12 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

12 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 TEMMUZ 1934 / PERŞEMBE rn mec mmm 'küsat bahisleri. Bizde demir sanayiinin kuruluşu. Demir genepini kurmi bir parayı her se: almak için vrm. Bi. Bu t makta lebilir. bsi memleket i için haiz olduğu yet söz götürmemekle bera- in bir memlekette kurul olamı kurul- tan sonra visa bir ekilde işlemek imkânı b bulunmadığını araştırma! hakikaten lâzımdır. Bu araştırma başlıca şu bakımlardan yapılmalıdır: Demi büyük Memi ber, demi Mtasının faydalı o dukt Ş 3 1 — Demir istihsalatı tama- men memleket sarfolunabilir mi? Yahut diğer bir tabirle memleketin is- #klaki bir demir sanayii kurmağa müsait midir? Komşu memleketlere idiz imkânı da var mıdır? sağ — — üm ham maddesi memleket cat mudur? Yahut hariçten — takdirde de rantabi bir şekilde işle- ar kabil midir? — Rasyonel bir sanayi hangi şerait küpeli kurulabilir, Ve memlekette bu şartlar mevcut mudur? Biz de kendi memleketimizde kazançlı bir demir sanayii tesisini düşünürken sıra- siyle bu noktaları gözden ireceğiz ve Da yapacağız. — İstihlakimiz bir demir sanayii kar- mağa müsait midir? Memleketimize senede ithal olunan de- me miktarı 120000- milyon lira İthal olunan muhtelif a vasıtaları, gemiler ve saire üzerindeki irler ile de nazarı itibare m sa ithi en büyük yekünu demir ve çelik malzeme ile bunların mamulatmı teş- il etmektedir. Bu ikinci kısın hayli det dahilde iymal , keza hi #hal kalitede çeliği bir müddet içi mecburiye- | id. Ün de kalacağımızı kabul etsek ka kurulu- emir sanayâmizin aye e milyon İl ibaret- lam 2 yen > k de e iy gs sanayii bütün tesisat ve binalariyle birlikte 1-8 senede itfa edilmiş olacaktır ki b ii kabul ala bizim istihlak ihtiyacı Me seneye artacaktır. Takriben nak anem me ok ele den demir arfedeceğimiz para kadar ve çelik ek sebep. demir sanayiini kur - me kadar haklı olduğumuzu göstermeğe kâfidir deni- beş senedenberi hariçten aldığımız demir- yel üst malzemesinin ağırlığı (takriben 350.000 tom ve kıymeti ise 35 milyon bira|bil ol ye kadardır. Tekrar bu kadar bir malzemeye e olduğu meydandadır. Yalnız bu- acağı amortisman 3.5 milyon hira e Kaldı Gi biz memlekeb iyamakın bağlar giç noktasmdayız. Köprü, e maden ve oan mk kaba malzemede dahi yüz Binlerce ton de- mire ihtiyaç gösterec, Keza yukardaki iitiyaçlarda dafanm gösterdiği miktar: dahil değildir. O da günden güne tarlalar. Me ve e halinde, demir ve çelik halinde malzemeye ihtiyaç gösterecektir. Unutmamak lâzmedır ki tekmil bunlar birinci merhaleyi teşkil ederler. Türkiye sa- yili EE “e a kendiiğmdin kine yette için kuvvet isi acak, mal parçalar ve kaba aire inşalı | Böyük birr imki milli mü- > vi yine için alm müm- ei de (gi ,. RAKIMI YETİ MİLLİYE imi recai kleriğir 0 ei gelince, Dili bir şartı vardır ki'o da; iyet fiatını cihan “piyasası seviyesinde tutmaktır. Bun izim o memleketimizde nümkün olabileteği kanaatindeyiz ve bu kanaati veren hesaplarımızı da aşağıda zik- redeceğiz. Bir mem 7 t eyi emir madenine sahip li fen adamlarınm, klar ve becerikli işçisinin mevcut olduğuna iyman ellikten ra başka memleketlerde ucuza maledi- h ola mak ve bertaraf et- mir bizde 13 diğer gök ei malolunca yakm komşularımıza keyfiyeti de kendiliğinden * husule Ademoviç biraderlerin Varşova'da karşılanması. Sovyet Sanayii. ae. Öze afıa işleri mecmuası Moskova'da çıkan ve ağır sanayi komi ei şimdi- Nafıa Vekâleti Neşriyat Müdürlüğü ta- | *er' mikyastaki | atından b da han Mi isimli Sovyet mecmuası Sovyet İma sanayi esasen anak meme ihtiyacatına e aa ie Besime le Kayseri'de kurulmakta olan h cak ikinci e bu isimde > meçmi başlan- fabrikasım mevzua a ısıştır. Mecmua gayet iyi Mi fevkalâde Eye iz : çi 5 Hulâsa demir sanayi ağır ve müşkül tabedilmiştir. iy Gazi Hazretleri- | h "ni i düsük a l p sanayiden olmakla beraber bizim memleke- tin istihlak men göre ai ve iş- hetilmesi kabi nat şabesidir. Mesel nin, Başvekil Paşa'nın ve Nafıa Vekili Ali aile ge pri si birer elimin E im dakik <a a retleri hatıraları, e bunu sında bir petrol sanayi kurm; Jel holerler, petrl tk l bile sevki sa dahi sanayileşmenin arkasından gelecek ve bu da tekrar istihlak sahasını ai caktır. 100.000 tonluk ihtiyaç için Va Bu kıymetli fikir Ni pie sermayenin servisi ka dahili istihlak miktariyle itfa olmamaz) demirde > hal yi el bizim dahili is ön kı dahi oldukça kısa bir zamanda itfası kı bil bir sanayi kurabildikten sonra bu :kin- merhalenin bizde demir sanayini ehem - edi surette inkişaf ettireceğinde şüphe edilemez. Çokoslcvakva'da Klattnde sanay masma ve ae müsait olacak dere- cededir. İthalde araştırdığımız birinci şart müspettir. Nasuhi Esat Beyin veri Muzaffer M. ŞEVKİ | (Ren) Hali Naf afıa'ya ait kanunlar, kararlar, emirler, Temyiz kararları, maka- , tayini aymetli tebrik - | 25 inci sayısı çok güzel Ye se ola- Ikmıştır. Bu sayıda Sadri (1920 nin sen 1934 ün oem rası) irler lar), ad Şinasi tsadında inkılap), Ağaoğlu Samet Beyin d ler e ederi raber makinelerimiz tecrübeyi muvaffaki - rli ik yetle atlatmışlardır. — im- zalanması ik bir başlanğıçtır. Türkler ve sanat mecmuasınım. İ bizden ya — ike ka ki neler istemek değil fakat aynı 2 zamanda bü- kemmelen işlemesini talebetmek hakkma ve kahraman- | mahiktirler. > Beyin (Rüyalar). İyice tekdir eri ki Türkiye'nin ve? (Konuşmak ve konuş. | diği siparişlerin ierasmda tam bir Reşit Beyin (Türk ik- nin sonu, İbrahim Fi güzel şvlri vardır. B Ankara imizde mevcut çelir fabrikaları. ürlüğüne isimli makale, & esirleri Nahit Sırrı Beyin ez isimli piyesi- Beylerin iki ir Ömer Bedrettin, İhsan Muammer Nadi Hâmit Macit 3 — tavsiye ederiz. emi Reisliğinden: layri ve Sabakattin Ali Mehmet lap Naim, 5 kıymetli Halkevi 10X21,5 sbadımda » ve Ankara MIHCI in HALİL MC müracaat edebilirler Ho'ömiveti Milliye'nin Romanı: 3 . İnsanlığın hali. Andre Malro z Bacaklarını ayırmış, yumruklarını dizlerine dayamış, Şankayşek bazı tedbirler aldıktan sonra, grevcilere ateş et- 2 iy olan Çen, kuriyelere bakıyor ve sesini çıkar- e e hüzmesi girdi. Gök yüzündeki | söze Zn ÇE mıyordu. encereden bir neş e Kiyo tekrar söze başladı: mavilik ee şliy: ize Sokak işık de kaldı. Zırhlı tren, — Her Şanghay valisinin eline geçecek. Eğer bu) 2t9$ © te olmasına m YE metruk gibi adam biz ER simi ği ekseriyetin ne ehemmiyeti idi. Tren bir daha ateş etti Biyo ile Çen şimdi. onu dalea'iz kalır. Eğer sağdan o Çen Saate baktı durmu: UŞ eN az otuz imei olmıyan aş bu saat kalı kt. e nsan AN kurulmuş “ b çığ gibi, e 1. Çen dışarıya Ti tereddüt ai ibtilâlden © Tehrikaz — e srasyonal in hattı Bareketi ğe iktidan bur - Juvazı TR kayıptz SE Ce, rmek merkezinde görün . Muvâkkkat su - ai gelen kuriyeler gördüm. i ayrı bir vakit gö: da büyük bi n mü- an gözlerini a- dikkatle gözlüyorlardı: Kiy Söze tekrar başladı: Jaba — On beş n çıkan kuriyelerin ilem onu bun -|. larınızı yasak belki düşman onların daha yakı - ir gölge uzandı. Başını kaldırdı: Katof. güne-kadar Kuomintag hükümeti hücum kıta- yapmakt den vaz geçmelerini emrediyoruz. çirmek es Bunda haklıdırlar. Biz onlara bunu yasak ediyoru: zim adina Zr ö eğilim, anlı nüz ihtilâlci sosyalist iken, hej zim var. Biz onlara grev- Köylüler toprağı ele ge- — İşçilerin grev e — Par arımız mavilerin pi vaat farkı ile... Fakat diye tekrar maviler burjuva « lara vade! iiklerii veriyorlar, >. ise işçilere vadettikleri « ayaklarından ayırmadan — Artık Ri dedi, ilk iş Şünkaneki Hllimeleir zo sesini: çıkarmadan dinliy. u dedikleriniz hep sete ait Mir Bugün bir 1 Öyle, öyle üsbütün senin düşüncende yor E eki a başlangıcında, daha hes Ükranya'da, Lenin'in kur a kendi saatine bakmak kararını verdi.) heden gönderilmiş mavi elbiseli zabitler - gördüm. Bunlar| hareket tarzının m oğri idik. Orada komiser olan Anto- — Saat dört. Öğrenebiliriz. silahlar bizden kendilerine yakışacağını maksatlı| nof, maden sahiple yakalayıp, ii aj eşi için Sahra telefonunu işletti, Mikrofonu hiddetle yerine tak- maksatlı anlatıyorlar. İşçi muhafızların silahlarmı ellerin-| her birini on sene ağır hizmetle mahküm e ti. Hem de u ve Kiyo'ya döndü: den alm olise, komiteye, orduya ve silahlara sahip ol-İ muhakeme etmeksizin. Lenin, Çeka'da di ol - — Vali Kalan ak... İşte isyanı bunun için yapmış olacağız. Biz K mak leyin onu tebrik etti; biz hep birden protesto - Kiyo cevap v tag'ı me LET b komünist fırkasını tecrit etmeli ve kabil 0-| da bulunduk. Bilirsin ki maden sahipleri, tam manasiyle İs — İlk önce yn genişletmek ve sonra öpülieğiir - -İ lursa iktidarı meliyiz. Mesele dama oynamak değil,| tismarcı er ve aramızdan çoğumuz mek... iddi surette m düşünmektir. Biz ona ne tavsiye| mahküm sıfatiyle çalışmıştık: bunun âcindi Bu sözler cevaptan ziyade sualdi. ediyoruz? olsun diye, bunlara karşı bilhassa âdil kei dar di Devam etti" Çen sandallar giyinmiş ince ve kirli ayaklarına baktı: yorduk

Bu sayıdan diğer sayfalar: