7 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

7 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

girip Me sonra bir gün — kta ölü lee olarak bal an bu “yassı runlu, o gözlü, sokrat kalk, gerine ri kâr ve büyük adam benim Baude- HAKİMİYETİ MİLLİYE gi MM. m Satın ve Komi » İlânlar “j M.M.V.Sa.Al.K.dan: Pazarlığında fiyatı gali görülen 30 demir yalm. pazarlığı 8 Dez e ee o öğleden sonra dar daire mi üne mi ye iştirak için de yevmi iLRdE eme 3—7952 As. Fa. Sa. AL K.dan: , Yüzotuz küsur lira bedeli keşif Yukarrda yazılı İnşaat pazarlık sia : e çeken aşk, nadi: i:,, Veriminet.| vonisyona müracastlârı 3—7932 la 93 932 deal İmacaktır. lir dedil yok ses vardır, göz yok kalı i ı | > k i rin müracaatı, 7951 vardır; konuşmadan söyler, > ; pal ala e er yy un) MEMELERE > "ID. D. Y. malzeme) © in derin, bunun e güezldir. O-(( !. | - z # Lİ m kalin a Muya X Md. Sa. ALK. | airesinden: Sa ha akale yazrla-| (İzan): Ank ği deki mazdr Şiiri ei renkli, kokulu bir ö e a ” d reka pe ii li â imdi esmi üslüp ve er gok. seven bir EE ea ei > üizayede ile kiraya verilecektir; Kalin kalemi Eş Mi ede zn salı gü- Zeki Halk; Sü “Eski ve yeni in 2/3/932 tarihinden iti- | nü s. erme resimler arasında lay yapı-| baren Hakimiyeti Milliye ye ağ “ratsilat Ankara ve r, Halit Veda A. H. Beyle- sile meşrettirileceği alâltaderi aşa e ellişer rin kitabiyat e iileri ve sair tı n şartname- tüaliteler var. z bir sanat ide- 3—7911 a SM ei aline sadakatle çıkan mu 2 7 1 edebiyat ve sanatle filen alâk: ıLAN. l ). Il ). ve umum sı olsun olmasın, herkes okumali- Bi ve techizat anbarın- dr. Çün bir milletin kudretini) da 0 kalem eski mesin, kösele müdürlüğünden: m arabanın dört t leğinden bir tanesi de milletin sanatıdır. Ahmet MUHİP SEYRİSEFAİN İZMİR - PİRE - İSKENDE- RİYE POSTASI, —— 8 mart salı 11 de. ON POSTASI Km 9 Gr çarşam 8 de. mi MERSİN POSTASI. Ek) 4 mart cuma 10 da. ea POSTASI. hal) Cumartesi, 8 de. salı; ni 18 KARABİGA POSTASI. (Bandırma) Cumartesi, çar- samba 18 de, m m — MUDANYA POSTASI. (Antalya) Pazar, çarşam 9.30 da İdare ta ae pi mından kalka! ara Şi ti Sulh Hukuk ki Büyük Erkânı harbiye dairesi mürettibi Bursalı Hacı Vehbi Ef. oğlu 322 doğumlu Mustafa-Efendi 52 se el im ve etmiş oldu- Şunı rçİ e alacaklıları ile Karesi bir 5 zarfında mahke meye t etmeleri lüzumu ilan di 3—7961 ara Yl aa 00, 401 muci cibinci a- deleri açilir “) hü yi ettim” . yapcam elele ai EE kalem esi demir, bez, bakır, t 2 eşya 27 mart 9 saat 14 de aleni müzayede ile ME es) Taliplerin eşya- yı anbarda şei li de komis onda görmeleri ve gü- nündede Esan komis yona gelmi eleri, 3—7957 1800 benzin 180 vakum 50 kilo gres yağı 10 İstanbuldan mayıs gayesine ka | s dar kayaş mermi imlâhanesine ge yaş ista; Ur ezelim olunacaktır. Taliplerin müracaatı. 3--7954 mart 932 per ii 14 de pazarlıkla a, münakasası: nacaktır. Taliplerin o gün ko-| © Haydarpaşa-Ani hattı misyona müracaa!' nde Dogan çay istasyonu civa- 95 rında e o 750 nci kilom! etrede| vaki taş ocağını ç ü bin met si mil'abı balastın ihra- ciyesinin alani zarfla münaka- ayseri-Sıvas ii iü | bir köprünün mahalline gine hasebiyle 8/3/932 tarihinde seriden $ Sivasa ve 9/3/932 ari de Si tan Kayseri, ye yolcu tren- lerinin "seyri sefi iye ilân olun 200 D.B.Y. si Dai- resinden: Balast Mi Ge esi mayan adet No. “parsel No. “kimden istimlâk edildiği o—Ç © satılan eşyanın nevi 333 48 Hacı Sabri Efendi bana Simi 327 15 Ali çavuş » 242 2 HacıVeli Etndi © > 319 10 O HusrevB. Pp . 245 9 O Halil Ef. vebiraderleri (o hane ve dükân” enkazı Ankara Şehri seri Müdürlüğünden: Mukaddem ca: > olup istimlâk —— ya yazılı giri kıta hane ve ikânların yıkma rafı ve sair masari Di ait olmak dsi ie aki dahili aki mıştır. a ın onuncu perşe mbe günü dörtte ig zarlık icrası mukarrerdir. Talip ti pa lili ii yevmi mezkürda 7068 pazarlığa memur heyete müra caat etmeleri. Kasabaya getirilecek suyun kısa güzergâh ve hali hazır rayicinin tayini hakkında mü- .nakasa ilanı Bartın Belediye Riyasetinden: vşak, bü; Kaman köyü civarında Ka yük dere sularının kı sa güzergâh ve hali hazir rayicinin serigi 182932 tarihin a itibaren otuz gün mi müddetle münakasaya vazolunmuş- iştirak et meki üzere 20 3 932 pazar günü ne kadar Bartın gm racaatları ilan olunur. Nafıa Vekâletinden: köprü inşaat münakasnsı nie m balk evvel yollar umum müdürl düğüne ve teklif mektuplarını münakaşa nafra vekâle Mözait 700 resi üns sasr 23 Mart 932 ça:şamba günü saat 15 te İdare merkezinde yapı-| * lacak vik 2: müsteşarlığna vermeleri lâzım 1 kl min görülen 2m “ i ati MER, imes Bili oi gö na acaktır. Tafsilât, Ankara ve Haydarpaşa | veznelerinde ikişer beka satılan şartnamelerde yazılıdır. 7902 238 takım çamaşır 476 Si pe ii ap Yukarıda yazılı malzeme pazar e 3 de alınacaktır. iynei İylan. - M.V.Sa.Al.K.dan: zarf usuliyle münakasaya koni kekli nün bedeli mi mir, muştur. Heri Çanakkale başmühendislikle 25,900 Wi rine müracaat edebilirler. ü sa & ee art 932 il sa evrakı (5) lira bedel maki sa on İlinde Nafra vekâleti müsadif pazartesi günü Ankara Tapu Müdürlüğü z en: tr. Münakasaya gireceklerin ehli kaçmühen alenen EE olma 3—780i Ankaranın dağ a di “. börekçi izel garben İs ve zev. ee mi e m şimalen Ji bağlariyle deri bağ börekçi “Sadullahın bi rt 932 tarihinde ihalesi ic ra yem olan tahrip çantaları- nın mübayaasından sarfinazar ödil diği. 3—7967 İylan. M.M.V.Sa.AlK.dan: erli a — Se sinde e eğe pe” t ve kızı Si den bal caat etmeleri iylan olunur. olmaları veya tapu idaresine mi 3—7966 makbuz inde komisyon ri- yasetine tevdi eylemeleri. 3—7955 | İylan. bri 8 Sa. Al. K. dan: 2 tarihinde münakasası | yapılacak olan Pa ton döküm koku un il ilan dan Ankara Valiliğin| : tamiratına evsafı iz bin. zere ni ae gününe Tdi Brail Ta aliplerin ticaret odasına mu- kayyet ve dağa malilerinin m mu- Cümhuriyet Halk Firkaği Ma- nisa Vilâyet idare heyeti riya setinden: Cümhuriyet Halk Fırkası binası | ear münakasası anisada inşa edilecek halk fırkası binasının i inşası (18315) a) aşk bedeli keşfi üzerinden kapalı.zarf usuliyle münaka saya Kop be nü aj perşi günü saat on ve kadardır. 1 Taliplerin bedeli keşfinyüzde yedi düzelen natı muvakkatelerini ez mek- tuplarına leffetmi he ndis s ve mimar değilse er inşaa- tn e fenniyesini isbetinde tem! eleri ve eğer mü im musaddak bir taahhütnamelerini teklif mektubuna leffetmeleri ii ir : inde fk Measlin tün Ba zarflar — Kapa! yes huzurunda açılacaktır. — Mukavele harci zel ve ylan masrafları müteahhide ittir, nakasa gi > 14 de Gr, ie edilmiştir üs 4 932 tarihine safı”. As.Fa.Sa.Al,K.dan: » Taliple- — rin şartname için her gün müna- — mam zeyn ii müracaatları, İni > t akçesi hasbi Hassiyeye vekiipiii ei makbuz senedi veya ei ektubunu encümeni Daire müdüriyetini | adet eski sistem kabalak ile ie çift ufak boyda me e Ai gi eri skâtibi merhum Riz: a B. kerimesi Bedriye, Ali| ni müazvede ile anne saat 14 de sekle zikele de mevcut 36 |lây: Bia ah enci mine caatları ilan olunur, müra e frkanm Manisa vilâ-yet idare heyeti riyasetine müra: atları ilan olunur, 3—7938 :/ Ankara Valiliğinden: | Yenişehirde yeni ie 2öüğü ü me mağaz: talip çıkmamasma binaen 2 3—7943

Bu sayıdan diğer sayfalar: