8 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

8 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET PAZAR 8 TEMMUZ 1934 - y - n MAREA 5 Gi inii GG Ez EOS Ss E H İ R H / il B E R L E R İ e e afaya başladık! 5 Yahudi meselesi Bimennihi Taâlâ b. perşembe ak- şamındanberi Yalova safasına ba$-| MAARİFTE | ladik. Hemen C. ne 60 bin talebe değil bir mevsim geçirmek için gi diyorduk. Yalova) yı birke m 41 3 Dre ik, ıyı birkaç yıl ev- m ilk gördüğüm zaman herkes gi- ektep ve Türkiye Birkaç gündenberi Trakya ve isinden, o şehrimize | bir- çok” Yahadi ailelerinin hic ret ettiklerini biliyorsunuz. Bu hicretin sebebi nedir? Muhacir Yahudilerin söylediklerine naza - ran yerli ahaliden birtakım kim- EKONOMİ Ankaradaki sergi Binası bitiriliyor ş z 3 â < a, 3 Li ” 8 —— n de oraya karşı bir tutkun - EE ği ü N üyük bir sergi açılacak | pwvorlar, ve öunların orada rahat dönüş e fil tahsil birinciliğini alıyor) kinti husule getirirdi. , İstanbul Maarif Mü üö kaslarla bir gebe geçirebil. nümüzdeki ders ssenesi başmda ei esi bil. | yeniden açılacak altı ilk mektebin gelir apar da kepi A| hazırlıklarını ikmal etmiştir Buse ra ancak dokuzda vanlı pe” | ne eylülde ilkmekteplere çok fazla la herkes yavaş yav akLe, | talebe girecektir. Mevcut mekteple yemeğinden kalkar © ve hafif bir | "© müracaat eden talebeyi almazsa gezinmeden sonra yastığına iragi yeniden dershaneler, şubeler açıla | ' aşma Sağlar. Ya eren” yünü | çak, hiçbir önlabe mnktepala brakıl Sali Sönmek istediniz mi? Maa- mıyacaktır. Köylerde de yeniden |! LE a şe senelik inkişafını tam bir açıklık- leh. lam mahkâmlarına hü - m ii . : la gösterecektir. i edil gi şk sak | ö eliyelerden Tün mektenle. Beşiktaş Yunan taıkmile karşılaşıyor | Mü Tasar ve ikimat Ce ai ipe e şiddetli bir. | şayanı hayrt derecede ri da - — —— o — miyeti bu büyük serginin tam bir na altı Künye zorzoru - | dn. Talebesizlikten dolayı son bir Siyah Beyaz, Sarı - Kırmızıya nazaran aceba nasıl | mükemmeliyetle tertibi için Al- Yük bir haz ile gözde iniz. Bü- | ay içinde şehrimizde beş ekalliyet bir netice alacak? Döker anla : gördüm ki bı 3 i vapur tarifesi ti bu sene | ve ecnebi ilk mektebi kapanmış - A : i esinde çok münasebeti | ve; Dan iki iaepida daha ha, | | Cuma günü Galatasarayla bir | le iyi bir metiee almaları hiç te | deki bu mütehassıs sergi işleri et tadiller yapıl, a ri i Ğ yapılmış. Sabahleyin köp. | zı ekalliyet ve ecnebi mektepleri - | *8* yapn — ve Yıman milli | beklenmiyecek bir ibtimal değil | rafında şehrimizde on gün devam uma muhebi yle, Pir vapur var. | nin kapanacağı tahmin edilmekle | Panmtnsikor takımı bugün de Be |“ Deki ame, ve huzurlarını kaçırıyorlarmış?! Öyle ise bu tazyikın sebebi ne- dir? İşte bu nokta üzerinde biraz i durmak zarureti vardır. Buna he- nüz bu tazyikten şikâyet eden Ya- hadiler bile cevap veremiyorlar. Bilmiyoruz; hiç anlamıyoruz, hiç sebep yok! demekle iktifa ediyor- lar,, Peki, hiç sebep olmazsa, bu işin mânası nedir? il Bir Yahudi aleyhtarlığı mı? İl Bunun böyle olamıyacağını her 3 aklı selim sahibi derhal teslim e- ğ der, Eğer farzımahal böyle bir a- İl leyhtarlık mevzuu bahsolsaydı, o i zaman Yakadilerin bu söylenilen —— | tazyikler karşısında İstanbula de- ğ #il, başka memleketlere hicret et. | meleri ve Türkiye topraklarını ter İl Milli İktisat ve Tasarruf C& miyetinin Ankarada yaptırmak - ta olduğu büyük sergi binası ik- mal edilmiş gibidir. İlk defa bu sene cümbhuriyet bayramında bu binada büyük bir sergi açılacaktır. Sergi yalnız iktisadi bakımdan değil, her cepheden Türkiyede 11 ” O ke > adan d. İm allel Eee b > i çen senenin altı 5 da ge - | dir. İstanbul vilâyeti Maarif mü - | gir Yalnız buna © Yunanlıların da | O Mütehassıs birçok fabrikaları, leri lözemgelirdi. da b Sapa var m Yerine 740 | düğü memaln en faaik mek | şiklaşla karşılaşacak. | pek te kolay Yemilecekbir takım | başlıca iktmsdi mücsteseleri, geze ke manyadı bu aleyhtarlık başla için yedide halky 12708” | tebe ve talebe adedine melik ol || gösterdiği oyun tarama ve aldığı | olmadığımı de ilâve cemcir. miş ve dün Ankaraya hareket et. | dağı zaman memleketin muhtelif ri gün ortasında saat ikide yeğ an eş rm bi el izeiü bakacak Görmek bagli Bugün siyah beyaz Yunanlı | miştir. şehirlerinde ; bulunan Yahudiler | yarak Be apur Kadıköyüne in de Mirim Sn metkeplerinden | Beşiktaşın alacağı netice hakika. sporcular karşısında Sarı - Kırmı- Mütehasar © memlekitimizde | Berline değil, belki Filistine vedi.. Gene ikaz kadaya kadar gidiyor. | altı bin talebe mezun olmuştar ki, | ten merak edilmeğe değer. zaya mazeran'daha mı iyi bir ne. |) sergicilik noktai mazarından bü. | #er yerlere hicret ettiler... | | den bi, e Yalovadan hareket e- | şimdiye kadar bu rakam hiç bir Siyah beyazlıların bugün ha - | ice alacak? Herkesin merak etti. | yük. birmuvaffakıyet | ve yerli Şurasına dikkat etmek lâzam iyor. Birbirine Eüyükedeya ge. | zaman kaydedilmeminir. Bu sene, | kiki oyunlarını göstermek sureti. | gi bu. Eer Rİ iri e ne vaki 2 üİ iş yolcu aktı i di e A MM Sala NEN mpi m Şi ediş ri İl a m fl Gene iki gi sr in yakada ge amp aş zel buldan ikide Epe bir şey, İstan - | tar. Bu rakamın eylâlde yeni kay- ene iki facia e #lakları hakuktan ayni sekilde isti- | buçukta kazı, <t €den yolcu | dolacak talebe ile birkaç bin fa a > Esnaf cemiyetleri toplantısı | Şi). örüyorlar. gibi Yalg o sPlicalara / gardığı | Yalaşacağı ümit edilmektedir. İs - Bı d ki öld Eif ööciyetleri rel ve b e GP ai hâç Bir orme Gİ denler de bez ikide hareket e - | tanbul Maarif Müdürlüğüne, Hay- ır adam karısını OldUY ©- | ss mümileri ber ayn ilk camat- | gezelim (bie teşekküle tâbi olmadan yapılan taz lar, prüye çıkıyor - i P i günü duğu gibi dü öl İşte bu seneki Yaz yor - | dar Bey'tam yedi sene evvel tayin . . .. .. tesi gününde olduğu gibi dün de | yıklar, anlaşıldığına göre, Yalnız. | b akn yld Kik | di vk, an ie men cekti, kendisi öldü Şi lde b mam tp | ize e me mene Koll » Bir çaya di > | lerinin adedi 330 du. Bu mektep- 9 lantı yapacaklardı. kalmıştır. cx a geye dikme ettim ke e a ya pkat bazı sebeplerden dolayı | Eğer bu ciredaki Yahudilerin bir. | ' e ii, © ee ..... ün çi li işti sı i la kle ge inat | bindi Hayda: Bey edi ene iin. | Bir sarhoşta 25 lira yüzünden arka- | “"Yaparcaların bi ilahi “| Kaza dilerim takip edeceği üç gapp urun vakti olup olmadığını | de fevkalâde mesai sarfederek hs- daşını öldürdü Vaparenluk şirketi Türk sul,, | âsiker olduğu gibi, banlara karsi © | ne 4pıemara sordum. Bana da: | tanbul ilk mektep faaliyetini bir şını oldurdu.. yandaki ebeni besler |, doğrudan doğruya ve kendilikle —. | Yemediler, F, vakit kaldığını söyli- | misli arttırmıştır. Haydar Bey bu Galatada Kuledibinde evtel ki gece Hüsamettin isminde | Denizyollarile Yapurculuk şirketi | Tinder vaziyet alan kimselerin de erleri. Fakat ihtiyat faaliyetinden dolayı Vekâlet tan. | bir zat birdenbire aklını oynatmış ve bir sene evvel evlendiği karısını | arasnda taksiminden sonra kendi: | Kararan pençesinden yakalarını. Yor en söylüyemediler bili- | fndan takdir edilmiştir. Bu muvaf | yeterken boğazlamak istemini. By ay ereb kadar Galsinda Fakir | he irübet olan togüj mit oeni be | | Meremamyace la b inde sat yep sarelerin hişbiri- | Fakıyetine binaendir ki, stanbul. Çocukla Kurtarma mektebinin muhasebecisi olan Hüsamettin Bey o | bulmuştu. Türkiyede bir ek pizam, bir elm a yeme eriddet bilk fasıla mü | Zöpepdanberi işsiz kalmıştır. Hüsamettin Bey evvelki gün refikası Sa- Bp aisbötinin V tek hanın vardır ve ii helede biz. Yolocaya vardık Tİ Binbeizirernimeirbiyru biha Hanımla başbaşa ne vakit yoksulluktan kurtulâcaklarını konuşmuş ai şir imi yere ve NE Ae dalma ayni'çekide . mesele var ki, : pi 0 iran yi b 3 için LET. i eyni akşama kadar muztarip bir hasbülvalden sonra yatmışlardır. Sabiha Ha | Por il ame ça denk ol kala #aziletinden daima istifade eden Musevi vatandaşlarımız da bilme- lidirler ve hâdiseyi fazla izam et- memelidirler.. PEP tarifesi km eden olrifesile ayar edilmek lâ . | Haydar Bey olrçuştur. Haydar B., | nım geceyarısı tam derin uykusunda iken Hüsamettin Efendi yat Şirket neki larmeimdan bir Si i 3m, j Türkiyede “Yahudi aleyhtarlığı” | se lobüler müşteri çoh olmaz.| dün İstanbul Maarif Müdürlüğüne | kalkmış, line bir ustura almış ve birdenbire ka tanın üzerine, hücum | ba iş iç nden. Yecamşkct etmiyorlar. Yolcu he- | tayin edildiğinin yedinci senesi - | ederek elindeki ustura le yüzünü ba basen » HAM e DEYalel ğe baş (> yp izim Alanya eilenişüir. kaç sofa ında sizin etrafınızı bir.| ni ikmal etmiş ve bu gün sekizin. | “lamıştır. Böyle âni bir hücuma Yöresi kadın can havlile yerinden fır. | Lâstik fabrikaları gezilecek Yer; Or Ve şoför muavini sarı - | ci yıla basmış bulunmaktadır. Ça- lam, karanlıkta keskin bir ületin yaka derler Şücndü Üzerinde ya: Lâstik ayakkabıların deri, kö- —a i a müdü , | Yalar Açtığını hissetmiş ve en son uvvetini sa:federek üzerinde kendi. | sel, akkabı li üzerinde ne, Yefendi! Otobos (1) find, | Wpkan ve kiymetli masarif müti — | sini öldürmeğe uğraşan kocasmı karyoladar yere fırlatmaya muvaffak ne tesir yaptığını tetkik eden ke- Sini önerin Falan filân diyorlar. | yörrüzün daha uzun Yaman Yazi” | olmuştur. Bu fırlatış filvaki Sebiha Hanımı kocasının usturası altında | misyon perşembe günü lâstik fab- iyorlar. Eşyanızı koyu, | fesini muhafaza etmesini dileriz. | can vermekten kurtarmış, fakat kocasının. bu cinayetin cezasını kendi | rikalarını gezmeğe ve hesaplarını fikrini körüklemek için hiç bir se- bep yoktur. Zaten Türkiyede di- #er memleketlere nazaran miktarı çok az olan Yahudiler, Türk har, Mnizda Mi birkaç bavul. Ya.) İstanbul (isesi mezunları elile çekmesine vesile olmuştur. Çü nkü Hüsamettin Efendi Sabiha Ha- | tetkik etmeğe karar vermiştir. ihudile Yola çal Yakınız var. Tam ecemiy st'nde“toplantı nımın can havlile ve sarfettiği son gayretle karyoladan fırlatıp yere atı Fakat İetik fabrikalarından | sini, Türk ferbiyesini tamamen me İİ Se seye riyeti p lınca elindeki G-turanm üzerine düşmüş ve bu keskin âlet tam boğazıma | ekserisi bugünlerde kapalıdır. Fab | #emezsül etmeğe me ni mi i cak bunun kuvvetli sur İstanbul Erkek lisesi: mezun- ırtlağı üzerinde derin bir yara açmıştır. rikalar bu kapalışı ayafckabıcıla - ün şiddeti, çıkardığı gürültü, onu takip eden Sabiha Hanı. | rı aleyhindeki propagandaları ne- | kalplerinde ve dimağlarında yer. | Orobik UM! Yanlışlık olmasın? | Jen çemiyet Tiyasetinden; ki satine değil mi? Cemiyete ait fevkalâde mühim | mı feryadı konu komşuyu uyandır mış, Hüsamettin Efendinin dairesin. | tcesi olarak göstermektedirler. etmesini istemek hakkımızdır. Miz, Evet beyim Ort Karin, | receli görüşmek üzere bilimum | de biz facia çereran etiği anlaşılır İçkiler, poliler yetmiş ve kan. | Haki ayakkabıda; Mp fh Türkiyede, «oektile İspanyada ülke lama Zİ renin meitaplarmın,- İon; | TAriçtide şifçmmu kavlmeamei feci Mi iikallrscl sadece metni dalayı. | Karalikliği miki bulmalı için Se 2 ea Yaralılardan Sabiha Hanım derhal İngiliz ha-tanesine, Hüsamettin | sile kapalı bulunduklarını ve ya. | Awdiler, e Müslüman Araplar hakkında “engizisyon” mahheme- ie kuran ve onları zorla din de: ğiştü ğe sevi len bir “Ferdi- SA Sagon” bir “İsabelle de Cartille, zihniyeti hiç bir zaman yet Bulamaz. Yahudilerin evvelâ “Şampanya panayirlerinde,, serbesiçe ticaret pomad ne müsasele ederek hariç* ye? Kişi bayına otobüs zen 13 üncü Come günü ivat 1030 | Efendi de Sen Jorj hastanesine nakledilmişle dir. Hüsamettin Efendi . | kında bepeinin kaşlk kalca, imal BK | a akmadan All ve rica Oluğu | Daye ağır olduğu için hastahanede ölmüştür. Sabiha Hanımın ya- | için faaliyete geçeceklerini komis- yediği gibi a : * | Kaları da çoktur, fakat şimdilik ölüm tehlikesi bertaraf edilmiştir. Bu | yona bildirmişlerdir. iz kişilik taksi Fikret ibtifali facianın tahkikine nöbetçi müddeiumumisi Kâmil B. vaz'ıyet etmiştir. | Kimsesiz kadınların elişleri Bü ş arkadaşını öldürdü “Halkevi içimi yardım. gübe- tarafından yakalanmıştır. Nobar nak- | *İ himayesinde teşekkül eden hu- deyi makalem. Nober pek | ansi komite tarafından yoksul ka deniz, yumurtasından a- | Şair Tevkif Fikret merhum için örlerine ln Yapar, İstanbul ş0-| bu sene de 19 ağustos pazar günü re ki Bastı sınız. Neyse, bir ke. | saat 14 te bir ihtifal yapılacak ve ve bütün medeniyet tarihinde da- ima güzide bir rol oynamış olan Türklerin şiarı değildin na ken mangaldan ateş çıkmıştır. Yazma | edilememiş hanımlı işle- yari ea Vr | hec an np e O tame | çan ndamezan 16 temmuz Ya iğiniz peta ucuz olduğu için is AKŞAM FİYATLARI Lütifike ii artındaki caketis celine'atınış, pa || yeME'n'sonni söndürülsüştür. akşamına kadar saat 14 le 17 ara- tediği e iğiniz kadar €tmek ig. ne yapalım? * Hülâsa | merhumun Eyüpteki kabri ziya - | yeti tifik en Symi emmek > dınların el işlerini tanıttırmak ka için zUmgelirse zaten on daki. | re edilecektir. ni, öldürdüğü adamı da Nobar ik tevkif edilmitşir, Hödiseyi nöbet | Satılmalarma delâlet etmek için 18 | ten birçok zengin Yahudi tüccar e olup biten Bı ipi srkadaştlir. LEME Mobalü be), Tea ye MEM ey e memleketine celbeden ve dap oralarda bi ui yolcu alış - ileal Mink çerkez İ etmektedir. temmuzda açılacak Galatasaray larını memleketine ci el i ettiğim belayı soklarına tesi. BORSA | vak bkml, rad yim önle | Yazıral dl yerli mallar sergisinde bir pav. | panayir bittikten soner bolar, POL etseler aliye polisleri kont- | m Mimi ÜN iralar yandı yon tefrik edilmişti paraların ve mücevheratını zapt kele 2g daha rahat olur. (iş Bankasnan alınan etvelir © | byk Si Dün Kocamustafapaşada Bostan | op. sini; De'müsadere ederek hudut harici © | Yolda yun KaPlicalar arasındaki 5T 934 o Caketini ver de azıcık ıunayım, | 1oKAğında 30 nuntarada yazmacı Mih vinde her türlü elişi yapıp ta | eden bir “Güzel Philippe, in hare > yuvarlayın? Hem emmuz demis, Nobar da çıkarmış,” caketini ranın oturduğu evden yazma kurutu. | bu teşebbüsten henüz (haberdar | kei yirminci asır medeniyetinin. l 4 l TAHVİLAT müddet yol aldıktan sonra Lâtitik el - 1776 i i e | e Piç ilan emi | e ele | Ye od © | miştir. Bu arada sarhoş olan Lâtifik Eyüpte İslâmboy caddesinde otu - | © bulunacak olan komiteye ge - | dasından hareket etmek için de hiç tabancasına el atmış ve saralar savı. | ran Zekiye Hanım, kiracısı Bekir Ef. | tirip makbuz almalıdırlar. bir sebep yoktur. Hükümetin bu * e bo iikaya Başlama Çikan Ka api ei ve ka ErköyE hususta aldığı ciddi ve seri tedbir- unlar Nobara rastgel iraderi Ali E bıçak teşhir 3 1388 | rette yaralamış, Latif k te eli Tasa tank meni Zabun kir | öy sanatoryomunda ve ml ei ei ö 192 | bancasile gelen bekçi, polie ve ahali | ta başlamıştır. yeni hir pavyon > "lâhadar Yahadilerin oki olan Bir. Tetiat dey, 1400 - İstanbul Verem Mücadele Ce-| şazyiklesden şikâ: i e. ” 7 > < Gla pi â âyetleri varsa bu: Yaya be ancak bu otel Yalo- e is | Sinema ihtilâf Heval Lozan günü iri hem er em nu mahkeme daima adalet daire. Vereceği; PMYO istasyonu vasfını e li ediyor 20 yataklı yeni bir pavyon YAP. | sinde halledecektir. vd ir. 24 Temmuz Lausanne #ulhünün | tırmağa karar vermiştir. Emin olsunlar ki Türkün adale : Kapatılan sinemalar - için Da- | imzalandığı büyük gündür. Her se i zamanda iyeti “it, abi d » A cemiyetin E- biliye Vekâleti nezdinde teşebbüs | ne olduğu gibi, bu sene de bu me- yüğte bu sene yaptıracağı dispan- te bulunmak üzere Ankaraya git. | sut günün yıldönümünde, Üniver- | ser masrafına karşılık olmak ü - Efendim 4 , diy, p'dim, sizi pek sıkmıyayım ü yman” ın adaletinden de NN büzünlük bu kadarla geçiyo- yüksektir. mekty yg öoanın A le ae Mümtaz FAİK Simit sane uzatmak iyi değildir. miş olan Cevat Bey dün İstanbula | site konefrans salonunda büyük | zere 26 temmuz perşembe akşa. | ——— —— Bene gz: Allahaısmarladık. Yarın dönmüştür. Sinemacılar mahafilin | merasim yapılacaktır. Hukuk Fa - | mı bir deniz gezintisi tertip e | Gayrimübadillere tevziat seli rüsürüz inpallak. Eşe dosta den'ilmin habere #öfe, Dahiliye, | KAS Talebe Cömiyetk len Gayrimübadillere | yapılacak j z NUKUT (Satış) Vekili Şükrü Kaya Bey belediye | Kiye PiPETEE deri Lansanne Bul. Deniz — gezintisi için Şirketi | para tevziatı hakkındaki hazırlık Çal FELEK Kem | sikeseleimüzile rkdamda Dürülüen | Hadi di m ale teke | çayeli pnmmaralı, yapa: |, lar biimig imla terli henüz © | a amın #5 | ze hissesinin verilmemesi yüzün - | kini yapacaklar, talebe tarafından | imi | başlanamamıştır. Maliye Vekâle- dar Brttaş, Az çok kazanc” | işim, 8 1 3 | den çıkan ihtilafı ehemmiyetle ic | hitabeler irat edilecektir. Halke. | Bu vapur köprüden east 18,45 | inden takdiri key komisyonu. dir, be tasarruf vazifen- beye 2080 | lâlki etmiş ve meseleyi vali beyle | vi de ayni günün gecesinde bir | t€ hareket edecek, bazı iskelelere | na Cümhuriyet Merkez Bankası apprcundur. imi Gİ eee mkinleime burarile biç | Konser ve bir temsil verecektir | uğradıktan sonra sabah saat 5 te | yasmiasle verilen baran Ziraat İyi bil, Belle vx yap. el vE a daha tetkik ve halledeceğini söyle | »————777777>| köprüye gelecektir. Vapurda ala. | Bankasma devri ei il Yİ e Hİ idiler. sö7a) mist Fakat Şükrü Kaya Berin | nin halli Vekil Beyin avdetine | (29 ve alaturka konser var | binmesi. Tersi bu hafta wt oo 237 | Trakyaya hareketi üzerine mesele ; kalmıştır. dir, ll di...

Bu sayıdan diğer sayfalar: