab, Hastane caddesinde Hakkâk çıkmaz S. yeni 2 27 No. lı evin enkazı 80 Lira Aksarayda Yenikapıda Kâtibkasım M. Çuhacı 15 200 S eski 19 mükerrer yeni 12 No. lı evin enkazı. Yenib=ıhçede Arpaemini mah. Çayır S. eski 2 120 yeni 8 No. lı 46 haritadaki evin enkazı. Yenibahçede Ördekkasab M. Hastane S. eski 1.13 15 3237 No lı 4089 haritada ev enkazı. Cerrahpaşada Beyazıdıcedid M. Çavuşzadeca misi S. yeni 14 numarada ve 54 haritadaki arsanın önündeki bir buçuk metro irtifaındaki du 0,49 6,50» varla içindeki taşlar. Cerrahpaşada Hobyar M. Kolcumustafapaşa S. eski 66 yeni 3676 numaralı kremidleri ve taşları arttırmaya dahil olmıyan «v enkazı. 22,50 300 » % Cerrahpaşada Davutpaşa M. Bıyıklıhüsrev S. Y. 1 9 numaralı evin enkazı. 4,50 60 » Sultanahmedde Ticaret mektebi karşısında zabıtai belediyt kulübesi enkazı «bekçi tarafından yapı lan ilâve haricdir.» 2,63 35 Üsküdarda Valideatikcamisi bahçesinde su bendleıinden çıkarılmış muhtelif eb'adda keresle. 18,75 250 » Unkapanında Hocahalilaktar M. Kuruçuşme S. yeni 2224 numaralı ev enkazı. 22,50 300 » Yukarıda semti ve tahmin bedellerile teminatları yazılı belediye mah ev enkazı satılmak üzere ayn ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şerai ti anlamak üzere hergün Levazım Müdürlüğüne, arttırmaya girmek is tiyenler de 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösteri len teminat makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 5/5/935 pazar günü saat 15 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar (2033) Haîıcıoğlunda Abdüsselâm camisi önünde ve dört sokağın birleştiği yerdeki metruk mezarhk bahçe haline getirileceğinden alâkadarlann bir ay zarfmda Mezarhklar Müdürlüğüne gelmeleri (1941) * v Yenişehirde Serdarömerpaşa caddesinde 23 25 numaralı ev maili inhidarmhr. Yapılan araştırmalara rağmen mal sahiblerinin adresleri tesbit edilememiştir. Bir hafta zarfmda yapı ve yollar kanununun 44 üncü maddesine tevfikan belediyece evin hedmi cihetine gidileceği ilân olu nur. (2031) Beyoğlu temizlik işlerine aid 66 tırnak numaralı bir at 24/4/935 çarşamba günü saat 10 dan 1 1 e kadar açık arttırma ile Fatih Atpazarında eatılacaktır. Almak istiyenlerin oraya gelmeleri. (2030) Mahalli Sahası M. M. 2,80 Teminatı Kıymeti evsafı 3.15 Cihangir yangın yerinde Sormagir 15 Yüzsüz mahallesinde Külhan sokağında 38 adada. 3,57 12 Cihangir yangın yerinde Somuncu 3.96 sokağında 36 adada. Aksarayda yangm yerinde Kemal 2,50 » 18,57. 96,30 paşa mahallesinde Yeşiltulumba sokağında 45 ada. 2,50 » 5,63 Aksaray yangın yerinde Çakırağa 30,00 mahallesinde Namıkkemal caddesinde 75 adada. 2,51 15,38 Aksaray yangın yerinde Bakkalkemaleddin mahallesinde Karameh • medpaşa sokağında 62 adada. 5,50 » 47,62 115,44 Aksaray Koska Mimarkemaleddin mahallesinde 10 uncu adada. 1 Cihangir yangın yerinde 42 nci 2,15 adada. 19,69 7,00 arsa 37,50 Yedikule Küpçü Ba. Ha. Hüsevin ağa mahallesinde tramvay cadde sinde 1 7 haritada mekteb arsası. 3,65 2,25 » 21,50 Samatva Ağahamamı mahallesi Akarca S. 11,70 4,00 » 39,00 Ayvansaravda Ayvansaray C. Kale burcunda 5 metro 50 santim yü zünde arsa. Yukanda semti, miktan ve evsafı yazılı belediye mah arsalar satılmak üzere ayn, ayrı alâkadarlan arasında açık arttırmaya konulmuştur. Alâkası olanlarla satın almak istiyenler şeraiti anlamak üzere hergün Leva zım Müdürîüğüne, arttırmaya girmek için de hizalarında yazılı muvak kat teminatile beraber ihale günü olan 29/4/935 pazartesi günü saat 1 5 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. (19.15) Istatistik Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonundan: Umııır Müdürlükteki povers sistemi ıstatistik makineleri için satm ahnacak o'an 1 7 20 milyon istatistik makine fişi kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılacaktır. Bu fişler için tahmin olunan bedel 36,000 lira dır. Fks'ltme haziranın 4 üncü pazartesi günü dairede toplanacak olan komisyonda saat 15,5 ta açılacaktır. Bu babdaki şartname komisyon kâ tibliğinden istenebilir. lsteklilerin kararlaştırılan eksiltme açma saatinden bir saat evvel yüzde yedi buçuk muvakkat teminat vesikalarile teklif mektublarmı kanun dairesinde komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. (1979) I lnhisartar Umum Müdürİüğünden | tdaremiz ihtiyacı için nümune ve şartnamesi mucibince ispirto tağyirine mahsus (1 00) kilo mor boya satın alınacağından vermek istiyenlerin 30/4/935 tarihine musadif salı günü saat 14 te % 7,5 güvenmeleri le birlikte Cibalide Levazım ve Mubayaat Şubesinde Mubayaat Komis yonuna müracaatleri. (1985) Bandıroıa Belediye Başkanlığından: Bandırma Iskele meydanı için ayağile beraber 733 lira keşif bedelli bir saat alınacaktır. Buna aid şartname ve keşifname Bandırma Beledi yesinden bedelsiz olarak alınacaktır. lşbu saatin ihalesi açık eksiltme suretile 4 mayıs 935 cumartesi günü saat 1 6 da Bandırma Belediyesinde yapılacaktır. îstekîi olanlar ihaleye iştirak etmezden evvel (54) elli dört lira (98) doksan sekiz kuruş muvakkat teminatı Belediyeye yatıracaklardır. Key fiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilân olunur. (2003)

Bu sayıdan diğer sayfalar: