6 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9

6 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Izmir valisi Ali Çetinkaya Haymana kaplıcalarır.da belet e, Parti, dirzüm. lamiyetl bir vatandaş alkesirde yüz beş mektepli çocuğa elbise verildi na, (ami — Nal | ük vel Haymanaya Bi kazanin geç vakit ; malümat — Gezdiğim erlere ii e ni tetkik ettim v i gitti ğini gördüm. Haym Vekili Al nü öğleden ey di Vekilimizin gelişini umumü vaziyeti halide Zint ği almışlardır. er alan halk v. teak Bişi Mehmedin gydü ri gi yavrular aşağıda Balıkesir heyeti Bayındır ve Ödemişte irer e Hak iett ssvike kevi binası i inşası göl Bu e zaların iktisadi ve asa; iu iyetleri memnuniyete değer ein Manisa Valisi Ankarada Manisa valisi B. Dr. Lütfi Kırdar vilâyetin bazı mühim ii etrafın- da alâkadar yüksek makamlarla te maslarda bulunmak üzere ee ya gl B. Lütfi Kırdar Anka- rada in kadar kalacaktır. k > Kral Balıkesir Çocuk EN sirge- e Kurumuna geniş mikyasta te- beri azla k 105 kimsesiz yavruyu ye) bie heyetinin « deyamlı i kali in halkın er ba ik e vii gün s1 k e Ha; ME Vekili karalamak için hemen Mi Ankar e olu medhaline Bu s Vekil ve dala ii alel ve “Yaşa Ni eril: lat nerek hülk ve halkın mü- rile temas ederek halkın te- zahüratı arasında kasabaya girmiş- lerdir. Nafia Vekilimiz, ikametine tah- sis edilen binada bir müddet istira- hatten sonra bütün kün ve maiye- nomi Vi tile beraber ka sabanın binler. mi veren Belediy Daldalın yasa ei takdir uştur. “Ankaranın iy kilometre yakı- | mahallen CU silerek aym li ve şifalı suları e rij yaptığı ir "hak isine ıymana genç- Nafia Vekili, kazanın genç ve çalışkan ilçebayı Sadi Süer ve mesai arkadaşlarını, 59 izi erin birbiri ne, A merkezine r kaz. içen bağlanması usa e hizmetlerinden dolayı ter ike Bk Halkın en canlı ve başlıca dileğini, kasabanın adeta can damarını teşkil ve asırlardan beri yaptırılmamış olan Haymana — Ankara yolunun acilen inşası husu- ei büyük vaadlerde bulunmuş» Ik Büyük a halkın guları ve coşkun alkışları öl aksama doğru lalilin ayrılmış* er. Büyüklerimizin ve hükümetimi: zin, halkın ihtiyaçlarma karşı duy» bu ha: h cuk Esirgeme kurumu i € heyeti reişi si Kâmil kiş XX işaretli müteaahid gri yeti kd Mehmed) bii edile, bime nin A hakkındaki sm ekil ve alâka 5 iydiril- li e verdiği şifahi izahatla ma- m em 105 yavru giydiril te, e V elin may — me e mini nuniy, ve ihtisaslarını da Bundan başka burada yetim r | yaralar daima alicenablk göster- edilerek ilâçları pl rizik tmi mekle tanınmış olan müteahhid Pa: | dir. ge Ça, - idâre huriyet hükü- metine ve onun kıymetli Nafia Ve- kâletine sunulmasına yüksek gaze” enizin delâletini rica ederiz. Eşref Sümer iş Mu il misafirlerimiz sırasile gran rr 2 j BLUOS “ürir tarzda bir Pay terasrme za, eprtjuturez uoş Dostları hakkımdaki Yaptı; ULİE)Z0 UrSOYLOİ eyznunsnuz. ğunu gösterecek bir bahsederken mu- Koli 8 5 5 Ş 8 z » 3 pi g 8 5 g z şi Z E z , N kendisi kadar dostluk 48A0S £ (ra) so tabii görüyor anlattıklarının AYIP Mop Aa) 5 g 'Yut07ST YevizOg İğ sfa$ zn KÖ) iyeürdek vur ON — Zutsaputuyı; yedek o eusimekog Tanpuny — bulunuyordu, Sedrik) i o kadar »ExoŞ Zeureyo MEKOd ag nyenur Zengin olsa; dura boyacısından GOL MGİNN (Dik) hakkında TERE EE MAMİ PEP 7g Uyağ om KÜÇÜK LORD (Dik) in usta oldu; im Sonra bir e et fırkasınn intihapta YpoLâgs muna XEHO EU; UEpuüg “pideyi ur G .cağız, dağlr sonüpas “NPAOÂLUNE Y&T Su Kajsı — Ne eğlencesi? Küçük Lord kun hatabının da de arzu ederim, 39 öpütapoSoy filan yapa başka hiçbi İeriepsoy ui) (YAT) eyer keti bozardım. üürsspre vozüsenureiz Pz1s “iyı — eavif wrod *urfefog TULTEyENpUNE ” 40 MomA TUlSOssIY Uy oy dan menfaat y) Biç; hareketini kolay kolay hay - salasına sığdıramıyacaktı. ini akılları “iz UğEApeK urzisyetujo apurya Tatmin olur. - Eğer Lord (Favntlero; ü buraya çağıracak olursan; Pp wg Tao 2103 BUğUpaA asu Ulaş — TE Turapa iRUOJ XOİ DA EPO UL (APO) HOMO) PET Oğlunuzun hayatında ğbur. Bundan sonra ? GElindeki kuvveti öğreteceğim ? kendişine ) ispat etti ki müstakbel Bipn3 eKepo yar avukat yabancı bir . Lord Dorinkort çok zen. arzularm Breloydirs — oydpğ 2 (aras - HAOH) “sonape Yipupinsmzre çare adamlar icin büyük bir ız kendisine fakir r para “verdi; pulĞIp Misis (Erel) e dedi ki: 'eceğim. “nruma 181 gi bir hevesini tatmin edebilir, 11 “TPI1105 opunun un$ E ULZ9İ ng PET yabilirsiniz ki ik hasıl olmu: 5 UULEUUZUYEUL 10ğoy — uvvet vardır. KÜÇÜK LORD kendisine nasıl POP. eysynay APADAN yad weurez Ç — Yirmi beş dolar ha! Bi, Kendilerine bukada Maddi bir tabiatte olan ihti servet! — Bundan da anla; büyük bir değişiki elinde büyük bir k eğip alaz youn n3n005 ( — Korkmayınız, madam dedi. bu sabah geğen konuşma bana — Bilmem farkında mısınız? ları için yirmi beş dolar veri kabul etmiyecektir. lerindeki sam APBASP EULLEJZMULO FULL) dalara muhtaçdır. (Ericit) ile zevci Ao üyir uyan Sapıpaay os 5 38 8 #uğepy YUYENNAR Llajz08 n3 ” AP ruLrereyfta opekiz uaputsıpuoy Ç suna Sy Yavu ma opp ari Rügeürl0 * 0905 azıguspıpg pre raster: EA 9 (ia) SESE 01293 ra ZULU ey ur Groyag)

Bu sayıdan diğer sayfalar: