8 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

8 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | İ | Muğla Ve Türk Medeniyeti Muğla german işi isil Iki lühim E e Bir vi süshada 2 vam İstitraden kn araştırmalarla kani | emin buluuuyornz, ki ismini, A bbasilerden ife M veyi de Ba bitâhare Mütevekkilin sie m ssnesisde okatledil- miştir. (1) ia Türkçede İnak mate me: ve irade e is an eder Muahharan aa da bu kelimeyi * ayni mansya kullanimışlaşlar, Netekim sor z e ve bü « ve idare edeuler lerdi. (3) n Arkeolojisi nan van viyoh dar Sarmatası ararındaki al kadimen sarmatlara menssp İniyohlar sdiı asler Skit ve Turani olan bir. kavım mev — cuttu. un her biri gene kendileri ide birer reisi ma rifetile idare edile: t bü yük kabileye makam. Az saman evveline kadar Ve kavım'a Ep olup Ayuuh namını *aşıyan bir a da mevcatta, Yukarıdı söylediğimiz ve aşağıda d Miz üzere eski devirlerde Ya a İzah eyl yeceği- naplılar end Es ana Skıt diyorlar Herodut, Hiiilme men oldu o ET da tamamen Ski fakat biraz kaba ii konuş olsn ezme sblâkt bu kod söyliyer..(1J Eansen bunların Jisân, ah lâk,'adatile “Skirlerinki sta- sında fark bulunmadığı mü Ş ela kabul edilmiş e 5 e i Sarmatları mub- LAN yi lara“ ayırmakta ve bunlar meyanında Yazik el alanlar da zikretmek. tedir. rev Babibili. ia etti, kar ax zaman sonra getler aliden katledildi Mesacetler” Kel Horudutta . «Mesacetlerle Eeebaser gin cereyab muharebelrinden - ve Beyhan kaklinde en İri Epilmeli Tomi is ei yadedildiğini ve #aünhamren güneşe teparak atlâr kurban ettiklerini ve büületin Türk lere bas olan döha birçok evsafini zikir ve tadat eder. CB E AI ei bâyükleri. sa: Pa ei Vefik paşanın Ji5 (4) yim rilen cilt 1 sah'fe (4 Pal 117 i21 —— z esi 1182 (3) Ka n tarihi sahife ve Tarihi | TURKIYE Boğazları . Müdafaa -Hakkı ve en ve gene Bkitlerden | .r, . . Fenni ve asri .. ş et Memieketimizde: nam ka- sanan süünet makinasi iddi udi “Halkın Sesi « Hakkım Sesi » dir Sahip ve oi eği âmiri RE sa ane İzmir Birinci W13 Telef Abona Şeraiti ene 6 L. Altı »ylığı 350 kuruştü Ecnebi rüdemlekeller için seneliği; 12 Liradı ör... ön geçmiş nüshalar (13 ke ruştar Halkın Bosi iiatbaasında ş basılidıştır i ie edeek yapar, Kendisini arayanlar kon olvarında Şifa sezanesinde Beyler ev raklığda gi eyi ekte) İ A. Hulim eM. Emin tios i , rothanesime ik at, 1— 20 Acele” * rı müdefiliği meselesindeki itilâf-yeniden ufakta görünü A olfüak yor. es » üzerâ atbuütr “İs” tatüko.un (değiştirilmesine ögilizi irâz attiklörini Lİ ve Lozsu > “rahdıba merbut syrı bir m kavele ile askeri kuyvetlet- N eu *edilön kele ia Si nee saki şek linde Mzimgeldiği i — ariciye (vekili o Tevfik Rüştü Böy ©» sekiz ay “ev “vel Boğazlar Mir Bekağrernl vk aye “Tes ye al nlar Ke “kim 'hâkkinin verilm in a Türkiye lke son- Ta telebinib kabul edilmesi için diğer LL ikuaa galişinağa “başladi. “Türkiy: va Ku ğe ol da denilebilir, çünkü Sovyet Rusya'dan medi 2 — eu hatta F yeye tar: Li pe iş Ni mesele içinde di “bü- yük devletin ba mevzu üze- “rinde 'harptan-evvel&i siya: #etlerinin tamamile değişmiş “olmasıdır. Harpten #vtel İn “giltere gil ara tâhkimin “e“israr ödiyor 've”Türkerin node. iistöyordü. di işler'değişti çükü “Tür. “kün ezoli düşmüni'ölan”Rus Ya buğün Türkiyen inen #3 inöf”dön nasi Gi - oylatin. döstluktan- pel İnbiltere Sayat "im ie olur: bitap, ar gil aşağ o eyi örer Bİ oğazlarda”k Bir melce To yük'bir Wo taldadufülmakı va 'Türi andı ye cekti ie BİR Türki; ii kaldi ığı 8 nada Tagi denize güşedök pi arka sınd& © Böğüzlari kanin öl u gibi iabepliide ola yı kayi İn Tokalon k kremi Ve Putrasi ne imiş? ero nedir Şemsi Hakıkat ucuzluk sergisinde Bu keşfe ait olan bütün hukuk «Tokalov» tarafından Tokalon kreminde: bulunur. ire S0; ya yaşı ve yp eya ey olur” y lar, 6: ME ala Hizli yet Pnusyaya karşıdır. " Fk A ve nı İstiyor... “Nev York Taymis. ten Birçok asırlardan beribey | ta kimine itiraz ediyor. ve elmilel siyasste mühim bir | bü itirazı Türkiyeye deği, mevki tütmuş olan boğazla- ai değiştirmekten en ziyada istifade bekliyen Sov z tahki, hine serdöttikleri #ebebler şunlar ar, Boğalar iti Jâfı imza “e iği vakit Tür ba iti sm tatbikini bi mayesi altina alan Milletler esli yaktık” Yaratlıkiğı tat bik ettirebilecek ve umu “ukukunu mun imubufaza edebi. la: cek kuvw tl tadır. “Türkiye; İtilaf” til edil diği takdirde milletler mec 'ye üiğinden mem leketinin bu dere mühim doktasını kendi ersen mi tmek tertihini aj- naldın agir topları irmik plâm ba: kKik5£ oldrsa harp zamsnında üşk bir Nu sokmuş oi olacak - tir. Verssay » Mubade si tadil edilerök Almatyaya müsavi haklar vöfflecek ide Tozü eli Türkiye zerinde tölididat yapan mı “âvler” ağir etlerle yi gölen plânları yap iyi ir. Yeni iskân kanun iskân adl a le görüşülmek velki gün kali muavieliğinde klar k, Güzelyalı, Kar mil Gü, Ür — ve Be ferihisar orm elâ memürlakları Miniş ir vazifeler o mahalli or- ww muhafaza memurlukları yara görülecektir olis imtihanlarında| Muvaffak olanlar terli ettirildiler Yapılan polis terfi bantuda mn saff a virei be, Mya üçüncü ei beyler de ikinci komiserliğe terfi etmişle AED Acele satılık Tahir ve Hakkı arsalar İkinci Töpeöikle © cadde üzeribde yirmi dönüm arâzi hep birden veya azar agar satılıktır. “Fazl malumat almak is tiyenteri (Halkıa Sesi) “met baasına mü acaat edebilir . i | | İ l acele terk , Diyebilirim yk lam Ro un tarihinde uretle he sapları ei kaçan artist bu Ruâ dilbe ride Giden garip bir mah > EMİ bundan ini sene evel, Tanyayı, en samimi z sıra ri de, iie Rokt sini bulun ismini bile) İihemmietizi! ... en Rol e a 'anyanın ründeğe, oi larile, tavşan Yarile bedii rim villâda, tizesi ili Munarfu dg rar gördü; derece daha liizlekiş e bir derece daha yese ka ış buldu Tanyada vii bir pink Ee peyda olmuştu Salöni k güzel ve mutena bir ya tihabim eseri Bu salon. Garp salonlarından Ii ii ve İzmi iraz Sı usullerinin Bk sani rl eliz ol duğunu “iddia ed. en gel an büyük ve yağlı baya bir mi bi'hassa naza, celbetti. Bu resim, metli bir bam mişti. Bu gi. şa) kaya hsnü; ii e amış bir y: rin e sarahatle göze çar Piy: TANYA ANYA, (SANIYE) | K. F.Şam Ea Dedim siz Parisi, Molen Roju ti tavuk yetiştirmek için mi bu kadar edeni a terkettiniz ettiniz?.. EE ye si ba «bahçe ye e PE 2 hoşunuza ;gid Birli Küme siniz cidden mükemmeldir! kat.. Dedim. siz Pa i, Molen ada, ta düşüncenizde a | mizi va Fakat ne er bi cağımızı tayin emiyorum a. Tanya size saletakllkme ya: . Biliyorsunuz . u elim maceti ayı anlataca Wi bende yı Ber, yeni pu meraklı bir mücera iii olduğunu anladı ve sabredemiyerek: — Hele bir mbt rem e | Besim dem ! Doğrusu sizinle le nllkeii bü yük olduğu için cidden 'me İs içindeyim » — Sizi yarra kur ma bepim Bye Şu Her de vi boya im kalın... > vi Mia Dadiniz. Tapyanın li senelik te sa ni macsrasını işte — Tan | vekâleten — anlatıyo ( Devam Edecek ) | TY ves . i Tü ye Ziraat bankası İzmir. ,Şebesinden:. Mevkii Kağı Mubam, K. « Mecidiye eş kah ei 1809 * * « Dükkan 26 300 | . . « « 719 600. * Köprülü dükhav 10 300 « Belediye e. . 3.11 504 <* Tofık Fikre hana, 73 2400 « Sntb dükkân $1 600 Bornova Büyük gsigı dükkân . İ4 2400 « Topuz hare 6 3300 < Şüdirvabli & dükkân 11 1800 * Bedava arsa 67 300 1 « Hsnadı 4 35 300 « Yağhace 311 500 « Küçük çay hane 4351 1000 « Küçük çay 5 17 1000 « Tstenbni oğin nl 3300 Turan Mensmou ©. dükkân 36 195 4500 « 5000 “ 200 « 600, « 4 4000 « u 143 600 « « : 8 7 800 « : saa 91 6 260 « « « 208 8 900 . Şimsndifer O « va * Mi 600 . Menemen « 300 « hane dükke 03 164 94 3000 kahrehsus 246 . 73 2200 nie kele ç 1 96 H. kahve 231 -2 200 “ Menem , hane 197 Kai XYukanda eli agılı Yunanan şiavali üyadil.. bonosu veya peşin para ile 2 'İ muz “931 Ebi itiba ren satılığa lak Lİ satıldığı seneye ait vlei ve belediye esim erite sair masraflar müşteriye aittir. çi bei 1 veya muhammesi iki bin lirayi teci sw valiu a İlel istiz na tal idir, A .- “Tom 2 94 Eve Flat İlin miri ent gün de sönt 1,30, da Ziraat, de günde Li

Bu sayıdan diğer sayfalar: