26 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

26 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MEEBEYEŞ. -UMA 2 Kansızlık, Romatfzma, Sar aca, Kemik, Sinir, Damar, verem hastalıklarına, "yürümeyen, diş çıkarmayan Çoraplarile “GEVE ,, marka GASTON VERDJER kadın Kumbara Sahipleri.. 1 mert tarihine kadar tediyatınız yekünu: Asgari 5Lira Olmalıdır Asgari 5 lira tediyatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı 1 nisan kur'asına iştirak edecektir Türkiye Iş Bankası çocukla Bayiinizden: “Gui,,- “Gui 40 Fin,,- “Rex ,, iç çamaşırlarını ve büyük Fransız EYİ BİR VALİDE | Evlâdının sihhatini düşünen, her hangi bir rahatsızlık sebebile zail düşdüğünü gören, bu münasebet” le kansız kalan, iştihasız bulunan çocuklarına lâtif lezzetli ve mü- kemmel bir kuvvet ilâcı olan Her vakit Avrupanın en mükenmel alım satım merkezi ve 13 ilâ 20 mart 1932 de devam edecek o.an Viyana Beynelmile! Serisini siyaret ediniz ler fevkalâde ten 8#ilâ12 Mart azimet ve 13 âl& 26 Mart avdet için bilet- iâtlıdır. Tafsilât Avusturya İbabilir. İştirak kartları ve tenzilâti: biletler almak messilleri Galatasarayda Telefon Beyoğlu i İ Devlet Demiryolları idaresi ilânları İ 4914 çoraplarını sefarethanesinden alr- için umumi mü- “NATA” seyahat acentasına müracaat , genç ve ihtiyarlara AMAN NE SANCI! ADETA BIÇAK DARBELERİ GİBİ! Tükiye Umumi Acentaları G.X& A, BAKER Ltd İsransut e Öksürenlere: Katran HAKKIEKREM Dr. İHSAN SAMİ l Gonokok Aşısı Belsoğukluğu ve. iktilâtlarma karşı pek tesirli ve taze aşıdır. İ nyolu Sultan Mahmut tür- besi No. 189. BURSA CER, TENVİR i VE KUVVEL MUHAR- İRİKE T. A. ŞİRKETİN- DEN: ji Hissedaran 1932 senesi Martı- | İ nın yirmi yedinci pazar günü saat (17 de Bursada Şirketin merkezi i İ deresinde sureti adiyede inikat © decek olan HEYETİ UMUMİYE İ istimama davet olunurlar. Ruznamei müzakerat — İdare Meclisi raporunun kı- | raati | 2 — Murakap raporunun kıraati, | 3 — 1931 senci hesabiyesi bilim | çor ile ve kâr ve zarar hesabının kabul ve tasdiki ve meclisi idare- | mn ibrası, || 4 — Mectini idareye aza intikabı, $ — Meclisi İdare azalarının bak k: hüzurlarının tespiti 6 — 1932 hesap devresi için em sakıp intihabı ve aidatının tespiti, 7 — Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddelerinde müsarrah | müsaadatın İdare meclisi azalarına " verilmesi hususunda Meclisi İdare- ye selâhiyet itası. İdare Meclisi namına elirahhas Aza G, HANS Sm Sarıyer Malmü- rlüğünden: 250 lira kıymeti muhamme- İ neli yeni mahallede bağlar 80- kak atik 1 cedit 10 No, lı Kos- tiden metrük hanenin mülki- | yeti 2842-932 pazar sast 14 te| ihale edilmek üzere müzayede | İ ye konulm Taliplerin 95 | 7,5 teminat akçesile memuri: yetimize müracaatları. (520) Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara banka Konmerçiyal İTALYANA Sermayesi 700,000,000 (İhtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) Travellers (Seyyahin çek- Şi! İ gin merhun ve mahcuz BİR ALKOK YAKISI “SANCIYI # MAMA Gi Hakkı Şinasi srun en sıhhi gıdasıdır. MAHMUT YESARİ Bahçemde bir gül açtı! Fiatı 150, ciltlişi 175 kr. Sühulet kütüpanesi Büyük raman | Şark Merkez Ecza Türk Anonim Şirketi Davet ilânı Ticaret kanununun 361 inci mad- desile nizammamci Dahilisinin ah kâmı mahsusalarına tevfikan Şerk Merkez Ecza Türk Anonim Şirketi hissedaran heyeti umumiyesi ber- vechiati Tuzfamci müzakeratta mün dcriç mevat hakkında icrayi müza- kere zımnında 30 Mart 1937 çar- samba gürlü'saat 11,30 da Şiri Horasarciyah honmda kâin merke- ri idaresinde sureti adiyede akdi iç timan davet Ruznamei Müzakerat: 1 — 1931 Senesi 1 Kâmunsani ilâ i Könünevvel fazliyetine dair Mec Jisi İdare vE murakıp raporlarının kıraati, 2 — 193İ'senesinin 31 Kânune vel tarihinde” öktedilen hesabatın (bilânço, kâr ve zarar hesabı ve mevcudat) tasdiki ve IMeclisi İdare- min ibrası 3 — Meclisi İdareye üza intihabı, 4 — 1937 senesi için mürakibın tayini ile mumaileybe verilecek üc- | # İ dedir. retin tespiti, $ — 1982 znesinde Meclisi İdare azalarma verilecek (Ücreti huzur mıktarmın tayini ve tespiti, 6 — Şirketin idareci ümumiyesi- nin tedviri ile mükellef umumi mü düre verilecek ücret ve tahsisatın tespiti huramünde Meclisi İdareye selâbiyet itaği, i arma şir. ci ticari bulun- xâda selâhiyet itası, y hisse senedin sahip olup işbu içtimada hazır b vr ya sesat tarafından muta vesikaları T 371 inci maddes içtimadan Make ketin merkezi jdaresine tevdi © ey. Jemeleri Hâzemdır. Meclisi İdare Durun İstanbul ikinci icra memurluğun- an: Bir alicağın temini istifası i- olap açık | | $t muharrer İ mamın içinde göbek taşlı sofa üze- | külhanı muhtevidir. SANCI GEÇTİ OH, NE RAHATLIK! İZALE EDER Foto Ferit İbrahim 1 LİRADAN kart kartonlu postal “© A fotograf r fotograf ve boyalı resimleride *« 25 TENZİLÂT Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 48 Diği bene hastanesi üreleji muallimi Dr. Fuat Kâmil Avrupa tetkik seyahatinden avdet etmiştir. Telefon 20902. Adres: Babiâli - Türk Ocağı sı Süreyya bey apartımanı, m gidin inim İstanbul yedinci icra memurlu- ğundan : Hafır Nari efendinin Hü- seyin Bey zimmetiüdeki alacağın- den dolayi mahcuz Fındıkiıda İMol- Wa çelebi mahallesinde Dolmabahçe | eaddesinde eski 46,88, 90, cedit 2, | 94, mükerrer 96, mükerrer 96 numa ralarla mürakkam ve aşağıda evsa- dükkânları muhtevi maa müştemilât çifte hamamın lerek sekiz hissede on yedi hissesi ile | keza yirmi dört hisse itibarile iki hissesinin on altı hisse tertibile dört hissesi tarihi ilândan itibaren ihalei evveliyesinn icrası rumnmda otuz gün müddetle müzsyedeye vaz olunmuştur. Mas müştemilit mez- kür hamamın umum mesahası | bin yedi yüz altmış dört arşın terbiin- Mezkür hamamın (erkek tarafı: Çifte camckân ve demir kapıdan gi rildikte zemini mermer bir metha! ve camekânlı kapıdan diğer zemi- | ni mermer bit methal ve ame kn- | Ir kapıdan zemini mermer taşlığu| geçilir. Bu taşlık üzerinde bir Fıs- | kiyeli havuz kahve ocağı ve su de-| posu olup alt katta bir tarafta ke- iki oda ve kerevetin ö: Üst katta kışmen ışırvan vardır. Ha- cam dokuz kurna ve ikişer kurma lu dört hajvet verdır ve odunluk ve Kadınlar krs- munda sofada alt katla iki tarafı ke- keza iki kerevet bir halâ ve bir sofa üzerinde dört kurna; VE 1 ik halvet mevcuttur. 88 numaralı dükkânın zemini çimento ve arkada bir aralık üzerinde bir| halâ ve cephesi camekân ve kepenk leri demirlidir. 92 numaralı dükkâ- nın zemini tahta ve kepcuği demir- dir. 94 numaralı dükkânm zemini revet ve şirvanda ir aralık üzerinde üçkurna —| mazı ve Fedayi (Jip olara kihelesi LALE Arıl LLC TETRA RALLİ İY ENİ Beyoğlu ikinci sulh hukuk hâ- kimliğinden: o Abdülaziz bey, Me Nadi Hizmet bey ayan tahtı lunan F la bayırı 21 ila 30 Ne kası sokağı, bir tarafı tasarrufla duklada İN tik Ayaspaşa cedi kağında atik 19 ve edit 1 bir tarafı saray ar- Nümukpaşa verasesi < vebah sokağı ve bir tarafı Bah: çıkmazı Iyövm Muamme bey hane 83 ve bir tarafı Molla bay van çık iken « yövm Mivammer bey hane gesi ve bir tarafı Molla kağı ve bir tarafı mazı ve Fedayi çıkmazı iken el- yövm kuşat edilen yeni tarikle mah dut olup sabıkan 4093 metro mmurab metro murabibar iken be iyece yola giden kısımdan mü tebaki ve safi 3703 metro murabbar 58 santimetro murabbar izale şuyu zımamda satılığa çıkarılmış- tır. İkinci artırmanın neticesinde tamamına 25000 lira ile hissedar ta icra "kılınmış ise de bedeli müzayedeyi $ gün zarfın. da teslim vezne etmediklerinden i- hale fesh olunarak 20 gün müddet- le yeniden ikinci artırma suretile müzayedeye devam olunmasına ka- rar verilmiştir. İşbu arsanın Saray arkası sokağı tarafındaki 160 metro murabbar imetro murabbar mahalli yukarda © sikr edilen yala gitmiş kısım meyanında dahil isede henüz yala gitme - muamelesi hak- kındaki merasim belediyece icra & dilmemiştir: Yani 160 küsur metro murabbarim 3705 metro muzahbar 58 santimetre murabbamdan hariç- tir1 — Arsanın kıymeti muhâm- menesi 62960 dira 86 kuruştur. Şu hisapla beher metro murabbama 17 Mira takdir edilmiştir. o 2 — Şer görebileceği vazi- yetle, satı nezdindeki 931-172 No, lu dosyadır. 3 — Tapu- ca müseccel ve yeyri müscccel hak sahipleri tarihi ilindan itibaren mü sayedesi gününe kadar mahkemeye mütacaatla haklarını tesbit ettirme" leri dâzımdır. Aksi takdirde gayri müseccel hak sahipleri bedeli mü- zayedenin paylaşmasında hariç tu- tulacaktır. . 4 — Müzayedeye İş tirak cdebilmek için kıymeti mu hammenesi üzerinden yüzde 7.5 pey âkçesi vermek lâzımdır. 5 — Gayrı menkül mezkür 20 gün sazlında yani 17-3-932 perşembe günü saat 15 ten 16 ya kadar o Beyoğlu sulh mahkemesi baş kitabet odasında artırması icra olunacak. ve en faz- İla bedel veren zatın üzerinde brre- kılacaktır. GÜNEŞ SİGORTA Türk Anonim Şirketi Hissedaran efendiler 1932 senesi Martıın 31 inci perşembe günü #aat 15 de şirketin İstanbulda Cer- manya Hanmda 4 üncü katinda Kâin idarei merkeziyesinde — sureti adiyede içtima edecek heyeti örmümiyeye davet olumurlar. Ruznamei müzakerat: 1 — Meclisi İdare raporunun kı- raati, — Murakıp name herkesin memru raporunun kıra- # 3 — 1931 devrei hesabiyesine sit| bilânço ve kâru zarar hesabının tas diki ve geçen devrei hesabiye zar- ve bah | Bahçevan çık Hali Tasfiyede Türkiyede Ticaret ve nayi ve Ziraat Şirketi Milliyesi Davetiye Hissedaran hali ta ân Şirketi Milliyenin 29 1932 tarihine müsadif #sat 10,30 da Şirketin T; Jide Çeşme caddesinde Köin Meri i idaresinde alelâde inika olan heyeti umumiyesine | nurlar Şirket niza İ inci maddesi | al 2 lerini atiyüz. müddet zarf depozito eyle » | sat eden bi Zat iştirak w zasından birin dirler, Ruznamei M 1 — Tesfiye memi kıp caporları ve 31 Kânunevvel'9 tarihindeki hesabat, 2 — Tasfiye memurlarının tebti yei zimmeti Hisse sencdatı muvakia berleri heyetin inikadı nihayet bir hafta evel, İstanbuldü Şirket Merkezi İdaresine, Osmani Bankasına, Selânik Bankasına, riste Paris ve Felemenk Bankas: peni edilmesi lâzımedendir. Tasfiye memurları ilmüii İt. 8 inci İcrasından: Bir dey nin temini istifası için tahtı hac: almıp paraya çevrilmesi takarri eden Beyoğlu Tepe başı Dandriyi pasajında Yorgi Burgis efendinif! Jokantn ve birahanesinde mevcsl 8 masa, | ayna ve 10 sandalya 2.932 tarihine müsadif pazar g saat 12-14 paraya çevrileceğinden Hplerin mezkür günde mahallind hazır bulunacak memuruna mür: atları ilân olunur İstanbal İkinci Ticaret mah mesinden: Ankarada at pezarmdi) Çukur handa tiftikçi Karakollukçi oğlu Hamdi beyin Yeni Kayıseri Ümit Nakliyatı umumiye şirketini) rebnettiği 41 balye tiftiğin tutarı 4 lan bedel ve navlun ve öaireden dö layı medyun olduğu 574 ira bir kil ruşun tesviyesi deynedilmemesi ü zerine 3 Mart 932 perşembe güni! taktiri kıymet muamelesi icra kılsf 'dıktan sonra bermucibi talep İl Mart perşembe günl aabah saat 5, da mezkür tiftiklerin biletle mi sarifi alana ait olmak üzere b duğu mahalde piyasa üzerinden p taya çevrilmesi hususuna karar vi rilmiş olduğundan tarihi ilândan # tibaren 3 üç gün zarfında dain hu zuru mahkemeye celpedilmek sur“ tile itiraz edilmediği taktirde müt” tehaz kararım iktisabı katiyet ede" ceğ borçlunun malumu olmak üze ce ilân olunur. ——————————— İstanbul 4 üncü icra dalresinden!i Temamına 27844 lira kıymet takdif) edilen İstanbulda Esirpazarında #| tik Ali Paşa Uesinin E zarı caddesi ve Mahmut Paşa © vE) Atik Medrese sokaklarına mazer 20,3 cedit 2,4, 6, Bi 10, 12, 16, 3 © 7 numerolarlğ | pl ğe bap hane ve bir bap furunun kadi berber gediğinti den munkalip atik 23 numcrolu m4 halinin RUBU ve 25 ve 27 vc | 29 ve üç defa mükerrer | 29 mumeroli mahallerinin kezalik rubu ve 2 ve) men tevsi İntikalli hisesinin dokuz höse itibarile | leri) satar İN Liret, frank, İngiliz lirası veya doları frank olarak sa- tılan bu çekler sayesinde ne- reye gitseniz paranızı kema- li emniyetle taşır ve her za- İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak bakır yer altı kab- losu, tarihli damga, soba için ateş tuglası, kurşum boru, kanape ve pencere kolonu ve saire gibi muhtelifülcins 26 kalem mal- zemenin pazarlığı 29-2-32 tarihine müsadif pazartesi günü icra kılmacktır. Pazarlığa arzolunan malzemenin müfredat listesi fında ifayı vazife eden Meclisi ida ve azalarının ibrası 4 — 1992 deveci | hesahiyesi içi Meclisi idare azalarının intihabı, $ — Meclisi idare azalarına mah- tahta ve arkada müstecir tarafın- 'dan yapılmış bir mahal vardır. ke- penkleri demirlidir. Halen 98 numa salı diğer dükkânın zemini taş kepenkleri demirlidir. Cami mey- İ arttirma ile paraya çevrilmesi mu- İ karrer olan biri üç büyük taşlı pır- İ lanta yüzük ve diğeri on büyük ve osiki küçük pırlanta taşlıBüroş şeh Mertin üçüncü — perşembe günü hisesi 10 mart 932 tarihinde şart” Dames divanhaneye talik edilerek 28 mart 932 tarihinde musadif pe” zartesi günü seat 14 ten 16 ya ka" dar İstanbul dördüncü icra dairesi mağaza dahiline asılmıştır. Taliplerin yevmi mezkürda saat 9 dan 11,30 kadar mağaza- da isbati vücut etmeleri ve tahriren fiat vermeleri ilân olunur, (10) Kayseri Milli İktisat TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN Hissedarana ayrı ayrı tebliğ edildiği üzre şirketimizin 1931 senesi heyeti umumiyesinin 20 Mart 932 tarihine müsadif Pa- zax günü saat on üçte Kayseri Ticaret Odası salonunda akdi mukarrer olduğu ilân ve ruznamei müzakerat zirde derc olunur. Iı — Meclisi İdare ve murakıp raporlarını okunması 2 — 931 senesi bilânçosunun tasdik ve meclisi idarenin ibrası, 3 — Temettüun süreti taksim ve tarihi tevziinin tespiti, 4 — Müddeti hitam bulan dört azalık için emi İman isterseniz dünyanın her tarafında, şehirde, otellerde, vapurlarda trenlerde bu ç eri en küçük tediyat i İhakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. Travel- İers çekleri hakiki sahibin- den başka kimsenin kulla namayacağı bir şekilde ter- tip ve ihtas edilmiştir. İstanbul beşinci icra memurlu- undan: Mahcuz ve paraya çevril- mesine karar verilen o Avize, Çini soba ma boru, kanape, ve sair eşya 23-932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 10 dan itibaren Bakerkö- yünde Taş han caddesind: 21 No, Ju hane önünde aşık arttırma ile sa me talip olanların mahal. saat 14 raddelerinde Sandal Bedes- teni mücevherat şubesinde satılaca- ğından talip olanların yevm ve saa- ti mezkürdu mahallinde bulunacak memuruna müracaatları ilin olu- nir, İstanbul mahkemci asliye birinci İ ticaret dairesinden : Mahkemece lâsınm açılmasına karar verilmiş 0- lan Beyoğlunda Tepebaşmda Pera- palas karşısında 14 numeroda anti kacı ve halıcı Sabitây Hayım efen- dinin alacaklarile akdeylediği kon- kordato berayi tetkik mahkememi, ze tevdi kılmış — ve emri tetkika- tm 3-3.932 tarilime mündif perşem be günü saat 10,30 da icrası mukar- ver bulunmuş olduğundan bu bap- ta alâkadar alanların yevm ve sas- danı caddesinde halen iki numaralı dükkân zemini çimento ve ke- penkleri kısmen demir kismen 1 tordur. Hududu: Bir tarafı ahara âit dükkân, Cafer ağa ve eairenin odun ve kömür deposu diğer tarafı Fındıklı hamam sokağı ve umumi halâ ve salaş kahveci dükkân:, ar- kası Sadullah ef. ve esirenin odun ve kömür deposu ve kısmı cüz'i- sinde ahara ait mahal: ve cephesi tramvay caddesile mahduttur. İha- Içi evveliyesini : 31-3-932 tarihinde sent on alteda dairede icra olunacak tır. Talip alanların, tamamının kıy ceti mubemmenesi olan otuz bir bin beş yüz altmış İiradan hisseye musip miktarının yüzde onu mispe- tinde pey akçesi vermeleri lâzmn dır. Fazla izahat almak isteyenlerin sus hakkı huzurun tespiti ve azayı mezküre meyanında şirketin müdi- tiyeti umumiyesini o deruhte eden zata verilecek tahsisatın takdir ve tayini zımnında Meclise selâhiyet tası, 6 — 1932 senel hesabiyesi | için murakıplerin tayini ve ücretlerinin tespit, Ticaret kanununun 323 ün- cü maddesi mucibince şirketimizle icrayı muamele hususunda Meclisi idare azalarna mezemiyet ve seli. hiyet İtasi, Gerek esalelen ve gerek vekâle- ten şirketin lakal on beş hisse se- medine malik olan hinsedaran elen- diler hamil oldukları senedatı içti- inden lâakal on gün evvel şirketin merkezi idaresine tevdi et- İçe eke a e ti de açık artıma suretile satılacak” tır. Müterakim vergi, belediye, va" kıf icaresi müşteriye aittir. Artır” maya iştirak edenlerden yüzde teminat akçesi alınır. İcra ye iflâ# kanununun 19 ncu maddesine tey fiken hakları tapu sicillerile sabit olmayan ipotekli alacaklıler ile di ğer slâkadaranın ve irtifak hakkı s biplerinin bu haklarını ve hususi" le faiz ve mesarife dair olan iddis” larını ilân tarihinden itibaren yir“ m gün içinde evraki müspitelerile Yâzımdır. Aks takdirde hakları 18“ pu sicillerile sabit olmayanlar” s8- tş bedelinin paylaşmasından has kalırlar. Alâkadarların işbu maddei kamuniye ahkâmını — güre haraket

Bu sayıdan diğer sayfalar: