6 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

6 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET PAZAR 6 MART ASPiRiN Taklitlerden sakınınız. komprimeleri" kullanınız. Halis limon çiçeklerinden müstahzar 90 derece bir harikai san attır. ei âleminde menendi ve naziri yoktur. Hasan mustahzarat Sabrina salin dikkat, kemenbimedemmınız) sakınınız. Hasan na sin, Dr. A. KUTiEL Cik ve zührevi bastalıklar m tehassisi, Karaköy, büyük mahal bici yanında 34. İpekli kumaşlarda en mühim bir mes'ele de (Renk) ve (Boya) dır! Bu hafta Hereke'yi sinemada göreceksiniz. Sevdiğiniz ve kumaşlarını memnuniyetle kullandığınız memleketin en müterakki | kumaş fabrikası Oolan Bu bafta OPERA'da ( Moskova Çocukları ) filmine ilâveten gösterilmektedir. İ Görmeğe giimeği unutmayınız i ! Memedeki Çocuklara gıda Doktor Ali Vahit Beyin Yıldız Çocuk Unu Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok besler. Deposu: Hasan ecza deposu pp Dr.. HORHORUNI Cit ve Zührevi hastalıkları muayenehanesi Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Ziraat Bankasından: Çayırlı zade Hilmi, Abbas zade Abdullah, Saffet Bey za Memdutı Beylerin Bankamıza olan borçlarından dolayı ipotek bulunan Karacabey kazası dahilinde (6850) dönüm miktarınd: ki Haydar çiftliği 15 Şubat 932 tarihinden itibaren (45) kark bı En son tatbik sahasına konu- Tan makinalarla mücehhez as- ri bir Solmaz Boya Fabrikası Tesis etmiştir. (İpekiş) in en- fes kumaşları işte bu fabrika da boyanır. Bu kumaşlarda: 1 — Boyalar sabittir, kat'iy- yen solmaz. 2— Boyalar hiç bir zaman çıkmaz. 3— Boyandığı zaman kumaş dalgalı bir manzara arzetmez, kumaşın her yeri ayni derece- de boyanmıştır. danın en cazip renkleridir. Ğİ VA Li Jar bizzat yaparlar. den celbetmektedir. Yakında Piyasaya Çıkıyor Türkiye ziraat bankası izmir subesinden Mevkii Cinsi Muhammen K. Birinci Kordon Hane esir 19000 Göztepe Tramvay caddesi Hane 676 25000 i — Yukanda evsafı yazılı haneler | Mart 932 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile ve peşin para ile müzayedeye çıkarılmıştır. haziran 928 tarihli talimatnamesindeki eşkâle göre hak sahiplerine verilmiş olan bonolar da nakit makamında kabul edilecektir. 2 — Mezkür emlâk 21 Mart932 tarihine tesadüf eden pazartesi günü ihale edilecektir, İstiyenlerin mezkür günde saat onda Ziraat Bankasının Gazi Bulvarındaki İzmir şubesi binasında müteşekkil satış heyetine müracaat eylemeleri lâzımdır. Müzayedeye girecek o- lanlar teklifnamelerini muayyen vakte kadar makbuz mukabilinde müzayedeye memur he-. yetin riyasetine teslim edeceklerdir. 3 — Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezkür zarfı mühürliyecekler ve üze- zarfı teminat akçesine ait makbuz ilmühaberi veya Banka kefaletnamesile beraber diğer bir zari içime koyup işbu ikinci zarfı da mühürliyecekler ve Üzerine teklifnamenin yalnız hangi işe ait olduğunu yazacaklardır. 4 — Teminat akçesi ve sair cihetler hakkında daha ziyade malümat almak istiyen- ler mezkür şubenin muhasebe (servisine şimdiden müracaat edebilirler, 5 — Talipler satış © şartnamelerinin musaddak suretlerini mezkür şubeye müraca- atla her an alabilirler. o (732) KARON ALMAN KİITAPHANESİ Beyoğlu Tünel meydanında 523 Ziraat Vekâletinden: ba cuz lap 15 ton göztaşı, 18 ton arsiniikiyetii sut ve (300) adet pür | MARTEL Konyağıdır verizatör şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün İğ (Üç yıldızlı ve yahut müddetle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi V.S.O.P) almak üzere şimdiden Ankarada Ziraat Vekâleti mübayaat | m komisyonuna ve İstanbulda birinci Ziraat müdürlüğüne mü-| Gönslük”A racaat eylemeleri ve münakasaya iştirak içinde yevmi ihale (Üğ, , . ra Emi olan 14-3-932 pazartesi gününe kadar tetklifnamelerile birlikte ağ ppi vi N 2 im muhammen fiatın yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarını mezkür (İlDivanyolu Sultan Mahmüt tür. a ii İİ İM zmn bi j TÜ rs GRİPE KARŞI 4 — Renkler çok canlı ve mo 5— Renkler, bütün dünya ile temas hâsıl eden (İpekiş moda bürosu) tarafından verilir. Bo- yama ameliyesini mütehassıs- (Solmaz boya fabrika- sı) boyaları, doğrudan doğ ruya İngitere'nin en mü- him kimya müesseselerin- İTİ e PHILIP En son sistem 930 A tip numaralı radyo makinası piyasaya çıkarılmıştır. ALINI TECRÜBE EDİN! Ahizeye merbut hoparlörile beraber Fiatı 225 Türk lirasıdır İya Ticaret ve Zahire Borsası Kiyasetinden: 1 — Antalyada inşa, edilecek. (Ticaret ve zahire) Borsası binası (17882). liralık evrakı keşfiyeler muci- bince I mart 932 tarıhinden”21 ifart 932 tarihine mü- sadif pazartesi günü saat on beşe kadar kapalı zarf usu- lile münakasaya çıkarılmıştır, 2 — Bu husustaki şartname ve evrakı sairenin mu- sattak suretleri Antalya ticaret ve zahire borsa riyase- tinden istihsal olunur, I 53 — Münakasa yukarda kayt edilen gün ve saatta | Antalya (Ticaret ve zahire) borsası miinakasa komis- yonunda yapılacaktır. e Münakasaya iştirak için verilecek teklifnameler | 661 numaralı ihalât kanununun 10 uncu maddesi tari- fatına göre imlâ edilir, 5 — Taliplerin bu işi yapmıya mali ve fenni kudret- leri olduğuna dair vesaikin ve mezkür kanunun 7 inci maddesine göre itası muktazi teminatın teklif zarfında bulunması şarttır. 6 — Taliplerin Antalya (Ticaret ve zahire) borsası riyasetine müracaatları ilân olunur. — (728) tana Gekek mualim mektebi müdiriğinden; 1 Adana Erkek Muallim Mektebinin 24136 lira keşifli yatakhane pavyonunun taraça tamiri, temelleri- nin takviyesi, harici sıva ve su oluklarının tecdidi ve dh- hilen yağlı boya ile telvini mektep müdürlüğünde mah- fuz keşifname ve şartname mucibince 1 Mart 1932 tari- binden 21 Mart 1932 tarihine müsadif Pazartesi günü ! saat 15 e kadar kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl- | mıştır. 2 — Taliplerin usulu dairesinde tanzim edecekleri teklifnameleri ve işbu inşaat v ve tamiratı ifaya muktedir İ mazrufen Adana Maarif müdürlüğünde mün'akit ko- | misyona vakti muayyeninde tevdi eylemeleri ilân olu- nur, Yalova Malmüdürü ğünlen; Samanlı köyünde şarkan değirmen su bendi garben ş0s€e yo- | lu şimalen değirmen bendi ve şose cenuben de Emlâki Milliye tarlasile mahdut 60 dönüm tarlanın mülkiyeti müzayedeye çı- kardıığlır. 4 Taliplerin 13 Mart 932 tarihine müsadif Pâzar gü- mi gün müddetle müzayedeye vazolunmuştur. 2 Nisan 932 cumartesi günü saat (16) da Türkiye Ziraz Bankası Bursa Şubesinde ihale edilecektir. Talip olanlar, Ziraat Bankası İstanbul ve Bursa şubelerin müracaatla malümat alabilirler. (852) Gedikpaşa'da Jandarma satın alma komisyonundan: Kaputluk ikumaşı ambarımızdaki mevcuttan verilmek v kürkü ile maliyesi müteahhidine ait olmak üzere bin beş yü adet kürklü kaput imaliyesi kapalı zarfla münakasaya çıkarı mıştır. Münakasası senei haliye martınm on altıncı çarşamb günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nüme neyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak » için teklif name ve teminatlarile beraber mezkür günün muayyen saatin kadar komisyonumuza müracaatları. (679) YÜKSEK IKTISAT ve TICARE" Mektebi Müdürlüğünden; Mektepte yapılacak inşaat 27 Mart 932 tarihine müsadif pa Zar günü saat 14 te ihalesi icra olunmak üzere kapalı zarf usuli le münakasaya vazolunmuştur. Talip olanların keşifname v şartnameyi görmek üzere her gün mektebe müracaatları ilâ olumur. o (853) Kiralık Evler Lâleli apartmanlar idaresinden: Lâleli apartmanlarında beşer odalı iki ve dört odalı bir € kiraya verileceğinden taliplerin apartmanlar idaresine inüraca atları. (846) Jandarma satınalma komisyonundaı 114 : 180 eğer takımının kapalı zarfla münakasası 28 Mar 932 cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şart name ve mürmuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya işti rak için teminatlarile beraber mezkür günün muayyen saatin, kadar komisyonumuza müracaatları, (851) Istanbul Beledi ilânl Belediyeye mensup tekaüt, yetim ve dullarm Mart 932 yok lama muamelâtile Mart 932 ilâ Mayıs 932 maaşları 1 — Belediyeye mensup tekaüt, yetim ve dulların Mart 93: yoklama muamelâtma 7 Mart 932 pazartesi gününden itibarer başlanacaktır. 2 — Maaş eshabının tanzim ettirecekleri fotograflı yoklama ilmühaberlerini maaş cüzdanı, senedi resmi ve ayrıca bir fotog raflarile birlikte bizzat Belediye İdari şubelerine götürerek yol lamalarını yaptırıp maaşlarını alacaklardır. 3 — Bizzat gelemiyenlerin mahalle ihtiyar heyetlerince il mühaberlere kimin tarafından yoklaması yapılacağı işaret ve tasdik olunacaktır. o (855) | mmm mmm mam

Bu sayıdan diğer sayfalar: