8 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

8 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PER — didi EE ee Tdi ga Mem 1 Hatam Sesi ) 5 YY Bir tek nasır | “İsmail Hakkı Ser Hayatı zehir ye aid Onun ıztırabı i ie Nazarı 3 ii şeye benzemez Dikkatine SFerit Nasır Kremi Mevsim dolayısile Is Çok“ kısa 'bir “zamanda sizi onlardan kurtarır. Ferit. nasır kremi remi en muannit nasırları 8ö ker, atar, Boşuna ıstırap içinde vakıt geçirmeyiniz. 30 kuruştur Merkez Depo: Eczacıbaşı —.& Ferit Şifa Eczanesidir e Fl Müide Yeni Hamur Makinesi in sidar Şe hamur makinesinden bir danesini > a Hasan Fökmü ve Süleyman efendilerin Nüm | Üstimü na arza ve faruncuların yapmış olduğum a | ak memnun olup olmadıklarını sormalarını İzmir kat furnucularını tavet eder tane Pazarı Hüsnü Makine Evi gisi ğ ; © Terkibi halis şeker, tabii leri filitraden © geçirilmiş Gazoz ve Sinslkolarını ya İsmail Hakkı firması tl in ve bilksasa Türkiyenin her: köşesinde nefüsetile ve sihhata hizmetle emsalsizliğile otuz beş senelik tanınmış firmadır. sat ve tasarruf cemi yeti yerli mallar sergisinde madalya ile ante edilmiştir. zozlara tercihan ba » tınız Mi menden. Taklitlerinden daima sakinınız, Şişe ler üzerindeki İsmail Hakkı fismasına dikkatediviz Namlı İ Asım | mm Sıhhi nefasetile, mis gibi mel kokularile her yerde nam alan, herkesin ragbetini sk meşhür Asım marka çamaşır ve baş sabunları Evler için Her yn syn üç çeşit kokudan mürekkep hususi surette hazırladığı ( 11 kiloluk | torbalarda çamışır MZ ve AŞ sabunlarını ( Cilt ve saç! ç gli J tavs etine :tina eden terem silelere ehemmiyet, waiye 6 Satış yeri: Çangırı b No. 4 Asım sa- bun tic ticarethaneşidir. K Kilosu t torba-i ile 30 30 kuruş | tanbulda Beyoğlunuu yüksek terzilerine dik tirilmiş en son moda üzerine Manto, Parde su ve Roplarımız gel miştir. Meraklı ve menfa atini “istiyen hanım ların kumaş almadan ve terziye uğramadan evvel bir defa mağa zamıza uğramaları kâ fidir. Odunpazarı No. 8 Hacı Süleyman Mahdumu Ibrahim Telefon 32716 ZE TENE DENER ER OB “ Karşıyaka | Alay Bomonti Biracisi Buzlu Bira Düple 12 Buçuk Kuruş Buzlu Bozonnda şarahı - düple 10 kuruş. Oturmak için masalar hazırdır. Nefis sandoviç. ç Karşıyaka Kemalpaşa caddesi No. er ven DAYATAN AR Rİ AR AR ERA 2. SEM ee “Yuksel rakısı Azzaman zarfında Kabadayı rakısı kadar yükselmiştir Bahribaba belediye çiftiik sahil parkı MUSERREF HANIM Radyo ve Sahibinin Sesi Kolombiya ve Odeon Pilâkları Bülbülü Suzan Hanım Zahide Hanım ne sanatkârı ve büyük i muhterem İzmirlilere dinletmeğe muvaffak olmuştur. Istanbul operet heyeti Tenoru: Hafız Ihsan beyin nefis bir gazeli Hergün her dakika Radyo ve Pilâklarda muhbrik sesini dinlemek için lezzet ve zevk duyan muhterem halkımıza bu defa Bahribaba Park gazinosu müessisi büyük bir fedakâr höı göze alarak bizzat Müşerref hanımı ve Istanbulun yegâ üstadı Kemâüâni Faik Istanbul musiki Ale- minde büyük bir kıy met kazanan nayzen vni Be i Makbule Hanım Bahriba Belediye sahil Park g:zinosunda bu büyük ve müstesna konserleri dinlemek tını ka aybetmeyiniz. m Sesi) Matb Cüce Cemil beyin, Ra sim beyin numaraları Kafkas dansları vesa ire vesaire... B. ile birlikte Müşerref Hanım Neziha Hanım Afet Hanım un a ai

Bu sayıdan diğer sayfalar: