12 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

12 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dört mermer Dört Kitap eni besili We mii —. E bilgil vermek, kemalizmin ne olduğunu anlatmak için birçok yollar var- yolların birincisi ana mz cümhuriyet ml manı gelince konuşuruz. Fakat daha başka, hususi yollar vardır ki bence yeni nesilleri ei daha çok alâkadar ni z bu- e olduğumuzu ve yarn nereye iz . ceğimizi öğretmek i için dün ne idüğümüzü ürüklendiğimizi ö yı yapılsm ister yapılma- sm — bir imiz sisi bildim. Beşiktaşın en Sai bir köşesinde bir emniyet karakol merkezi gi vardır. Adı Hasanpaşa karakoludur. Bu binanm dı- $ı, temelinden çal kadar pdilkenii kalmıştır, fakat içi bütün havası ile cüm- huriyettir. Bunun önünden çok geçi kolun renginde ve İran ilani kal- .. Ondan sonra o kapımın mermer levha çakmalı. şu yazılar uzak- ei Burada saltanat © takildi here ve olaki rürler.) Altında da şu ince satır bulunma- lı: (Tafsilat, burada parasız dağıtılan ki - taptadır.) im bahçesinin önünde bir ei vardır. Bugün onun dışı da, çizgisi de, içi k değil, m: andaşlara mezbaha diye kallanrlardı. gemi bütün insani ve içtimai kanunlara uymayan bir divanıharp vardı. Genç nesilleri ya denizin dibine gönderirdi veya Yemen, Trablus gölllerinin dönmezlerine ais da bir mermer ie bu Yazlar okunaklı ol - ŞEHİR HAKIMIYETİ MİLLİYE ve T AŞRA. Özdilimizle. Yabancı gözü. 5 laa piyan (Başı İl Me tar. 10 bin lirayı 14228, 5 bin lirayı 23427, 4 bin lirayı 1772, 2 bin lirayı 2020 14251, 1500 ari 11734, 192 872, 600 li - rayı 4376 a 24 2702 8452 20559 Bi 7837 1155 10183 8124 10358 4448 20167 2833 13244 23168 numa- 218 23770 1740 ralar kazanmıştır. © 200 lira kazananlar: 741 5 13913 4256 19898 16110 4161 22003 9468 16 1501 6867 1877 6218 15242 15197 2434 2827 19491 100 lira kazananlar: 21847 692 12243 15359 24188 10513 11168 10128 16703 21751 9782 9881 23819 2231 21801 5873 12888 23395 50 lira kazananlar: 19203 kedilmiş bulunan © nizamname kanununun - dolayısiyle > alınmıştır. Nizamname hre iki vekâletçe yeniden tet kik edilerek yeni iskân bim hükümler 1047 6660 19649 16662 284 | racaata karar vermiştir. 27716 5082 29813 904 21245 ei il eb e SE Beynelmilel kadın cemiyeti m 9, 190 567. 558 187 1727 umumi kâtibi İstanbul'da. 11073 18230 10643 9379 (832 İstanbul, 11 va ia — Beynelmi 1435 6192. lel kadın cemiyeti umumi kâtibi Mis ii 0 Ün Badara Layn İstanbul'a gelmiş ve kadınlar birli - ğinde bugün bir konferans vermiştir. 7882 23710 23990 2173 854 24186 6174 8360 24272 22644 yeni iskân | dan Istanbul Hukuk Fakültesi mezuni:rı. Bu sene Sele 41 erkek, 12 ezun oldu. stanbul, 11 o — İstanbul ü- Şükrü Kaya B. . geliyor. Dahiliye Vekili dün İstanbul'a geldi ve akşam Ankara'ya et etti. İstanbul, 11 (Telefon) — Dahiliye ve Şükrü — Ber e yla arek Gündüzleri bir öylü gibi Dn nimdir!,, demek ne aşık bir öğünç- tür! Eski bir ozan, yüzüne el gözü değmiş yavuklusunun betinde ya «| bancı en sinekalmış g İsti niversitesi hukuk fakültesinde bitmi Haziran devresinde imtihanlarda 41 erkek ve 12 kız talebe muvaffak ola rak mezun edilmiştir. Muvaffak ümdiri bik sayısı 157 dir. İstanbul esnaf murakabe bürosu m âbi olacak? bul, 11 (Telefon) — Ticaret oda- sı heyeti bugünkü toplantısında esnaf mü- rakabe ni ancak vilayet makamı merbut olacağı hakkında olan ee Ez : ve Galata rıhtımında vali Muhittin, vali mu- avini Ali Riza, emniyet müdürü Fehmi Bey- ler Sati karşılanmış ve halk tarafın- dan alkışlanmıştır. Dahili i bu akşam Ankara'ya hareket edecektir. Sovyetler diyarma hazırlanan bir t, at, İstanbul, 11 (Telefon) — Yirmi altı temmuzda İstanl bal yanlar bir ka- izleri > Bu urda da az yat gözül değmiş değidir. ama ne yeşil ağa larında, oz kırlarında, ne dal - kayada onlardan i iz kalma . çi için bitek owalamcnız il aj su! ya, ne yat bir koku du; Bu ovalarda, bu dağlarda hepi - keresini rl etmiştir. Bu bür. daya bağlanması için İktisat Vekletine mü mü | mizin cum geçmişi, cum geleceği ve umutları yaşa; ğ Mektep ve izciler talimatnamesi. f vekâletince hazırlanan mektep Mevsim iptidasından tarihine ka pe file Sovyetler cum yaşar. Şu pacaktır. Bu pri anl tir ha- | maçlara geçmişin büyüklüğü geli zırlamaktadır. Zin pa; aklığı tırmanır doruk da bugün bugünü görd İzmir ticaret odası üzüm, incir ve için erinir, bububata dair bir ie aş Bu > erine erine İzmi, — Ticaret ot in | kalım an yi rulmuş cirlerle ehli bü” ii ir rapor > Sönen izi imar neşretmiştir. Bu rapora çıkarmağa gücü tidasından 30 haziran 934 tarihine kadar İzmi ir burasında S1 miyen esım pin si yetmesi ve yeeceğ yi üzüm sal ir. Geçen sinde 55 sia 463. 3 in dl lu söyde geçen sözlerden bir takı misafirler şerefine 65 kişilik bir ziya- fet verildi. ziyafetten sonra misafirler ika - |metlerine tahsis edilen cümhuriyet mekte - ze Lar X a sonra iplik ve deri alı: tandaşları ski zulüm ve ölüm görür - rdi. Şimdi cümhariyet ve inkılâbın yiğit ve milli öülenlür e şerefini kazanan- l ik ordı iyük ve lar bü unun bi milli terbiye- sini görürler. ) Ada a şu ince satır bu- lanmalı: o (Tafsilat, her asker şubesinde parasız ala kitaptadır. Cağaloğlu ile Ayasofya arasmda ve bugün arsa halinde olan yerde bir “Zapti- ye kapısı, vardı. Oraya bir mermer ve bir kitap ister. Tafsilât, halkevlerinde parasız kili dağtnlan. kitaptadır. ram Bayazıt'ta bir “Bekirağa bölüğü, var- dı. Bugün, cümhuriyet ve inkılâh m geni nesli orada ilerlemek ve en üstün kültüre ir canlı - ug ası bir ölüler teşrihhanesidir ki m İl yl ve ve can veriyor. Ora- a da bir mermer ister. a in, fakültelerde p parasız ali kitap - : Bilmem, ”vesairesi,, de olan bu fikri- Mi teklifimi şöyle etraflıca anlatabildim Çıktı . Taymis Kıyıları ve aca iz haya ame, milletler arasın. aki mücadelelerin müna kaşası. Kitapçılarda araymız 60 kuruş. ne göre tadil edildikten sonr: küme girecektir. Liman şirketinin tafsiyesi, İstanbul, 11 ar — Liman şir ketinin tasfiyesi içi irket heyeti umumiye- si ağustosun yirmi a ölümde kkale'd. Şükrü Kay: İr iyma w memle - Yalan "raki | bekle araca 1. 289. 388 ki- ni a bu miktar geçen e 7.607.388 kilo 9.662 —İve palamat hulasası 6.647. i. Kilodu 4 12185 4030 E kullanılan dilde karşılı sm ai sim 8621. 15307 | ve izciler teşkilât talimatnamesi mütalea - | dar ecnebi RE i li 47214 özlü ve eni, PO il İmmiksirkemmizis ieileri söndüilmiz; re üzüm sevkedilmiştir. e miktar geçen m 11188 18270 5667 12675 4299 | ları alınmak üzere vekâletlere gi iŞ” ne 59 milyon 363 192 kilo idi. Belger — Müneccim fir. iz ağ — Devir, zaman 571 1196 te mevsim iptidasın dan ire tarihi | E., © me 575 19149 7887 20828 20 3 it e kadar İzmir borsasmda 22 milyon 668 Aşık — Mürteti, âli 313 24901 1993 14814 14443 Antalya MR spartada, 760 kilo incir satılmıştır. öğle senenin Öğünç 2 İftihar Keşideye yarm da devam edilecektir. Ispartı — Şehrimizde misafir bulu - | aynı devresinde 15 milyon 418.818 kile zan — Saz şairi —— — nan çü m e saat 10 da ni Mevsim e” öl “İ Bet — Yüz Yeni iskân kanunu müinasebetiy- önünde yapılan fevkalâde te - Yekdaliiğ : adr ll “ağ silsin at — Yabancı le muhacir ve nüle cilerin aş derin bir hürmet ve | 794.722 kible Bı sl geçen söne 26 | Bitek PE Hi rü erin min 1 rşiyle | milyo Gs, Mi sleği Muhacir ve ie ie mu - | ba: pek canlı ve berk Hababaa gelince, mevsim iptidasından (Bu sözler m a Gergi ii afiyeti hakkmdaki kanunun neşri üzerine oldu. Ve gençliği iin gelen duygu his rihine kadar İzmir Mgtez)e Dehiliye ve Gümrükler vekâletlerince müş- | rini izhar eden nutuklar söylendi. Saat telif ak memleketlere hi ihracatı 26) tereken hazırlanarak devlet şürasıma sev - | 12.30 da ordu evinde ticaret odası tarafm- milyon 897.417 kilodur. Bu ys me müdde Türkiye bisiklet turu (Başı birinci e ) Ko seve m atılmı iymani oldukları e ilmek alâkadan sani nl ve halı iyi lâthanelerini ve bazı milli lari gez- diler ve akşama doğru İhlamur ağacı me - siresinde bir kır: gezintisi ani mil bin 843 kilo m ve 4. 37: 524 kile palamut hulasası idi. fahri azalığına kayt suretiyle şeref dığımıi iblağa gazetemizin tavassutunu mişi iş İM. M. Kömal Pasa'di Gn içim Ez ve e feyizli eli Faaliyeti|5 şarılması i için. faaliyete geçilen. elektrik te culuğuna ir kel yapılmış ve sal olan muhabbet eseri, SD 1 itmak ü; heba. krek etti. Çanakkale, 11 (A.A.) — Dahiliye ve- ili Şükrü Kaya Bey refakatlerindeki ze - vat dö birlikte gece motörle Gelibolu'dan — uraya geldile: ve iskelede vilayet, bele - ve halk fırkası erkânı tarafından kar- ç ağa vali konağma gittiler. Dün hü - kümet dairesinde tetkikatla meşgul oldu - lar ve şehrin çarşi kısımlarmı gezdiler. rirdi. | Vekil B. refakatlerindeki zevat ile birlik - te Çanakkale vapuru ile 18 de İstanbul'a hareket ettiler. bkelede vilayet, belediye ve halk fırkası erkânı ve büyük bir halk geçen ve bir gümüş ge rinde kurulmuş şu muazz: ei e işte, halk hükü: sineği sayısız eserlerin- den biridir. Kaza Kaymakamının yüksek pili sy Şirin salam sp e bir ridi bei ça alışkanlığı, yeni Belediye Rei leri ile kasabamızın umran ve terakisinin günden güne temin edileceğine şüphe yok- tur, Kasabamızm büyük ihtiyacı olan ve Mt kütlesi tarafından uğurlandılar. İnebolu ie — Çanakkale eyahati. Çanakkale, 11 — Evelki gün e gelen Gol e mensup 26 genç, Vekili Bey, tata fali bilhassa takdir işi M. Kemal Paşa Razasından < iksek a sinde su depoları yapılmak ve Hayal açıl- isinin gayret- |. in ie eli, güzel kasabamızın en ve öy al etmiş evkile- baryeti ve ami faaliyetleri eseridir. güzel bir manzara. e gücü le dün pis ai ül de buraya gelmişlerdir. M. abe istifa etti. TEMERKÜZÜDÜR ketine karşı nihai mücadelenin başlan duğunu yazmaktadırlar. Devletin larma

Bu sayıdan diğer sayfalar: