12 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

12 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇOSAYIFAA ÜC | E Pink fikir MAZİDE. HALDE VE İ hareketleri. 'USUN AZAL STİK JE MASI BİR li vu KEYFİYET İTİBARİYLE DE DÜŞÜ. RÜR — AVRUPANIN MÜSTAKBEL NÜFUSU, Sel mecmna ve gazeteleri nüfüs mese- le zaman zaman meşgul olmakta ve bu İlik dair dikkate değer İM meşrelmek - tedirler. Bu hafta Le Temps ei ve le münteşir pi levue ip leme male mecmuasında ilam mazide im yazılar nda rin incisi m Yi Yo 28,5 ve şubatta 9 39 fazla siz 1880 de la 1000 işi başma -| doğum nisbeti 30 « 40 iken bugün 15 - 20 ie uzuncu asrın ye inmiş bulunuyor. e Eba şından beri doğum nisbeti mütemadi sw HAKİMİYETİ MİLLİYE Yade postası. Nasyonal Sosyalist Fırkasının Reich Matbuat idaresi. gün Alman ma inin a masyanl s05- ni sr Ni e ve Alma: ayl ön ya yabani 5 kir nü liğini SL ela ilmeİler bei lan kuvvet, fırka matbuat idaresinin faal yet ve hizmetleridir. Fıri ibuat idaresinin bu faaliyet ve Sisi ide diğ mn geünlekbek: Sr kakkın doğa badiselerinin pek mühim , yekünlar |. mi Magi aydınlatmak bebe her iki vı da burada tercüme ediyoru: EN ifus inkılâbı, ismi a vi b bir eser meşretmiş olan M. A. La dal ki tetkiyklerine | < yor ki bu zümreye son zamanlarda Almanya dahi iltikal ğer İtal aim gezi En al doğum. nisbeti mr B Bani nb ak Vak i zamanlardan Vi Atina ve Ro- ma gibi rin nüfus ka mati hizmetlerini bütün ehemmiyetiyle tanımak gin erişilmil platformdan ar - m ru mal e karşısında yıkılan ve Ee mi ve İiberalist ame; karşı açtığı a kr w için faydalı eri imes a dare. mesai: t Tül buat idaresi şefi Dietrich'in m Reehalet > sı fatiyle fırkanm başma ge: eçirilmş olmasiy! Jatbuat idaresini Mi büyük ehemmiyetini den kemali vüzuhla gören matbuat idaresi seti, bu idarenin olunduğu ilk gi fırkanın merkezi akını iltizam gar ve ba suretle 1 Ki de mütekait yüzbaşı di — NSK,, teessüis edip Al İm tesir ve nü- rk fuz ven etmişiir. Bügün bu NSK f 5 maki i fel si Wei faka syonal sosyalist Suk 71934P Z 1934 P ba iptidada el S2 ve e bürokrasi I aresiden ie müşavir Reich matbuat eek mal şefi bürosuna ömer ile Völkinl.. Besbacbler pide Beli e ekine tesadüf Ba Ün nisbeti de he - bilenler in ire a he muazzam devi a emleke! #lerdi le ak- b £ siyüsekiği dai, . spin ir iel ldıkları k: k in 3 uat siyasetinin nazım olan yezâne ve ez | mar Bernat mensupturi — yllar kasim varmı. ŞA mekle barber (1000 de 11 - 28) de: iye ür yk akik e büyük haberler tevsidir.. Enka matbmat| | Firkanm Rek matbu dairesine frka i retini kaybetmek yüzünden R. z : Daimi ile en kücük kö zi , ll Bir ka: paşa ala mz m ze - meki yi a ve wi. — uz yn si me varıncaya okadar nafizdir. İşbu NSK| e servislerin cümlesi merbut o mi. * ima immaratrluğunım tabidemnda. âmil aran bu mah menlkelere name İndi muhal matbunta karşı se Jsasronal sosyalist itilkarat dairesinden | erimizin ve vekilinin matbmat iye i hak; eliraştar ji tezayüdü imi | nel tunda. Bununla rf lar. Baş * süratle artan Roma, sonlara doğru ken- sp tig d k içi d l fırkamızca tasdik oli aca bilhassa fırka ve bölümle ! disini müdafaa etmeğe asker bulamaz bir ki işi i bugünkü buat istihbaratı olmadığımı tesbit k mü | ma'bnat şabeleri, matbuat rtörleri ve hale gelmisti. 378 de imparator Valemsins'ü |'*tir. rin en ie Pm li İs ani hiye m iptidadanberi bili. | bindir. İ benların bilcüi e tali teşkilatı, fu fırkaya men mağlün in Vizigotlarn adedi on iki bini e yi yin A Pr eğe yor ordu. 1920 senesi sonunda fırka kendinin Ecnebi matbmat ile mürasebet tesis et. |*up nasyonal seçen gazetelerin . heyeti geçmiv. va ey vede 192 2 ii tanimarl ve e Völkisck k işini doktor R. Hanfstae yrı bi ime untakı matbu alı ve e bum agünkü nüfus inkılâpları da eski za- ei çi i larak çıkarmağa başladı. Bu iurk * manlardakilere bir çok bakımdan benziyen ği i ya il Me ie â b yn mak 23 te yevmi gazele bali tedir. ağlıdır. — ektedir. Meselâ Fran: | yaz oem ol Memi Fırka mutbuat idaresinin bu &- gi ieşlilala boğulmasından içtinap sa'd azalması nisbeten yeni bir hadi | Sr Grande mi yag 4 i& eğirdir. | mek gibi makul bir hareketle dek Di i sedir. Eski Fransa'da hile le kalabalık Li li in) İlel emeli ie Mer AP eik ; b fırkanm hedefini iyi bilen tesir ve nü- b Yasal olarak 4 17, kiş ününe, ve değen | yabilmek için müstakbel nüfuz hakkmda | resi alımda merkez neşriyat büro- E ii a mile nekaş Şaralalışi Kip be Piib a “ e BUM | resmi tahminleri tetkiyk etmek lâzemdir. |su ve zl tedricen inkişaf Öimmiz Gmcür nasyonal sosya: ie aasyonal sosyalist yar mike siiri Yanbaz tiği ike tina Almanya is isik olim, göre 20 inci asrm | ise de, sürat ve kadre'le ilerliyen milli Bist elim filiz ime k sureti tün Alman > mal 05- ivesi veee yarısmdan sonra sarki, sivi vkezi | ketin ehemmiyeti bu teşkilat fevkinde m li ye ip erine Bn yel olda atılan ilk mü | Yal ilm aşılamı li hareketin ve do- nir a göre Fransa'n yeti koi Röle metbunt efrin Alman iaysiyle milletin —— bir faaliyet i i eğ inde de | olacak İn si ali bulunduğu - | dü. inkişaf ve itilasmı temin edici yeni sahalar (23.14 ide ek bek Kk muz on senlik devre eme ek a e RR M ee'eli Heiğlenmik ve yesili | 2. galbanin düşen milim teli ve tesir baml 2ö sal işte. Halbuki doku-| olan 40 milyonu. bulacal illere ise be | at i : şeilendirmek işinde Hüyük pi el lr i zuncu asırla oni dördüncü asra ait vesikalar, azami had'i (46 - 47 min) pay doğ k hiyetinde ol teleri fik le a > Fölkişer Beobahter'den > h yorlar. Bnimle doğum nisbeti asırlarca ru bulacaktır. Profesöi ze in 1951 ML 1 rak azalması a e ir çok memleket terin: de ktedir. Doğum. va gibi milletl, rp araşın- dım si ğ lerin meşvü nemaları b Be eld di nunun harekete tamamiyle yine in radan mumaileyh tara. ” Tarık Edip ve Ş. sl bulunuyor. Avrupa Rı li a bulmasma mukabil si memleketlerde seri asya” - ve İn le iş yer, Kesi doğum fazlalığı Almanya'da 887.000 ice 20 sür e | a 406.000 den 180.000 e “fan azalması. Fransa” 'da on sekizin- ik doğum fazlalığının isi buçuk | diğe ta Alman peri taraftan doğum nisbetinin azalması ve v fi e ie ğa lerinin azaltıl ası hususunda tesa i üşkü bu son memleketlere büyük bir tefevvuk e | bahsedecektir. yete, senede 3 ki 2 mily. $ | fazla bir nisbette vi m see 15 sene yen 200 mi kala lerde ç da do ç ya'da © se büyü ala er ra başlamıştır. Fra: um nisneti 18 senede Te45. ri 5 senede 9, 61 düşmüstür. Bu hadi yin daha yede e iyor: meselâ Paris'te 1828de en 1931 de 14.3 e, Berlin'de ya | den I,I e düşmüştür. mi İnler Kanada ve hattâ apeaya si gr esbedi ima Sovyı e nin e ve a halkı er pearl > anm diğer kr öle daki hay: a rakı yün a kei ik değismezse sarktar zarba doğru veni bir milletler istilası he- me katıl Dy yerdim nüfusu azalt- mak ve bu suretle plânlarmı değiştirmek ati amda İh vakıf olması ZE G Bu mülahazalar h seli 1931 deo vakitle ler Essenss National Zeitung'un başmaharrir vekili o- Oto Disrii 1 Ağurtos 1931 den itibaren faaliyete geçen fırkanın R. Dietrich evelce uzun seneler Mü- : eri iL gazelecisi lirik birçok hiz b: | metler if F malbuat idaresi- nin vazsifi ilk günde sin ie ve tesbit edil mişti. Yani, bu vazife, devlet idaresiyle iie maun. arasında, sıkı bir > bağ. Pi iÇ mebriyirde ri bile, Meşe min içi isim mevsak malzeme ie e & halledilmedikçe dünya rahat edemez. mütemadiyen azalmaktadır. Nereye gidiyoruz? rakamlara inanmak Hözımsa en medeni milletler yani. era dan kaybolmak ei ir ae i rüyorlar. Meselâ dünya: sine ie. , birlerinden biri olan Stokbolm, hariçten mü- fas ci yüz elli sene içide tama - İsa bağa ak. Nüfusu artırmak hususunda ittihaz edi len ren armin bahsedildi. ütibaz olunmasalardı vaziyet daha zi işi dı ederdi. Mes elâ iie t ba: olun Berlin'de doğum vakaları yekünu bir "sene evslkine nisbetle kânmmmevelde 9, 25 idi. Bu suretle İla ir ri siste matik bir. tarzda karalarak nihayet 1932 Lokomotif duman ve alev ei e çelik bo- ruların ki zarfla a sası 27 ağn e Pazartesi günü e Aral idare ede yapılacak- tır. Tafsilat Ankara ve darpaşa veznelerinde onar raya satılan BE ALA yazılıdır. (1512) 7—2690 D.D.Y ları U. Md. Sa-Al, Ko: ». geri — e fırka : ve rehperimizin birinci derecede bir misyonu ilanları. eli bik m C İLAN at faaliyetini idare w temin » etmiştir. Nas Tam olduğu & liyeti sayesinde, rek e aya Ka bütün safahatını o vakitler bütün Almanya- ya birlikte yaşatmak imkân: elde edilmişti. ni ire; lefet na karşı koymak ve aynı zamanda Alman lie mühim ve büyük bir kısnmı fırka lehinde herhangi bir şekilde propa- mel maden kömürü | rafında bulunan linyit kömürleri ile işliyen LOKOMOBİLLERİMİZİ FANS FRANK -ŞKi Galata Voyvoda seen Agopyan e a adresi: P tusu 1420 Telefon İa milli 3 Bu kanun son deği ei devresine gireceğini söylemişti. Birleşik der| ie Alman matbuatı ile sistematik 3 il : Kütüphanesi ns nüfusunun tekâmül seyirlrinde- lm o aminler: söze» İda meşgul olmak Hüzmeeliyordur. mi Dimi abakak iserl Sky Gazi heykeli karşısı. Tele - Sa 80 de Canlı bir teşkilata malik, bileüm- fon: 3000. | bi oi Si Re On ei Ge al ike uh le tecaniz. ve müdafaa. bre Rd meb ran in a m ZAYİ. ei) 1932 de 77 17,3 ye enmiştir. Ken) minlerine se mayı nın, asrın sonun - i ara belediyesinden al- üm be de oy devirlere 35 den) de 46 ln anin edile gütme le-İ” manen e Tuan e may Ti im enkei ği eee i ve Sta a histan nüfusiy! süasiyle müsavi olacak kadar edi boşluk görünü, we v3 — ayi etti Yenisini alaca- İ nüfusu 1800 de 188) şcektir. Bu hadisenin, ber iki millet lin se ba aşk i 1 iy a RU sn ! )teşekkül etmiştir. Fırka matbuat idaresi ından eskisinin hük: ylym tk iin m lynn. e ir 1901 Jem smdaki iktısadi mi rin inkişa e ve il kendi Sin ve zin ei madığı iylan olunur. milyo: ma Sik | her iki devletin imdi dean bakımın | “| sındaki tesir Abdi oğlu İbrahim e | mi gr ga. 10 ac Kadr ün m #0 “İne doğru e müfu: un 37, 7 milyona çok zamati evel kemali vuzukla e — ee .. . ge yep | ce ve lr fen 503 ye İd cdr Takan Vaser Bee: | plürk maden kömürleri ile işli - yk mi fasa g | ve ikacağı ondaki taliminlrin de ter ve diğer parti gazeteleri vasıtâsiyle et 1 : ? NN e Me e kizli; eti vari hı ve önden görücü bir matbuat siyaseti 4d in mi bir zamara şamil olan bu *eb etmesi - hissederek -bu işin ve odun kö k bil emen | lerde bazı hatalar örme make ; rektal bazal Dai ii sevi ime ea er sm el mahvr- lü ei uvazi ola | makla beraber Avrupa medeniyetine tâbi nnd Bara silimi emreiile me ? ktar. rik eee e A a Ge eli ve aksayi şark devlet ve memleketimizin hemen her saz

Bu sayıdan diğer sayfalar: