6 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

6 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Iran mektupları 110 Nevruz nedir, o gün ne yaparlar? Iranda Nevruzun çok şayanı dikkat sahneleri vardır.. Tahran'ın istiklâl caddesi olan Hayabanı lâlezar. TAHRAN, (Milliyet) Arzın bamel bürcüne girdi ği gün, İranlıların en büyük milli bayramı olan (Nevruz) a tesadüf eder. Beynelmilej tak- vime göre mart ayının yirmi i- kinci günü, Nevruzdur. Eski Cemşit an'anesinden kalan Nevruza İranlılar, İslâ- miyeti kabul ettikten sonra di- ni bir mahiyet verdiler. Mese 16, Nevruzun bir ismi de “Ali bayramı,, dır. Halbuki Nev- ruz, teessüs ettiği”zaman, İslâ. miyetten eser yoktu , Ananeşi dinleştirmek Zaten İranlıların âdeti böy ledir: Her hangi bir an'aneyi , dinileştirmedikçe kabul etmez. | ler. Ona, evvelâ dini mahiyet verir, halk arasında kökleşti. Tir, tamim eder ve nihayet tat bikatma £ girişirler. Ramazan| ve kurban bayramları, şenlik- siz ve gösterişsiz geçer. Hal-| buki Nevruza daha iki ay ka- la, her tarafta hazırlıklara baş lanır, Nevruz al ikleri Nevruzda halkım beyecanı, büyük tezahürat şeklini alır. angi ve hamakide gideri hava fişekleri patlatı- m yapıl destilerin içine barut dol. ateş verilir. He. men herkesin elinde birer Küze vardır Bu Küzeler, çevrildik. çe içindeki barut, fışırtılı ses. ler çıkararak umumi neş'enin çoğalmasına hizmet eder. İçine yine barut doldurulan ağaç kütükleri de bir nevi fişek en görür. ,ece, hemen bütün evler Acem Cilâvı pişer. Peki bile ne yapıp yapar, ateşe bir tencere pilâv koyar- Heftilevn Ahır çarşambada misafirle- re Heftilevn dedikleri yedi çe- şit yemiş (oikran etmekâ © dettir. o Heftilern ekseriya üzüm, hurma, incir, ceviz, badem gibi kuru yanii mürekkep olur. Bundan maa. da Nevruziye namı altında hu susi macunlar, şeker ve şeker- İemeler hazırlanıp konuya kom şuya gönderilir. Ahır çarşambaya halk ara- smda bu kadar ehemmiyet ve- rilmesi muhtarı Sakafi'nin Haz reti Hüseyinin intikamını al- mak için huruç ettiği geceye tesadüf etmesi ileri gelir, | | Nevruzda su serpmek, su. | ticvap etmişse de bir netice elde ede- eğ Hal am Re | dan ie m sym iz | man T | BERLİN & kA, Dün çe roz bayramının güya Hazreti ik ve sihhat alimeti sayıldığı Şüphe Tü çün iç baar üze-| dürü M. We VE Bree hell UR halkını ei KU çim Le A Burç NEVYORK 5 AA, 2 Jaber yerini akne © m sa gede yataş olduundan del. in i - | Son'un tevkifine Lindber, e 1 İTAL öy örmlöeie okakikdı sb omg öm a re m ”Mamileyhin intihar ms si Münevver İranlılar, Nevru. | ki İran an'anelerinin dinileşti- | varında görülen otomobile © benzer | lecek hiç bir hal ve hareketi olmadı. ihtiyatsızlığına mı kurban oldu un (Cemşit) zamanından kal. | rilmiş şekilde devamından iba. | bir otomobil sevkederken | şüpbeyi| ğına yen kani davet olmasından . | Lindberg ile karısı ya olduğumu bilirler. Hattâ, |ret olduğu muhakkaktır. olamen'un vekile Lisibargila | pal siyada Kindntlmri olduğunu ör Nevruzun bir adı da Nevruzu o, şoförlik ettiği tekzip olunmaktadır. | İemişlerdir. Cemşit'tir. Er RR YE tevkifi esnasında — ehali Zabıta Johenson'un idare ettiği in | tpğrp çağırarak pol karakoluna | otomobilin iinde bulunan bir süt Cemşidin mevkii... Müşkülpesentlerin 1, mevkufu yakala. | şişesine Mey bir ehemmiyet ver.) all a a Kendisi Tıraş Bıçağı istemiştir. Sü Norveç başvekili öldü ini is) . ye ız: yolda numara. yetini tesis eden Cemşit aile- e ii Va amili| OSLO,5 (A.A) — Başve-| K İsis wvlerin | Sebze - kuru üzüm, gibi şeyler Bunlara “Pişdatyan,, taba- kası denir ki İranda ilk evvel hükümet tesis eden, bu hane- dan olmuştur. “Pişdadiyan,, ların birinci evlâdı Kiyomres, İran medeni. yetinin bânilerinden sayılır. Ki yomres, Ekinler sahibi demek tir. Bir İran hurafesine göre, Kiyomres devrine kadar, insan lar vahşiler gibi dağlarda ge zer ve çiftçiliğin ne demek oldu ğunu bilmezlerdi. Kiyomres kimdi? Kiyomres, İranda cemiyet- çiliği tesis eden ve tohum ek- meği halka ilk öğreten insan- dır. Cemşit, Kiyomresin torun larmdan biridir. Ve “Cem,, na mile bizim eski diran edebiya trmıza da dahil olmuştur. Cem İşit, ayni zamanda şarabın da İmucidi olduğundan namı, bir | zaman dillerde destandı. Nevruz yaklaştığı için, şim di İranın ber tarafında o halk, büyük milli bayrama hazırlanr yor. İlk harfleri (S) ile başlayan isimler arasında herkes kendi arzusuna göre, bir şey intihap ediyor. Heftsin dedikleti bu yedi türlü sinli yemekler arasında sarımsak, Sebz - yeşillik, mış. Balık ve yumurta birer remizdir. Eski İranlılar gök ve denizlerin sahip ve hüküm. darı olduklarına işarettir. Güya, Nevruzun girdiğini, denizin içindeki (o balıklar bile hissederek kuyruklarını oyna- tır, ve yeni seneyi (o sevinçle karşılarlarmış. Mübarek badi İranlıların itikadına göre, Nevruzu neş'e ile geçirenlerin hayatı, senesine kadar neş'eli geçer. Nevruz günü, bütün es ki kinler unutulur. Nevruzda biribirlerine rast. layanlar, tanışmağa hacet olma dan selâmlaşırlar; — Mübarek bad. — Mübarek bad. — Lünet ber Yezit İşte Azerbaycan şiveli bir tekerleme: Eyyamiküm saide, Dua suya olup demid. Men seni çok istirem, Sen istersin meni de? Su serpmek adeti Amerikada İ kaçıranlar tarafından merkezi | yat için Mesele oldu ibre oğlumu hâlâ bulamadılar | HOJEVELL “Nevyork” 5 A.A. — Hojeveli sakinlerinden olan ve Lindbergin ga kaçırıldığı gece | Çekoslovak için 600 milyonluk istik | lerin ve gazete makalelerinin müna- bir isimle resi maballvsine mak leden Patsy Orlando isminde bir şa- his dün tevkif edilmiştir. | Orinndo, acilen Trenton'a"nakla- | Tunmuştur. Polis bu bapta daha faz. | la malimat itasından imtina etmek» tedir, İ Yeni bir haber daha İ NEVYORK, 5 A.A. — Connecti cut dahilindeki Hartford postahane- | sinde Lindberg nama gönderilmiş ve âtideki cümleyi muhtevi bir kart İ postal daha bulunmuştur. Çocuk sıhhattedir, Halka sükü. İ net bulmasını söyleyiniz. Umumi kanaat bu kartm çocuğu gönderildiği indedir. Johnson ismindeki bir şahıs Hartford'da tevkif edilmiş “NEVYORK, 4 A.A. — Lindber. | in oğlunu kaçırmış olan eşhas ile muhabere etmiş olduğuna dair çıka rlan baber tekzip olunmaktadır. NEVYORK, 4 A.A. — Lindber- gin oğlunun Massachustet eyaleti- nin küçük şehirlerinden birinin bir evinde saklı olduğu söylenmektedir. Bütün Amerika polisi faaliyete ş ç'i NEVYOİ len tekmil ii aziye ze ve bütün Cemahiri Müttahide Tisinin balk tarafından da ei görmekte olmasına rağmen, Lind. bergin Olin şimdiye kadar buluna- | Polis, gayri itiyari ve küssü - | etle hareket eden birçok 2 üzerinde | yürüyerek vakit zayi etmiştir. Birçok insanlar şüpheli telâkki ettikleri şahısların ellerinde, kucak- larında gördükleri çocuklardan şüp| helenmekte ve ağlıyan bir çocuk ta- | sıyan herkesi halkın tecessüs ve me-| pul rakını celbeylemekte ve hattâ bazen | şüpheler açıkca izhar olunmaktadır. | Polis, şimdiki halde o Lindberge hitaben yazmış olduğu bir mektupta | küçük oğlunun iki erkekle bir kadı. | nin elinde bulunduğunu bildiren ve | ecnebi zannedilen yaşlı bir kadını a- ramaktadır. İ PFidyei necat TRENTON “New-lersey”, 4 A. | A. — Polis, — çocuğun iadesi “için 50,00 dolar hediysi necat talep eden ikinci mektubu neşretmiştir. İmzasız olan bu mektup Nevvorktan posta. | ya verilmiş bulunmaktadır. İ Bazı tajsilât l PARİS, SA.A. —Le Journal, | Lindbergh'in çocuğunun kaçırılması ilani haklamda tafsilât vermekte. | Şap olmadıklarını İlive eylemekte- İsak kimselerin yanlış haberler vererek polisin taharriyat ve tahki- katını işkâl etmekten zevk duymak. ta oldukları zannolunuyor. Dün Lindbergh, Nevyork'un va- roylarından South-Örangel'de posta- ya verilmiş olan bir kart | almıştır. Bunda söyle deniliyor: “Çocuk, ölecek. İmzamı tanıyor. sunuz.” Bu kartı gönderen evvelâ “Çocuk | ölmüştür” diye yazmış sonra tashih etmiştir. İmza, 3 yıldızdır. Ve bir | toplu İğne ile iliştirilmiştir. Bu imza, ev. velce Lindbersh tarafından alınmış olan bir mektuptaki İnzanın ayni- gir, Polis, şimdiye kadar 625 kişiyi etmiştir. Polis, Lindbergh'e etmiş olduğunu itiraf eden tevkif etmiştir. Bu şabıs, | 5 günkü meselesinin polise değil, kendisine ait hususi bir işol- duğunu söylemiştir. Bazı telgraflar, Lindbergh ailesi- ni ölümle tehdit eylemektedir. Ço- cuğu kaçıranların evin vakıf oldukları zannedil; Filvaki, ufak bir gürültü duyar duy- maz havlamakta olan köpek, kaçır. Da hâdisesi osnasında aslâ bağırma- mıştar. Polis, bütün hizmetçileri is- SAA. — Tahar | Seri itiyadatına | firine mektedir. HARİCİ HABERLER daimi milyon ağzını açtı BANG AŞA A) ilem weclisi maliye encümeni, Fransa'da Fransa gene kesenin | | raz tahvilât: çıkarılmasına dair olan mukavelenamenin tasdikine müteal- lik raporu ikinci okunmasını mütca- kip kabul etmiştir. PARIS,S NA — Çekoslovakya | ya ödünç olarak altı yüz £ milyon frank verilmesi hakkındaki mukave- | le projesinin meb'usan o meclisinde müzakeresi #şnasinda M. Tardicu iu projenin haklı sebeplere müste- ünü izah etmiş, Çekoslovak işlerini idare hususunda i kiyaseti © metetmiş, bu projeden maksadın Çekoslovakya”. | bin mali âstikrarını bir kat daha kuv | vetlendirmekten ibaret — olduğunu! söylemiz ve demiştir kiz 'da nüfuz ve mevkiini muhafaza pa'da etmesi icap eder. Çünkü £ merkezi Avrupa'da Çekoslovakya olmaksı- zm um eneiye ve itimat tecessüs ede-| $i m“ memleketleri hakkında Fran devletlere hitaben yapılmış olduğu- nu tasrih etmiştir. Nihayet meb'usan meclisi muka:| vele projesini yirmi muhalif reye | M. Briand Geliyor mu? Siyasi hayata döneceğine | dair alâim var PARİS, 4 A.A. — Havas Ajan- sından: M. Briand geçen pazar gü ünden beri Parsteki apartımanmnda hhatı çok © iyidir. Mimaride çok birisi, sabik hariciye nazırınm Pari- se avdet etmesinin sıhhatile müna- sebettar olmadığını Havas Ajansının muhabirlerinden birisine söylemiştir Bu seyahat esasen derpiş edilmiş bulunuyordu. Fakat, M. Briand ken| teşrik Cocherel malikânesinde dişinin len mağ farekatinin gizli tutulmasını arzu et-| tir, miştir, ! Sabık nezir, hemen her gün bir gol gah dostlarımı kabul eylemek Alman Reisicumhurluğu —— Komünist namzet, haini vatan mı? Hitler kozanacak olursa , BERLİN,B A.A. — Müfrit mil. Janne Darc'ın bayrağı PARIS, 5 A.A. — (Lord Tyrell) dün ve hakiki bir tarzda istinsah e- dilmiş İ min fikirleri dinlemiştir. | min askeri surette işgalinin men'edil- “Çekoslovakya'nın merkezi Avru-| mesi, | vale bu prensiplerin hukuku düvel; murahha: İ gerek hukuku düvel (o sahasında ve yakın dostlarından | sından; Cenevre Müzakereleri Nutuklar, yeni yeni tezler devam ediyor CENEVRE, 6 A.A. — hmumni komisyonunda reis, mütenakis haber kaşasma devam etmeğe mahal olma- dığını beyan etmiştir. Dün kabul e dilmiş olan karar sureti, hâdisatı bi- taraf bir surette tahkik ve meclise doğru malümat gelmesini temin et- meği istihdaf eylemektedir. Şu halde umumi müzakere haki ki surette başlamış ve ik evvelâ Meksika ve Colombia murahhasları- Colombia murahbası M. Restre- po, riayeti kuvvetlilerin hakkını tah- kim eden zaiflerin hukukunu ımuha- faza için 4 prensip İleri sürmüştür: 1 — Bazı mwahedelerin icrası temin makeadile bir ecnebi arazisi 2 — İşgal esnasında evvelce mev-| cut olan mukavelenamelerin hukuki | himayesi hususunun, kendi arazisin- den inzibati tedbirler alınmasını me- neden devletin hukuku hükümranisi | ile tahdit 4 — 1907 tarihinde inikat etmiş gan ikinci La Hare seli konferan. ma tevfikan bir dev Win diğer devlsie karyı hir tükam hukuka sahip olması veya ona naza- ran dain mevkiinde bulunması borç. İ lu devletin arazisini askeri den mülhem ve şekli olması lâzm geleceğini söylemiştir. Meksika sr M. Ortega, gerek hukuku | hususiye sahasrmda | İ hiç kimse, bizzat ihkakı hakedemez. | & 13 de tatil ve 15.30» M. Tardieu'nün beyanatı PARIŞ, 5 A.A. — Havas Ajan- Dün meb'usan © meclisinin hariciye encümeni huzurunda beya- patta bulunan M. Tardisu, terki tes lihat konferensındaki tarzı bareketi- ni anlatmış ve Cenevrede kürside müdafaa ettiği | Fransız teklifatını ederek Çin-Japon, ihtilüfmda Fransanın vaziyetini izah eylemiş. Mumsileyh, Cenevredeki Fransız verilen direktifi İkinci bir Poincare LONDRA, 5 A.A. — Daily He- el ni, ve mü hemmiyetle, gazete, M. Tardieu'nün yüksek 20- kdismın şimdiki vukuatı mükemme. i hep bek nn nlar adağını ve mumsileybin realizminin kendisi- ni hakiküten bu dakikanın adamı ha- fine getirmekte yaz maktadır. Bir katilin mahkümiyeti Bir vapur oturdu LA COROGNE, 8 A.A. — Por. İntihar mı, kaza mı? Reisicumhur Hz. Ankara'da hararetli surette istikbaledildi ANKARA, 5 (.AA.) — Reisicümhur Hazretlerini hâmil bulunan hususi tren saat 12,30 da şehrimize muvasalat etmiştir. Gazi Hazretleri istasyonda B. M. Meclisi Reisi Kâzım, Başvekil İsmet, B. Erkânı Harbiye Reisi Müşir Fevzi Paşalar Hazeratiy- le, heyeti vekile azası, meb'uslar, devsir erkân ve müdiranı ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından istikbal edilmişlerdir. Nafia vekili ve vali ANKARA, 5 (Telefonla) — Nafia vekili Hilmi Beyle İs- tanbul valisi Muhiddin ve yeni İrak sefiri bugün şehrimize gek diler. Sabık iktisat vekilinin davası ANKARA, 5 (Telefonla) — Sabık İktısat vekili Şakir Bey tarâfından Son Posta ve Yarım gazeteleri aleyhine açılan dava. nın rüyetine bugün de devam i. Maznunların vekilleri mü. dafanlarmı yaptılar. Karar ayın dokuzuncu günü tebliğ edile- cektir. Ankara - Istanbul treni ; ANKARA, 5 (Telefonla) — Bu akşam Kayseri treni ge- ciktiğinden İstanbul treni bir saat teahhurla hareket etmiştir. Gümrük kapıları ilân edilecek ANKARA, 5 (Telefonla) — Kaçakçılık hakkındaki kanu- na tevfikan tesbit edilecek olan gümrük kapılarına sit tetkikata devam edilmektedir. Bu hafta nihayetinde bu gümrük kapıları ilân edilecektir. İzmirde vali muavini namına para dolandıran kâtip İZMİR, 5 (Milliyet) — Vali muavini Saip Bey ve iskân müdürü namlarma para dolandıran Vilâyet şifre kâtibi Fahri EK Adliyeye verilmiştir. Izmir Rıhtım şirketindeki sahte kârlıktan yedi kişi maznun IZMİR, 5 (Milliyet) — Rıhtım Şirketinin avukatı Gat Franko Ef. bugün geldi, tekrar isticvap edildi, Mazmunlar yedi kişidir ve şunlardır: Sabik müdür Mr. İv Gifre, muhasebeci Perret, Meclisi ida- reden Yordan, maslahatgüzar Galip Bey veznedar Kasar, Gat Franko Efendiler ve sabık Nafia komiseri Emin Bey. Suç rüşvet ve sahtekârliktır. Esas mütalea yarım maznu - “| lara tebliğ edilecektir. Gazete idaresinde bomba BELGRAT, 5 (A.A.) — Nelipiç sokağında kâin Novo Doba gazetesinin altkatında bu sabah saat dörtte gayet şiddetli bir iştial vüku bulmuştur. İştial pencerelerden birine konan bir bombanın patlamasından ileri gelmiştir. Matbaanın camları kı- rılmıştır. Başka bir zarar yoktur. Meclis encümenlerinde yeni aza ANKARA, 5 (A.A.) — Büyük Millet Meclisi bugün Reis Vekili Refet Beyin riyasetinde toplanarak belediye kanununun 83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasnın ikinci müzakeresinde kabul etmiş, meclis encümenlerinde istifa ve vefat suretiyle vuku bulan münhallere aza intihabı yapılmış. tır, Bütçe encümenine Sadettin Rıza (İstanbul), Turgut (Ma- nisa) Sıhhiye encümenine Saim (Manisa), Halit (Bordur), Mi dafaai Milliye encümenine Rasim (Kütahya), Maliye encümeni. ne Ziyaeddin Beyler seçilmişlerdir. Almanya'nın Moskova | M. Litvinof Cenevre- sefareti müsteşarı'da den dönüyor MOSKOV. A.A) — yal ye e arz BERLİN, 5 (A.A) — < henüz belli Simay kr > ey sahıs Moskovadaki Alman sefa |, sağl şeşen ceralyella HE ralamıştır. Mütearrız tevkif ©- , M. Lütvinof Alman |, zman sefirine dörhal teessür ve tee. | sine gâyet ciddi surette tahiki- süflerini bildirmiş, Rus adliye-'kat yapacağını beyan etmiştir. Muhterem Halkımızın Nazarı dikkatine Piyasada bazı ticarethanelerin bir takım ipeklileri İPEKİŞ mamulâtı diye sürmekte oldukları istihbar edilmiştir. İPEKİŞ kumaşları henüz piyasaya çıkarılmış değildir. Çıka- rıldığı zaman ilân edileceği veç- hile İpekiş mamulâtında altın yal dızlı İPEKİŞ damgası olacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: