6 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

6 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ekonomi Oda kongresi tetkika- tına devam ediyor Dün mensucat sanayimiz hakkın- daki rapor müzakere edildi.. Ticaret odası kongresine dün de- vam edilmiştir. Karamürsel fabrikası o müdürü Mehmet Ali Beyin riyasetinde yapı- lan bu içtimada evelâ Gazi Hz. ve Kâzm Paşa Hz. lerinden gelen ce. vabi telgraflar okundu. Hereke fabrikası müdürü Reşat Beyin hazırladığı mensucat sanayi” ömiz hakkındaki raporu tetkik eden komisyonun halâsa ettiği temeni. yatın okunmasına başlandı. | Komisyon, mensucat sanayilmi- 3in terakki ve inkişafı için bir men- sucatçılar birliği tesisini, sanayi mek teplerinde mensucat şubelerinin bir am evvel vücude getirilmesini, sana- Yi komisyonculuğunun Türklere hasrı, yünlerimizin standardize edil. mesi, bilbassn mensucatın nefs: kadar metanetine de ehemmiyet ve- silmesi ve mevaddı iptidaiyenin her e suretle olursa olsun kontenjan meyanma konulmasını bilhassa te— menni ediyordu. : Bir zat memleketimizde imal edi- lemiyen tülbent ve mermer şahinin de bu temenniyat meyanma ithalini istedi ve kabul edildi. . İhracat eşyamız hakkındaki ra “İnhi: 1-İmektedir. Ticaret odası bu nok MILLIYEI Rıhtım Suiistimali Halit Ziya B. İzmirden geldi, Ankaraya gitti Hüleümetçe vaziyet edilen İzmir Ruhtam şirketi | tahkikatile alika- dar olmak üzere İzmir'e giden ka- dastro Fen Heyeti südürü Halit Ziya B. sehrimize © avdet etmiş ve dün akşam Ankara'ya gitmiştir. Halit Ziya Bey Ankarada Nafia vekâleti ile temas ederek suüüstimal —— büyük elçimiz bu hususta bir farmül bulabilmek için meşgul olmatkadır. Elçiliğimiz bu hu- susta konserve fabrikatörlerimi zin ne düşündüğünü Ticaret o- dası vasıtasile sormaktadır. Romanyadaki Türk tebaasının işleri Adli tahkikat son safhadadır. İz- mirde Müddeiamumilik mazmunlara, tebliğ edilerek olan iddianamesini hazırismakla meşguldür. Şimdiki balde kefaletle tahliye e- ölen mazmunlar şirket müdürü Mös- yö İv muhasebeci Pere ve şirketin murahhas azası M. Yordandır. Bum- lardan başka sirket maslahatgüzarı Galip, avukat Gad Franko ve Emin Beyler gayyi mevkuf olarak maznun bulunmaktadırlar. İddianamede suiistimal maznun- larının hazine hukukunu ziyaa uğrat mak suçundan mahkemeye verilme- leri talep edilmektedir. Ceza muha- kemeleri usulükamununun — tari dahilinde iddianame maznunlara teb liğ edilecek ve üç gün zarfında iti- razda bulunabilecekleri bildirilecek- b ür. i Son karar üç dört gün zarfında Paris borsası | verilecek ve bu erim selime PARIS, 5 A.A. — Mübadele fa va mahkemeye. intikal edecek. liyeti biraz betsat peyda etmiştir. i Fiatler, bazen mahsus denicek #w- rette düşmüştür. Manmafih, kapa- mışta piyasa biraz yükselmiş ve son Romanya hükümeti oradaki Türk tebaasının bir iş yapabil- mesi için bu işin Türkiyedeki Romen tebaası tarafından da| yapılıp yapılmadığını tetkik et | ta üzerinde tetkikata başlamış- tır. Mühürlü İ Wi çok müteessir etmiştir. Paris fatler günün en aşağı fiatı olmamız tir. “Fransa rantları tutulmuştur. Gö müş para #aiftir. R İngiliz lirası Boru tetkik eden o komisyon beniz Ni müddeti temdit edildi ve içtima g€ cumartesiye bırakıldı. Tel-Aviv panayınada pavyon yapacağız NEVYORK, 6 A.A. — İngiliz : ili Era ği in öksek kıyme- Tel-avi mümessili Ab- | hi 'dün senenin en yü! Faham Yasli efendi sebelisise | tümü beee > ira m a e e a &. e e hazinesi tarafın. dan Morgan kredisinin tediye edil mesi ve Londraya Fransız sermaye- lerinin tehacüm eylemesidir. , Büyük mikyasta iştirak edeceği" miz Tel-aviv panayırnda, m Ve masnuatımızın teşhiri için bir hü- Borsa fiatları Kambiyo i Kapanış > LJK.JS. iegilir lirası | 5145100 mukabili ız 47 ii Olive emeli Esnafın odaya kayıt- larına başlanıyor Esnaf cemiyetleri reis ve kâtibi Demiri dün Ticaret müdürlüğün. Ticmret oda- Bir 7. Lirasının ransız frang! | 7 yapmışlardır. Bu içtimada esnafın od na kaydı meselesi üzerinde görü ür. İSİ e P i f iz SE letar. Fransaya gönderece- ğimiz konserveler İ Debili ; ği anin üzerin | | D.Muvahhade Fransa hükümetinin üzerin “e “La Turguje” kelimesi bu. | | A. Demirsolu lunmayan konserve kutularının Tansaya idhal olunmayacağı kkındaki kârarı ve sebze kon- servelerine | vazedilen tahdidat *onserye sanayii ve ihracatımı- Seyrisetainin Aero klüpte zel İşi azalıyor Derslere rağ il Yeni sene ve | Klüp, Melek de şu zaifi tahdit edilecek açma iyor Söylendiğine nazaran gelecek «6-| — Aero Klüpte açılan tayyarecilik. Seyrisefain | i derslerine talip olanların miktarı hi kar eğ ani be tak bağ olmuştur. Ba sebeple kayı deresi tayyarecilik karalafı Haliçteki fabrika ve | Klüp Bu meyanda vi havuzların Seyrisefainden alınarak | programını Erkânı bir sirket veya deniz müsteşarlığına | yeye ve verileceği, ve seyrisefain © sevahibi | rek derslere ütecavire vaj da Beledi; Yeye devredileceği kuvvetle söylen- mektedir. nim resmi bir mahiyet verilmesini talep etmiştir. "Aero Kllip lise ve orta mektepler İde mencat askeri erlere vet. Mill idare edecek şirket | tayyarocilik derslerinin kutturul tonsnüiş eHikten sonra idarenin diğer | maamı ve.bu derelerin de Klüp tera vaptırları tabiintile şirket tarafından | fından verilmesini istemiştir. Klüp alınacaktır. idaresi C. H. F. idare heyetine mü- racaat ederek birçok şubelere ayrıl. ———ee— — eş olam Hinlkevlerinde bi, bla gü besi teşkilini ve Aero va Yapurcular şebesi olarak kabülünü talep etmiş- oplanıyor ir. Ankaradan gelen heyeti dinleyecekler Davet , Vapurcular birliğinde bugün bir Gal ii ş5tüma yapalaciktar. Bu içtima An | Milli Türk talebe birliği'nin ihya karada Hükömet nezdinde temaslar. | sı için adtedilecek olan o kongreye . bulunan heyet teşebbüsatı netice Fakülteler ve yüksek mektepler ta- tir. murahhaslarının Mrilmmmzn Y önnn alimli deli 'Masrif Vekâletine bildire- | Telefon! Fazla muhaverenin nas'l yazıldığı henüz anlaşılmadı . Belediye müfettişi Ali Ya. ver Beyin Şehzadebaşındaki &- vinde mevcut telefonundan faz la mükâleme ücreti istenildiği iddiası etrafındaki tahkikata devam edilmektedir. e Beyazıt komiserliği, henüz evrakı müd. deiumumiliğe iade etmemiştir. Şirket direktörü, ifadesinde he- nüz tetkikat ikmal edilmediği içim vaziyeti izah edemiyeceği- ni söylemiştir, Diğer taraftan, Ali Yaver Beyin evindeki kab. lonun şirket tarafından evvelki gün değiştirildiği ve adliye ile zabıtanın bundan haberdar e- dilmediği iddia olunmaktadır. Ali Yaver Bey avukat Methi Sait Beyi tevkil etmiştir. Tah. kikata devam edilmektedir. Şeker Tahkikatı | Yirmiden fazla tüccar mahkemeye verildi Şeker fiatlarının yükselmesi üzerine vilâyet ihtikör komis- yonunca yapılan tetkikat ve tahkikat neticesinde yirmiden fazla şeker tüccarı hakkında hazırlanan mazbata dün müd- deiumumiliğe gelmiştir. Müd. deiunumilik evrakı tetkik ve Sultanahmet birinci sulh ceza mahkemesine tevdi etmiştir. j Mahkeme mazbatada ismi yazı lan tüccara celpname kesecek için tayin edilen mahkemede hazır bulun lüzumunu kendilerine edecektir. Yaz saati > Devairde nisandan itibaren | * tatbik ediliyor Nisan bidayetirden itibaren devairde yaz mesai saatlerinin |. ? tatbikına başlanacaktır. Vali muavini Fazlı Bey Heyeti Ve- İkile kararına tevfikan nisandan itibaren devairde rn sekiz saat çalışmaları lâzem gel diğini, İstanbulda geçen yaz ol duğu gibi sabahları saat dokuz dan on ikiye, 13 ten 18 e kadar çalışılması usulünün bu yaz da | sermayenin birkaç kuvvetli | Stüdyo için aynen tatbikı düşünüldüğünü beyan etmiştir. İki camiin minareleri tamir edilecek İ daki i minarelerinin yeniden inşası tekarrür etmiş, Lâleli camii ta- FALAK © sarlar nasıl tev A Mahkemelerde ' Yolsoran çocuklara emniyet etmemeli Ağırcezada bir zarfçılık davasının rüyetine şayanı dikkat bir davanm rüye- tine başlanmıştır. Davayi şu $€ kilde hülâsa etmek kabildir: Kaymakamlıktan mütekait Tevfik Bey günlerden bir gün 1800 lira tutan tekatitlük ikra- miyesini almış, 400 İira da baş- ka bir yerde bulunan alacağını tahsil etmiş, 2200 lirayı sağ © bine koyup Yüksekkaldırımdan çocuğuna kitap almak için Yo- kuşu tırmanmağa başlamıştır. Yokuşun ortalarına geldiği za- tarifatı | man yanına eli yüzü temizce bir çocuk sokulmuş: — Efendi amca Kredi Liyo- ne bankası nerede? diye sormuş tar, Bu ü temizce çocu- j gun ismi İsai'dir ve sabıkalıdır. Fakat Tevfik Efendi ne bilsin, kemali safiyetle cevap vermiş- tir: — Hayır bilmiyorum çocu- Zum... Bu sual ve cevabın teati- si esnasında her ikisinin yanın- dan sür'atle bir adam geçmiş, (bu adamın ismi Sıracalı İhsan dır) ve yanlarından geçerken yere bir paket düşürmüştür. İsai hemen eğilip bu paketi al- kaklardan birine götürmüştür. Burada iki bin beşyüz “İngiliz paylaşırken, birden bire-.Sıra- calı İhsan gelmiş: . — Aman, demiş 2500 İngiliz kaybettim, üzerinizi arayaca- ğım, ve derhal İsainin üzerini aramış, 500 Türk lirası bulmuş: — Bu para benim değil, de. miş ve “Al kardeşim” diye lirayı inde etmiştir. İhsan bu sefer T: nin kollarını arkaya kıvırmış- lar , cebinden 2200 lirasını a- hp kaçmışlardır. Mal canın yon gasıdır, derler. Tevfik Efendi İstanbulda 300,000 lira masraf edilerek bir stüdiyo inşası tasavvuru kuvvetleniyor.. Haber aldığımıza göre yerli bir sermayedar grupu tarafn- dan şehrimizde bir sinema stüd yosu tesisi için kuvvetli bir te. | ii şebbüse girişilmiştir. Stüdyo i- en müsa. dilmiş gibidir. Stüdyonun bina- sı, dahili tertibat ve taksimatı için 200,000 liraya yekın bir sermayeye ihtiyaç vardır. Bun dan masada sesli “e im ia kinelerin asgari kıymeti . 150 bin Tire arasındadır. Bu he saba göre en dar bir tahminle stüdyo 300 bin liraya mal ola- caktır. Stüdyo için icap eden tarafından müştereken te. Türkiyede sinema sanayiinin inkişafında stüdyonun mühim bir âmil olacağı . ve bu sayede Avrupadan şehrimize film çek- Lâleli camii ile Lüleburgaz. | meğe gelecek ecnebi sinema ar. | dir. Stüdyo için Amerikadan Sokullu Mebmetpaşa cami | tistlerinin çoğalacağı kuvvetle | müteha: ümit ediliyor. Balkan hükümet lerinin hiç birinde henüz stüd- başlandı hâdisesi etrafımda izahat verecektir. | Dün ağırceza mahkemesinde | can havlile bunların arkasından fırlamış, kovalamaya başlamış, nihayet İsaiyi yakalayıp kara: kola götürmeğe o muvaffak ol. muştur. Karakolda İsal arka. daşlarını söylemiş, Sıracalı İhsan da yakalanmış, fakat para bulunamamıştır. Dün bu üç mazmunun muhake- mesine başlanmış, fakat muha- keme şahit celbi için başka gü- ne kalmıştır. Neşriyat davaları Muhit mecmuası gayri siya. si olarak intişar edeceğine ir beyanname verdiği halde, Çin - Japon harbini yazmış, bu suretle de siyasi neşriyat yapmış olduğu için hakkında kanuni takibata tevessül edil. miştir. * Dünya güzetesi beyanna- me hilâfna iki ortak tarafm- hakkında kanuni takibat yapıl. maktadır. Bir kaçakçı da 6 aya Közmmla | hit edilecek İnhisarlarda Tevhit nasıl Olacak? e. İnhisarların haziranda | nakledileceği söyleniyor | İnhisar umum müdürlerinden mü lamel ank a SEE ömüm müdürün tuz, tütün ve müs- kirat işlerile ayri ayrı meşgul olacak birer muavini bulunacaktır. Tahin lnrolerini " görülmektedir. Gittikçe kavvetlenen bir rivayete göre, tevhitten sonra, inhisar idaresi, 933 senci maliyesi bidayetine kadar tecrübeten İstan- bulda faaliyetine devam edecek ve zarari görülen bazı kısımlar o önümüzdeki haziran bidayetinde Ankara'ya nak ledileceklerdir. Barat İnhisarında.. Barut ve Mevadı İnfilâkiye inhi- sarı müdürü Lütfi B. idarenin mu- vaffak kadro projesini bâmilen An- kars'ya gitmiş bulunmaktadır. Mu, yakkat kadro, 30 kadar memurdan ibarettir. Lütfi B. bu hafta sonunda Ankara'dan avdet edecektir. İnhisar müdürlerinin seyahatleri Gümrükler ve İnhisarlar Vekâle- 8, inhisarlar müdürlerinin, Vekâle- Gu müsaadesi olmadıkça teftiş se- ti ve bilâ isti mahküm Adliye dairesi dahilinde bulu nan sekizinci ihtisas mahkeme si dün birkaç dava rüyet etmiş- tir. Bunlardan yalnız biri kara- ra raptedilmiş, diğer davaların .. | evrakı ihtisas müddeiumumisi tarafından tetkik edilmek üzere mahkemeden istenmiştir. Kara- ra raptedilen dava şudur: Balatta Karabaş mahallesin. de oturan Yaşua ei rakı yaparken is ve eni memurları tarafından yakalanmıştır. Yeşua yakalan - dığı zaman polis ve inhisar me raurlarma da hücum etmiş ve hakarette bulunmuştur. Dün cereyan eden muhakemesi neti- müddet inde Yı altı sy hapse, 36 cesinde Yeşua .y sesli filim! mak gibi mühim menfaatler de temin edecektir. denize yakm ağaçlık, su kenarı bir yerde inşası, icap ettikçe muhtelif manzaraların © hemen | ©” filme alınması için zaruri görül mektedir. * Kâğithane sırtları | bu manzaralarm hepsini ihata | edecek bir mevkide olduğundan ğer semtlere tercih edilmiştir. baletçi, muganni ve diğer san'atkârlarm kendilik İlerinden peyderpey yetişeceği. İne kanaat vardır. Yeni san'at. İkârlar yetişinceye kadar Darül. İbedayiin bir kısım artistlerin- İ den istifade edilmesi muhtemel bir rejisör celbine İmemektedir. Alâka | İyo tesisi, büyük ser lüzum idarlar, st ei lenkini ye Maula 2 50 aklim Yamkalebmila basa 0 denli Sildi Dünden itibaren yeni işine başladı Yeni İstanbul Defterdarı Mustafa Bey dün Defterdarlığa gelmiş ve muamelâtı den devralarak ii ek teşriki ittihazı lâzım tedbirler izah edilmiştir. Maaş ve üç aylıklar Evkaf idaresi, hademei hay» rat şubat, memurların maaşlarile ge. nu söylemektedirler. Maama- fih, bizim öğrendiğimize göre teşebbüs bugünlerde kat'i bir safhaya girmek üzeredir. Yal- Bız faaliyete geçebilmek için hariçten idhal edilecek levazı. mın kontenjandan hariç tutul- ması alâ talep edile. ceği söyleniyor. Burdan maada hükümetten daha bazı temenni m Belediyed Açık değil, Varidat azlığı Azalan varidata mukabil artanlar da yok değil! Daimi encümen yeni bülçeyi tet- kike devam etmektedir. Encümen a- zaşmdan Avni B. dün bir maharriri- bir | mize bütçe hakkında şu izahatı ver. *... 800 bin lira bütçe açığı şek- Hindeki tahminler yanlıştır. e Bizde evvelâ bütçe açığı değil, varidat ek- sikliği vardır. Varidatımıza bakarız, ona göre bütşemizde masraflarımızı tanzim ederiz. Varidat nokranımız. Bu truva ve mezbaha resimlerinde azal. mişter, Mezbahada tesis edilen hattı havai yakmda ikmal edilecek ve re- sim siklet üzerinden alınmağa baş- lanacaktır, Oktruva resmi ise her se. ne Bir milyon beş yüz bin lira tah. min edilir. Halbuki her sene bu ye kün tahsil edilmez, — oktruva resmi bir milyon iki yü in Ke dır. Bu sene ise azalan mikt iki yüz bin liradır. Binaenaleyh ok- travada eksilen 5 - 6 yüz bin İira de- ğildir. Buna muleabil artan varidatımız da vardır. Geçen sene tenviriye tan zifiye resmi 375 bin lira kadardı. Bu rakam bu sene 600 bin Tia ölmüş tur. Tenviriye tanzifiye resmi yapı” lan teklif kabul edilir de yüzde 30 da artarsa bu fasıldaki varidatımız da İ ha ziyadeleşecektir. Binaenaleyh 800 bin Bira eksik varidat tahmini çok mubalağalıdır. Yeni bütçeyi yapar- ken bilhassa belde hizmetlerinden hiç biri geri barakılmıyacak, umrani sahadaki işler devam edecektir. He- Mecidiye köyü hak- kındaki karar Mecidiye köyünün şehir hududu dahiline alınması hakkındaki şehir meclisi kararını Dahiliye & vekâleti bazı kanuni tekemmülüt noktasın- dan noksan bularak belediyeye inde etmişti. Daimi encümen bu kararı tekrar tetkike başlamıştır. Müsait medreseler garaj olacak i Yeni cenaze otomobili alınmayacak encümen görrgiştür. Şimdiki dört otomobil vk bunların ©- #ashı bir sürette tamiri ki mıştır. Bu dört teminine

Bu sayıdan diğer sayfalar: