3 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

3 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EVET, FAKAT YA İKİ SENE SONRA? Fiyatı gayet ucuzdur diye bugün almak istediğiniz Elek- trikle soğutma dolabı yarın ne olacak 7 ,Dikkat ediniz... ucuz bir fiyat ekseriya iyi cins alâmeti değildir. Elektrikle soğutma dolabınızı kısa bir müddet sonra tebdil etmek mecburiyetinde bulunmak tehlikesine mayınız. Bir karar vermezden evvel ahpaplarınıza danışınız. Hepsi de "Frigidaire" ciddidir diyeceklerdir. Siz de onlar gibi yapınız ve Frigidaire teşkilâtına müracaat ediniz FRIGIDAI| General Motor mamald BOURLA' BİRADERLER w “MİLLİYET SALI 3 Deniz yolları| İŞLETMESİ Acenteleri: Karaköy Köprübaşı Tel, 42362 — Sirkeci Mühürdarzade Han Tel, 22740 Trabzon yolu ERZURUM Vapuru 3 tem- muz SALI 20 de Galata rıh- tımımdan (kalkacak. Gidişte Zonguldak, İnebolu, Sinop, Sam| sun, Fatsa, Giresun, Vakfıke- bir, Trabzon, Rize'ye. Dönüş- te bunlara ilâveten Sürmene, Ordu'ya uğrıyacaktır. (3573) .. Tifo ve Paratifo Aşısı aşıdır. her olarında bulunur. İhtira ilânı “ Idrokarbürlerin ameliyesi için usul ve cihazlar” hakkında istihsal olunan 23 Haziran 1932 tarih ve 1389 ralı ibtira beratı bu defa mevkii file ve güzel bir numa konmak üzre ahere devrüferağ v: edileceğinden inip olanların Galata'da, maruz kal- Çinili rıhtım hanmda, Robert Feriye? müracaatları ilân olunur efendim. (6668) 3849 İhtira beratı “ Ağır İdrokarbürlerin, daha dun bir kaynama noktasına malik * idrokarbür- lere ifrağı için usul ve alet” hakkında istihsal olunan 23 Mayıs 1932 tarih ve 1368 numaralı ihtira beratı bu defa mev- İ ki Füle konmak üzre ahere devrüferağ veya icar edileceğinden talip olanların Galata'da, Çinili Rıhtım hanında, Ro- bert Ferri'ye müracaatları ilân olunur. (667) 3850 Ss Deniz Levazım Satınalma komisyonundan: : Açık azaltması: 18 Temmuz 934 Çarşamba (günü saat 10,30 da. 18 Temmuz 1934 Çarşamba (günü saat 14 de. 18 Temmuz 1934 Çarşamba (günü saat 16 da. : 19 Temmuz 1934 Perşembe günü saat 14 de. 19 Temmuz 1934 Perşembe günü saat 16 da. 8000 Adet Çavalye 17000 Amerikan Bezi 8000 kilo arap sabunu : 1000 kilo Beyaz sabun 300 kile gırçala 200 ,, Ispavlo 18000 kilo beyaz üstübü: 18000 elvan üstübü : Cumartesi günü saat 10,30 da. 21 Temmuz 1934 Cumartesi günü saat 14 de. 21 Temmuz 1934 Cumartesi - günü saat 16 da. Deniz Levazım Depoları ihtiyacı! için yukarda ; cins ve mıktarları yazılı malzeme hizalarmda gösterilen gün ve ve saatlerde açık azaltma ile satın alınacaktır. Şartnamele- rini görmek ve almak isteyenlerin her gün ve münakasaya gireceklerin de muvakkat teminatlariyle birlikte omezkür gün ve saatlerde Kasımpaşada kâin komisyona müracaat- ları. (3411) 384 DEVLET DEMİRYOLLARI İDARESİ İLANLARI Haydarpaşa mağazamızda mevcut takriben 25-30 bin adet boş çimento çuvalı ile (| 15 - 20 ton kadar hurda cam müzayede ile satılacakır. Çuval ve camlar arzu edenlere ma- ğazaya müracaat ettikleri taktirde (o gösterilir. Müzayede 10-7-934 tarihine müsadif Salı günü saat 14 de Haydar paşa mağazasında yapılacaktır. Taliplerin müzayedeye iş- tirak etmek üzere muayyen olan vaktinde müracaatları ilân olunur. (3480) Ba e 3857 18000 kilo kaskam üstübü: 10300 adet muhtelif numa- ,, rada zımpara kâğıdı: » Biyik Tayyare Piyangosu 3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEMMUZ 1934 TEDİR Büyük ikramiye 50.000 liradır Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye ve 20.000 liralık bir mükâfat vardır. 3842 Umumi Neşriyat ve Yazı İşleri Müdürü ETEM İZZET Gazetecilik ve Matbaacılık TAŞ Zafiyeti umumiye, işihasızli ve kuvvetsizlik halâtında bü- yü! '<'de ve tesiri görülen Darıca Askeri Satımalma Komisyonundan : Darıca Mst. Mev.Dağ topçu alayı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 8 kalem Erzakın münakasaları hizalarında gösterilen tarih ve'günlerde yapılacaktır. Taliplerin şartna- meyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için de o gün ve vaktindeğteminatlarile Darıcada Askeri Sa.Al.Kom. na müracaatları. (3058) (3504) Me Münakasa günü Açık, Kapalı Cinsi ilo 61900 kapalı 275000 kapalı 8309 Açık 8150 Açık 17400 Açık Açık 22-7-934 20-8-934 20-8-934 22-7-934 22-1-934 20-8-934 Pazar Pazart esi Pazarte si Pazar Pazar Pazartesi Sığır eti Un Sade Sabun. Tuz 3900 Makarna 375000 mın Dr. İHSAN SAMİ smmzga! Radyolin Diş Macunu Dişlerine ehemmiyet vermiyenler sıhhatlerinin esasını ve güzelliğin Sırrını bilmiyorlar demektir. Dişlerinizin güzel olmasını isliyorsanız sabah ve akşam günde iki defa muntazaman RADYOLİN ile fırçalayınız. Ke Evvelkilerinden daha sağlam ve ağızları daha keskin olan yarıklı GİLLETE tıraş bıçakları ile sa- kalımızı mükemmel bir su- h rette tıraş etmiş ve ayni NEW GİLLETTE BLADE r" ok defalar ölursunuz. tıraş olmuş (37) Salon, Salamanjs ve yatak odalarının envaını ucuz fiatle MOBiLYA Istanbul Rızapaşa yokuşunda 66 numaralı Asri Mobilya Mağazasında bulabilirsiniz. Telefon: 23407. Abmet Fevzi İktisat Vekâletinden: Ölçüler nizamnamesinin 2 nci kısmının 4 üncü faslı hü - kümlerine göre boyları 74 üncü maddede yazılı büyüklükle « re uygun olmıyan her türlü ispirtolu içkilerle, gazoz, soda, maden suyu, menba suyu ve süt şişelerinin ve binlik dama - cana ve kaplarının kullanılabilmesi için Mımtaka Ölçüler ve Ayar Başmüfettişlikleri vasıtasile Vekâletimizden izin alın - ması ve bu şişe ve kapların silme olarak veya çizgi konmak suretile İitre veya santilitre cinsinden bulunacak hacimleri - nin üzerlerine yazılması lâzımdır. Açık ve perakende içki sa- tılan lokanta, birahane, gazino, bahçe, bar gibi yerlerde kul- 21 Temmuz 1934| 22-71-934 20-8-934 Pazar 9509 Çorlu Askeri Sa. Al, Kom. dan : Malkaradaki kıtat ihtiya- cı için bir taksitte alınmak ü- zere 6000 kilo nohut açık mü- nakasaya konulmuştur. İha- lesi 2 Temmuz 934 pazartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak i- çin de o gün ve vaktinde temi- natlarile birlikte Çorluda As- keri Satınalma Komisyonuna müracaatları, (3035) (3224) 3869 Çorlu Askeri Sa. Al. Kom. dan: Malkaradaki kıtat ihtiya- cı için 50.000 kilo fasulya açık münakasaya konulmuştur. 1 - halesi 16 Temmuz 934 Pazar- tesi günü saat 15dedi-. Talip- lerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasa”a iştirak için de o gün ve vaktinde temi- natlarile birlikte Çorluda As - keri Satınalma Komisyonuna müracaatları. (3225) ! 3873 Ankara M. M. V. Satmal- na Komisyonundan : Hava kıt'atı için Eskişehir- de yapılacak olan birinci smıf tayyare hangarının inşası ka- palı zarfla münakasaya kon- | muştur. Şartname ve projeleri- ni görmek isteyenlerin her gün leden sonra ve münakasaya Pazart esi | iirek edeceklerin 25-7.934 Açık Açık Odun Gaz 3838 . çarşamba günü saat 10,30 dan evvel teminat ve teklif mektup lariyle MM. V. Satınalma Komisyonuna müracaatları. (3057) (3505) 3889 Ankara M.M.V. Satmal- ma komisyonundan : Hava kıt'atı için Diyarbekir Ali pmarda Tayyare garnizo- nunda kanalizasyon ve su de- posu inşası kapalı zarfla mü- nakasaya konmuştur. Şartna- me ve projelerini görmek iste- yenlerin her gün öğleden son- ra ve münakasaya iştirak ede- ceklerin 26-7-934 perşembe günü saat 14 ten evvel teminat ve teklif mektuplariyle Anka rada M. M. V. Satınalma ko- misyonuna müracaatları. (3056) (3506) ... , İstanbul Kumandanlığı ih tiyacı için pazarlıkla 3 adet kasa satın almacaktır. İhalesi 4-7-034' çarşamba günü sat 14 tedir. Taliplerin pazarlık için kataloğlariyle birlikte bel- li saatte Fındıklıda K. O. Sa tmalma Komisyonuna müra- caatları. (43) (3609) ... Ankara M.M.V.Sa. Al. Kom.dan : Hava kıtaatı için Diyarbekir Alipmarda Ikinci sınıf bir han- farın inşası kapalı zarfla mü- nakasaya konmuştur. Şartna- me ve projelerini görmek iste 3890 lanılan sürahi “karafa” bardak, kadeh ve sair kapların da en geç 1 - 1 - 1935 tarihine kadar üzerlerine hacimlerinin ya- zılması ve bu hacimlerin çizgi ile gösterilmesi icabeder. Yukarda yazılı mecburiyetler hakkında fazla malümat al- mak isteyenlerin sonradan zarar veya ceza görmemek için bulundukları yerin bağlı oldu ğu mıntaka ölçüler ve ayar baş- müfettişliklerine hemen müracaatları lüzumu ilân olunur. (3521) yenlerin her gün öğleden son- ra ve münakasaya iştirak ede- ceklerin 26-7-934 perşembe günü saat 10,30 dan evvel te minat ve teklif mektuplarile Ankarada M. M. V. Satmal- ma Komisyonuna müracaat- ları (3055) (3507) ... — Niğde Fırka Sa. Al. Kom. dan : Niğdede bulunan kıtatın dört aylık ihtiyacr olan 210.000 kilo ekmek kapalı zarfla münakasaya konmuş- tur. İhalesi 21-7-934 cumar tesi günü saat 14 dedir. Talip- lerin şartnameyi görmek üze re her gün ve münakasaya iş- tirak için de o gün ve vaktin- den evvel teminat parası olan 1102 lira 50 kuruşun o Fırka Muhasip Mes'ullüğüne tesli- mile müracaatları. (3070) (3606) .. Kayseri Askeri Sa. Al Kom.! dan : Merkez kıtaat ihtiyacı için 110.000 kilo sığır eti kapalı zarfla münakasaya konmuş- tur. İhalesi 24-7-934 salı gü nü saat 14 dedir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her Fostatlı Şark Malt Hulâsas AE se 3923 gün ve münakasaya iştirak e- deceklerin teklif zarflarınm u- sulu dairesinde tam saat 14 e kadar Niğde Askeri Sa. Al. Komisyonuna tevdi eylemele- ri. (3069) (3607) ... Eskişehir As. Sa. Al, Kom. an ; Eskişehirde (o Garnizonda bulunan Hava ve Kara kıtaa- tının bir senelik ihtiyacı olan 86500 kilo sığır eti 30-6-934 tarihinden itibaren kapalı zarfla münakasaya konmuş- tur. İhalesi 24-7-934 salı gü- nü saat 15 dedir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere tatil günlerinden mada her gün ve münakasaya iştirak için de belli gün ve saatte teminat ve teklif mektuplarile | birlikte Eskişehirde 4. K. O. Satmal ma Komisyonuna müracaat- ları. (3068) (3608) MÜTERCİM ARANIYOR Türkçeden Fransızçaya ve Fransız- €adan Türkçeye iyi tercüme edebilen mütercim âraniyor. Galata'da (O Danüb: Han 10 No. saat 8-8,30 arasında mü- vacnat, (855) ZAYI — 95 numerolu reis şehadetna- emi ve cüzdanımı zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Kartoğlu Mehmet © © (882), Kullanınız. Hereczaneğ de satılır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: