6 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

6 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

*g i i G Perpignan, 5 (A.A.) — Havas ajan. 1 muhabirinden: Hava yolu ile Barcelonadan gelmiş a bir e aşağıdaki beyanatta “Barsan İl kelime a hükümetinin Ke 2 müsellâk kuvvetle» Kumandanın emrine talon- d. pi hükü; v io i ari etmekle, m âkim bulunmakta. rar. D 1004 ar adam ölmüştür. anat izm doludur. — Valane Barcelona arasında © bütün tl rnakalktı inkıtaa uğ- P lRiRİRDlz a p celona, .A.) — Faşist a yi mn olan ml azman mik : silleri, dün B. Compan; baş. kanl alimin bir toplantı Eder antının sonunda bir anarşist müessesesi olan milli mesai konfede- © rasyonu namına söz söyliyen Alfonso, demiştir ki: Aramızdaki cani; na hemen i aramızı yane hardeş havgai Vee vermeliyiz. Bien iribirimizi > boğ: israf etmeyin: Wi o yi cephede i- şinize yarıyacak İNGİLTERE yl GÖNDERDİ ee 5 eri ye iri tebaa. İ enafiini muhafaza ZMN re Erol eliz nin gön- derilmiştir. e ete mele YAKTIK. LAŞILIYOR — Tim e ie : s gazZe- ki muhabiri, lee tm — tesinin Vitoriadaki Amiri : ir pana rü bir bomi / ya mermi idle değil bir Spil Hüma batmi JTA LYAN ERLERİ NE — Havas ajansı- nm Bilbao muhabiri Bask cephesinde “esir edilen iki İtalyanı isticvab etmiş- Xi lardan Angelo Delisis isminde sin. birim Eri harb Si Mi inde olarak hareket erkzm ve mensul u run münhası ila müte. po dağını ilâve pili Luclano Faraon iiiilere diğer “Hükümetçiler,, biribirile çarpışıyor “ Asilere harşı birleşelim; biribirimizi bo- ğazlamayalım ! ,, feryatları yükseliyor ziyet gergin İngiltere Barce- lonaya gemi. gönderdi r de İtalya harb gemilerinin te katinde li hareket eden Sal rs sa urla bir martta yol karak seri Cadix'e et el ml ve şunları ilâve etm n taksi şoförü idim. Bra ceb ren sevkedildim. Burada kalmakla İ. talyaya dönmeli arasındı an için Ben ne faşistim, Vekâletin tesbit ettiği yeni fiatlar e 5 (A.A) — iktisat Vekâle- tinden: e sanayiinin hanı maddesi olan demir yaln sihân piyasasında ay östere ya elmesi kn yam etmektedi Buna ii n 3003 numaralı endüstri - yel seyin maliyet v: a ontrol ve teğbiti hakk nunun me maddesinin diği a hiyete istinaden ee tabir edilen mir çivi toptan azami satı gaze il çivil tel to optan, azami lg iliri 7 5. 937 tarihinden itibaren mer'i Te aşağıda yazılı veçhile yeniden tes- bit edilmiştir? olmak z.Sıplak, demi paneli am- İz olarak ve nl ikada ma edi k ve toptan Minik üzere çipi > nun iii 19 kuru: ei A andık eli ouz EŞ v > ambalâjlı paketlerde bi - lunan çivilerin kilo fiyatına el am balâj farkı olarak ayrıca 20 para ilâve edilir. iptidai maddesi olan kangal ve tesbit sez 4— satıştan maksat fabrika- nn yap is mikdar satıştır. esbit edilen fiyatlardan m satış yapan fabrikalar hakkın da cezai hükümler tatbik olunur. Kapitülâsyonlar konferansı Bu halta ne talik olu (AA) — Montreve mukavelenamesinin cumartesi za edilmesine muvakkaten AE veril- miştir. Bu am saat 14.30 da umumi komisyonun bey sonra muka velename ile niza metinlerinin ikinci kıraatinde sil lll için he yel PER Nahas paşanın riyasetin - de toplanacaktı, a malar Londradaki taç giyme merasimile Paris sergisinin açı - ış meraşiminde ba lanarak ; d asabi vir el tevlit İnürikdezi yine su basıyor / li on, . Missuri - 5 (A.A. 5 Sa > < 3 pa ig ö m RS en 5 EZ e B BI id alti. Binler: da rn için durmu Me ar, Vadi rhalisinden 3000 IFransa ile yeni ti- m SY g balide çivili. haa biyel fön beşin! — çi gekilen Ke Get Yağ mal, e mailde caret anlaşması ———— Müzakereler bugün başlıyor Ankara, 5 (Telefonla) — Fransa ile Pl yeti bir ticaret anlaşması yapmak için müzakerelerde m k üzere aldi evvelce haber verdi. heyet bu sabah Al izel. ml. ie hükümetimiz arasında yarmdı bugündi ye a müza, iie e Mi Macaristan ve Sovyetlerle p ka Vekâletile Semablarına başlamış- irkaç vi evvel Gİ esimi Türk » aş ticarı anlaş. ması müzal e dn ei oka ir, Atatürk Genel Kurmay da mek Ata- ir gemi gün RR ci ar ve sonra Başvekil kart ile beraber Genel Kurmay Bil kanlığını teşrif etmişlerdir. Milli vii ep tevka- a — Birr vb Meclisi, ne verilen bir kanu yi lira esir r, Bu fevkalâ: in tah: aa aamızın zaruri işleri ia va a ordunun Kir ie eöühüm a ei tir, Mi bütçe encümeninde tetkik ve kabul olunan İN Mecliste a eki, Hani rile yakında - müzakeri edileci EE meler kabul edild » Ankâra, 5 ai onla) — Büyük Milet Mel bugünkü golgi n bütçe fasrlları arasmdaki b 21 mia eri lake ve kabul olunduktan sonra, Meclisin ii dan ie ik içtimamdaki kar: av m gönderdiği raf okunmuş ve ço! e vr ane sami- Berde bulunmuştur, Bundan sonra ruznamede me yut av- ılık, Türk — İran transit yolu üze - pi ötobüs ve otomobil Kenz iü r- Italya ile arasında bir mes€ Ispanya işi mi, daha evvel halledilmeli? İ Alman tame Me Romadan, Avusturya e Peşteden döndü Londra, çi — Soli, Mi nazırı von N katle takib eylemektedir. Daily ie diyor ki: erlin een meyen İspan- mesel iL ve kt merle haklamda lan fikir biye etleri yi b olduğu sö rl JE a © hükümeti, Garb paktı akkındaki müzakerelerin la l als halin den sonraya tali- kini istemektedir. ALMAN HARİCİYE NAZIRI MADAN DÖNDÜ Roma, 5 (A.A.) — Alman ha- riciye nazırı von ay bugün sa at 19 da Roma har, eket etmiş ve istasyon. mi ço) çisi, elgileri ye ime tır. Başvekil dün akşam | Londraya hareket e (Üstyanı 1 inci sayıfada) giliz sefiri, Başvekile iyi yolcu- luklar temenni etti. Başvekil teşek. kürle ulas bulundu. İngiliz a refikası Ledi Loren Bâyan İnönüne bir buket Ledi Yeni de gi mi hatıra olarak zalarını attırmı Bam ve e he- ti götüren tren tam ir kari yi büyük tezahürat İn girin me; âmlar ara iri hareket etmiştir. Askeri merasim yapılmamıştır. lm MÜZAKERELER YA. Ya ASILSIZ e rada mali ve ikti. sadi müzakereler yapacağı hakkında- ki Baviülaltr li ve tetiği Ma- lüm olduğu üzere Başvekil İnönü, yal- ız Büyük Britanya hükümdarın ç giyme merasiminde Türkiye cüm- Aimanl Belçika işi we F g VON NEURATHIN. SÜ Ra na, 2 AT rici > ider SEfe ile Alm ni ei ral anlayışın bir haki geldiğini katiyetle yi US ümidini izhar eylemiştir. huriyetini resmen temsil € hareket etmektedir. gri BUY HAREKET EDİYOR Z & minde ii İl temsi ide a (bugün) Le! Ket edecektir. İbi 'aç giyme e merasim gl hava ve bahriy tedi; m Başvri vaa k IRKEN A A.) — Atatürk, Mzae kralı se cı George'un taç giyme hükümetimizi temsil etmek ye draya gitmekte ola “ İnönü'nü, şehrimizderi nasında FN ona kadar Tar / Ni Tamışlar'dır. ci, Ezim ile Yunanistan arasmdaki kaçak - ılığın men ve takibi haki elik Mari a yalar ikinci müzakereleri yapı - larak kabul edilmiştir Meclis çarşamba günü toplanacak - tır. Mpa ——. 5 $ (Telefonla) — let ai devle t kl gönderi bir tamimle, söyleyişte, yazışta ve dam: gada Mite muhakkak kollari erimi kanun hükümletini hatırlat. mış ve bunlara riayet edilmesini ehem- miyetle ilim Kambi e to bi Ankara, (Telefo: a — Bankaların kambiyo, nakit Kn ve il alış ve Şir bildirmek ü kambiyo mürakabe müyezzilerine Seri mü- kellef Mae ki e alış ve: riş bordroları üshasrna a Kuruşluk pl KU AR ası lâzım vi - diğini Maliye Vekâleti tarafından büt bankalara se edilmiştir. ei zelzele 'Çankı, (A.A) — Bu al sast 23 de hafifce iki zelzele © Kadın dam salik rıldı! Lon A) me gün Heston tayyat eydanma inen İngi- İz Ds edliğ Sa bu ateşi dört | a ve 20 dakikada ei şartiyle Amy Jionson'un rek: r gün 16 dra, 5 u erk 1 ŞİM evlerini tahliye etmiş- lerdir, ak ve 17 dakika çark LA . . Bir suikast Trende bomba patladı 5 5 (A.A) —Bu Bar- - Marsilya sürat le bir tike vukuüâ gelmiştir. ci bir va, Filistinde tevkif 9 Suriyeli EE, Şİ liler Kudüs, 5 (A.A) — 7” lan Suriye halkçı me i v Berut ve Lübnanda *©“ he Dİ vi va Bu tevki . gon da ateş er e ei hafif GREN Geç yapi Saz HER yek büyük propaganda taaliyeti & 5 eN kn vuku Zi gösterilmektedir. i bulan infilâk hakkmda yapılan tahki- Yunanistan kor ty katın ilk neticeleri bomba ile yapılan hükümet o m uikasi dana çıkarmıştır, Filhak Atinâ, 5 (A.A.) m infilâk mahallinde Patlayıcı mad korporatif bir devlet haline, Xl deyi ihtiva eden bir â silindir) gine dair başvekil Metaks#f Miş rçası bulunmuştur. Bu Sık Si beyannameyi gözeteler N tığı kali Ni kompartımanma; ko-| yuubahsetmektedirler Mg nulmuş bulunuyordu. Şimdiye kadar a a NE bir ii ölmüştür. A alı beş goslav Kr a kişidir. : e Breslav sergisinde ibi Prens Pavle'nin de! ” Tür pevyonu münasebetile, Breslav, 5 (A.A) — Anadolu Ajan| ile Prens ar: sınm al muhabiri a or: üunmuştur. Ikan ve Doğu Avrupa devletie.| o Japon imparâ rinin de iştir ettikleri, arsrulusal di m Bresi > yani rm et o- İndi; 5 a i ei ip damızca ki an kiye pavyonu bu- doğ di gün gezer. lir Ma bp sicümhur Ata Törende Berlin büyük mapa ti- câret odası erkânr hazir bulu; i yüz melre murabbajnda ve cidden güzel tanzi; pav çene emsali Arasında bilhi beğenilmişti

Bu sayıdan diğer sayfalar: