6 Mayıs 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

6 Mayıs 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Rİ 7 YE G iz VEREN Ga İK ASIRGAS Kadircan KAFLI — Ben neredeyim?2.: Sen kimsin?.. Marya bunları anlamıyordu. Fakat genç kızın korktuğu beliiydi.. pıya en zer uşaklardan biri - Mi e e iğ sonra e a bir kımıldanış kız, önce kur - ümsemiş ve baş rini aşan genç unu sanarak gülü: sür - erildikten so; kesilmiş ve birden fırla- edeyim?.. Sen kimsin?... eni için on! okşuyor Karl bisşey A. Rahat ol m. saç Ee e rini küçük v ii 1 ve ere bakt Marya on e de Mn “ u önle - pencereli u atıldı. Fakat — Elişi ii Burada Üzülme! ln için daha e ei in Ayşe b cia a. nn in arat bün ğmen uslu “h ii babamı isterim!.. BD ei bir İkogtiğime. oldü ve e kab ya göründü. Ne var? Ne oluyo! — Birşey yok.. Sini ri ei Geçer,. — Era imi a |, hya sarayın büyük salonuna koş- Sinyor Zaharyaya haber verdi: Tü endine geldi. Uslu kızı k onun odasma d ında dantelli kadi - fe ceket ve derisine yirrecik kadar gar, Vi hi la ai lon giymiş olan in. ie sivri Gö galan > a kaldı. an üs Mm onun gözlerine diki — a AR Kısa boylu — Burada!... Ea içeri sokuldu. na emi eki nerede? a bıyıklı bir adam Zaharya o- -a nerede bulunduğunu söy- uslu durursa rahat eder ve kend fenalık olmaz. Fakat uslu dövmek, hat dir. çalr bir Rumdu. Türk or ryanın aşlliklerini Ayşeye adamın hiç şakası olmadı birinin kızı imi ba- bası kimdir? > lesin | Genç kız hemen cevap vermedi. Bir şeyler in şündüğü ve tasarladığı Şüpnesizdi. Kendisini kurtarmak, e olmazsa a ei vik ei dilik buraya vi alamazdı. > ma sığmamaz ar » Peşre' bey yin ya EM... de hirs çekinerek ilâve etti: — Umur beyni de nişanlısı... 0S Süğde verir gibi bu söz - öyle ez ve Keli kızile nişanla- ee Ela gi İL in Kb sıymış!, —— wi Umur Beyin ai © sir mi Sin; > Zaharya Ayşeye daha çok et vermeğe başlamıştı. Onu se- iyark ayrılırken Tarkinyo'ya emir veriyordu: — Daha bü; Salona im Sabato'yu çağırttı. Ona içinde erir ani bulunan bir kese Bi i; bir İm MEN, İyi bak.| eni yi yaptım. Çünkü getir- diği kız al şu vr bedel a - < i kalı duvarlarının dipleri dümdüz Br Yedi ii * d üzlerce mej De ven hazırlanmıştı. Üç dört ki koca mancınıklar vi hn mziklarle beraber Sn kale du- varlarına iki üç 1 büyüklü - günde taşlar atıy. li EMEK yı ON şurada meli gediğler açıyor Ur a artık bir eksiğinin kalma- Yi görüyo: Za ten lde le askerleri çok- yardım, mişti, yarn ediyor; cl elik gösteriyor- Bugün hazırlıkların son günüy: ydü. Ertesi sabah ufuk ai Em her ta- raftan hücuma geçilecek Bir tramvay yoldan ıktı Evvelki gece Şişlide bir aramvay a- rabası yoldan çıkmış, fakat içinde yolcu dinden nüfusça bir ka- za olmamı vvelki ON vi ekiz de oğru 419 maralı vatmı imi Şişli tram- vay deposu e a numaralı ara- yı çıkartmıştır. Emi Şi ik istas- En eldikte: rada işli — meb garjar v dönerken | birdenbire eldir Gemi n Hilmi hemen frenleri sk kat bere tutmadığı için araba hattan çıktık sonra tıkır yaya len Me Bu esna- e yürümüş, insanların yürüdüğü kaldırımda Yürüy en ka - erkekler beya” — bir tram e do oğru gel Şeldi orku ile sa” da sola kaşam arı sü e y arabası yaya kaldır İRAN durmuştur. Şişli obis ve diğer tramvay me murları kaza yerine koşmuşlardır. Vaka Papçal karakoluna baber iğ miti alık: Zat re ark için her düzü anı KAPA HABERLER * Dahiliye vekâletinde bir mahalli idareler Tefrika: 36 Düşman kalesinde ancak yedi sekiz yüz asker vardı. Onların di zakları pek az kalm ya va er yor; SeNi itler oi rcanmak üz: alel Oda Ve Beyin nişanlısı A yi - raki en yüksek kulesin » üye enç bir as- Ellerini kaş a kalenin avlusu; — Heecey! Açıktan Bu haber hemen Umür era . Beye uçü - y başlıca imei bir- di aya koşt v ve baktı, Ufuktan yük - seliyor: a m altında seki ei kadırgi iraz sertçe esen rüzgâr ende ökçe m rdr. arş yn yüz asi ar) ker ve altı aylık erzak vardı. (Arkası vi köyler, belediyeler müdürlüğünden rl eek relslik ini ti . e eti şark vilâyetlerinde de) kk, yünlü ve et konservesi fal elele | Ka için tetkikat yapmaktadır, * Avrupa hattı istasyonlarının etrafı çiçek bahçelerile tezyin GALA istasyonlara de e direkler üzerine şık sakstlar konulacak Bir evvel Nu bir armanın lim di teni LR asi miş. sai lamalar, ayın yirmisine . ri yi sene * Memlekette he dr almıyanların > İN kişiye baliğ olduğu anlaşılmıştır. vekâleti ii m takibini ve İZ aiiesine iâyetlere bildirmiştir. aarif vekâleti akp muallim tem karşılamak için yeni tedbirler Bi ticaret anlaşmasının İngilizceden çevi Vir Gü i a —ı13— kendini tehlikeye atm “Fakat; söylediğim iri Kin ay- hali .. Fakat, Gidi ll nis dum. gerer Harvest beni ii işimde b birakmıştı. m ve bekledim Mine ni sonra ra etti: -— Bilmi, n;.. ben sana söyleyim: “Bu işte pm senin ha- yatındır. hin demişler ona “Zehirli sarmaşık,; Harvest dar söylü yordu: Beni tehlikı KR uzaklaş- wveldön BEZ- mdan uş esi 2 Bir daha Sekin Aş ir daha mani olmuştu. En son sefe- ia, ise gi u'az kalsın kendi hayatile ödiyecekti Fakat, asıl muamma ile burada kar şılaşryorduk niçin öldürmek istemiş. derken kendini tehlikeye sun Durdu; biraz düşünceye dalmış gi- bi idi. Sonra: — Evet, dedi. Belki ben tehlikeye giriyorum. Fakat, seni tehlikede en kur» tarıyorum. Bu kâfi değil mi? İki kişi ye, Mi bir kişi tehlikeye düşmüş “ola. atmıyor mu- — Anlamadım ne demek istiyor. e ya... Ben seni © kadından lama çalışmasam da hayatim a Görmedin. mi nasil bir ka- za atlattım! m ii ei li ölecek ediyo beraber elimi a 1 Kağı ailenin “Seni d örmeyince senin de sapik ii la kaçtığımı- zı anlıyacaklar. ar... bunun en kestirme çaresi buradan u zaklaşmai Harvesb'in sözleri üzerine beni bir üşünce Bu adam beni eee kurtardı. rap A keafağ bel onun dediğine dali. sa . bir elli gelecekti: “Zehirli Sarmaşık,, la belki tehli- keli bir maceraya girecektik... Fakat, | Sen beni o kadının tehlikesinden kurtâ ış olmiyor mus yordu. Harvest'e hakikaten KW gi” D — Mademi “ri iki tarafta in beni bir Ki e etmen ve mu an Jâzr Yolunun un üzeri bir bir sarma dolanıp kal” carkast v0 gaf Adanada yakalana". İstanbul at yoktu. İlkmektep talebele” or İstanbul ogi ri ok bezi e bali Sel pro şeye di uk küs “ ölnallik asıl tayin sai ie takes dekan! g t edi ber e ilk alir Akalın meşgul ol Hukuk akit vekâleti Bu talebeler verdikten sonra ecn vereceklerdir. rilmiş, rek im el koymuşlardır. ei ve sz ira için polis armin nezareti altında Hui ei Şişli deponun Gl rülerek frenli eri ve aksa be mühendisleri de Dy öğleye oğru depoya giderek arabanın bo" zuk olup olmadığını tetkika başla” mışlardır. BENZİN e era ei ş depos! — Be. a Benzin Satı da El Yi benzinle kişi pa Bu habi en o gece ağızdan ağ- za bütün ei çeri imaşti. aynatı Ye in şişesi birdenbire SkMEEYİ pili Di müdürlüğüne bela miş ve yeri i müsteşar Abbas Fe seir Subay ıyafet ( telimatnamesinde bazi deler yapam Bu meyanda elbise Akhisar eee Belediyemiz için mübayaa: çıkmamasından bir Zi Gi pall ye müracaatları (23 arrür ede m 60. t park€ satın» ak. ri nin | peşi arlay” da vardir. thaline müsaade gümrüklerine * Kon! ita «jan harici ol h &dilen mallar için DE 2200 beyanname verilmiştir. OTOMOBİL ÇARPTI —“Şoför Mus anm drapeli 2118 numaralı 0- ri Tophaneden gelirken Gülter adında bir çocuğa çarparak dü- pe Genel Komutanlığı Kal ark ir Komisyon nundan: tanesine (340 ve saat (10) da in alım — Şartnamesi para > kanun ir iğ ei Gülter mi ri benzi muhtelif yeleli yanmıştır. tır. ren iğilere yakalanmı kuruş kıymet biçilen (4000) kili tabi Mm şartiyle tapa leg pazari ğa tahvilen e e şar eya Banka oakteğlarçik ra gün ve saatte komisyona başv 103 (

Bu sayıdan diğer sayfalar: