20 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

20 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

isyanının Arnavutlukta saraçlık oldukça ül Son bir iki gün içinde (OArna-! vutlukta bir karışıklık oldu. Ti. .randan bildirildiğine göre Fieri' | de küçük rütbeli bir zabitin baş- kanlığında 35 jandarma, ve bir o kadar da sivil, ordu müfettişi Ge- neral Gilardi'nin öldürülmesi hâ- disesinden istifade ederek bir is * yan çıkarmışlar. Esasen küçük bir yer olan Fieri'yi (o ele geçirdikten | sonra Liyuşina'ya (o yürümüşler.| Fakat buradaki hükümet kuvvet: | leri kendilerini perişan etmiş ve hâdiseyi bastırmıştır. Asilerin bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı da teslim olmuşlardır. Mahdut birkaç kişi de kaçmışlar. sa da er geç ele geçecekleri mu- hakkaktır. Halbuki son gelen Yugoslav gazeteleri hâdiseyi bambaşka bir cepdanen;görmektenirlör. Bünla - rin yazdıklarıma bakılırsa Arna - vutluk isyanı hakikatte çok vâsi| ve çok şümüllü bir ihtilâl teşkilâtı! tarafından idare edilmiştir. Ve is.! İ man da Şevket Verlaçi muhalif ARNAVUTLUK iç yüzü erlemiştir. Eğerler ve hayvan semerleri hep yerlidir. Verlaçi Arnavutluğun en eski ai - lelerinden birine mensup, ve de - ğil yalnız Arnavutluğun, Balkan ların bile sayılı zenginlerinden bi» ridir. Umumi harpten evvel Osmanlı İmparatorluğu o parlâmentosunda meb'usluk yapmış, ve daha o za» man bile muhalifliği ile tanınmış- tir, Umumi harp biter bitmez der - hal cenubi Arnavutluğa koşmuş » tu. O zaman daha İtalyan asker - leri çekilmemişlerdi. Şevket Ver - laçi Arnavutluğu İtalyan nüfuzu» na sokmak için (o propagandalar yapmağa başlamış, ve Arnavut - luğun kuvvetli bir devletin hima- yesi olmadan yaşayamıyacağını iddia etmiştir. 1919 senesinde Liyuşina'da Ar- navaugun mukadgaeratımı taYIN edecek olan kongre toplanıp, Ar » navutluğun müstakil, ve hiçbir devletin himayesi altına girme - den yaşaması kararlaştırıldığı za» yanm muvaffak olamamasının ie- A M bebi, hazırlıklar iyice bitmeden, | kalmış, bu karara itirez etmişti vaktinden evvel patlak vermesi >) Ve Arnavutluğun İtalyan nüfuz dir. İ ve himayesine girmesini şiddetle : > i müdafaa etmişti. Bu isyanı idare eden ve âsilere Bm eril e pöra veren işe Şevket Verlaçi'dir. Yalnız böyle bir tek adamın koca bir isyanı idare edecek kadar pa» rası olmasına da imkân olmadığı. na göre ayrıca Şevket Verlaçi'ye para veren ve yardım edenlerin 'de bulunması lâzımdır. İşte bun - lar da Arnavutluğun diğer büyük HABER — Akşam Fosraşı Fenerbahçe Haklı çıktı ve ve şampiyon oldu İstanbul şampiyonluğu için Fe- nerbahçe ile Galatasaray son kar- şılaşmasında Fenerbahçe son da- kikalarda bir gol yapmış, ve şam- piyon olmuştu. Fakat Galatasaraylılar son da- kikalarda oyunun yan hakemsiz oynandığını iddia ederek maçın neticesine İtiraz etmişler ve tek- rarlanmasnı istemişlerdi. Bu iş futbol federasyonuna, federasyondan futbol heyetine, o- radan hakemler komitesine hava: le edilmiş, bir türlü halledileme- mişti, Nihayet futbol federasyonu ar- srulusal futbol Federasyonuna baş- vurmuş, oradan gelen cevapta ma» çın tekrarlanmasına lüzum olma” dığı bildirilmiştir. Bu suretle Fe- nerbahçenin haklı olarak kazan- dığı şampiyonluğu kat'i surette ta- hakkuk etmiştir. Fensizlik kurbanları Diri diri gömülenler Yalnız Istanbulda değil! Bayburt, 19 — Saat kulesinin etrafına su getirmek üzere Cami önünde belediye tarafından açtı- rılan çukurda çalışan ameleden Muharrem, birdenbire çöken top- rağın altmda kalarak ölmüştür. Hamiyyetli bir Izmirli Tavyareye 5 000 lira verdi İzmirin tanınmış tütün tüccar - larmdan Kavalalı Seyit Hava Ku» rumuna 5000 lira teberrü etmiş, veayrıca (o 125 lira vererek hava tehlikesini bilen üye yazılmıştır. Çinli haydutlar tarafından Gidürülen Ingiliz 20 AGUSTOS — 1935 Dinarlı mağlubiyeti inkâr ediyor * | Dinarlr Mehmet Taksim yağlı güreşlerinde başaltı için güreş tu- tan Manisalı Rıfatla güreşmek ü- zere İzmire harekte etmiştir. Bugün çrkan hemen bütün ga: zetelere, mağlübiyetini tevil yollu sözlerle anlatan Dinarlı kendisine sorulan suallere şu garip cevapla- rı vermiştir: “ Evvelki gün yaptığım ilk güreşte bazı gazeteler benim doğ rudan doğruya hükmederek “mağlüptur,, yazdılar, Fakat, esas itibariyle ben mağ- lâp olmuş değilim. Bizim gibi pro- fesyönel güreşçiler arasında gali- biyet puvan hesabiyle değil, sırtın yere gelmesiyle olur. Bu güreşte beni istediğim $şe- kilde profesyönel olarak güreştir- mediler, Ben onların istediği, şe kilde güreştiğim halde gene sirti mı yere getirmediler. Şu zamanda Mülâyimle tekrar güreşecek değilim. İlk yaptığım güreşte beni hazırlanmamış bul - dular ve bundan istifade ettiler, Onlar gibi ben de tam idmanlı bu- unmuş olaydım ve sahaya öyle çı kaydım netice büsbütün başka o lacaktı. e) e Gi “Esasen Amerikada iken has- talanmıştım. Yol yorgunluğu da bunlara inzimam etti. Sonra bu - rada da iyi hazırlanamadım. Bern zaten bu güreşleri sırf Hava Ku diye mağlâbiyetime! İ rumuna menfaat temin etmek kabul ettim. Yoksa böyle idi sız şekilde katiyen güreşmezdim.. — Bu güreşler için Hava ç rumundan 2000 lira para alnı nız, doğru mu? : “ Ben profesyönel bir güref çiyim, elbet hakkım olan paraf! alırım. Hava Kurumunun yüksek met faati için güreşmek fedakârlığın karşılık 2000 lira bir ücret fen* değil doğrusu! Eğer Dinarlı bu güreşleri kendi menfaatine yapmayıp da birçek. defalar söylemiş, ve ilân etmiş ol duğu gibi hakikaten Hava Kur# mu menfaatine yapıyorsa bu D#" radan vazgeçmeli, ve bunu gezdi te ileilân etmelidir. Kendisinde kat kat yüksek olduğunu ispat & den, ve galip gelmişken ancak yüf lira almağa razı olan bir pahlivaf dan ibret almalıdır. Mağlüp olaf bir pehlivana, galibe nisbetle bU derece fazla para verilmesi şimdi ye kadar görülmemiştir. Dinarlı, isminin bu derece di yulmasını, kendi şahsma deği! g# zetelerin yaptıkları propaganday* medyundur. Gazetelerin bu İY birinci sayfaya geçirmelerinde d€ tayyarelerimize hizmet fikri âmil lerinden biridir. Bundan tayyar#" lermiz yerine güreş mağlâbu isti fade etmemelidir. Lokanta ve tavukcular daki soğutma dolapları Bayat yiyecek Satılmasına vesile teşkil ediyor Son bir sene zarfmda hemer; ri ağzıma aldığım zaman ekşimiş hemen İstanbulun her lokanla, mahallebici ve şerbetçisinde 80 - ğuk hava dolapları ve mahfazala- yı türedi. Bunun buz kullanmadan ye - ve bozulmuş olduğunu © gördüm: Bunu garsona söyliyerek yemek * leri iade ettim. Ve sebebini garso" na doştça sordum. O da bana ge* tirdikleri yemeklerin soğuk hava mek, şerbet vesaireyi soğuk tut « fırka teşkil etmiş, ve | Zogo'nun gazeteci meselesi Popüler fırkasiyle mücadeleye gi- rişmiştir. Bir ara 1922 de Kral Zo- go ile barışmış ve Kral Zogoya Hasan Priştina'ya karşı yardım etmiş, ve hattâ kızını bile kendisi. ne nişanlamıştı. Fakat bu devir de etmeğe söz vermişlerdi. uzun sürmemiştir, Milliyetçi Ar . navutlar kendisini hiç sevmiyor « lardr. Nihayet Kral Zogo ile yeni» den bozuşmuş, Kral Zogo da bu - nun üzefine kızı ile evlenmekten vazgeçmiştir, Verlaçi bundan sonra siyasetle çiftlik sahipleridir, Arnavutluktaki. büyük çiftlik ve toprak sahiplerinin hükümete muhalif bir cephe tutmalarını se-| bebi şudur: Kral Zogo hükümeti ötedenberi “Arnavut köylüsünü toprak sahibi etmek, zengin çiftlik sahiplerinin esaretinden kurtarmak için bir tarım (ziraat) kanunu hazırlıyor- du. Büyük çiftliklerin köylüler a- rasında taksimi esasına dayanan bu yeni kanuna bittabi bütün bü- yük çiftlik sahipleri muhalifti. Bu sebepten dolayı esasen Kral Zo - goya karşı hususi bir kin taşıyan, ve gene büyük toprak sahibi olan Şevket Verlaçi'nin etrafına top - lanmışlar, ve (o kendisine yardım miş ve çiftliğine çekilmiştir, İşte bundan sonra gizliden giz: 'iye diğer büyük çiftlik sahipleri vin yardımiyle büyük bir ihtili" hareketi hazırladığı anlaşılmıştır Fieri'de | jandarmaları kışkırtan ve başa geçen teğmen (mülâzim) Musa Kranya da Şevket Verlaçi - nin adamıdır. İhtilâlin muvaffak olamamasına sebep de sırf vaktin- den evvel patlak vermesidir. Şevket Verlaçinin bir oğlu İ « | talyada tahsil etmektedir. Amerikan manavrası Nevyork, 19 — Birleşik Ameri- ka manevraları, bu sabah meşhur Demir fırkanın muhayyel düşma:| na hücumu ile başlamıştır. Manevralara gelmiş olan bin « lerce asker, şiddetli sıcaklardan müteessir olmuştur. Manevralara elli beş bin kişi iştirâk etmiştir. Şevket Verlaçi siyasetten anlar, zeki, oldukca büyük bir nüfuz sa» hibi ve teşkilâtçı bir adamdır. o, kendisine isyan için çiftlik sahip- lerinin yaptıkları teklifleri ber za- vaan reddetmiş, ve bu işin başarı- labilmesi için hariçten de esaslı bir yardıma ihityaç olduğunu ile- ri sürmüştü. Aslen Elbasanlı olan Şevket ân et- MES Taksim lân e 20 Ağu Pekin, 19 — Çin jandarmaları ile İngiliz gazetecisi Cons'u öldü- ren haydutlar arsında yapılan çar- pışmada haydutlardan beşi öl « müştür, Röyter Ajansının haber verdi - ğine göre, İngiliz Büyük Elçiliği, öldürülen gazeteci Cons hakkın »/ da resmi bir (teşebbüs yaparak suçluların cezalandırılması için tahkikat açılmasmı istemiştir. bahçesinde stos 31 ve 21 Çarşamba ei Saat 21,30 da SÜRüyya ,Opereti tarafından UĞURLU KıIz (La Mascotte) Operet 3 perde, müzik: ODRA? duhuliye yoktur. Meşrubat 40 . & kuruştur. Her tarafa tramvay var dır. Bu hafta Te pebaşı (o Belediye Tiyatrosu: 22,23 1, 25 Ağustos gün leri akşamları saat 21 de (DELİ DO LU) nün son tem sili $ perde ope. ret. Yazan: Ek. rem Reşit, beste * liyen Samal Reşit. 29 Ağustosta itibaren (YALOVA TÜRKÜSÜ), Kabul Belediyesi ŞehirTiyatrosu Tl mak gibi faydaları ileri sürülmek- le beraber buna mukabil zararla- rı sayılmaktadır, dolabmda muhafaza edilmiş eski yemeklerden olduğunu itiraf et- ti, Okuyucumuzun şikâyetini yu * Zararlarmdan birini bizzat tec- rübe eden bir okuyucumuz size anlatacak; karıya kaydettik, Buz dolabın! var diye hakikaten yemekleri u * zun müddet burada tutarak be * — Soğuk hava dolapları saye - sinde yazın en sıcak günlerde bile yemekler bozulmadan uzun müd:- det muhafaza edilebiliyormuş di- ye, lokantacılar artık satılamıya- rak ertesi güne kalan yemekleri i- çin kat'iyyen endişe etmiyorlar, Halbuki yemekler buz dolapla» rı sayesinde - bozulup fena koku neşretmeseler bile birkaç gün bek lediklerinden dolayı (o muhakkak surette eskimektedirler ki bu da bir nevi bozulmak demektir. Bu yüzden başımdan tam üç va. ka geçti, Bir sütçüden bir tavuk söğüşü istedim. Gelen söğüşü ye- dim. Fakat bir saat sonra midem- de fena bir sıkıntı, o vücudumda bir hararet, ve başımda bir ağır » lık başladı. Bunalıyordum. Soda- lar, setliçler ve kolonyalarla an - cak iki saat sonra kendime gele - bildim. Meğer bu yediğim tavuk söğü- şü birkaç günlükmüş. Ve buz do - labında (o muhafaza edildiği için kokusu belli olmuyormuş. Diğer vakalar da aşağı yukarı böyle oldu. Gene lokantalardan birinden yemek getirtmiştim. Ta- bağın kenarına konan mayonezle- zulmasma sebebiyet verebilecek * leri akla çok yakın bir hakikat © lur. Bunun önüne geçmek W* mumi sıhhat noktasmdan lâzım * dır. Yalnız bilmiyoruz bununls nasıl başa çıkılabilecektir. Nasil kontrol edilebilecektir? ———— yi Königsbey panayırında Türk mahsulleri Arsrulusal Köniysberg (Alma? ya) panayırı törenle (merasimle) açılmış ve Alman İktisat Baka! ile Finans Bakan; ve Berlin Bü * yük Elçimiz Hamdi açılma töre * ninde bulunmuştur. Türk mahsllerinin örnekleri bulunan Türk paviyonu çok beğ” nilmiş ve & mahsüllerimize karf büyük ilgi uyanmıştır. ŞARLOK HOLMES (| 8 büyük hikâye bir arada, 3İ9 sayfa. Fialı 40 kuruş. Ankarı €8' desinde 'VAKIT,, kütüphanesi”

Bu sayıdan diğer sayfalar: