26 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

26 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Iran mektupları İran halısının şöhreti nereden geliyor? Komşu memlekette seyyar aşi- retlerin hayatı pek ziyade dikkate şayandır TAHRAN, Şubat 932 (Mil- liyet) — Irandan bahsedilirken hâtıra ilk gelen halısıdır. İran balısınm bu şöhreti elbette bey hude değildir. Solmaz renkleri, dokunuşlarındaki hususiyet, bo yalarım: bit oluşu, nakışları- bn imtizacı, çeşitlerinin çoklu- Su bu halılara emsali arasında Yüksek bir mevki vermiştir. İ- randa halı iki kısım halk tera- fından dokunur: 1 — Şehir ve | bet köylüler. 2 — Seyyar aşiretler. Sehir ve köylerdeki halıların ek serisini evlerde, aile efradı Ye tiştirir. Bir kısım halılar da ker hane dedikleri umumi i ha telerde bir şirket veya müteşeb bisin hesabına, muayyen bir üc ret mukabilinde çocuk ve erkek ler tarafmdan dokunur: Hore- an, Azarbaycan, İrakı Acem, Kerman gibi şehirlerde olduğu gibi.. Yalnız Sultanâbatta ima lâthanelerde kadm ve kız 6 cukları da çalışır. Halı dokuyan aşiretlerden başlıcaları, Bahti- aşi Aşiretler göçtükleri yerlerde zir begi kurup ça- ŞI " l, , Aşiret mi ye tarzları, renk, re sim ve nakışları kendilerine mahsus şekildedir. Derhal öte- ki halılardan tefrik edilir. Bun- lar, kendi koy yüzleri unlarının ni bükerek halı imalinde kulla” Barlar, Atkı ve çözgüleri tama- ta kadar halı imalinde nebati bo Ya kullanırlarınış. Lâkin, gitgi de, anilin boyası kullanmağa başlamışlar. Hükümet, kimye- Vi boyayı menetmişse de seyyar Aşiretler, her gittikleri yerde 8- hilin boyası tedarik etmeğe mu Yaffak oldukları için bu em Ya kullanan aşiretler vardır. Bunların çıkardıkları halılar ba ha biçilmeyecek bir kıymette- dir, Halıların fiatı, malın cinsi- ne ve nefasetine göre değişiyor- İyi bir oda halısı, İranda bizim Para ile yüz liraya kadar satın alınabilir, En iyi halılar, Ker Man, cenubi Horasan Ve Türkmen mallarıdır. Kürdis > Loristan, İrakı Acem vw 1 arasında ucuz neviden Palmak kabildir.Tebrizde > güzel halılar yapılıyor. “en halı ticaretinin siklet merke | iilebriz şehridir. Yukarıda isim rini saydığım şehirlerde Dan halıları milim Ek Çok güzel Pa i imleri her ta re, Kürdistan kili ii macılık san'atı de ilerlemekte- dir, Dikme sanayiinin m #i Yezd şehridir. Kerman, Hora san, Kâşanda iyi kumaşlar do- rar, Aş kumaşlarının | rekabeti yüzünden İrandaki de a sanayii ciddi bir inkişafa mazkar olamıyordu. Son zaman larda hükümetin takip ettiği iktisadi siyaset ve memleket 32. Bayinin himayesi için alman i- sabetli tedbirler, tesirini göster | miş dokuamcılık ta diğer san'at | ler meyanda ilerleme yoluna | girmiştir. Bilhassa, şimal eya- | leilerinden Geylânda ipekçilik | gittikçe can! , İranda ipek Şilik birici inkişaf sahası bulmuştur. Bun- dan sorraki ipekçilik merkezle- | ti sırasile, zen Horasan | > hi, gene eski san derecede, Geylânda iel ik, bundan elli sene evveline ie edk büyük terakki bamle leri atmıştı. Geylân havalisinde arazi sulak olduğundan > pirinç di ir. mi Ruslar, bu munta etişem nefis Kİ kaf alıcıları olduğundan halk, yavaş yavaş ipekçiliği br- rakarak, ey bar zer zeriyatına İğ başlan Bs sürek le Rus ibtilâline arak ünden güne ipekçilik aleyhine em imiş. Rusyada Kı zil Ordunun yaptığı inkılâp ü- zerine vaziyet, tamamile değiş- miş, Rusyaya pirinç sevkiyatı devam etmekle beraber, istihsal seneden seneye azalmış, niha- yet fistler, rençberin masrafını koruyama bir dereceye renin haşla bakü tahdit bir kısım aha- meğe başlaya i olan ipek iğe avdet etmeğe başlamış. Şise ALA isihsalâtı, şimdi git- gide artmatkadır. Geçen sene, yalnız Geylânm koza mevcudu 600 bin man (*), yani takriben 1,800,000 kiloya baliğ olmuş- tar. Geylân kozalarmın birinci derecede alıcısı Milan'dır. Mi- landan başka Liyon ve Marsil- yaya da ihracat yapılmaktadır. Evvelce, merkez Marsilya iken, beş seneden beri Milân , İran piyasasına olmuştur. Gehriz akra ir gi bancılar toprakta yani rağ zı gibi 20 - 25 metre mesafe ile bir takım derin kuyular | yecede klar görerek hayrete dü m kuyuların ne olduğu nu sorduğunuz zaman, deliliniz. size kısaca şu cevabı verir: -— Bulara gebriz deller, İran da dorpağı, beyle sularlar. Biraz daha tamik edince öğ- renirsiniz ki orta ve cenubi İran da su az bulunur. Çaylar ve ir- maklar araziyi sulamağa kâfi gelmez. Bunun için İranlılar kendilerine mahsus bir usul bul muşlar: de mam yük intihap ederek (made dedikleri büyük bir ana bu kı. derindedir. Su kolaylaştırılır. Bu su > en sulanması icapeden rak istikametinde tünel kaz mağa başlayorler. Kazılan yer- e tıka topraklar, diya e bilmek yapi 20- »trede bi Sİ ağ ax açıyorlar. Toprak, bu men- barice kolaylıkla dö- yek- | fezlerden harice ü , Suların e İl görülerek alması öz lece teshil edildikten sonra zeri yata başlanıyor. Yalnız seni ğun evsafını değiştiren bu sula- ma ameliyesi, oldukça masraf- lıdır. Böyle bir suyu elde eden büyük arazi sahipleri, kendileri ne ortaklar tedarik ederek top- rağı işletiyor ve ivi varidat te- rain ediyorlar. W ——— 19) İranda man, batman mukabili bir ölçüdür. Tebriz ve Sah (man) 4 ismi ve. cilen iki batman vardır. Tebriz man'ı, 2 kilo 970 gramadar, ——— Izmir hususi muhase- besi istikraz yapıyor IZMIR, 25 — Vilâyet Umumi teclisine, Hususi Muhasebe namına 60 bim in inik yapm te Sildi, Bu para köprüye ve diğer mü Tim mafin işlerine. sarfedilecektir. MİLLİYET i Tefrika: 59 'Leh yahudileri Muhakkak olan bir şey var sa, girişmiş olduğu bu büyük iş Primo'yu o kadar nüfuz ve tesiri altma almış, onu o ka dar meşgul etmişti ki, kendisi ne dair bize kadar gelen ve ri- veyet kabilinden Kalan malâ- mâttan bu suallere lâyikile ce- vap bırakmamasıdır. Sabatay Zevi macerası bir gün olup ta nihayet bulduğu, her şey bitti ği zaman “Mesih,, in kâtibi de gençlik zamanınm ateşli ve ih tiraslı harekâtından pişman ol- muş ki, ortada bir hahamlık alarak bununla iktifa etmiş gö- rüyoruz. Hattâ daha ileri gide rek gene Primo'nun “Mesih, hareketinde pek candan bir ta. raftar olan Abraham Kardozü gibi mühim bir şahsiyetin aley hinde İânet kararı vermiş oldu ğuda görülecektir!. Fakat bunlar istikbalde ve maceranın nihayet (O bulacağı günlerde olacak şeylerdir! Şini diki halde Primo “Mesih,, ten başka kimse ile meşgul değildi. Lehistandan gelen yahudi he- yetlerini her suretle ihzar ve il na ettikten sonra nihayet ken. dilerine “Mesih, (tarafından kabul edileceklerini tepşir et. ti. “Mesih,, in huzuruna giren Lehli yahudiler tıpkı babaları” | celbed. na mülâki olan biçare çocuk. lar gibi bir vaziyet alarak gir. mişlerdi. Lehistanda yahudile- rin neler çektiklerini acıklı bir lisanla anlattılar. Sabatay bun ları dinledi. Fakat Sabatay, çocuklarını çok seven babalar. dan değildi. Söylenen şeyleri bir müddet dinledikten sonra, daha ziyadesine müsaade etme di. Söyleceklerin: zaten bildi. ğini kexdilerine anlattı. “Lehis tandaki yahudilerin çektiği 12. tıraplara dair şimdiden kâfi de söylenmemiş, yazılma. mış mı idi?.. “Mesih,, in bu hu susta bütün tafsilâta vakıf ol. duğuna şüphe edilemezdi!. Sabatay o buna dair birde manzum eser bile yazmıştı. Lehli yahudilere bunu gös- terdi. Kendisinin bildiği şeyle. rin bir daha tekrar edilmeme. sini anlattı, Sabatay Zevi yahudi heyet lerini kabul ettiği bu mülâkat- ta dinlemekten ziyade söyleme ği istiyordu Lehistandaki yahu dilerin ıztırabatı © etrafında “Mesih,, e arzedilecek şikâyet. lere bu suretle bir nihayet ver dikten sonra, > Karşısındaki yahudilere sor — Sırtımdaki cübbemle (Tev . İrat) m mahfuz bulunduğu bu muhafaza neden kırmızıdır bili giymiş ve yabudiliğin mukad. des kitabı olan (Tevrat) «da İç? kırmızı bir muhafaazya tı. Sunle muhatap leke Mir. metkârane © susuyorlar, bunu bizzat “Mesih,, in söylemesini bekliyorlardı. Sabatay kendi. lerini daha ziyade bekletmedi. İsrail oğullarınm en in peygamberlerinden olan “İş'a- — ya,, peygamberin kitabından şu cümleyi okudu: MEL bimdedir. Kurtuluş senesi de Karşısındakiler anlamıştı, Doğrusunu söylemek lâzem ge lirse, Lehistandan gelen bu yahudiler şimdi kendilerine o- kunan bu cümlenin manasmı anlamak hususunda © Sabatay Zeviden daha anlayışlı idiler. Cevap olarak dediler ki: — Lehistandaki yahudiler çok ıztırap çekti. Bunlar her. kesten izyade kurtuluş gününe mukaddes kitabından bir cüm- le okudu: CUMA 26 Sabatav Zevi Nakleden: R.N. Sabatay'a neler çektiklerini anlattılar Sabatay söylenen sözleri bir müddet dinledik- ten sonra daha fazlasına müsaade etmedi değil, faide vardı. Lehli yabu- dilere bir çok başka sualler sor du. Onları yanında epice Za- bahamdı. Onu tanıdığını söyle- di, hatırmı sordu. Fakat ihti- yar haham hasta idi, Babasına götürmek üzere oğluna hediye verdi. Bu mülâkat uzadıkça Saba- tay Zevi de kendisince müpbem olan bütün şeyleri öğreniyordu. Meselâ Lehistanda “Kabal” ile meşgul pek maruf | bir adam yardı. Bunun adı Nehemya Ko hen olup “Mesih"'in artık gel- mek üzere olduğunu söyleyen İbir kâhin idi. Müthiş bir görmüş, Oyahudi takvimi | 5408 inci © senesinde “Mesih jin gök yüzünde başına taç ge- çirileceğini bu rüyasında ken- disine malâm olmuştu. Mas- mafih Nehemya gök | yüzünde! 3 uncü Kolordu İlânları Kurıkkale için bir dahi mütehassısı (doktora ihtiyaç vardır. Ayda 170 lira ücret ve- rilecektir, Arzu edenlerin vesi- kalarile beraber fabrikalar baş hekimliğine müracaatları. (552) Kozlu Kömür İşleri Türk Anonim Şirketinden: Alelâde heyeti umumiye içtima Şirketimizin 1931 senci hesabiye- sine ait aleldde heyeti umumiye iç- timar 31 Mart 1932 tarihine müsa- dif perşembe © günü saat on beşte Ankarada Şirketin merkezi olan Türkiye İş Bankası | binasında ak. dedilecektir. Ruznamei Müzakerat: 1:— 1931 senesine ait Meclisi £- dare ve murakıp raporlarının karat ve tasvibi, 7 — 1931 senesi bilânçosunun ve kâruzarar ve faizi muhassas hesap- larının tetkik ve kabulüle Meclisi i- darenin ve murakıplerin ibrası ve temettüun süreti tevzii. 3 — Meclisi İdare azalarından müddeti hitem bulanların yerime â- 2a intihabı, 4 — 1932 senesi murakıplerinin tayini, $ — 1932 senei hesabiyesi aleli de heyeti umumiyesine | kadar mü- teber okmal üzre meclisi idare a salarının hakkı o buzürlarile 1932 gördüğü © bu “Mesih” im İSMİ| senesi murakıp ücretlerinin tespiti ne olduğunu sö; Lâkin Sabatay Zevi buna ebem asıl nokta bu değildi. Bu kâhi- nin yalnız “Mesih” in gı üzere olduğunu söylemesi kâfi idi. Ondan sonrası için Sabatay zaten bu adamı kendi tarafına lebileceğinden emindi. Hakikaten nisbeten çok bir zaman geçmemişti ki bir gün Nehemyada diğer bir çok ya- bar etti, Lehli hey'etlerin âzası mü- saade alarak Sabatay Zevinin nezdinden çıkarken, “Mesih” yukarıda zikri | gi ihtiyar aha seriler oğlana bir de mektup yazip verdi. Bu mektupta şöyle dehiyordu: “Sizin intikammızı yakında alacağım. Size kuvvet ve tesel. li vereceğim, Bir ana © oğluna en eee verirse size öyl yaj İatikam günü benim kak dir, Kurtuluş günü de artık gel miştir.,, Sabatay Zevi bu satırları yaz dıktan sonra altmada imza. sını şöyle atarken kendi hak. kında pek derin ve sağlam bir itikat ve itimadı vardı; “Yakup ve İsrailin mabudü tarafından takdis edilmiş Me. sih, Davit, bütün dünya yüzün. deki hükümdarların fevkine çı- karılmış olan Sabatay Zevi,,, Bu mektuba ilâve ettiği iki satırla da kendisinin Nehemya yı görmek isi ini yazıyordu. Lehli hey'etlerin avdeti de başka bir hâdise oldu. Bunlar memleketlerine giderken yolda İ duydukları derin iman ve mer- butiyetten hararetli — bir lisan İ kullanmaktan kendilerini alamı yorlardı, Hattâ o kadar ki Leh. li bey'etlerin bu seyahati, Sa. batay Zevi için ümidin fevki bilir. “Mesih” in ehemmiyeti bu suretle bir kere daha yayıl. mış oluyordu. Orman amenapman yedi kişilik bir grup ilk işehir ormanlarında lncağını Arap musikisinin ıslahı görüşülecek tir, Avrupa yüksek hudiler gibi Geliboluya geldi, | “Mesih” i ziyaret arzusunu İz- | ——— | aşterimişter. Eskişehir ormanları | fazla hisseye malik olan hamillerin iman heyetinden | toplanma gününden bir hafta evel baharda Es. | hisse senetlerini bir Bankaya veya tetkikata çıka | şirket veznesine bırakarak dühuli- ğ Eğ . | ye varakası almaları ve tayin olu- Kahire musiki kongresi! nan gün ve saatte şirket merkezine değildi. | husunlarından ibarettir. Ticaret kanununa ve esas muka- iyet vermiyordu. “ Onun için | velenamemize | tevfikan sahibi sey olan hissedarlarımızın asaleten ve- ya vekâleten içtimada hazır bulun maları ve bunlardan hamiline | ait hisse sahiplerinin hisselerini Makal bir hafea evel şirket merkezine tev. di #le mukabilinde rey pusulası al- maları lüzumu rice ve ilân olunur. Meclisi İdare Maden Kömürü İşleri Türk Anonim Şirketinden: Alelide heyeti umumiye İçtimar: Şirketimizin 1931 senci hesabiye- sine ait alelide heyeti umumiye iç- timası 31 Mart 1932 tmrihine snüsa- dif perşembe o günü saat on beşte Atıkarada Şirketin merkezi © olan, Türkiye İş Bankası binasında ak- dedilecektir. Ruznamei Müzakerat: 1 — 1931 senesine ait Meclisi İ- dare ve murakıp raporların kıraat ve tasvibi, 2 — 1931 senesi bilânçosunum ve faizi mubassaz (ve hissci menfaat hesaplarının tetkik ve kabulile Mec dizi idarenin ve murakaplerin ibra- 41 ve temettüun sureti tevzii, 3 — Meclisi İdare azalarından müddeti hitam bulanların yerine e- za intihabı, 4 — 1932 tayini, senesi murakaplerinin | Dr.Celâl Tevfik Zührevi ve idrar yolu hasta- lıkları mütehassısı: Sirkeci, Muradiye caddesi No, 35. Her gün saat 14-18. | BOZ - KOURT Türkiye Umum Sigorta İ Şirketi | DAVETNAME İ “Boz Kurt” Türkiye Umüm Si- İ gorta şirketi | hiseedaranınm 1932 senesi Martının 30 üncü çarşamba günü saat 16 da Galatada, Voyvo- | da caddesinde, Boz Kurt Handa | köün şirketin merkezi idaresinde sureti adiyede inikat edecek olan heyeti umumiyede hazır bulunma- İ sarı rica olunur. Iğakal 25 hisse senedine malik olan ve heyeti umumiyeye iştirak etmek arzusunda bulunan bisseda- tan, kanımı Ticaretin 271 inci mad desi mucibince heyeti umumiyenin inkadından nihayet bir hafta — evel hisse senetlerini | şirket merkezine teslim ve tevdi etmelidirler. Ruznamei Müzakerat: İ 1 — Meclisi idare ve murakıp ra“ İ porlarının kırsatı, 2 — 1931 deveci hesabiyesine sit bilânço ve kâruzarar hesabının tas- diki, Meclisi «darenin ibrası, 3 — Şirket nizamnamci dahili sinin 12 inci (o maddesine tevfikan müddeti memuriyetleri hitam bulan meclisi idare azasının iatikabile 1032 devrei hesabiyesi için bilö- mum azalara tabsis kılınacak hakkı İ huzurun tayini 4 — Devrei hesabiye zarfında is- sifa eden Meclisi idare aralarından birinin. yerine kaim olmak üzre tayin olunan yeni Meclisi idare a- | satımın sureti kat'iyyede intihabı. İ $ — 1932 devrei hesabiyesi içim murakıp intihabı ve murmaileyhe ve rilecek ücretin tayini, 6 — Meclisi idare azalarile iMü- dürlerin şerait ve muhassesatını ta- | yin etmek husüsunda Meclisi İdare | ye vekâlet ve selâhiyet itası, 7 — Töcsret kanununun 323 ün- cü maddesine o tevfikân şirketle muamelâtr — ticariyede bulunabil mek üzre Meclisi (İdare azalarına İ mezuniyet itası, | Meclisi İdare İktisadi ve Sinai Tesisat ve İşletme Türk Anonim Şirketinden: İLAN İctidadi ve Sinsi Tesisat. ve İş letme Türk Anonim Şirketinin 1931 senesi müamelât: hesabiye ve idariyesi hakkında tetkkikat ve mü- zakeratta bulunmak üzre nizarma- mei dahilinin 23 üncü ve Ticaret kanununun 251 inci maddelerine tevfikan hissedaranm içtimma dave tine meclisi İdarece karar verilmiş olduğundan yevm ve vakti içtima olarak kararlaştırılan 1932 senesi $ — 1982 senel hesebiyesi alelâ- İ Martınm 27 inci pazar günü öğle de heyeti ümumiyesine kadar mü. teber olmak üzre meclisi idare a- zalarının bakkı huzurlarile 1938 ecnesi murakıp ü inin tespiti hususlardan ibarettir. ya vekâlehen içtimada hazır bulun- maları ve bunlardan hamiline ait z ie edek el bir hafta evel şirket merkezine tev- di İle mukabilinde rey pusulası si- maları üzümü rica ve ilân olunur. Meclisi İdare evkin- bir netice vermiştir. denile. | MİLLİ MAHRUKAT Şirketi Hissedarlarma Şirketimiz hissedarlar umumi he- (Devam var) | yetimin adiyen 24 Mart 1932 perşem be günü saat ikide o içtiman daveti 10 veya ondan Ruznamei : 1 — İdare Meclisi ve Murakep raporlarının okunması, 2 — Bilânço ve hesapların tasdi- sikisinin ıslahı meselesinin konuşu. | ki ve idare meclisinin ibrası, Halbyaki hakkındaki yazmışlardı. bizim öğrendiğimize göre kongrede yalnız | İdare Meclisi teklifinin kabulü, 4 — İsimlerine kur'a isabet eden intihap iorası, 5 — 1932 senesi için bir murakıp ömtihabı ve ücretinin tayini, den evel saat 10 de hissedaren he yeti umumiyesi | Şirketin merkezi idaresi olun Galatada Topçular Cad desinde 118-120 numamlı dairci mahsusasından içtiman davet olu- Bur, Ruznamci Müzakerat: 1 — Meclisi İdare ve murakıp raporlarının kıraati, ? — Hesabatm tesdiki ve Meclisi İdöre zimmetinin ibrası ve besabat Geticesi hakkında meclisi idarenin teklifi, 3 — Meclisi İdare azasından müddeti hitam bular bir azan ye- rine aza intihabi. 4 — 1932 senesi için bir murakıp tayini ile tahsisatmın tespiti vebir muavin murakıbın tayini, $ — Meclisi İdare azasınım hak- kt huzuru ile umuru | şirketi idare ye memur edilen azasınm ücreti mıkdarlarınm tayini, 6—Ticaret kanununun 323 cü mad desine tevfikon şirketle muamelâtr ticariyede bulunmak © üzre Meclisi İdare azalarına mezuniyet itası, Esaleten ve gerek vekâleten lâa- kal 50 hisse senedini hamil olan hissedaran âçtimat mezkürda hazır buhunabileceklerdir. (Mezkür içti mada hazır bulunmağı © arzu eden hissodaran hamil oldukları hisse senodatını veyahut mezkür seneda. tın Bankalara mevdu bulunduğuna mütedair olarak (bankalar tarafın- dan ita olunacak ilmuhaberleri yev- ini içtimadan lâakal bir hafta evel yani 20 Mart 932 tarihine müsadif #nenleketlerinin. muşikişinasları kongreye davet edil. | idare meclisi azası yerine yeniden | Pazar günü akşamma kadar şirke tin merkezi idaresine emaneten ve dme ii E HEYETİ UMUMİYE DAVETİ Türkiye İş 3ankası Meclisi ida- resinden: Nizamnamei Esasimizin 45 inci #maddesine tevfiken — Alelide bisse daran heyeti umumiyesi 27 Mart 1932 pazar günü saat on beşte An- karada Bankanm Merkezinde iç ma edeceğinden hissedaranı kira” un muayyen. gün ve saatte bu Mr hazer bulunmaları rica 0 Nizamnamei | Üsasinin 49 uncu maddesi mucibince gerek asaleten gerek veklileter » 50 hisseye malik olan hissedaran heyeti umumiyeye iştirak edebilir. Ancak vekillerin de şahsan hisse. dar ve sahibi rey olmaları lâzım: dır. Hissedaran hamil oldukları his se senetlerinin miktar ve numarala- rmr mübeyyin bir cetveli ve mez. kür nizamnamenin 50 inci maddesi hükmüne tebaan hissedarandan hi fini tevkil suretiyle heyeti umumi- yeye iştirak edecek olanlar dahi” mevzuubahis cetvelden başka Mer- kezi İdare ve şubelerimizden alahi Jecekleri vekâletnameyi yevmi içti- madan bir hafta evvel şubelerimize tevdi eyleyeceklerdir. Ruznamei Müzekerat Derveri âtidir: | — Meclisi İdare ve mürakipler raporunun okunması 2—1931 senesi bilânçosunun tâstiki ve Meclisi İdarenin ibrası, 3 — Temettüllin sureti taksimi ve tarihi tevziinin #esbiti 4 — 1932 senesinde Meclisi İdare azalarına verilecek ücretin tayini, $ — I932 senesi mürakiplerinin intihabr. 6 — 1931 senesi mürakiplerine ve silecek ücretin tayini, ———— ——— —— Emvali Gayri Menkule ve İkrazat Bankası Türk Anonim Şirketinin Hiksedsran heyeti umuümiyesi Martı 28 ine müsadif pazartesi gü nü eaat 14,30 da Gelstada Deutsche Orientbank © binası dahilinde kâir şirket merkezinde — sureti adiyede içtima edeceğinden hissedaranı ki- ramm yevmi mezkürda teşrifleri rica olunur. Ruznamei Müzakerat: 1 — Şirketin 1931 senesi zarfın: daki cuamelâtına dair Meclisi ida“ Te saporunun kıraati, 2 — Billnço ve murakıp raporu. nun karasti, 3 — 1931 senesi hesabat ve bilân- gosunun tasdik ve tasvibile senei mezküre zarfındaki müamelâttam i- derenin tebriyesi, 4 — Meclisi âdareye aza intihabr, 5 — 1932 sensi hesabiyesi için murakıp intihap ve tayini, cü maddesine (otevfikan (şirketle muamelei ticatiyede bulunmak üz ve meclisi idare arasına mezuniyet tası, Meclisi İdare Emtia ve Yol Eşyası > Avrupa Anonim Sigorta Kumpanyasından: Emtia ve Yol “eşyası Avrupa A- monim Sigorta kumpanyası hisaeda Tan: heyeti umumiyesi Ticaret kat mununun 36) inci maddesine ve nizamnamei dabili alıkâmına tevfi. kan 28 Mart 1932 pazartesi günü saat on beşte Galatada Büyük Tü: mel Hanında Şirketin merkezi öde” tesinde sureti adiyede içtimaa da, Ruznamei Müzakerat: 1 — Meclisi İdare raporile 19315 senci maliyesi murakıp raporunun kuraati, K 3 — 1031 senci maliyesi hesâbatı- Dın tasvibi, Meclisi İdare zimeneti: win ibrası ve senci maliye neticisi bakkında Meclisin teklifi, “ 3 — Çıkan meclisi İdare azalarei yerine iki azanın intihabi, $ 4 — Bir mutakıp ve bir murakıp” vekilinin intihabı ve tahaisatlarmız”” tespiti, si 5 — Meclisi idare azalarma we silecek hakkı huzurun tespiti, 6 — Ticaret kanununun 323 ön <ü maddesi mecibince Meclisi İda" re azalarına şirketle munmeiğtiğ bukanmak mezuniyetinin tasi, Hânkal on hisseye sahip olup be” — yeti umumiye içtimama iştirak et i : mek isteyen hissedaran Ticaret ka nunumun 371 inci maddesine tevfi; kan hisse senetlerini yevmi içtima” dan en oz bir hafta evel şirket vek nesine tevdi etmelidirler. öle gigi

Bu sayıdan diğer sayfalar: