6 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

6 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Tarihi Tefrika: 66. Sabatay Zevi Nakleder: R. N. Hekimbaşı Gidon Sabatay Ze- viyi islâmiyete davet edecekti Gidon Mesih hakkında verilmiş olan bu kararı kendisine tebliğ edecekti Müftü Vani Efendi gibi mü bim bir şahsiyet bizzat kalka- rak Sabatay Zevinin bulundu- ğu yere gider de kendisile dini bir münakaşaya girişirse he de nirdi?. Vani Efendiyi padişa- hın gönderdiği söylenerek Saba tay Zevinin ehemmiyeti arttı- rılmış olmaz mıydı? Bunu gö- ren Sabatayın gururu artar, müftü Vani Efendiye karşı mağrur bir vaziyet — takınarak kendisine ehemmiyet vermez- di! Bu, ber halde müftü Vani Efendi değil,'bu mahzurlar ol- maksızın Sabatay Zevinin nez- | | dine giderek kendisile konuşa- bilecek başka bir kimse tarafın dan yapılmalıydı!.. Bir a ki “Mesih” in haleti ruhiyesi iyice bilerek göre kendi Bi ikna edebi Sabatay Ze vi bir yahudi değil miydi?. Bir yahudinin haleti ruhiyesini en iyi kim anlayabilir?. Gene bir yahudi.! Yahut ta dördüncü Sultan Mehmedin tabibi Gidon gibi bir adam ki kendisi yahudi ana, babadan dünyaya © gelmiş ol- makla beraber çoktan beri islâ- miyeti kabul etmiş bulunuyor» du. Sabatay Zevi hakkında bu kararı veren padişah divanmda bu hekim başı Gidon da bulunu yordu. Nihayet her şey esas iti ür edip te sıra Sa- batay Zet müslüman olma smı temin için çalışmağa ki- in memur edileceği noktası- na gelince divandakilerin göz- leri hep © padişahm hekimine çevrilmiş bulunuyordu!. Hekim başı Gidon Sabatay Zevi gibi bir yahudinin müslüman olma- sma delâlet etmekde islâmiyete yeni bir hizmet ifa o etmiş ola- caktı, Gidon bunu reddetmedi. Bu mühimi vazifeyi kabul eti İslâmiyeti kabul ettiğini söy leyen Nehemya Kohen Saba- tay Zeviyi yalancılıkla, sahte- kârla ittiham eylemişti. Şim di diğer bir mühtedi olan he- kimbaşı Gidon da “Mesih” hak kında verilmiş olan kararı ken- disine tebliğ edecekti. Paşa Sabatay Zevinin Gelibolu dan Edirneye nakli | için emir verdi, 1666 senesi eylül ayınm 14 çer gem musevi i ei i ayınm on üçüncü günü sadrazamın emir verdiği muba fızlar gelerek Geliboludaki ka- leye. girmişler, Sabatay Zevinin son altı aydan beri işsiz ve hare ketsiz bir prens gibi bir mahpusiyet hayatı sürdüğü heye nakledilebilecek bir mah- pustar başka bir kimse değildi! Onun için artık kendisini ziya- ret iğin gelen yahudilere müsa ade edilmiyordu. Sabatay Zevi- hin her istediği oluyor, ber is- tediğiti nezdine kabul edebili- yordu, Fakat artık günler ge6- mişli, “Mesih” ortada kalma- yınca Sabatay Zevi alelâde bir reahpustan ibaret kalmıştı!. Sa batay Zevinin etrafındaki adam lar da bir tarafa dağıldı. Saba; tayın zevcesi Sara ile “Mesih in hususi kâtibi Primo ve “Me sih” in diğer o samimi bir kaç dostu kendisinden ayrılmak is- temiyorlardı. O nereye giderse kendilerinin de götürülmelerini istediler, Fazla gürültüye mey dan verilmeden bunlar da tev- kif edilerek Edirneye götürül- inek üzere yola çıkarılmışlar. br, ci günü Edirneye vösil olmuş- tur. sında icra etti; ri ' dar derin olduğunu söylemeğe hacet var mı,, Bu derin teessü- rü tarif etmek imkânsızdır. Bir | “Mesih” in uğramasını takım yahudiler böyle bir akibete bütün yahudilik için büyük bir | felâketm başlangıcı diye te- lâkki ettiklerinden müthiş bir korkuya tutulmuşlardı. Diğer bir takım yahudiler ise bunu ta bil bir hâdise diye karşılamak | istiyerek sakin görünmeğe ça- | z Fakat hiç şüphesiz herkes- ten sakin olan biri vardı: Saba tay Zevi Nehemya tarafından. şiddet li bir mağlübiyet ve hezimete uğratılalı beri ancak bir kaç gün geçmiş olduğu halde Saba tay gene eski emniyet ve itmi- nanını bulmuştu. Sanki © müt- hiş mağlübiyet ve hezimete vi Tayan e değildi. Belki her vakit kinden daha sakin görünüyor- du. “Mesih” kendinin. büyük bir ehemmiyeti haiz bir şahsi- yet olduğunu düşünerek heye- can ve kapılmaktan ker. disini menedebiliyordu. Ne olduğunu, yz ne gel iğini anlamamışlı. en — Kel ta istemiyordu. Bel ki de cereyan eden vekayii anla mak kabiliyetinden de mahrum du, Çünkü Sabatay Zevi kendi kendisine vücut verdiği başka bir âlemde yaşayan, bu dünya- da etrafında cereyan eden bâdi satın hakikatile meşgul olma m 'bir adamdı. Yeter ki bu bö d i kendisini icbar Zevi Edirneye geti ir daireye kon (Devamı var) Doktor Hafız Cemal Oumadan maada hergün öğ- leden sonra saat (2,30 dan 5e) kadar İstanbulda Divanyolun- da 118 numaralı hususi daire- sinde dahili hastalıkları mua- ene ve tedavi eder. Telefon: stanbul 22398. — ——— İLAN Uzunköprü Gümrüğünce Vil. Ro- zenberg namına 444 dolarve 60 Türk lirasını havi verilen 22 numa- xa ve iZ Teşrinisani 931 tarihli gümrük makbuzu zayi olmuş ve gümrüğe müracastla muamelei muk teriyesinin ifasr talep edilmiş oldu- ğunden merkür makbuzun hükmü mmm laa i Muhabir mektubu . Zonguldakta hayat ZONGULDAK: isine mahsus bir Zunguldağın kondisine lar, binalar, ev eşyası, çamaşırlar, el ayak ve yüz surat akşama kadar sim siyah olur. Böyle olduğu halde mem ekette su yoktur. Akşam ve sabah bol en ile temizlik yapmak ihtiyacın ne ile sevkolunur bir suyun bulunma ması büyük bir noksanlıktır. Böyle bir su tesisatı için lüzumu olan (100) bin liranm İş bankasından is tikrazma teşebbüs o olunmuşsa da banka o muvafakat edememiştir. İş bankasının Zonguldağada yardımda bulunması çok isabetli ve çek yerim de bir lütuf olacaktır. Çok pahalılık var Buradaki pahalılık şayanı hayret tir! Zonguldak'ta sepze ve meyve yetiştirilmediğinden pırasa ile lahna okkası on beyer kuruşa ve 1spa- nın nak 30 kuruşadır. Her memleket te yiyecekten başka olan eşya bittabi hariçten geldiği için İstanbul'a ma. zaran bir dereceye kadar pahalı ola bilirse de sepze ve meyveler dahilde işti bunlar ucuza satıl rap ta memleketlerine — göndereme- mektedirler. İstanbul'daki (30) ku- peynirleri burada a- Tasarruf o baftası münasebetile Havzai fahmiye müdiri umumisi Re yetin; relsi Tevfik, Türk kömür şirketi mü imessili Hüseyin Fehmi, Avukat Be kir Sıtlıı, Belediye reisi Nihat, dok- tor Reşat Lütfi Beylerle Ziraat ben kası müdiri gibi şayanı emniyet şah siyetler bulunmaltadırlar. Hayvan hırsızlığı İki sene evvel Zonguldak'ta hay yalamak çok pah da olan bu şehirde terkor gibi maki i alıdır Pek çok ihtiyaç hariçten temin edilmekle beraber ihtikâr da vardır! Zonguldağın bir mahallesi gibi olan Kozluda dispanser larmışt Hapisaneden şirar Kara Ha: bir ide gk a hapsanesinden gündür Belediye işleri Belediye riyasetine Kömür şirke ti hastahane tabibi Nihat Bey mamın dn faal ve hüsnü niyet sahibi bir dok tor getirilmiştir. Mamaileyh vazi- feye başlıyalı altı uy olduğu halde bir hayli işler görmeğe muvaffak ol muştur, Dereden su alarak yazın çar #ıyı sulamak ve yanı dürmek da yerli yüksek noktalara on kadar su depo su yaptırılmak üzere bulunmuştur. Belediyenin ( 145,000 ) liralık haya- İ dirmeleri lâzımdır. | YEVİYE TÜRK ANONİM A-İ yer bulanmağı arzu eden hissedaran, tem döşeyerek ” Çi min «eylemek ve yahut çaddere rm Örer yalar zf yoktur bunların ve biesik arın mutbah taraflarına hiç bakılını yor! Hele çak şükür bağlık suyunun şişelerle getirilmesine muvaffakiyet hasıl olmuştur. Klbürnu gezinen dan Ankara brcüçünm kadar 14 met ve Tim DED Daireleri Türk Anonim GAZ irketinin 31 Mart 1932 hissedaran heyeti u- mumniyösi içtimar adisine davete ze- yildir. Şirket sermayesinin yüzde onunu. teşkil eden hissodaranın talebi üze- ii | rine ve Ticaret kanununun 368 inci cr alk Z yapmış ve Bartın'da hayvan hırsız- larından 32 sinin muhakeme altma alınmış olmaları her kesin gözünü yıldırmıştır. Zafranbolu ve Bartın'da bir ta- kım hırsrz şebekeleri vardır ki bun. lar şunun bunun hayvanlarını çalıp in kimsenin göremiyeceği yer Tere bağlıyorlar ve sahiplerinden ps ra almadıkca verlerini göstermiyor maddesi ahküm:na ve nizamnamel esasisinin 29 uncu maddesine tevfi- iki teklif 31 Mart 1932 ta- alelâde içtimaa davet edil miş olan hissedaran heyeti umumi- yesi ruznamci müzakeratma ilâve €- dilmiştir: Hissodaran beyeti umumiyesinin 29 Mert 1931 tarihindeki içtima: 2- disinde 1930 senesi için temettü tavziine dair olan kararının iptali. Meclisi İdare Zundaa: Zeliha Münevver Hanr mis Hüseyin Rf, zimmetirde alacam Er olaf (1500) liranın temini için mahcuz olup açık arttırma ile para- | ya çevtilmiesine karar verilen Gala | tada Makarnacılar caddesinde “32, | No, Ir ve ili kattan ibaret ve “3120,, ira kıymerinde bulunan dükkân bi- rinci arttırma neticesinde -(1500)- Tira bedel ile müşterisi üzerinde kal mış İse de arttırma bedeli takdi dilmiş olan kıymetini bulmad Şın- dan tekrar işbu gayri menicul imenci arttırmaya kanulmuştur. İkinci art- turması 4—4—932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14-ten 16 ya ka- dar yapılacaktır. Şaftnamesi Divân- haneye talik edilmiştir. Artırmaya istirak için 94 10 teminat akçesi alı- nir Hakları tapu sicillerile sabit ol- mayanlar ipotekli alacaklılarla di- ger alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu- sile faiz ve maâsarife dair olan iddi- alarını ilân tarihinden itibaren ev rakı müsbitelerile 20 gür içinde bit Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olma yanlar satış bedelinin paylaşmasın- dan hariç kalırlar. Gayri menkulün müşteriye İhalesinden itibaren ver- gi ve sair rüsum müşteriye aittir, Alâkadaranın icra ve iflâs kanunu. Dun 119 uncu maddesine göre tev- fiki hareket etmeleri ve müşterile- rinde yevm mezkürda Beşinci icra dairesinde hazır bulunmaları ilân olunur... ECZAYI TIBBİYE VE KİM- ŞİRKETİ Himedarana ilân Ticaret kanununun 361 inci mad- BURSA DOKUMACILIK ve TRİKOTAJ TÜRK ANO- NİM ŞİRKETİNDEN: Fevkalâde heyeti umümiye içtimar 1932 senesi Martının 29 uncu Sa yeti umumiye içtimamı müteakiben şirk; miyesi fevkalâde suretie “içtima e- decektir. Mahalli içtima: İstanbul'- da İŞ Hanında Şirketin merkezi ida residir. RUZNAMEİ 'MÜZAKERAT: Şirket esas mukavelenamesinin 4 üncü ve 28 inci ve 49 uncu madde- lerinin tadilidir. Ticaret kanununa ve esas müka- velenamemize tevfikan sahibi rey alan bissöğarlarımızın asaleten veyâ vekâleten içtimada hazır bulunma- ları ve hisse senetlerini içtima gü- nünden Iğakal bir hafta evveline ka dar Türkiye İş Bankası İstanbul şu İ besine teslim ile mukabilinde rey | pusulası almaları lüzumu cica ve i- Hân olunur, Meclisi İdare Hamiş; Bursa Dokumacılık ve Trikolaj Türk Anonim Şirketinin esas mu- kavelenamesinin halen mer'i olan dördüncü ve yirmi sekizinci ve 49 uncu maddeleri berveçhi atidir. Madde 4 — Şirketin merkezi İs- tanbul olacak gerek Türkiyede ve gerek ecnebi memleketlerde lüzum gördükçe Meclisi İdare tarafından şubeler açılabilecek ve keyfiyet İk- tisat Vekâletine ihbar ve gazeteler- İle ilân edilecektir. İ Madde 28 — Meclisi İdare şirket İ umur ve maamelâtı lüzum göster- İ dikçe içtima eder ancak dâskal üç ayda bir defa içtima mecburidir. Reisin veyahut murahhas azanın desi ve esas mmukavelenamesinin 47 ve 48 inci maddeleri alıkâmına tev- fikan Ecrayı Trbbiye ve Kimyeviye T. A. Şirketinin hissedaran heyeti umumiyesi mevaddr atiyenin müza keresi zımnında işbu 1932 Martınm 28 inci pazartesi günü eaat 4 &e Ga- atada Aben Münih Hanının $ inci katında kâin merkezi idaresinde su- reti diyede akti içtiman davet 0- Junur, 1 — Meclisi İdare raporu ile mu- rakıp raporunun İstimar, 2 — 1931 senesi bilânço ve müva- zene defteri ve kâr ve zarar hesabi- tın tasdiki, mezkür sene netaicine dair Meclisi İderenin teklifi hak- kında ittihazı karar ve Meclisi İda- ve azasının tebriyei zimmeti: 3 — Meclisi İdaceye tayin olunan azaların keyfiyeti eayinlerinin tas “e Meclisi İdareye hakkı huzur tayin ve tesbiti, 5 — 1932 senesi için bir murakıp tayini ve ücretinin tesbiti, 6 — Şirketin umurunun tedviri ile mükellef Meclisi İdare azalarına verilecek ücretleri tayin için IMecli- salâbiyet itast, ©, 7 — Meclisi İdare azalarınm şir- ketle akti muamele hususundaki Ti- catet kanununun 323 üncü maddesi- ne tevfikan solâhiyet tası. Lönkal 25 hisseye malik olup işbu iiçtimada bilâsale veya bitvekâle ha- Ticaret kanununun 371 inci madde- si mucibince malik oldukları sene 'datı içtima gününden Makal bir hat ta evvel Galatada Şirketin merkezi- veyahut azadan nısfının daveti ile İ Meclisi İdarenin içtima: itkiza e- der, Meclisi İdare içtimaları esas iti | barile Şirket merkezinde aktolunür. Fakat azanm nısfından ziyadesinin muvafakati ile istisnacn ve bir sene zarfında İşbu esas uukavclename mucibince in'ikadr mecburi olan iç- | timaları rub'unu tecavliz etmemek ü sere münasip görülecek diğer bir mabede de Meclisi İdarenin içti- ma: caizdir. Bu takdirde keyfiyet borayı malümat tahriren İktisat Ve- kâletine ihbar edilir. Madde 49 — Heyeti umumiye şir ketin merkezi idaresinde veya mer- kezi idaresinin bulunduğu şebrin diğer müsait bir mahallinde içtima eder. İşbu maddelerin Meclisi İdare ta- rafından, evkalâde heye umumi- yeye teklif olunan muadde! şekille- 4 berveçbi atidir: Madde 4 — Şirketin merkezi ida- mesi Ankaradâ ve merkezi muamelâ- w Bursa'da bulunacaktır.Gerek Tür kiyede ve gerek ecnebi memleket- lerde lüzum görüldükçe Meclisi İ- 'dare tarafından şubeler açılabilecek ve keyfiyet İktisat Vekâletine ih- bar ve gazetelerle ilân edilecektir. Madde 28 — Meclisi İdare, Şir- ket umur ve muamelâtı lüzum gös terdikçe içtima eder. Ancak lâakal iç ayda bir defa içtima mecburidir. Reisin veyahut murahhas azanın veyahut azadan mısfınm davetile Meclisi İdarenin içtima iktiza eder. Medlisi İdare içtimaları şirketin ya merkezi idaresinde veya merkezi muamelâtında aktolunur. ne tevdi eyiemeleri lâzım gelir. Hisse senedatmın tevdi olunduğu na dair milestesati maliye tarafm- dan muta vesikalar içtimat umumi. de hazır bulunmak üzere mevdu hisse senedeti gibi kabul olunur. Meclisi İdare Bursa kaplıcaları TÜRK ANONİM ŞİRKE- Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketi hissedarlarmın (Gi Mart 1932) tarihine müsadif Perşembe gü mü saat 14 te Şirketin İstanbul'da Bahçekapısında Türk Ticaret ve Sa nayi Bankasında kâin merkezinde Sureti adiyede vukubulacak içtima- da bazır bulunmaları rica olunur, RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 — Meclisi İdare raporunun ©- kunması, 2 — Murakıp raporunun okunma- bd 3 — 1931 senesine ait bilinçomun kıraat ve tasdiki ve Meclisi İdare azasının ibrası, 4 — Meclisi İdareye aza intihap edilen zatların vazifelerinin tasdi- ki, $ — Meclisi İdare azası sülüsü- nün kur'a ile tecdit ve intihabı, 6 — 1932 senesi için murakıp, indi bahı ve Ücretinin tayini, (Hissedarların içtimadan evvel Madde 49 — Heyeti umumiye, ya şirketin merkezi idaresinde veya merkezi musmelâtında veyahut işbu merkezlerin bulunduğu şehirlerden birinin diğer müsait bir mahallinde içtima eder. ———— İstanbul İkinci İcra Memurlu- ğundan: Bir alacağın temini zmnm 'da mahcuz ve açık arttırma ile para ya çevsilmesi mukarrer eşyayı bey- tiye 15—3—932 tarihine müsadif Sa hı günü sast ondan on'bire kadar Şehzadebaşında Kalender iahalle- sinde 10 No. ir hane önünde satila- cağından talip olanların sezkür gün ve saatte mahallinde hazır bu- lunacak memuruna müracaatları İ- lân olumur. ———— Üsküdar Hukuk Hükimliğinden: Nazif Efendinin, Üsküdarda Şemsi Paşada iskele caddesinde No. 22 ha- nede sakine Halet Hanım aleyhine açtığı nafakanın kati davasından dolayı ikametgâhinin meçhul olma- sından dolayı dava istidası sureti tebliğ edilemeğinden dava istidası. ca yirmi gün zarfında cevap vermek ve 11—4—932 pazartesi günü saat on buçukta mahkemeye gelmek ü-! sere ilânen tebligat icrasına karar verilerek bu baptaki davetiye ile is- tida sureti mahkeme divanhanesine talik kılınmış olduğundan mumai- lı günl öğlederi sonra ve alelâde he | iz hissedarlar: heyeti umu | MAZON MEYVA TUZU Sıhhat Vekâleti Celilesinin müsa- adesini haizdir. HAZİMSİZLİK, İNKIBAZI, BASURU KÖKÜNDEN KESER, BARSAKLARI TEMİZLER. KANI TASFİYE EDER. “MAZON MEYVA TUZU, ima- Ji ruhsatı yalnız eczacı A. MAZON | Efendiye ait olup kimsenin bu nam Ma hiç bir müstahzer imal eddğsiye- ceği sarihtir, 250 gramlık büyük şişesi 100 ku- | rus, Hamış: “MAZON MEYVA TU- ZU'nun tesirinden memnun kalma yanlara Bahçekapı MAZON ve BOTTON ecza deposuna müracaat larında bedeli iâde edilir şişe açık olarak geri kabul edilir. DEĞİRMENCİLİK “SEBAT,, TÜRK ANONİM. ŞİRKETİ Hissedaranma ilân Değirmencilik “Sebat,, Türk A. nonim Şirketinin hissedaran heyeti umumiyesi şirketin esas mukavele Bamesinin 47 inci ve 48 İnci ve Ti | caret kanununun 361 inci maddele- rine tevfikan, işbu 1932 senesi Mar- tmm 26 ıncı cumartesi günü saat 14 12 da Beşiktaşa Ihlamur Cad- desinde 64 numarada kâin Şirketin merkezi idaresinde sureti adiyede içtima edecektir. RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 — Meclisi İdare ve mufakp ras porlarının kıraati, 2 — 1931 senesi bilânçosunun ve kâr ve zarar hösabınm tesdikile Meclisi İdare azası zinmnetinin ib- Tası, İ 3 — 1932 senesi için bir murakıp İ tayinile ücretinin tesbiti ve bir mu- takıp enwavini tayini, 4 — Çıkan Meclisi Idare azası ye rine yenilerin intikabı, $ — Umuru Şirketi idareye me- İ mur Meclisi İdare azasile müdiran ücretlerinin tayini için Meclisi İda reye mezuniyet itaat, İdakal yirmi beş hisseye malik 0- Jap İşbu heyeti umumiye içtimam- da asaleten veya vekâleten hazir bü- İunmağı arzu €den hissedaranın hi *e senetlerini ticaret kanununun 371 inci maddesine tevfikan yevrNi içtimadan iâakal bir hafta evvel şir- ketin merkezi idaresine tevdi etme» leri icap eder. Hisse senedatı tevdi olunduğuna | dair Bankalar tarafından verilmiş vesikalar heyeti umumiyede hazır bulunmak üzere merkezi idareye mevdu hisse senedatı gibi telâkki ve kabul olunacaktır. Meclisi İdare İstanbul Beşinci İcra Dairesin- den: Mahcuğ ve praya çevrilmesi Kasket 12 — 3 — 932 cumartesi gü- nü saat 13,15 te Sandal Bedestenin- de bilmüzayede satılacağı ilân olu- nur, İstanbul İkinci İflâs Memurlu- ğundan: Galatada Tünel Caddesinde Kali- nikos Limitet Şirketi: Balida ismi ve adresi yazılı olan şirketin iflâs: açılıp tasfiyenin adi şekilde yapılmasına karar verilmiş olduğundan 1 — Müflisten alacağı olan Veya mallarında istihkak iddiasında bus kunanların alâcak ve iddialarını işer ilândan bir ay içinde eyyamı resmi ye müstesna olmak üzere her gün Saat 13 ten 17 ye kadar Sultanahmet te vaki Adliye binasında icrayı va- #ife eden İkinci iflâs dairesine ge- lerek alacaklarını kaydettirmeleri, ve senet ve defter gibi delilleri her İ ne ise bumların asıl veya musaddak suretlerini vermeleri, 2 — Müflise borçlu olanların yu- karda yazilı olan müddet zarfında borçları miktarını yazdırmaları hi- dâfına hareketin ceza kanunu eguci- bince takibat ve mes'uliyete uğraya caklarmı bilmeleri, 3 — Müflüsin mallarını” naklt.we tahvilâtı ve buna mümasit kiymetli evrakını her he suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar ister gahe ister Banka vessir müessese olsun | bunların üzerinde hakları mahfuz kalmak şartile o malları ayni müd- det zarfında daireye vermeleri, hi- lâfına hareketin ceza kanunu mucü bince takibat ve mes'uliyete uğraya" cakları mazeret bulunmadıkça rüç ban haklarından mahrum kalacak” larının bilinmesi, | 4—14—3—032 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te alacaklı ların ilk içtimada hazır bulunmalı: rı ve müflisin müştetek borçlularile kefillerimin ve borcu tekeffül “eden sair kimselerin içtimada hazır bur alelüsul müracaat ile dühuliye vara- | Jeyhanm malümatı olmak üzere ilân yunmağa hakları olduğu ilân kâst almaları, , olunur. > İmer; mukarrer (79) âdet muhtelifüleine

Bu sayıdan diğer sayfalar: