3 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

3 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ayakların beş parmağının da kızılcık gibi pedikür- olması lâzımdır... .ss Koyu renkte meşin kemerler çok göze çarpt- » Bilhassa bu kemerlerin arkasında ve önünde ma- denden iri tokalar olursa... O gün bazan büyük bir püs- ül sallandırılıyor... Bu püskülün yerine ekseriya da kü- ük parpa cüzdanı nımların püsküllü belâsı değil mi? asılıyor. Para cüzdanı plâja giden ha- 4, -.. Âran yarabbi şu kadına bakın. Boynuna çı- kıntılı çıkıntılı koca koliye asmış. Hem de ne koliye), meği beniz hayvanları kabuğundan, şeylan minaresinden bir iye! Ah Hanımefendi, bu kolye'ler ne madadır Bili. P yor musunuz? *».. Pijamalar bol olacak. O kadar bol ki, i ba- Çağınız bir bacağına ferah ferah girecek.. Kınarlarına İ zi yali yapar. Herkes wsize bakar.. s.s. Pijama rer Zırh koyarsanız daha şık durur, Hele kırmızı pis 4/omanın üzerinde geniş lâcivert bir zırh sizi plâjin ami- pantalomunun üzerine bir Belero giy- seniz de olur, Fakat daha şık daha son moda «lmak is- terseniz, geniş bir kap taşıyın. >< Plâjda en şık en zarif çantalar, dört köşe çan- . Bu çantalar ekseriya Karo'lı yani mural balı ya- Pılmaktadır. İşi şte şık hanımın çantası... Fakat içinde bir Wiz da para olsa daha iyi değil mi? Yanıkilâcı , Her zaman herşey için doktora gidilmez ya.. Hem bazan öyle bir hâdise olur ki doktora gidene ka- lar epey ıstırap çekmek mecburi- yetinde kalırsınız. Patlıcan kızar- en dilimi şap diye kızgın tava- ka içine atarsınız, elinize yağ sıç- Yanık kadar insana elem veren ?eY yoktur. Böyle bir vaziyette ne Yapmalı? Hemen yumurta akı ve- zeytin yağı sürmeli diyecek- Fakat bunlar elemi muvak- Öne derhal tedavi etmez. un için size gayet | güzel hir Yanık ilâcı tavsiye edeceğiz; Santigram safran, > en kâfuru, gram “Sulfate de Zinc, alı. ml Bunları güzelce dövünüz hepsi udra gibi olsun. Sonra bunu bir Sl '€ suyun içine okyunuz ve güzel alayınız. Tâki içinde hepsi ada makıllı karışsın. İşte Maazallah bir Yeriniz yanar. unla güzelce siliniz. * sık pansrman yapmız. Hı £ ai olur, hem de Tad gayet m z kapanır, Bu ilâçları her za- erhal bulmak kabil değildir. için evde yapılmış olarak 'ayın. Neden samanı ge- Zamanı demişler? i Saç dökülmesi deni ler e bii, k irm. e yin kalabalik e biç GE yerdi. Hiç bir eğlenceyi taz ÇA Haberi # romatizmal, siniz. sal lir k, niz yok O mu? Bu | di ize ları tutmuştu. şimdi iyaynizma pic saçları dökü- , şında hemen hemen vallı Kalmamış gibi birşey... Za- incağız ne yapacağını şa. Şehinşah Hz. dün İstanbuldan Ayrıldılar (Başı 1 inci sahifedey icap eden tertibat alı Duyordu. Tophenede seyyahin” sela yethalinde Sehir bandosu, askeri mek. ipler talebesi ve mektep muzikası, sa teb, Şerisinde Debistanı İraniyan mek a isleri, rıhtım üzerinde de bi irka bandosile bir müfreze asker ve ordu çekâmı mevki almışlardı. Bundan CM üzerinde askerlerimiz $- yolanmışlar, kalabalık bir halk ieütlesi de Yeetli misafiri uğurlamak için bu Miatakayı baştan başa doldurmuştu. Yol a salonuna ve bütün rıhtema halılar dö- iniş, ber taraf iki kardeş milletin yyraklarile süslenmişti. Eze açıkta, A. kiğgn Kmalada vapur da rihtmada liyordu. ö in on beş buçukta Halil Kemal, SN Zihni, Cevat, Fahrettin, Haliş Fuat paşalırla, Fırka idare heye- Cevdet Kerim, Vali Muh Pu, Müavini Rıza, Polis müdürü Yeni, Halkevi remi Ali Rıza, Beledi- Ma Polis müdür me niversite, Tica- eda meclisi azaları Elbiseler .... Pijamalar var, var amma, şimdi onlar da artık yerlerini “Short” lara bırakıyor... Aman sakın bunu Short diye okumayın. Çok ayıp olur. Buna adla sanla “Şor?” derler... Şort ta ne mene şey acaba?. Hadi türkçesini söylemiyelim de tarif edelim: Kısa pijama, daha doğrusu kısa pantalon... Bunlar ekseriya beyaz ketenden yapılmaktadır. Tabii paçası boldur. Diz kapakları güzel olan kadınlar banu gayet memnuniyet. le taşımaktadırlar. Fakat bir de gelin benim kaynanama sorun. Size ne diyecek? Onun fikrine göre pijamalar her halde bu züppe pantalonlardan daha i; idir. Elbette ya.. Kaynanam o kapkalın bacaklarını göstermek ister mi? Şort'un üzerine pikeden smoking yakalı bir caket giyilirse daha iyi olur... » Doğrusu ayıp şey.. Şu kadına bakın. Mayo ye- rine ne giymiş! Bacaklarına bir pantalon geçirmiş, süne de bir yelek öğ- giymiş... Bu kadarı fazla... En iyi en güzel mayo vücudün ön tarafını adamakıllı örten mayo- dur. Arkasının açıklığına ziyan yok. Onu siz görmüyor- sunuz ki... .... Bu sene yün jersey'den yapılan mayoların askı- ları kep lâstiklidi fakat o kadar da sıkı yapmayıverin. , Jâstikli askılar vücudün bütün hareketlerine . Belki lâstik omuzu sıkar dersiniz, Ne olur? Çünkü müsaittir. Omuzdan düğmenin falan kopmasına imkân yoktur. Yukarıda bu sene çok moda olan em primelerden Birkaç nümune - Aşağı pe yapılan şeklik haftasında güzel mankenler, güzel elbiseler teşhir ediyorlar. şırdı., Perük te kendisine yakışmı- yor.. O da artık insandan kaçıyor... Vah biçare B... hanım vah! Durun şimdiden tezi yok; koşa- yım ona haber vereyim tekmil saç- larr dökülmeden hemen alkolün i- gine kına kına © karıştırsn başıma sürsün de dökülen saçları yeni baş- tan, hem de daha güzel, daha gür çıksın eğer sizden de böyle saçları dökülmeğe başlıyan tanıdıklarmız varsa, sevaptır sağlık veriverin.. A. ma bu yalnız romatizmadan dö len saçlara iyi gelir. Yok eğer sü- rekli bir hastalık neticesi ise, es- mer yahut kumral olanlar ceviz yaprağını kaynatıp suyunu sarişın-| lar ise limon suyunu başlarına sür- | sünler.. Birebir gelir... Çinliler saçları dökülmeğe baş layınca ne yaparlarmış niz? Un ile balı karıştırıp sürerler. miş.. Ondan saçları o kadar çok ve o kadar uzunmuş... Ah bu ipek çoraplar! Daha evvelki gün aldığınız ipek çorap bir defa giyer giymez Cnzzz gitti, Vay gözü kör olasıca vay.. Vay kâfir vay... Size yutturdu yatık çorap değil mi?. Yatık çoraba çare yok.. Fakat a lrken dikkat ediniz. Çorabı elini - ze alıp şöyle örğülerini bir yanla- masına çeke idiniz çorabın yatık olup olmadığını anlardınız... Fakat aksiye bakın ki ilk günü giyer giymez cızz2z! diye gitti. Bu sefer de mi kabahat sizin? Evet maalesef küçük hanım, bu seferde kabahat sizin.. Çorabı alır | almaz bir kere soğuk su ile yrka i- diniz, kurutaydınız. Bu hal başını- Teşyi merasimi Perepalaş otelinde misafir edilmiş bulunan Sehinşah Hazretlerinin maiyet- leri erkânı ile Başvekil İzmet paşa Haz- vetleri ve Hariciye vekili Tevfik Rüş- tü bey on altıya on kala otomobillerle D. içeye gelmişlerdir. Şehinşah Hazretleri ile Büyük Gazi | refakatlerinde diğer zevat bulun, de, on altıya an kala Doluabahçe rayından hareket etmişler ve halkın çoş” kun tezahüratı arasında Tophameye ge- i Deniz volları idaresinin sey - yahin salonu methalinde otomobilden diep ki Büyük Reis, burada istikbal e- işler ve derhal salona geçilmiştir. in ebat!,, sesleri ve alkışlar arasında vLİrildiği zaman Vali Muhittin inşah Hazres etleri, bunun üzerine ypnakta bulunmuşlardır. ebis. ki, MD biteni İrani şah Hazretlerine hi tir, » Daha sonra, muhterem mi xi Hazretleri merdivenden Mn e ve rimişler ve firka bandosu Türk ran mülli marşların: çalarken Kına» yapuruna binilmiştir. mezi ğniah Hazretleri | kumandanları. önünden ileri: iltifata bulun Heder. kendilerine leşi Kınalıada beş dakika sonra, aç ta mek- Hanım, Şef ket takdim etmiş. şamandıraya bağlı duran Ege vapuruna Yanaşmıştır. Burada veda merasimi çok samimi olmuş iki devlet reisi müker - veren müsafahada bulunmuşlardır. Gazi Hazretleri, muhterem misafir. lerini bizzat Egenin iskelesine kadar şahlık bayrağı çekilmiştir. Şehinşah Hazretlerini takiben mai- yetleri erkânı ve İran Hariciye, nazırı Bilirza Seyit Bakir Han Küzimi, İranın Ankara sefiri Sadik Han, Mariciye ve- kili Tevfik Rüştü, Yeni Tahran sefiri- miz Enis, Riyaseti cümhur kalem mah- sus müdürü ve kâtibi umumü vekili Ha san Rıza Deniz yalları işletme müdürü paşalar da Egeye geçmişlerdir. Sant tam on altıyı yirmi beş gece Akayın hususi vapurlarile teşyir iştirak eden halkin alkışları arasnda hareket etmiştir. Bu sırada limanda bulunan bü- tün vapurlar Egeyi düdük çalarak se - lâmlamışlardır. Gazi Hazretleri, Başvekil paşa ve teşyide bulunan refakatlerindeki zevat» İn Kınalıadadan Sakarya motoruna in- mişler ve saraya teşrif etmişlerdir. Trabzona kolar Ezeye refakat et - | mek üzere iki temi dn hareket etmiştir. Çarşamba günü Trabzona va» mlacak, pörşembe sabahı Görcübulek | müteveccihen otomobillerle vola | caktır. Yeni sefirimiz Enis bay, Sekin. İ şah Hazretleri ile beraber Tahrana git mâştir. götürmüşlerdir. Bu sırada Egeye Şehin-| Sadullah beylerle Ali Sait ve Fahrettin | za gelmezdi, çorap ilk giydiğiniz gün cuzzz! diye gitmezdi.. Aklınızda olsun bir daha bu na- sihatımı tutun... | — Hadi tuttunuz diyelim, Hoş bu İ yazıları okur okumaz as- mazsınız ya, ne ise. o Nasihalimi harfi harfine yapınız diyelim, fa- kat çorabı bir defa yıkadınız mı bu sefer gene cuzzz diye yırtılıp gi- decektir. Hiç çorap sabunlu su ile yıkanır- ? Ama ben de çok oldum. Zalim sabunlu su ile yrkâmayalım da ço- rap koksun değil mi?.. Affedersiniz emi, küçük hanı- mın ayakları bu sıcakta fazla ter- ler. Onun için huzurunuzdan Hariç biraz ıtırlıdır!.. Biz çorabı temizleme) deme- Şehinşah Hz. ne hediye edilen madalyeler.. Muhterem misafirimiz için hazırla nan altn madalya dün Alâ Hazreti Hü- mayuna takdim edilmiştir. Ayrıca mak yetleri erkâmna 50 gümüş diğer İ“ zata da tunçtan madalyalar hed#* 4» İ miştir. Bu madalyalarm üz” çeki resimler ressam Zeynel be &.. atından İ yapılmıştır Matbuatın hediyesi... Matbuat Umum Müdürlüğü İran Şehinşahı Hazretlerinin memleket | si şereflendirmelerinin takarrür ett gündenberi, Türkiye matbuatınm bu seyahat etrafındaki enşriyatını bir kol: leksiyon halinde hazırlamış ve Umum Müdürlüğün Istanbul mümessili Humayuna takdim. Koleksiyonun üz nin büyük misafiri Alâ Hazrel Huma: yan Rıza Pehlevi Hazretlerine Türk Matbuatının tazim batırası,, cümlesi ye- BK imşakı Hazretlerine, ayrıca daha bir çok hediyeler takdim edilmiştir. Raşvekil Ankaraya döndü İran Şehinşahı Hazretlerinin teşyiin. Reisicümhur Gezi Hazretleri İs Haretleri de bilibara Gari Hüzretlerine veda etmiş ve wotör- dik ki.. Yalnız temizlemesini bi- lin.. Bakın ipek çorap nasıl temiz- lenir: Sık bezden bir torba yapm, içi- ne bir miktar kepek koyun, ağzını güzelce bağlayın, sonra bünu bi- raz suyun içide bir müddet kayna- tin. Dikkat: çorap değil, kepek dolu torbayı ha Sonra bırakım, bu su biraz ılın. sın! Adam akıllı ılmsın sonra ço- rabınızı bunun içinde yıkaym. Ter- temiz güller anberler, misler gibi olur.. Yalnız yıkadıktan o sonra artık soğuk suya vurmayın bırakın öyle kurusun. ( Aşçıbaşı İ Alesta bonbon Şimdi 'bherleee . sayfiyede, kimi, dağa çıktı, kimi bağa gitti, kimi denize gitti. Eh sayfiyeye gi- derse pekte tedarikli gitmez. Son ra da bakkal, kasap sayfiyede ha- ni hak getire... Hele bonboncu, şekerci ne gezer. Eyvah yandık deseniz... Kaldık horoz şekerine ... Çıngırak şekeri. ne.. Ya küt diye bir utanacak mi- safir gelirse ne yapmalı?. Eyvah rezil olduğum gün... Ikram edecek bir şey de yok.. Aman öyle demeyin. Bakır size ne güzel bir bonbon tarif edece Zim. Vallahi o kadar tatlı olur ki parmaklarınızı bile yersiniz. He men evinize kim gelirse, Ahmet mi, Mehmet mi, Orhan mı, Güzin- mi eline on verin: — Git deyin bana bakkal Ale- fendi'den on kuruşluk bir çikolata al!.... Bu çikolata gelir gelmez, hemen bir rende alın, bu çikolatayı güzel ce rendeleyin. Eğer bonbonunuzun sovan kokmasını isterseniz, sakın rendeyi once yıkamayın! Bakın bu rası mühim noktadır. Zinhar hal. Rendeye dikkat!... Sonra biraz badem veyahut fın- dık veya fıstık elinize ne geçerse güzelce dövün... Eğer bonbonunu- zun sarmısak kokmasını isterseniz, sakın havanı iyice yıkamayın. Çün kü dün akşamdan belki damat bey cacık yapacağım diye içinde sarmı sak dövmüştür. Bunları hep bers- ber karıştırın. İçine iyice hallolma- sı için birkaç damla da süt dökün!. de edeceğiniz hamuru, küçük parçalara ayırın ve hepsine ” istediğiniz şekli verin... İşte size alesta bir bonbön!., Aman efendim ne tatlı olur. Ne tatlı olur... Şehinşah Hazretlerinin Istanbu' halkına ceşekkürler' —aşı 1 inci sahifede) “İstanbul halkının hakkımda göslerdiği samimi hürat ve asarı muhabbetten müteşekki: ima saadet dilerim. Bu şehir güzeli, ve fevkalâde teza- isim. İstanbula da- le medeniyetiyle dünya şehirleri- nin işinde mümtaz bir mevkidedir. Böyle bir şehrin idaresi başında bu- lunmak ne kıymettir. Ve bumu size emanet edilmesi şahsınızın kadrü kıymetini gösterir. İstanbul şehri bütün şark şehirlerinin başındadır. Bu şehirle bütün Şark alâkadardır. Bir Şark devleri ve Türkiyenin samimi bir dostu bu» lunmak itibariyle | dir. le Haydarpaşaya geçerek Ankaraya ha- veket etmiştir. İsmet paşa Hazretleri Heydarpaşa- da Veli ve Belediye reisi Muhittin bey İ ile bir çok zevat tarafından teşyi edil - İ miştir. Ege vapurundan bir memur denize düştü Dün Ege vapuru limanımızdan hare- ket ettiği sırada bir kaza olmuştur. A- şir bey İsminde bir zat, muvazenesini kaybederek vapırdan denize düşmüş, © Gvarda bulunan gümrük muhafaza motörü tarafndan derbal yetişilerek kurtarılmıştır » İranın İstanbulla alâkası tabii çok derin ve kuvvetli » | Yunan takımı Bugün geliyor Bu cuma Galatasarayla ve pazar gü- nü Beşiktaş kulübile birer maç yapa * cak olan Yunan takımı buyün saat 16 da şehrimize gelecektir. Dost imilirtin sporcuları için Galatasaray ve Beşiktaş” hlar büyük bir istikbal programı ha > harmışlandır. Yanam eporcaları Gal ta rıhtmmında karşılanacaklardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: