18 Ağustos 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 11

18 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 Âğustos 1935 CUMHÜRİYET Karacabey Harası Direktörlügünden: 1 Eksütmeye konulan iş: (Merkezde ahırların tadilen inşası) Bina ve tesisatm keşif bedeli: (30269) lira 54 kuruştur. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: a Eksiltme şartnamesi, b Mukavele projesi, c Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, e Fennî çartname, f Keşif cetveli, g Plânlar. Îstiyenler bu şartname ve evrakı «15» lira 14 kuruş bedel muka • bilinde Karacabey Harası Direktörlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 22 ağustos 935 tarihinde perşembe günü saat 15 te Karacabey Harası Direktörlüğünde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksütmeye girebilmek için isteklinin 2271 ira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. Eksütmeye en az bir parçada «100,000» liralık birinci nevi bina yapmış olduğuna dair Nafıa Müdürlüğünden vesika a lanlar girebilirler. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Karacabey Harası Direktörlüğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabüinde verilecektir. Posta ile gönderüecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4612) Belediyeler Bankası Bina Proje MÜSABAKASI Belediyeler Bankasından: Ankarada yapılacak Belediyeler Bankası binası projesi 5 ağustos 1935 tarihinden 5 ükteşrin 1935 tarihine kadar 2 ay müddetle müsabakaya konulmuştur. Müsabakaya Türk ve ecnebi mühendis ve mimarlar girebi lirler. Müsabakada birincüiği kazanana 1000, ikincüiği kazanana 800, üçüncüden beşinciye kadar da dörder yüz lira verilecektir. Müsabaka şartnamesi ve vaziyet plânı Ankarada Belediye • ler Bankasından parasız alınır. Bu müddet sonuna kadar pro jeler Ankarada Belediyeler Bankasma teslim edilmiş olacaktır. Posta ve sair sebeblerle gecikmeler hiçbir suretle kabul edile m e z (2011) (4482) Dahiliye Vekâletinden: 1 Dahiliye Vekâletince; Nafıa Vekâleti garajına iltisak peyda edecek surette Vilâyetler evinin şark ucunda yaptırılacak garaj in şaatı kapalı zarf usulile eksütmeye konulmuştur. 2 Keşif bedeli 18198 lira 75 kuruştur. 3 Muvakkat teminat 1365 liradır. 4 Kat'î teminat ihale bedeli üzerinden yüzde on beş nisbetin • dedir. 5 Eksiltme 30/8/935 günü saat 15,30 da Yenişehirde Dahiliye Vekâleti binasında toplanacak Satınalma Komisyonunca yapıla • caktır. 6 Eksütmeye girecekler üçüncü maddede yazılı teminatı ver • mekle beraber 10,000 liralık böyle bir inşaat yapmış olduklarına dair belge göstermeğe mecburdurlar. 7 Bu işe aid proje ve fennî şartname ile keşifnameyi hergün Vekâlet Vilâyetler Idaresi Üçüncü şubesinde görebüirler. 8 Isteklüer malî şartnameyi parasız olarak Levazım Idaresin > den alabilirler. 9 Teklif mektubları eksütmeye başlangıç saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine verüerek mukabüinde makbuz almaları 'âzımdır. 10 Posta ile gönderüecek teklif mektublarının 9 uncu maddede yazılı saatte gelmiş bulunmaları şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. «2098» (4690) Kumbara sahiblerine her sene dağıttığı ikramiyeleri 10.000 liradan 20.000 liraya çıkaran Iş Bankasının Nafıa Vekâletinden: Madde 1 Eksütmeye konulan iş: Yenişehirde Nafıa Vekâleti binasının ön ve arka tarafında bahçe tanzimi, ihata duvarları ve par • maklığı, arka tarafta bir aded havuz, asfalt yol ve çimento karo trotuvar inşasıdır. Bu inşaatın keşif bedeli 16,864 lira 23 kuruştur. Madde 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi, C Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D Fennî şartnamf E Keşif cetveli, F 5 aded proje ve tafsüât resimleri. Îstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 84 kuruş mukabüinde Nafıa Vekâleti Levazım Müdürlüğünden alabilirler. Madde 3 Bu işe aid eksiltme 20/8/935 saiı günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı İşleri Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. Madde 4 Eksiltme kapalı zarf usulüedir. Madde 5 Eksütmeye girebilmek için isteklinin 1,264 lira 82 kuruş muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekâletince verilmiş fennî ehliyet vesikasını göstermesi lâzımdır. Madde 6 Teklif mektubları yukarıda «3» üncü maddede yazılı saatten bir eaat evveline kadar Nafıa Vekâleti Yapı tşleri Umum Müdürlüğüne makbuz mukabüinde teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönderüecek mektubların nihayet «3» üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış bulunması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «1964» (4471) Ikişer bin lira mükâfatlı kur'alarından birincisi 1 Eylul 1935 te Ankarada çekilecektir Yeni tertib ikişer bin lira mükafatlı beş kur'a her senenin Şubat, Haziran, Temmuz. Eylul ve Birincikânun aylarının ilk günü çekilecektir. Kapalı Zarf Üsulile Eksiltme İlânı Bestelediği ve BAYAN SAFiYE okuduğu 221 S2 • ^ ' r ^"^ bulamam kokladığım gül gibi koksun * Ayrı düştüm sevgilimden Bu iki ağırca şarkı musiki hîslerinizi besliyecektir BAYAM FAHIRE ve BEŞtKTAŞLI KEMAL okuduklan 179ÇCJ K.IZIL TOPRAK Operet marçasım ıjzoy: SEVGIL'.YE D A R I L A N COLOMBIA plâklarında dinleini?. Bütun yohsfunluijunuzu ala^ıkhr YESARÎ Plâk alırken ASIMIN Kütahya Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Eksütmeye konulan iş: «Kütahyada Afyon caddesi üzerinde Belediye parkı civarında Hastane binasıdır.» Maktu keşif bedeli ~69,313^> lira «63» kuruştur. 2 Bu işe aid şartnamder ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavele projesi. C Fennî şartname, D Umumî şartname, E Hulâsai keşif cetveli, F Proje. ^ îstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 346 kuruş bedel mukabilin de Daimî Encümenden alabilirler. 3 Eksiltme 2/9/935 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Kü • tahyada Daimî Encümen dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksütmeye girebilmek için isteklilerin «4716» lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. Ticaret Odasına kavidli bulunduğuna dair ve • sika gösterecek ve bir parçada en az elli bin liralık birinci nevi bina yapmış olduğuna dair devairi resmiyeden alınmış vesika gösteren ler eksütmeye eirebüirler. Ve yahud bu gibi şeraiti haiz bir mimar veya inşaat mühendisi gösterecek ve bunlarda inşaatın mesuliyeti fenniyesini tamamen kabul ettiğini noterlikten musaddak senedle taahhüd ve temin edecektir. 6 Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Daimî Encümene getirilerek Daimî Encü men Reisliğine makbuz mukabüinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gel miş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması Iâ zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4731) I lnhisarlar Umum Müdürlüğünden | İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 50 ilâ 100 bin »ded 50 kilo tuz alabüecek çuval pazarlıkla satın almacaktır. Taliblerin 23/8/935 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna % 7,5 güvenme para larüe birlikte müracaatleri. (4869) .•••^•^•••••İMHMMHHBL Boğaziçi Lisesi Direktörlüğünden: Lisemizin bütünleme ve engel sınaçları 2 eylul pazartesi günü başlıyacaktır. Programlar mektebden öğrenüebilir. Dokumhane Şubesine Işletme Şefi alınacak Türkiye Ziraat Bankasından: Avrupa Mensucat mekteblerinin birinden mezun ve en aşağı üç sene muntazaman fabrikalarda dokuma işlerinde çalışmış olmak şarttır. Talibler arasmda almanca büenler, fabrikalarda başlı başına işletme mühendisliği yapmış ve iplikçiliği de tahsil etmiş olanlar tercih olunur. İsteklilerin Ankara ve îstanbul Ziraat Bankalarında mevcud hizmet şartnamesini okuduktan sonra tahsil derecesi, mekteb şehadetna mesi, şimdiye kadar hizmet ettikleri yerlerden aldıkları bonservisler ve nüfus kâğıdları suretlerini ve tercümei hallerüe birlikte nihayet 25/8/1935 tarihine kadar Adanada Ziraat Bankası Mensucat Fabrikası Müdürlüğüne taahhütlü bir mektubla göndermeleri veya bizzat getirmeleri. (4732) SUMERBANK UMUMÎ ÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 İzmit Kâğıd fabrikası su alma ve temizleme tesisatı ve inşaatt vahidi fiat esasüe eksütmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 118,609 lira 49 kuruştur. 2 Bu işe aid evrak şunlardır: a) Eksiltme şartnamesi, b) Mukavele projesi, c) Fennî şartname, d) Hususî şartname, e) Metraj ve keşif hulâsa cetveli, f) Projeler. İstiyenler bu evrakı 600 kuruş mukabüinde Sümer Bank Ankara şubesinden alabilirler. 3 Eksiltme 28 afcustos 1935 çarşamba günii saat 16,30 da Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezinde yapılacaktır. 4 Ekfütme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksütmeye girebilmek için isteklilerin 7181 lira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri muvaffakiyetle yapmış olduğunu vesaikle ispat etmesi lâzımdır. 6 Teklif mektubları yukarıda yazıldığı gün ve saatten bir saat evveline kadar Münakasa Komisyonuna makbuz mu kabüinde verilir. Posta ile gönderüecek mektubların ihale sa atinden bh saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanunî yk'Ade kapatılmış olması lâzımdır. EKSİLTME İLANI KAPALI ZARF USULİLE Karacabey Harası Direktörlüğünden: 1 Eksütmeye konulan iş: «Çörekli mevkiinde inek ahırları inşaıı» Bina ve tesisatm keşif bedeli: «15,290» lira «35» kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: a Ek.«ütme şartnamesi, b Mukavele projesi, c Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, e Fennî aşrtname, f Keşif cetveli, g Plânlar. Îstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Karacabey Harası Direk • törlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 22 ağustos 935 tarihinde perşembe günü saat «15» te Karacabey Harası Direktörlüğünde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksütmeye girebilmek için isteklinin «1,147» lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. Eksütmeye en az bir parçada «100,000» liralık birinci nevi bina yapmış olduğuna dair Nafıa Müdürlüğünden vesika alanlar girebüir. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Karscabey Harası Direktörlüğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabüinde verilecektir. Posta ile gönderüecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıs zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak ge cikmeler kabul edilmez. (4528) İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesinin kriple maden kömürüne kapalı zarfla verilen fiat fazla görüldüğünden yeniden kapalı zarf 1 a eksütmeye konmuştur 1 Miktarı 500 tondur. 2 Tahminî fiatı beher tonu 1450 kuruştur. 3 Muvakkat teminatı 543 lira 75 kuruştur. 4 Eksiltme 21 ağustos 935 çarşamba günü saat 16 da Cağal oğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 5 Şartname aid olduğu müesseseden parasız ahnabilir. 6 Eksütmeye gireceklerin 1935 Ticaret Odası vesikasını ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektublarile 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve usulü dairesindeki teklif mektublarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye kadar makbuz mukabüinde Komisyona vermeleri. (4534)

Bu sayıdan diğer sayfalar: