3 Nisan 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 12

3 Nisan 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DEzr — STT AT TTTT n ÇNUUT TTTT ” vĞrT < FU SSREN — S BB L LO HABER -— Aksam postası 8 MART — 1938 .'-çAĞıjAY AN”da-a. (” — İn ksan e * T L A Bayan SAFİYE MEŞHUR Ç t N AKROBATLARI AYRICA : IKİZLER revüsü Solist MUALLA ve arkadaşları Ö (Eski AMBASADÜÖR salonunda Telefon: 43776 Oyuşturnecn Maddejer İnhisarı bedellerini beş sene zarfında ödemek ü- sere aldığı 1084 ve daha evvelki seneler mahsulü konsinyo afyonların ba- kiye üç senelik taksitlerini def'aton ödeyecektir. RRİTERTURN N MAYLEEÇLERMEEYA GAREYTENEECYE AYU Uyuşturucu Maddeler inhisa- GRiP - NEZLE ve üşütmekten husule gelen hastalıklarda hatırınıza gelecek SEFALİN KUK rından: Senelik satışlarımızın ?5 80 una İştirak ettirilmek suretiyle bedellor! ödenmekte olan 1934 ve daha evveikl seneler mahsulü konsinye afyonların iki senedenberi verilen taksltlerle takriben nısıf bedelleri tediye olun- muştur. Mozkür afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri kalan Üç sonolik taksitin 1 Nisan 938 tarihinden itibaren def'aten ödenmesine ka- Trar verilmiştir. AlAkadarların ellerindeki aynliyat makbuzlarının sıra No, larına na- zaran aşağıda gösterilen tarihlerda İstanbulda idaremizo müracaatları Tüzumu ilân ölüunür. İstanbul haricinda mücsses oldukları için bizzat müracaat edemoyo- göklere ait olan bakiye bedeller bundan evvel yapıldığı gibi banka vasıta- siyle kendılerine havale edilecektir. Muayyen tarihlerde makbuzlarını Ibraz eodemeyenlerin müracaatları tediyatın sonuna bırakılacaktır. (1570) BAŞ e Diş ' ROMA TiZMA BELA N ea Ve bütün ağrıları derhal geçirir 1016—1030 Ü el g Pazartesi 10831—1045 BELE L ZeT Eczanelerden 1-21lik ambalajlarını ısrarla arayınız. 1046—1060 Ü l < Çarşanba Taklitlerinden Ssakınınız. 1061—1075 E. eree Perşenbe BECERECEENAZ GEaLKNr aa TALETLRRL YUT K METMRaRI SA AZAR 107641090 & 7 gel Cuma 1091—1105 d0 he tar Pazartesi 1106—1120 DA NM A döe Salı ————M——————M—TE——— —I 1121—1135 13 vi l6 Çarşanba . H ll n AM . ae a ADEMİ iİKTiİi DA R-<man 1181—1165 16 » w Cuma 1166-1180 18 w (w Pavsartosi ve BEL GEVŞEKLİGĞGİNE KARŞI 1181—1195 ÖÜ7 6 a Salı 1196—1210 l Yi aa Çarşanba “a e DE HORMOBRin 1226—1240 Mi 5 Cuma 5 1241—12955 25 .» » Pazartesi 12581270 dE Snt 5 Salı Mti sar ReĞiy Ortakadn. AA Tabletleri Her eczanede arayınız. ( Posta kutusu 1255 Hormobin , B 1286—1300 28 » » Perşenbe 1301—1315 Haa e Cuma 501—520 2/Mayıs/9838 Pazartesi B21—540 Ür Tei »e Salı 541—560 B e Çarşanba 561—580 5 ö o Porşenbe 581—600 ÜUŞ Cuma 601—620 Videk e Cumartest say kzema ve en muannit cilt yatalarından knrtulmak için n . || EKZAMIN kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıslır Eczanelerden İsteyiniz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: