8 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4

8 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m ya em Hitlere istirahat tav siye olunuyor! Londra, d lar kendisine istirahat tavsiye etmişlerdir. Fon PaPen Ne vaa lin Fon il yarısı “öde ke ile mülâkat etmesine büytü bir ehemmiyet atfedilmek tedir. Çirkin Bir Tecavüz elki geç birde in Sali mahallesi hin Tepe sokağında bir teca Ali ve deil Ib namındaki mi ie ins olmuştu ütçti Ibrahim yakalanmıştır. Belediyemizin Dikkat Nazarına Tilkilik'te rl niye camii bin kargımada' çıkmazda tamiratı Sem edilen bir fırının önündeki taş ve top- raklar hataranbar orada yığılı bulun ye banu gören bazı Dim. balkı da e eeriei oraya atmak tadi lediyemizin bu hususta dikker vazarını celbeder ve roaballe bsiktnı bn ae Mısır mikrop ve toz, yuvasından İknılnimaa ederiz, Tachih ve itizar İkirci sahifemizde intişar etmekte olan Muğla tarihi bazı tertip bitalarile intişar hhata toprak rica ettiğinden mübimleriri aşa © ğıdeki surette düzeltiriz. Doğru Yanlı Likya Kilikya Pkilippe id Ftir Mendires ağlar susu Casus Akvamından © Kavamında| Pirolarivın sbil Hakikate Hakikaten Karlarla Kalarls Taayyün Teyin Kavu Kâvum Bulunmadı Bulun Miğferlerine — Meğferlerine Remizl o uzlar Pav. sanya, u sebivden T di Atina Müracs silimiz Kuru Meyva Tüccar | larını Soruyor y İ Atina ticarat mümessilliği iz Ticaret oda bir tahriratta Ya mizden yebrim MUZ gelen hg veriş istedikleri de Mi tadır. talyaya Yumurtalar Damgalı Gönderilecek miz Ticaret odasına Türkofis reieliğin gör tedir. dahilindeki yazi An arıyın ba demi bususa son deteo9 de ae menfaatları ionbıdır. Bari Sergisi İştirak edenlerin isimleri abirler İn bahis, sergi eşya © bakkınd verilmesi istenmiştir. Çok AyıP İkigeşmelilkte ikimezar ara sında Seniha hunım isminde 4 sala i TePeköy Pazanna Tenezzüh Treni.. Önümüzdeki 13 Temmuz 1934 Cuma güyü İzmirden giif lik li köyüne bir n olduğondan li ibtiyaç İarıuı temin etmek istiyenle fırsatı kırmam mübim kısm lm la etmelerini siye ederiz rin bu ne, biletleri sa lari ririge bayii ane paz. sahireci İla Hamdi İzmir kemer ni kah. veni Alsnucak istasyon büfesi Gidiş ve geliş bilet üc retleii 1 ibci Mevki 75 Kuruş 2 « Dİ g Son Telgraflarımız landı Antalya, (Hasusi) — Bur- dürdan ti olan ö 8 Kâzım Bey- İazdan 215lira para Ca tır. Maskeli gerirler bu soy guudan sonra otomobili ser. rakmışlardı meçhul kelli izleri Kitin düşmüş, kırk sekiz saat içinde üçüncü de oğlu Hüseyin Denizli Berberlerinin Kararı Denizli (İ. P. 8 şlardır. mu içtimada bütün Denizli berberlerinin Salı günü tatil yapmaları kararlaştırılmıştır. lime SABAH e e Gazeteleri ne yazıyor ? Iskân Kanunu ara (— Yeni İskân stanbul — olisia bu içtima devresine reiki miyen iş kanunu gelec k iç tims devresinde B. Millet Meclisinde müzakere ve in- t4ç edilgce Sli ok muhtemel görülmekte Akdeniz Misakı Bu Kaçakçılar a nbı Zabı yoğ landa eroin Hayki ya pan yeni bir şebekeyi daba weydava çıkarmış ve beş buçak kilo eroiu müsadere eylemiştir. Kaça kçıla ardan üç kişi & kif edilmiş ve şebekenin ger efradı hakkında tah katın tamikine başlamıştır. di va Dört Soyguncul| Zayi Şahadetname Torbalı yeke en ge ğgım şahadeti zi 336 s are kayi biti isini alacağımdı mi kala lr Gazi Hazretleri Ankaraya Avdet Buyurdular Istanbul 7 (A.A) — Iran Şehinşahı Hazret- lerile birlikte o teşrif buyurmuş olan eisicumhur a Kemal Hazretleri usta! bugün saat 18 de alarüdek Muşla Derinceye çıkmış'ar ve oradan hususi trene rakip olarak Ankaraya avdet buyurmuşla Hariciye Vekili miş rdır. evfik Rüştü Beyde Gazi Hazretlerinin refakatında Ankaraya avdet et- lerdi m m 38 Yunan Gazetelerinin Neşri yatı rnein Nasıl Karşı Atina 7 (A.A) — adi iyor: Fr: Banı ai n gazeteleri, yana mika if am er ie m hükümeti Yunanist. mahbefilin kasayla kakılarak zaman n Aroavutluk aleyhinde tahrik amiz hal . Bu haberler yanlış ve tethahane olduğu b ne daliscik Dürebi tebliğ — Arnavutlak yak berler vermeğe (Vısdini ) en ar > ik tığ leket kez bi» İsi sebibi olan bükümetle hem e mektedi Italya ve İngilterenin girme diği Akdeniz misakını im zalayamazmış on ,7KA, 7 za Telgraf güel Şark Av vrnpssı diplomanlar i 0 Londra ka Me tarafın dey imas edilmiyen hiçbir Akdeniz e girmemeğe karar verdiği; çünki Atinavın bildirilmektedir. & & Italya Paraların Ve Ağır Topların iadesini istiyor! . İstanbul, 8 ( Hususi ) — İtalya Vela Arnavatla un son günlerdeki vaziye- tinden enis merek Tiran kümetine nr ıç ol m verdiği meblağlarlu vere siye sattığı ağır toplama ia in istemi ağ ir. Muhlis ibn hett in; Büyük ve kıymetli sanat r ve bestekârımız Mahlis u bey güzide arka birlikte bn gece nde temeillerine baş Incir Gümrük Frausada incir gümrük © sin.keri artırılmıştır. Dün bi ususta Ti er taral e ise Kema His a rkiy, munhasıran Sor; vye et Kem “dostuna ol i tent aktetmiş olduğu ve ya kında Tâbraos aâkeri bir yet gönderee'ği eöylenmek dir. Anadolu Ajansının votu: Bu bvsuntn salâbiyettar ve bafilin malumatına mirso? at ede Anadoln Ağım, bu baterin aslı ve esası olmad gıvı beyana mı e Tilkilik Cinayeti Bir karpuz kavgası Hatuniye camii yanındaki caddede bir a, " sinden dolayı kavga , Bu kavga in Riza efendi evel ki akşam Hatuniye camii yanından geçerken kahved olursn adi yoy bayanım eren Yolda yanyai giderler ken e ee tabavcasıDı çekmiş ve Reşst «fsudinin üze beş el ateş etmek Biret tasmim eylediği c: nsyeti işlemiştir. YY ARACA İzmir Birinci icra memur IsPanya'yı rü ü nin oldağuna. O mahşer ii insan Ez ei işeyo ka bilmek, > vak ilgi KM Sn ancak mühim biri hibi olmalıydı. . İusan kazanı kâlâ kaynı yor Gaddel il < < »ler ve eköyeler £ n Dünyanı: abşı boğuş- | ma yerleri den biri: giri- yor Herkesin gözünde ateşli bir kumarbaza hi kıvılcımlar çakıyot. Misa buga gö.eşleri » önünde işte İspauyol mede- niyetinin zaf. ekmek a. opraklarda her göş, Voga kanlarının kızıl gülğa lerini görmeğe çılgu bir tiryaki, i De ir h Ispaoyol kadınları Vedat Ürfi Fabri beyin Hacer hanıma Vr vi bap dükkâmın itibarile borçluya “ Tİ iie ve Başdurakta mia — We 26 di 30, 28 umarslı ve ceman 2600 iş kiymet arm altı his di keza bor,luya ait bir hissesinin mülkiyet leri açık artırma suretile ve 9, yapılmak Sa Siir ko nu'du. neticesin tahwin yüzde ar “ış bedeli geme tahmin olu nan kıymetin 75 ini mazsa 2280 nı ka nun mucibince şatış geri bi rokılacaktır: İşbu gayri men kulât üzerinde her hangi bir kilde hak bulu fında birinci icraya atları lâzımdır. Aksi belde akli tapu sicilince malüm n ba wi vir, bey kaldi nalbant Kadir rkofis dr den ağır enrette yaralanarak den ve ,gerekse si di kir ime usta oğlu 324 doğumlu | den Toaret odasına malfimat | memleket hastahanesine kal — mızdan dil iv 12 ENVER grinin dırılmıştır. Riza da kaçmıştır bi xa e dimi, iel Li İNİ imi İban ei ime ŞİR ne ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: