12 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

12 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

de teslim edilecekti K A SAYIFA 6 : Istanbul: Deniz levazım satın alma komisyonundan: 9630 adet kâzan borusu: (Kapalı zarfla münakasası: 4 ağustos 934 cumartesi günü saat 14 te. 35 ton Benzin : Kapalı zarfla münakasası: 4 e stos a een ünü aat 15, 17 kalem boya malzemesi: Kapali E münakasası: 5 ğustos 934 pazar günü saat 1 Kapalı -arfla münakasası: 5 pera 034 pazar günü saat a. çin e da cins ve miktarları 104 kalem Eczayı Tıbbiye : Deniz kuvvetleri ihtiyacı i yazılı malzeme hizalarında gösterilen vi li e e palı zarf usuliyle satın alınacaktır. Şartı bizler ve almak istiyenle: e anka iştir. tiyenlerin de usulüne Mn sml Si mega ile Kasımpaşa'da kâin komis; mür: B e Sıhhat ve içtimai muavenet Ve - kâleti hudut ve sahiller sıhhat Umum müdürlüğünden: için 40 ilâ 50 to m kükürt 12 temmuz 934 ii yı sibi met uha lüğ Kap müracaat eiahilesi: (1433) 7— Matbaa sahiplerine pek Vekâletinden: > 934 vi ve 2527 numaralı basma yazı e- mucibince Türkiye'de 2-7-9. dır. Gaz tebliğleri, mecmualar, kitaplar, sele tahsil sesleri, itler ei oyma bankı lar, (gravür), at kıymet DE 8 0) > e a. “ “ a &. 2 3 u p BE o piyesleri, vw ketlerce neşredilen rapor! ii her çeşit karlez leke yıllıklar, yı! ei ve muhtır: 3 — Bu eserler ai samimleğ itibaren en çok gün için: aşağıda y an makamlara makbuz BM nkara Möarit in derleme memurluğuna. İstanbul'da Sa Eğ civarında 48 numaralı himaye derlemi müdür c) Diğer vilayet merkezlerinde Maarif Müdürlüklerine d) kazali rda maarif memurluklarma. 4 — Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap ve sair basma yazı ve resimlerin her forma, cüz veya cilt çık- tıkça verilmesi mecburidir. 5—V gi i asma yazı ve sim müd deti içinde i liradan aşağı olmamak üzere hafif para bözakişle ME ve verme! diği a yazı ve resimleri aynen vermesine de hül kayip (1496) semi Belediye Reisliğinden — Tokat şehrinin elektrik tesisatı projesi tanzim edile- rojeler Nafia Vekâletince tasdik edilecek şekilde muntazam e esaslı olacaktır. — Bu ir buçuk ayda ikmal edilecek ve parası Nafra ekilen ii edilmesini müteakip müteahhide tesvi- ye edil e ze projesinde tanzimine esas olmak 175000 | A kasabanın hali hazır haritası ei yi duğu gibi ii nüfusu (23) bin ve hane adedi ise (5000) kadardır. in tanzim ve tatbikatı ve mevcut tesisattan iciade imanı ne 2 ven iğ <p edilecek Mam aksamı ahhide ai 0 sene işlet imtiyazı ves — İneklerin bü lde bir teklitte luna da bul edilece aleni pazarlıkla en müsait tel iii yapan ii İLDE le elediye encümenine müracaatları ilan olunur. ( —2695 HAKİMİYETİ MİLLİYE © Sahibinin Sesi Yeni Ticarethaneyi Ziyaret ediniz Büyük Fırsat... 0130 Model çitt zemberekli makinenin yalnız kısa bir müddet için fiatı iradır Nurettin ve Şeriki: Bankalar caddesi N 18 Telefon: 2155 “Kumbara bütün bir ıstikbaldir. TÜRKİYE İŞ BANKASI 12 TEMMUZ 1934 PERŞEMBE kara Levazım Amirli- ği Satın A yonu iller ma Komis İLA in Talk lavamarti rin h gün ve a | iştirak için de vak indie teminat m beraber (o Ankar. yk Lev: Amirliği sa' mimik tın alma yonuna gelmeleri. > İLAN Bin liralık tuz Pm Pazarlığı 15 temi Pi ai Dele i 1 7—2689 8. Fb. U. Md. Sa, komisyonu ilanları. 15 TON ay Yukardaki malzeme pazar lık suretiyle 12-7-934 tarihin e ihalesi icra edi- ia iplerin teminat ile ikale! ai KAYAŞTA hara e Pa een wp oda AN hir civarı hir” desinde maliye vergi temyiz komisyonunda Muzaffer Beye müracaat et- mesi, 7—2684 Riyaziye muallimi e ik bir imtihana hazı rumuzuna acele y: TİYVPRKiYE BiRİKTİREN RAHAT EDER Yukardaki inş aleni müni yakma ri ağ 7-934 e ihalesi şartname için her gün öğle- ie aya Fs mel o gün ii ki ile rd arla. (143 sağ EZER EE Ankara Belediye Reis - liği ilânları, ae irde tayyareci şe- hit Nuri Bey sol ağında Şük rü Beye ait arsa ile Belet ihtiyacı olan 50000 kilo benzin ği kile kk 1000 kilo yazi m yağı — Sekiz bin beş yüz adet ürge, Yirmi gün müddetle ve ka sel mektupların belediye —2594 Kiralık hane çiören'in en mutena yerinde beş ii la, salon, D daye elek trik, telefon, su tertibatı, kuyu ve ayrıca bodrum katı ve sgn ie yi havi bir ev kiralıktır. ea bakkalına ve bekçiye müra:

Bu sayıdan diğer sayfalar: