19 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

19 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 19 Nisan 1935 Nezle, baş, diş ağrılarına karşı Kara ve deniz motörleri En Fazla Aranan alınız DEUTZ ^ enı ve az roüstani' K A K A ve D E J N t Z Depomuzda hazırdır. Satı? ^ eri iabrikasj mamulâtmdan Küçük Yozgadda Su Arama Sondajı ve bilâhare kuyu açılması AskerîFabrîkalarU. Müdürlüğünden: Kesif bedeli 55915 lira 76 kuruş olan yukanda yazıîı iş 28 nisan 935 tarihinda pazar günü saat 15 te Askerî Fabrikalar Satınalma Komisyonunca kapalı zarfla yaptınlacaktır. Şartname 280 kuruş mu • kabifinde Komisyondan verilir. Taliblerin 4045 lira 79 kuruş mu • vakkat teminatı havi tekKf mektublarmı mezkur gün saat 14 e ka dar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanumra 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ayni günde saat 15 te Komisyonda bulunmaları. <1875> UGUR G i 5 E S i t rt l\ L L I . «okaöı bafinda No. 1 T«!«fom 40021 Q 11 D C Q I • Babrali Cağaloğlu. Kapalı Fınn O U D L ö I . Mo. 42 T«t*fen 21760 Büyük Tayyare Piyango 23 Beygirlik Petrol motörleri 720 Beygirlik Dizel motörleri ALETUAL Hovagimyan Biraderler Beyoğlu istiklâl caddesi No. 437 HANS FRANK ve Şeriki Galata Voyvoda caddesi Agopyan Han No. 5 Posta kutusu: 1420 Istanbul Telefon: 44038 İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğüncîen: 1 Si'ir'ati on milden aşağı olmamak üzere posta nakliyatı için 31 gün müddetîe bir deniz motörbotu kiralanacaktır. 2 Taliblerin şartnameyi görmek üzere hergün, pazarlığa isti rak için de 28/4/935 tarihine musadif pazar günü *aat 14 te Gala tasarayındaki Beyoğlu Posta T. T. Merkezi binasnnda müteşekkil Ahm Satım Komisyonuna 26 liralık muvakkat teminatfarile motörbotun posta hizmetine elverişli olduğuna dair İstanbul Posta Müdi riyetinden alacakları vesikayı hâmilen müracaatleri ilân olunur. A. CLAVERIE'nin en son modelleri gelmi ; tir. Bütün Paris kadınlarımn gıvdi&i "KES10S,,sütyengorjlan, pek kıymelli yeni "SCANDALE,, sentürleri, kauçuksuz " ^ İC,, damar çorablan, Gayet şık ve itinalı ısmariama korseler. KEMAL İLÂa Ciot KEMM. İSTANSPI • KIMYAGER ™ Dr. Cevad Tahsin IDRAR, KAN, KAZURAT v* soirenin tohlillerini yapar. Divanyolu ortasında. Tel. 23334 y Akvazı ilkmektebinden a! dığım 30 haziran 934 tarih ve 138 numaralı tasdiknarnemi kaybettim. Yenisi alınacağından eskisinin hükmü yoktur. Adapazarı Akvazı nahiyesinin Kuz'iluk köyünde Nazır oğlu Salâhaddin G enclik ve Güzellik Akay işletmesi müdürlüğünden: Adalar • Anado u • Yolova hattında 22 msandan ilıbaren tatbik olunacak ilkbahar tarifesi iskelelere asılmışiır. Ceb tariffleri gişelerde satılmaktadır. Ilkbahar taritesinde gezinti postalarına tabsis olıınan seferler perşembe günleri akşamı. Saat Dakika Adalar Kartal Pendiğe Anadolu hattına Kadıköy Haydarpaşaya Cuma günleri sabahı Adalar Kartal Pendığe Anadolu hattına Kadıköy Haydarpaşaya ' 19 17 20 8 7 9 45 40 30 00 45 50 B t n Ağnlor K A T A G R İ P üü Ancak geçiren Soğuk algınlıkları İki tan«lik ku*u (7,3) kuruştur G EÇ E R K A T A G R i P'tir Eskişehir Belediye Başkanlığından: e takriben 40 kiiometro mesafede Kaplanh dağmdaki membalarda şehirde yapılacak depoya kadar suyun isalesine aid eksiltme evvelce ilân edilmişti. Bu eksiltmeye talib zuhur etmemiş ve şartnamenin taksit bedellerinin tediyesine aid 16 ve 17 nci madde leri hükümleri 936 ve müteakib senelerde yapılacak tediyata senevî yüzde yedi faiz verilmesi şartı konmak suretile değişiklik yapılarak işin tekrar 1 mayıs 935 tarihine musadif çarşamba günü ihalesine karar verilmiş olduğu ilân olunur. (1933) GRİP. NEZLE îstanbul ikinci hukuk dairesındor.: . «Askjsrî.Fabrikalar Umiim Müdür lüğü ve ona merbut İstanbul Barut Fabrikalan müdürlüğüne izaTeten avukat Hüsnü Nurinin mukaveleye müsteniden tahsilini ıkmal edemiven Mehmed Saminin kefili bulunan Mdımudpaşada Çorabcı hanı karşısmda Fikri mahdumlan ticarethanesmde Salâhaddin Fikri aleyhine ikame eylediği tahsil masrafı olarak ihtiyar olunan ve miktarı 5000 lıraya baliğ bulunan mebahğin tahsili hakkındaki davadan dolayı müddeaalcyhin adresinin meçhul olduğundan ilânen tebligat icrasına ve tahkikat gununün de 23/5/935 perşembe saat 14 e tayinine ve ilân için de 20 gün müddet verılmesine tahkikat hâkimliğirce karar verilmiş olduğundan Salâhaddin Fikrinin mezkur gün ve saatte mahke mede hazır bulunması ve aksi tak dirde muamelei kanuniyenin gıya bında icra olunacağı malum clr:ak üzere keyfiyet tebliğ mkamına kaira olmak üzere ilân ölunur.' (10654) Gözlük meraklılarına îyi bir gözlök almak isterseniz bir kere mağazalarımıza uğrayınız. Ve en son model gözlüklerimizi görünüz. Taşra sibarişleri süratle gönderilir. ZEİSS ve PERFA gözlük camları Türkiye için yegâne deposu. Fennî gözlük merkezi G. ANESTİDiS Merkpzi: Sultanhamam, Havuzlu han ISo. 5 Şubesi: Beyoğlu istiklâl eaddesi 152. Kanzuk eczanesi müstahzarlanndan: Balsamin kremi PUNKTAL Nafıa Bakanlığından: Poz ve tamirat işferinde kullanılmak üzere Haydarpaşada teslim şartile cem'an muhammen bedelleri «6789» lira olan «60» kalem malzeme kapah zarf usuliîe eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 1/5/935 tarihine rashyan çarşamba günü saat 15 te Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. istekHlerin tekliflerini, Ticaret Odası vesikası ve 509,18 liralik muvakkat teminatlarile birlikte 1/5/935 çarşamba günü saat 14 e kadar Malzeme Miidürlüğüne tevdi etmeleri lâzımdır. Bu husustaki şartnameyi istekliler Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden parasız alabilirler. (1921) Teninizin lâtif tazeliğini, cildinizin cazib taravetini ancak (BALSAMİN KREMİ) le meydana çıkarabilirsiniz. Güzellik surını terkibinde toplıyan ciddî ve şayanı itımad elli senelik bir güzellik kremidir. Bir defa (KREM BALSAMİN) kullanan başka krem kullanamaz. Tanmmış ıtriyat mağa zalarile büyük eczanelerde bulunur. Dıkkat: İstanbul posta kutusu 223 adresine C. T. rumuzile 6 kuruşluk posta pulu gönderiniz. Adresinize meccanî bir nümune gönderilir. Üniversite Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: Üniversite Tıb Fakültesi Teşrih binasmda keşif ve şartnam^sine göre 13950 lira 89 kuruşluk yapılacak sabit ve müteharrik tesisat ve tamirat işi kapalı zarfTa eksiltmeğe konulmuştur. Eksiltme 20 nisan 935 cumartesi günü saat 15 te Üniversitede yapıîacaktır. Bu işe aid dosva Üniversitede görülebilir. Eksiltmeğe jrirebilmek için üniversite Mimarlığından kâğıd almması lâzımdır. (1721) L VAKİTSİZ İHTİYARLIYANLARI FORTESTİN Karaköy Topçular caddesi No.33 Zayi 5 nisan 935 cuma günü mührümü kaybettim. Yenisini hâk kettireceğimden eskisinin hükrr.ü yoktur. Kadıköy Mısırlıoğlu Hayrullahefend; sokak numara 23 Ayşe Tevfik D A.KUTİEL Gencleştirir. Uzviyete yeniden hayat verir. Ademi iktidar ve bel gevseklieine emsalsiz bir ilâçtır. Yozgat Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Yozgat Inhisarlar ldaresine îzafeten müdürü Mazhar tarafmdan Istan bul Kocamustafapaşa Alifaki mahallesi Fıstıklı sokağı 9 numaralı hanede eski Tütün Idaresi ambar memuru Bürhaneddin aleyhine Yozgad asliye hukuk mahkemesine açılan 450 lira kırk sekiz kuruş zimmetten alacak davasının cari muhakemesinde müddeaaleyh namına çıkarılan ilk davetiye ikametgâhınm meçhul olduğundan bahisle iade kılınmış olduğu davetive zahrındaki mübaşirin şerhinden anlaşılmakla müddeaaleyhin yevmi muhakeme olan I5/5/935 çarşamba günü saat onda Yozgad asliye hukuk mahkemesinde bizzat veya bilvekâle hazır bulunmadığı tak dirde hakkında muhakemenîn gıyaben icra kılınacağına mahkemece karar verilmiş olduğundan usulün 1 2 nci maddesi mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (2001) Yeniköy sulh icra memurluğundan: Bir borcdan dolayı mahcuz 80 lira k. 3 çifte 6 küreğile balık kayığı ve 60 lira k. 80 metro boyunda manyat ağı 23/4/935 salı günü saat 14 te Sa nyerde Liman önünde açık arttırma ile satılacağından almak istiyenlerin satış yerinde hazır bulunmaları ilân olunur. (10629) JOHNNIE WAUKCR Barda veya lokantada iyi ve halis bir viski içmek isterseniz JOHNNıE WALKER viskisini ısmarlavımz Çünkü JOHN NiE VYALKER viski şışelennin a^ızlan 70,000 metro Fişenk torbalık bezi Tahmin edilen bedeli «21,000» tira olan yvUanda miktan ve cinsi yazıîı malzeme Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 4 mayıs 935 tarihinde cumartesi günü saat 15 te kapah zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 5 kuruş mukabilinde Komîsyondan verilir. Ta liblerin muvakkat teminat olan 1575 Iirayı havi teklif mektubla • rını mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri ve ken dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatleri. (1953) Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: G e l i n i z Görünüz Karar veriniz... Ea müntchab ç«fidfer. n En dun fiallar... ismi tanınmıştır... Biçimi, mevaffakiyetidir.. KOSTÜMLERİNIZİ \ 8 2 O de OO&MtSIN* RA&MEM DAİMA CENÇTİR Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Trahom hastane ve dispanserieri için satın ahnacak (68) kalem cerrahî alât ve edevat, şartname ve listesi mucibince açık eksilt • me usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli (1460) liradır. 20/4/935 cumartesi günü saat 15 te Ankarada Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Hıfzıssıhha Işleri Umum Müdürlüğü arttırma, eksiltme ve ihale komisyonunca ihalesi yapılacaktır. Muvakkat te minat (109) lira (50) kuruştur. Şartname ve listeyi istiyenlerin lstanbulda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğüne, Ankarada Hıf zıssıhha Işleri Umum Müdürlüğüne müracaatleri ve istekHlerin yu karıda bildirilen gün ve saatte komisvona müracaatleri ilân olunur. patentah bir sistemle kanatilmiştır. Ve içmc başka bir mayi ilâvesi müm kün Fatih icra memurluğundan: Bir borcdan dolayı haczedılen ve paraya çevrilmesine karar verılen bir elektrik motörü ve bir kahve de ğirmenile teferruatı birlikte Fatih tramvay yolu Macarkerdeşler caddesinde 49 numaralı dükkânda 22/4/935 pazartesi günü saat 16 dan sonra açık arttırma süretile satılacağından adı geçen saatte memuruna müracaatleri ilân olunur. (10635) Ticarethanesine ısmarlayınız Telefons 40150 J. İTKİN Kirahk Otel Bugünd.n B. O. İstiklâl cad. 405 Ne. da İstanbul Posta T.T. Başmüdürlüğünden: UJusIararası Kadmlar Birliği kongresi hatırası olarak yeni posta pul lan bastırılmış ve bütün posta merkezlerine dağıtılmıştır. 18/4/935 ta rihinden itibaren istimal mevkiine konulan bu pullar, her nevi posta mü raselâtında elyevm istimal mevkiinde bulunan pullar yerine kullanıla bilir. Ancak, bunların bedelleri diğer pullara nazaran iki kattır. Istekli ler seri halinde de tedarik edebilirler. (2004) Beyazidda tş Bankasi ittisalinde Bitlit oteli kirathanesile birlikte kiralıktir. Taliblerin Mahmudpafa yoknfunda 108 nomaralı Güzel Izmir kundura mağazasina müracaatleri. Sahtp ve Baimuharrtn Yunu* Nadi ümuml nejriyatı idare eden Yazı tşlert Uudürü: Hikmet Münif Uatlaacüık w Nefrtyat TurK Anonım Slrkett > Irtanbvl İ1742).

Bu sayıdan diğer sayfalar: