12 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

12 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEMMUZ 1934 PERŞEMBE mmm a mani e mmm Bir gün sana 'eleceğim Deniz Müsteşarlığından: niz Fabrikalarına 84- ği > ücretle mütekait ik Gölcük Den veya iri ad tabip eee) Talip rin şeraiti anlam: ere ada D e İsta m ie e anime imi lrE (1508) Maliye Vekâletinden: aliye Vekâletinden: ethiye kazasında cam baş şirketinin buhran “içimi den 5683 lira yirmi kuruş borcunun temin tahsili için hacze- dilen 6041 ton manganiz madeninin ie skarıldrimden talip olanların kazai mezkür müdür müracaat etme- leri ilen olunur, (1504) —2680 Elektrik bağlama tarifesi: fra Vekâleti a İ müntehip komisyon tarafın- ti edilen elek ağlama hatları tarifesi 1-6-934 İarihinden itiba: ti me üzere aşağıda gösterildi- ği şekilde an olunacaktır. HAVAİ m 2 taki bisi hat, 10 e kadar TI. za 4 10 — LO RAKORDMANLARI; 2 - Nâkilli orta hat, m.ye kadar TI. 50— Da a uzun mesafelerle ii İkevvet Hatlar > yeni ta- rife esasatı dahilinde hesap edilec: —2673 ANKARA imi mz ANONİM ii Çankırı Vilayet Nafıa Başmühendisliğinden: Kastamonu,, miratı i 7659 lira 40 ui bedeli keşifli Haya Yolunun 32 ile 34 kilometre: yle bir an menfez inşaatı on ren bir ay müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konul- iŞtur, lam edenlerin fenni ehliyet vesikaları ve yüzde yedi buçuk t teminat ekeniyie bie ihale e günü olan 16 tem- Muz 1934 tarihine müsa si günü saat on beşte vi- layet'daimi encümenine müra a arı ilan olunur. (3683) 7—2621 Galata ithalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Kilo Gr. Marka No, Kap nı VvVP 2/3 2 Demir tel Raptiye İthalat 105 TA 5337/38 2 aa boyalı pek ipliği 750 K 174/84 11 Taharet Kağıdı. 191 Adres Bilâ 7 uru Bezelye. 5 j 27,5 LAJ Bilâ 1 Sellüloit tarak gz 67 Adet HR 170 1 örüklü Armonik.! £ 0/79 : 5 Diş M r 5 1/260 ; - . Kre 23/300 Pot 18/21 karda Y: ni li > e kalem İ diğerleri transit edilm ek şartiyle İsteklilerin 21-6-934 ti hinden 12-7-934 perşe: dele; e kada! IŞ MİSyonuna müracaat direği 18050) 7— Akhisar Belediyesi | Riyasetinden: | | J 300 hektar ie Akhisar kasabasının haritasını öğ kapalı zarf usuliyle ve muaddel şartnamesiyle vk. makie ii lara 26-7-93# Hribimiz ihale edilec. Ein nden LE ameyi görmek ve daha fazla malümat ER İstiyenlerin Belediyemize müraca: aa e olunur. (1423) 7—i İ Bursa Dehterdarlığından? $ ursaya ga Abul: ve müştemilatından bulu- zmakla in dair 034 ir m Mia ve mü tez im m Ni rılmıştır, Taliplerin ve müzay' rtnamesi- e şar! hi anlamak istiyenlerin Silan detterdaflızığa müracaat at; Evİsmaleri ilan olunur. (1427) 7—2569 Müfettiş emeli müsabaka imtihanı Türkiye Ziraat Bankasından: müfettiş a alınmak üzere 11. 8. 934 cu martesi günü saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Ban kalarında bir müs: pe imtihanı açılacaktır. Müse bike ya iştirak edeceklerin (Mülkiye) veya (Yüksek İktisat ve Ticaret) mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden | mezun bulunmaları ve yirmi yaşından aşağı, otuz yaşm- dan yul ukarı olmamaları lazımdır. a maaş verilir. - İki geli k stajdan sonra yapılacak kili i imtihanda mu- vaffak es (175) lira maaşla müfettişliğe terfi et - tirilir. m programını ve sair we havi matbualar Ankara Zülal Bankası Teftiş Hey ve İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalar in tedarik edebi- ları lir. Talipler bu matbuada yazılı vesika bir mektup- la birlikte Ankara Zi Bankası Teftiş Heyeti müdü tüğüne nihayet 26. 7. 934 pe iü akşamına k rşembe gü d öndermek veya bizzat vermek suretiyle müracaat eimis basiller 7—2592 | M. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları : EMEK i İnhisarlar Umum . Müdürlüğünden: lüriyeti binasının her ik; ceddeden yapılacak ilave ve inşaat kapalı ri mese Ve dırmi onulmuştur. Ri 'dırma eri beş ira Li bilinde Cibalideki Levazım Mu- aşmüdüri esiyle evrakı fenniyesinin musad: . suret ei Semlğnden ve Bursa Başmüdüriyetinden alına. ii a 31-7-934 tarihine müsadif salı günü at 15 5 “Gibalitdeki Alım Satım e ii icra edile: e 5 > 4 — Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukar- da tayin olunan gün ve saatten evel Komisyona verilmeli- — Kırdı enin maddei aa mucibin” ce ei ehliyeti sizi bilen iştirak edebilir. er istekli bedelin Go yedi buçuğu ler (1114) lira- lık bk rakka teminatı tayin olunan saatteri evel teslim et- di — Kırdırma için tayin edilen e ,tutulması âdet o- ; lan zabıt sim doldurulduktan sonra hic bir teklif kabul || 92) 1 26240) i ; : edilmez. (36: Seydişehir be' ediyesinden: 1 : Şehrimize getirilecek celik b 200 — müddetle ve kapalı zarf kırdırmağa konulmuştur. ba günü lediyesinde yapılacaktır. Fazla tâafsilat ve e yaram iii Seydisehir belediyesine müracaat edilme: si; “7 — 2663 Maliye Vekâletinden: İLAN htiyacı için 438 dış Varidat müdüriyeti um esinde teşkil sünek şul e a kıtaatı için Diyarbe- m tayyare ati — de istihdam edilmek üezre alıma Tira ücretle v: e imtihan- kir Aloe pi e zari ii la iki daktilozraf almacağından lâakal orta tahsilini ikmal a akay Di Şe arinamelerin ermek sami gin olan taliplerin bonservis, nüfus te; zkere leri ve sıhhat NE taz Şa ASS : projelerini vi her gün. öğleden| -raporlariyle imtihan günü üedlnii ğ ir. etim Ber gün e pazarlığına çi e si Küre saat on dörtte imtihana girebilmek ü üzere 12 in e e ” - tin <a a eklerin. e 7-934 mbe emel a kadar Maliye memurin müdü a iştirak edeceklerin 26-7 Oda teminat” mürmcasi ee İmtihan 934 perşel günü saat 10,5 riyle çe ğ ve M.V.SA, Hessp dan evel teminat ve tekli L, KO. na müracaatları. Kital mektuplariyle M. M. V.S 7—2608 Makine (1505) 7—2665 ii . KO. na müracaatları. İLAN Bi : 1358) 1 Hava ihtiyacı için tayy-| Askeri Fabrikalar Umum yi ia eee bulunması lâzım ge- 5 e indi açılacak olan birine | Jen 2 kalem tenvir malzeme üdürlüğünden: ge gif abe hanı gar si .-pâz bm ei Askeri Fabrikalar Gr KE ünün Kırıkkale'de şası kapal li ünaka- ri Sin | Pulunan bir eczacılık yeri z Şartname e pazari — “ e projeleri e Mİ er el Gicerlei 17-7-934 evelce çalıştıkları yerlerden alacakları ve- ii yenlerin her öğle, miki > nüfus hüviyet a ee bir istida salı günü saat 10 da teminat- semeri — yayi li birikte M.M. m A a > ba günü sa Br kr MM Aİ an am olman a) gag ea 1457) 7—2607 besi — Divarbekir belediyesinden; at ve teklif mektupla rivle birlikte M. SA İLAN AL, KO na müracaatlar. Eskişehirde hava mekt (1355) 1-0 binde ini edilecek bir kısım aleni münakasa ile yap- AN acaktır. e Şartnamelerini| Malkar ilki kıtaat için) görmek istiyenlerin her 15,000 kilo zi az vağı müna-| öğle nra ve münakas: Wasava konmustur. İhalesi) ya istirak edeceklerin 25-7 18 temmuz 034 carsamba sü) 934 çal a saat | nü saat 15 tedi Talinler| te A ira birlikte M. üzere .V. a mü- racaatları. ( 1357) 7—2340 Corln'da 520 ton kuru ota teklif vi edilen Bat a Ri den 16-7-934 pazartesi günü saat 10 e pazar kla alına- caktır, n teminatla- rize Balıkesirde askeri sa- tm alma komisyonuna müra caatları. (is10) na müri racaatları (1222) —2249 İLAN Balrkesir'de bulun: için (150,000) taat kilo ur un 2687 palı zarfla mü asaya ağn 38 mp 16 2 İLAN, SE pazartesi günlü sas alık ğ 10 da. yapacak. “talipler at için e er — sin peri Aİ os kilo sade her gün e münakasaya. D- kapalı münakası Gn raki için de vakti omis! Türü (13 18) Hava kıtaatı için Diya! bekir Ni tayyare gar nizonunda nalizasyon ve su deposu kapalı zarfla tir: in de inde teklif ve e teminatlariyle “Bal askı kesir'de satın alm: komisvanuna e e (1$1i) 7 —2688 Müteahhit ve inşaat sahiplerinin nakasaya konmüştu i onra ve münakasaya iştirak .. : edeceklerin 26-7-934 perse' nazarı dikkatlerine be günü saat 14 ten evel tı Çift Kurt marka Marsil: i ya minat ve teklif gi kieöheidi siyon le birlikte M,M.V.SA. AL. "iş KO. na m müra- vi Eskişehir oteline “ Telefon: 3272 va i 1356) 7— (37323) içi bin üç yüz yirmi üç lira bedeli keşifli Diyarbekir ik işe pek mın ka- © palı zarfla ihale günü 6. 934 sal saat on ikiye ka- dar talip zuhur simeditimen ihale buzünden iytibaren otuz gün zarfında pazarlıkla ini 5 lecek imami 3 — 934 tarihine kadar beee müra, projenin İstanbul ve Diyarbekir ar dedir edilebileceği ilan olunur. 08) . .- .... Galata ithalat yea rüğü m Müdürlüğünden: Kilogr. Marka No. Kap Bayim cinsleri 3,800. 6379 964 Ee İpek dante la 988 DCO 1/15 'sanayi için,,. 5 720 DP 1/30 : Telefon teli mücerret. | (— 459 RE 15/19 > 10 — eğ 166 ii Mutfak takımı 21 HJBF 2701 1 Radyo 686 ip 1/8 8 Lastik ökçe 317 ET 1. 3 Kurşün tüp 379 PN 309/10 2 Köseleli lastik ökçe 362,5.. Bilâ Bi mir halça çivisi 163 PN Muhtelif 17 5 29 HD 19436 de Sri kaşa eli 328 PN 223,327 2 Kundura 4 re 91 LL 4 ” Gramofon yayı 139 LL 9 1776adet MC 958/62 > Hasır şapka CT 112 LL 1 1 Gramofon yayı S— Lb 4 1 & gi 2001 PN Muhtelif (39 Demir 195 PN 311 i Lastik 250 PN 21/22,24/25 4 Pirinç k a kapsülü 208 PN Z 1 10 A 272 94 WBC 2509 laç vi

Bu sayıdan diğer sayfalar: