6 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6

6 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a & — KURUN 6 MAYIS 1937 Cibali tütün fabrikasında bir saat Pipo ve püro içenler gittikçe çoğalıyor Fabrika mütehassısı nikotinin za- rarı hakkında sorulan suali duy- miyordu. Nasıl ge ki.. Fabrikanın. püro kısmında çalışanlar ve püro içenler gittikçe çoğa. hi çok sigara a ie Pipo ve- püroya döktüler. Fakat bu çok güç i de Pipo içenler için; piponun iyi a tan yapılmış olması İâzi it talıkla doldurabilmek, alıkla si kola; ve usulile diri kb cabedi Tr. Püro btk de pipo içmek gibi.. U- kendisine mahsus bir âletle kes- tikten sonra külünü dökmeden duma. nını savurma, ir yer meraklı püronun süs o- lan külü yüzün feci bir akıbete uğ- ramış., Bunu kendisi şöyle Ada vapurile yem nımda bir bağıl vardr. Ben dada vapura binerke: rdü uzattım ve kü vuçlarımın içine al dım. Alışo a mda bayan olma- saydı “yangın var..., diye bütün kuv- sene pipo tütünü ile yl > işini tahsil ettikten sonra a geli Otüz lışmadan üt olmuş, işsiz bir hayata atılmıştı. O- tuz sene mütemadi. yen çalışmağa alış mış bir memürün bü tün b al kalmi senelik ça» sonra teka- tir, bilirim za? bus şeklinde YEP can sıkıntısı... sa bahleyin saat yedide kalkıp evden çıkmağa at altıda ev. e alışmış içini hiç o çalışmağa mecbur O olmadığı halde, yine evde du- ramıyor, all sokağa çıkıyor, al- şama d sa « rr. Bu sekiz saati şimdi kahvede gazete kumakla, yahut parklarda dola aşmak a geçiriyordu. i O gün hava bulutlu idi ve sert bir Kİ ve| rüzgâr esiyordu. O günü nerede geçi - erimi bugün z tütün vel receğini düşünüyordu. Evv > aklına pürolarınr imal etmeğe başlami gelen, kahveye gitmek oldu. Fakat, böy e önce fitili pür leri K bir havada kahvelerin in olacağını da fikirlerini sordi düşündü. Halbuki onun kalabalıktan <Sihtsaiik sada satılan püro-| cârir sikılırd larına Siğiyimi ali ilişti Bunun Bugün ki herhalde tenha olacaktı içi Mardin tütünüdür. (Birinci sargı) Hava sertti ama, yağmur tehlikesi o Cava, diş yaldız daga? Sumatra tö-| çu, “Park Li im,, dedi. tününden yapıyoruz. İç tütün yani Ma n park tenha idi. İstediği din tütünü püro için çok iyidir. Fakat gibi le cekti. Onun istediği gi- diş sargilâri memleke ge henüz ye. i dol sı, başmı önü ip yavaş ştiremiyoruz. Ziraat enstitüsü tohum yavaş ezik. Kalabalık olduğu za tirterek tecrübeler — iyor. İyi ne m böyle dola zdı* Çünkü, evvelâ, umuyoru vakit püroları mış olacağız, v Şişti, Ayi $ ütün deresi ein cerahatlendi durdu. Tütünün nasıl yakılacağını öğrendikten sonra başla- mış içmeğe. Kendisi şöyle anlatıyor; — Pipo içmeğe başladığım günden itibaren öksürüğüm artmıştı. ayret ediyordum. Bir gün es memeyi pipo içen 7 LER Mr vi miş iii apıyorı ig pi Geleni artık pipo içeceğim... götürmekte olduğum pipo- ir? Vazgeç, sen kendini zehirliyor. sun.. Böyle pipo mu içilir.. diyerek izah etti: Pipo içe çekilmez.. dumanı ağiz- dan b bırakılır... We bu arkadaş müthiş bir tütün tir- sizin odağının” “içe çekilmeyince evki ner siri 6 günde lamamaktan şikâyetçidirler. Bunları iğim için Cibali tütü fabrikasını gezmeğe gittiğim gün ük arak pi tünü ile püro dai- reyi e rmek hevesine kapıldım. Bu kısmın mütehâssısı ve şefi Bay Ahmed Sülyeman Ünlü, Avrupada iki Fabrikanın püro mütöhassısı B, Ahmed Süleyman Ünlü Pipo vütünlerini de Avrupadan mı getirtiyorsu: unuz? Ji ler bulmakta.. aldığı neticelerden mem- n en nefis tütünlerini ye- E rini Pe bir İngiliz altı ay çalıştıktan sonra mu- vaffak olamadı, 931 yılında bu iş müte. ahhitlere verildi. Müteahhitler iki sene imalâta a ettiler. 933 de' inhisar imalâta başladı., Müte li. Bay Ahmed Süleyman, ve ve ii sarfiyatınm gittikçe ço- uğunu söylemektedir. 955 pe ilk altı ayında 193 kilo lât yapılmış, son altı ayında 225 kiloy la: MUŞ... Tütün mütehassisi ile biraz da niko- tinden aliriz ak iste — Sizce dedim insana en muzır ola. ni iz” ır Türk Ri yap- ii önüne bakmada! ii dddoğru gi - emezdi kil Gözleri yerdeki kum tanelerini birer birer saymak istiyormuş e iy ya- vaş giderken birdenbire Yerde bir şey v vi Üz çan » Sahan içinde şunlar varı Gayet küçük bir tentene mendil, Bu- kadarcık küçük'mendille insan nasil bu- run silebilirdi? Dünyanm en küçük bus runlu insanı bile bu mendili İnn P e mendil üzerinde daha ih dü- um udak beyniz Bir ri Şi — su, GM bir ari Bunlardan $onra çantanın içinden ni insi sigaradır? Pipo içe sekme için hepsin- den-az muzırdır. m tütünlerimizin âz nikotinlisi il kote » İçinde yüzde bir nikotini var. En f. Milk nikoti- i olan Trabzon tütünü: dür, Miktarı trdir; yüzde altı — Peki nikotinsiz tütün nasıl'yapı- 5 —'Nikotinisiz tütün olmaz.” Ben Avrupada “gördü; nikotinsiz tütün, Mi nikotini yn 45 miktarında azaltılmış olan tütündür. Bu tabii sa. man e birşey oluyor ve tütün zevki- i ermiy: Or. Mütehassıs nikot zararı hak- kında sorduğum suale cevab vermiyor- u. tinin m zararlısı tütünü ağızla çiğne. Seküri dedi, Peki bizim Veli imi nikotini insanı çok zehirlem, Ahmed Süleyman, Bak SÜüal; duymamış idi. e basit. Ken- disine hak verdim. İnhisarın memuru dikğileğe ri Rk bahsedebilir- > 4j r Üçüncü yazı — — Avru upa için yap lan | ilüks sigaralar nasıl | hazırlanır? ği | Vicdanının emrettiği vazil€ yapan adam Yazan: Vir Gül YAŞLA ALTİNİ, bir e il eli Bu, küçük bir pa- “EN pu ı, İçinden büyük paralar çıktı: 3 tane ii liralık... Bir iki tane de beşon İl elizdanı nda ü Bunların üçün yazılı idi: ii ön Ass Yine pari ii iğne 3 kartvizit e inde 4 No. Bu, kali Şanar gire idi, antayı bu adrese götürüp teslim etmenin lâzım yi up olmadığını düşün - meden evvel çantayı araştırmakta devam “e n son çıkan, mayolu bir erkek fo - 4 idi. ”. uu hâdise şii parktaki gezinti- i kısa kesmek ve “vicdanın emrettiği vâkileyi, yapmak lâzım geliyordu. Biraz sonra ... caddesindeki 17 numa. ralı evin Ysk çalıyordu. Karşısına vi hizmetçiy: — Bayan R... yi görmek m dedi. Hizmetçi onu güzel bir yili al- dı. ii sonra da Bayan R... on derece süslü, sarı di şiş- manca bi genç kadın a — Emtiniz efendim — Estağfurullah çe Ruhunuzu gödetmek yylda. ım... e ör düşün - miştı. — Size bunu getirip vermekle rabe bir md duyu akat, ellerine sart! rak üzerine üzerine yürüdü ve hay! . — Sus! eğ ii buradan! — Fakat, Bi — Defol öm saha Kadın yabancıyı kapıdan dışarı at - mak üzere sürüklerken e uzun boy- irdi. m kırk, kırk Yabancı da, kadın da sustülar, Ga - liba ikisi de hâdiseyi diğerinin anlatma- sını istiyorlardı. Hiçbirinin söz söylememesi üzerine içeti ilet erkek birdenbire gürledi: — Ne la karımın çantasını alıyor- sunuz? — Çantayı almıyorum, ri dum getirdim... adam kayi “döndü veriyorum. betti idin sen? , — Hayır,ef le bir şeyi rr aklımıza ça Kadın e ön bir tavırla; , dedi, sasasaaaasanaaEssasa sansa ransaessi si —o yal çantan bu # Me arıyor — Bilm çalmış öğük” adi ya pe — Çaldın ha? endim, Ficâ sunuz? e Söylediklrinde inl 5 yoktu. r ker — ei duhii ne e am — On beş sene evvi ek 0 evlenmeden evvel... AMG... ile berâber bir kere sl — Bügün sen sokağa * X ederim ir göre “a aydurmuş ol Yabancı e ay — Ben mi? Ben ye) Kadının kocası veee mek istedi: çesö, — Kendinizi üzmeyin. © gi Çantayı verin bize. Ben m la hallederim... Şaşkma uğramış © ei uzattı. > Hil aldı ve aği ie Bende men vir dudak pudra kut: nah Kocası ln ari ERİN ordu. Deli adam! vini bulmuş da Kİ Z, y run yi i yer lira! Bir de erkek resi” Kadın yine hayretle bel — Ne? Bir erkek yi — Evet bak! H ile, — Vallahi bei en Yer Bu çanta be: eğil.. Bir ii ği de mış, nutku İri bie bal “Kıpkırmızı kesilmiş olan * Mü adam: di Hadi, bii dedi. la yaban pr Çok oli mayı a şekkür ele yan ed gir söylerken, çikan, sokak kapısını > e di adamın arkasini! eğ o nâ A ri o Gİ Sokak kapısının önüne j mar devam etti: Ne yapa Bye ar y | kals me sE Yeni çi e van ç

Bu sayıdan diğer sayfalar: