6 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12

6 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞAM MR 12 — KURUN ZAYİ 1 etmiş olduğum 104 dan eskisinin hükmü yoktur. z a b i vi Türkiye Cumhuriyet Merkez sankası 30/4/ 1937 vaziyeti 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: ru bisiklet ehliyetimin yenisini alacağım- Mehmed İS MAYIS sö i | VAKIT PROPAGANDA: vakıt Yurdu altındaki maygazaya nakledecektir ilânlarınız için yalnız oraya müracaat ediniz. Servisi AKTIF Ura ASIR Lira Esası Altın safi in Zu Mesa L.2N 599.361.58İ Sermaye» » » » » » 15.000.000 — Banknot, İn 265,388. — İhtiyat akçesi: - İş 317.253.91) 42.732.001.49 Adi VE 5 Adi ve fevkalâde. . . g' 2.105.172.40 azma Muhabirler 1 1. Tö,ssnes) 7808005 Hüsust | , 2 4.516.007.7() “6.621.180.10 Hariçteki muha biri > İG dedavtldöki B: ğ ii Altin Ma Ta Te 4, o 7.109.522.04 | GDerühte edilen vr sakli 1.158.748.563— j izm : j n 6 ve 8 ine A eda 22110,38 İ lerine İ ediri mi tarı gi N Diğer a | : İ dan vaki teciyat, » 1331247— kliring ri di: y 1 46.487.556.20 38.619.788.62 İ Deruhte edilen evrakı naktiye le: bakiyesi, .376.136— İsa edilen evrakı naktiye ; l | Karşıtı elendi inn lines eşi di 'L 158.748.583— | tedavüle ilâveten vazedile LED Kinin A al sil İ Reeskont mukabili ilâveten al iğ 100.000. 178.378 136. — #mdan vaki tediya İL 13.372407 148. 378.130— | me nödat cüzdan "pür kirasi Mevduatı 14.041.857.38 ine bonoları, . » » İL. 2000.000— de va Ticari “senetler . © 2. 23.046.888,14 25.946.488.14 yz ii dre. S2 —— ğer le: ve lacı > Eshaı ilâ Çeribte een evrakı 5 | rine bakiyeleri 5 , ... İL 2 978.S60.16) 22.080. 089.58 A üyenin ret i.e “İL.37.657.15047 Muhtelit 4 « ç si; 8.36 ye tib etle İ 8 best esham ç tablar L. 3.937.901.82 41.595.032.29 ri e © Sİ Altın ve ai svaae |, 64.646,72 Tahvilat alin 1. 8.163.211.30 8.227.B58.02 Bineodariar | Mahtelif ee Yektn 1333.3B1.833.d4 Yekân yüzde 5 1.2 — Altır Üzerime avans yüzde 4 12 KİRALIK KARGIR EV VE DÜKKAN İskonto nı İN TURGE 7 iEV iie Vakıf Akarlar İdaresin Şüphe yok ki Başkaya A e 5, 14,19, 29, büyük ilani. Değerli va zıcımız Süreya Sam 30, 33, 45 mumaralı evlerle 13, 15, 19, iel dilmize eler, “LK 20 21, 24 al li » 43 muma-| | BAHAR SELLERİ, ile “LIZA,, ral dükkânlar açık artırma suretiyle) |â o ii büz LE kiraya verileceğinden irki 17 güzel iie Beler meini ayıs 937 pazartei günü saat 15 e ka okuyunuz. i numaralı Sahibi: ASM US marada mütevelli kaymakamlığına mü- caatları. Neşriyat Direktörü; Refik Ahmet Sevengil (V. No. 21959) Erkekler nezdindi, nasıl 7 muvaffak oldum Güzelliğim asri zaman. bir mucizesile “/, 50 nisbetinde artmıştır Cildim,. hemen ya rı ölmüş bir arıyorlar, Nihayet bir cilt mütehassısı im. Dedi ki: Cildi. cilde son Se yapış” vi susi VE KUMBARA BİRE. IO00O VEREN TARLADR Non, ÜmaeİĞ ANA Ny —— vanli Am sal m) Jr, r nisaler ii miknatisin ei cezbettiği gibi pudrasını arayınız. e Tokalon müşterisinden mü es3esemize gektuP İarın müşahedeleri, kendiliğinden gelen ve bi” “a. lr SEEERASEP EŞE | ( Krem ve pudrâlarınızı kullanmak ir yüzümüz ün düz ve pürüzsüz hale. geldiğini gördüm. Bu kal © kadaşlırımın bile nazarı di: eketini ce şii Si) pe M.F.S.M Bursa (Toki Mind m yüzdeki o kabarcıklar için çok ii arr Ni krem ve eşsiz raki sayesiğ e düzgün ve bl bir cilde malik oldum. Z.B.M.H. vi Mektüpların asılları © dosyalarımızda saklıdır. Istanbul Tramvay şirketi; tenzilâtlı tarifeden kk veren Ker 533 kartlar > pe ami mekteb di: Sasi di ik ettirmelerini ve aksi taki itibare: sail “lmyepağı yıs pazartesi gününden mektebli kartı bulunan Üniverlie ve diğer mekteb İ tırlatır. DİREK EKTÖ| Ğİ — 5 AE EZ ETEL Yenisini alacağımdan ei yoktur TGekiilari Bah kak 22 sayılı edt Mü ZAYİ 8 senesinde Vefa Mektehi dada rl sınıfını ikmal ederek mış olduğum tasdiknamemi Si İlik

Bu sayıdan diğer sayfalar: