6 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

6 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M. Roosvelt Yolda bir suikast teh- likesi atlattı SPOKANE, (Amerika) S.A.A. T verildiğine göre, Reisi Sümhur M. Roosvelt'in bugün ge- öm olduğu demir yolu üzerinde, temmuz tarihinde bir dinamit bulunmuştur. Bunun üze- Tile muhafaza tertibatı takviye © miştir. © m oskovada Denizcilikte ikinci geldik güreşlerde 4-3 kazandık MOSKOVA, 5. A.A. — Hususi muhabirimiz bildiriyor : pe inkü Yüzme müsabakalarından tana hesabiyle ikinci olduk. Va. lo'yu kaybettik. Güreş müsabakalarında Çoban Mehmet, Saim, Mustafa ve Hür Yin, galip geldiler. Neticede gü- pilleri 43 kazandık. Kenan da Mütabaka harici galip geldi. Müsabakalar nasıl oldu WOSKOVA, S.A.A — Dün Mor- daya gehrikenur daki Dinamo sta- nŞ, '& yapılan yüzme müsabakala- “a Ovyet halkı tarafından çok de- bir alâka ile karşılandı. Stadın graf humüsi bi ürk yey?et dostluk ve bir ; Yazılar ve bayraklarla süslan- yeti. Bilhassa yüzme havuzunun Atlama tramplarımınetrafı iki leket halkınm yakınlığını an- İİ ape canlı olduğu kadarda gü. bir manzara arzediyordu. Stada toplu olarak gelen spor- Şalarımıza aziz ve büyük sefirimiz İ öç dostumuz Karahan yoldaşayır | Yt ellerini sıkmak ve hatırlarını İİ iemak suretiyle ilifatta bulundu. İİ ap, Müsabakada © hükümet ve İ * teşkilâtr. erkânı, maslahat zarımız ve sefaretimiz mensup- İl lay hazar bulundular. Müsabaka- #porcuların bir geçit resmi i- İ deşim saat 18 de mutat merasim. il İang, © milli marşlardan sonra baş- N : Orhan, | Ddördüncü: Halil | 100 metre kadınlar serbest; | i3 So birliği, İkinci ; Leyli. vii il metre kurbağalama erkek- Birinci : Sovyet Rüsyı yi a, İkinci : Adnan. Münetre serbest : | #rinci :Sovyet Rusya, İkinci Sovyet Rusya, Ücüncü : Halil, | Dördüncü : Saffan, — Âx 100bayrak : — iirinci : Sovyet Rusya, inci : Türk takımı, Methi, Ha-” Saffan . iç, AYuzun dışında 2000 metrede, Ciyi arda, Sovyet Rusya birinci, dan ikinci. i Pet sada, Suat çok muvaffakı- Mi atlayışlar yaptı ve alkışlandı. & müsabakalardan sonra kül. & Darkta güreşlerin (yapılacağı tiyatroya gidildi. Kalabalık ye balk önünde yapılan merasim Ay arak teatisind iç ld N galip geldi. i yağ kiloda: Konan aisel biz güreş ğgrak 12 dakikada başla galip Si kiloda: Abbas sayı hesabiyle Mğlup, oldu. m kiloda: Saim çok güzel #fak bir güreşten sonra has- | Yuz dakikada tuşla yendi ve çok | öz | en , ve a? bu iin sırtını ikinci defa olarak getirmek suretiyle | kazandı. Pek çok alkışlandı. a r oban Mehmet rakibini 3 daki- “| ği tuşla yendi ve pek çok al- b adı. l borcularımız bu akşam sefa- İk giz tarafından verilen ziyafe- | övetlidir. i)r. Hafız Cemal gi Dahiliye mütehassısı dan başka günlerde saat dan 6 ya) kadar İstanbul i Ni Pp Yeni hariciye ai “MİLLİYET PAZARTESİ 6 AĞUSTOS 1934 Tayinleri Değişiklik listesi âli tastikten çıktı inler kararnamesi tas- tiki âliye iktiran etmiş ve dün Ha- riciye Vekâletine tebliğ edilmiştir. Evvelce müteferrik şekilde yazdı- ğrmız veçhile bu kararname İle ya- pılan nakil ve tayinler şunlardır: İran Büyük Elçiliği o Müsteşarı Vasfi Raşit, Londra Konsolosu Dürrü Mazhar, Filibe Konsolosu Kemal, Bari Konsolosu Atıf, Stok- holm Elçiliği üçüncü kâtibi Rıfkı Rüştü, Londra Büyük El i Ali Haydar, Bağdat Elçiliği kâtibi Ruhi, Atina Elçiliği evrak memuw- ru Mehmet, Halep Konsolosluğu kançıları Ekrem, Hamburg Kançs. ları Hayrettin, Kıbrıs Kançıları İs- mail Şeref, Filibe Kançıları Rıd - van Halit Beyler derecelerile mer- keze nakledilmişlerdir. Londra Konsoloskuğuna haiz ol- duğu derece ile merkezden. Talât Rauf, Stokholm Elçiliği kâtipliği- ne Pöşte Başkâtibi Behçet Şefi Peşte Üçüncü Kâtipliğine derece- sile merkezden Satvet Nusrat, Bük reş Elçiliği Başkâtipliğine Kahire Başkâtibi Cevdet, Kahire Başkâ - tipliğine merkez dördüncü daire- den Cemal, Madrit üçüncü kâtip- İiğine merkezden Cemalettin Muh- tar, Vaşington üçüncü kâtipliğine amettin, Bağdat üçüncü kâtip- merke:den Etem Nazif, Lon- dra üçüncü kâtipliğine merkez - den Hasan Nurettin, Londra evrak ! memurluğuna merkezden Galip Mübarek, Hamburg Konsolosluğu kançılarlığına merkezden — Celâl | Hulüsi, Filibe kançılarlığna mer- kezden Fuat Âdem, Kıbrıs kançı - larlığına merkezden Ali Rıza, Bari! Konsolosluğu: rkezden Nüz - het Haşim, Filibe Konsolosluğuna merkezden Sami zade Süreyya, ye ni açılan Kalas o Konsolosluma merkezden Asaf, muavinliğine merkezden Emin Vefa,Anvers Kon solosluğuna merkezden Münir İb- rahim, Moskova; Başkâtipliğine Bern Başkât'bi Nurettin, Bern El çiliği Başkâtipliğine merkezden derecesile Fikret Şefik, Moskova evrak memurluğuna omerkezden Şemsettin Arif, Atina üçüncü kâtip liğine evrak memurluğunu da ifa etmek üzere Atina Pire kançıları Recep, Atina Pire Başkonsolor'u- ğu kançılarlığına Cavit Ulvi, Ha - lep kançılarlığına Berut kançıları Kemal, Berut kançılarlığına mer - kezden Sadullah ve Londra Kon- solosluğu kançılarlığına da mörkez den Saffet Reşit Beyler nakil ve ir, tayin zam ANKARA, 5 (Telefonla) — Hariciye tayinleri listesi âli tasdi - ke iktiran etmiştir. İkinci bir liste hazırlanmakta - dır. Paris müsteşarı Celâl Osman Beyle Roma müsteşarı Zeki Nebil Beyin becayişleri mukarrerdir. Pehlivanları davet Himayeietfal cemiyetinin Erenköy şöbesince Ağustosun on yedinci cuma günü Erenköyünde istasyon civarında fakir ve yetim çocuklar menfaatine büyük bir pehlivan güreşi | yaptırıla. caktır. En büyük pehlivanlar davet edil- mekte ve lâzmmgeler tertibat almmak tadır MM mn Bulgaristanda Hazine tahvilleri için arzdan çok talep var SOFYA, 5 (A. A.) — Başvekil M. Gucorguieff, matbuat mümes - sillerine beyanatta bulunarak tedahil hazine borçlarının tediyesi için aktedilmiş olan yüz elli milyon leavlık dahili istikraz tahvilleri için dört yüz yetmiş milyon levalık ta- lep olduğunu söylemiştir. Mumai- leyh, memnuniyete şayası olan bu neticenin hükümetin sarfetmekte olduğu faaliyete karşı kredi müesseselerinin emniyet ve itimadına delâlet etmekte bulun - duğunu ilâve etmiştir. Deniz yolları IŞLETMESİ ! Acenteleri : Karaköy Köprübaşı Tel, 42362 — Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel 22740 İZMİR SÜR'AT İskenderiye yolu EGE vapuru 7 Ağustos SALI 11 de Galata rıhtrmından kal. kacak doğru İzmir, Pire, İsken- deriye'ye gidecek ve dönecektir. (4440) 4260 Bartın yolu BURSA vapuru 6 Ağustos PAZARTESİ 19 da Sirkeci rıhtımından kalkacaktır. epi Trabzon yolu VATAN vapuru7 Ağustos SALI 20 de Galata rıhtımından| kalkacak. e Gidişte Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bunlara ilâve. ten Sürmene Ordu'ya uğraya- caktır. (4439) 4862 İstanbul 5 inci icra memurluğundan: Osmanbeyde Murat bey apartmanmın 3 numaralı dairesinde mükim iken hali hazır ikametgâhr melüm olmayan Naci Beye OHarikte yanan (dairemizin 932-2226 numaralı dosyasile Furtun za- de Murat Beye borcunuz olan 360 lira hakkında harikten mukaddem yapılan ta- kip talebile iktisabr kat'iyeeden borç- tan dolayı mahpusun paraya çevrilmesi hakkımdaki karar ve ilânlar celp ve yeni- des dosya küşat edilmiş ve merci maka- mea da icra iflâz kanununun 103 cü vamına karar verilmiştir. Ihbarat icrası İri, (16) için mamma yazılan muhtırada ikmete- gühemizn meçhuliyeti mubaşir tarafın» dan verilen şerhle inde edilen ve zabi- taca yapılan tahkikatta hadiseyi müey- yit bulunmakla tebliğin ilânen ifasma sa- var verilmiştir. Tarihi ilindan itibaren 15 gün içinde bu iş hakkında vaki iti razatın dairemizin 934-92 numaralı dos- yasına bildirmeniz aksi halde icranın de- vam edeceği tarafınıza tebliği zaruri muh tira hükmüne kaim olmak üzre ilân olu. Bur, (1665) 4827 halkın ve | Karyesi Pendik o Ayazma Kartal İstasyon cıvarı Maltepe Küçükyalı Köycivarı Gi Usüküdar caddesi Kartal İstasyon civarı ” Usküdar caddesi » Kesimoğlu Çavuşoğlu dere ” ” ” Başıbüyük Kısıklı Kartal Meşeli Ayazma Pendik o Başlamış ” Kilise arkası Kartal o Çavuşoğlu dere - Meşeli Ayazma Yüzde yedi buçuk pey akçeleri ve ihale bedelleri nakten veya İstanbul Ziraat Bankasından: Cinsi Miktarı Kıymeti M2 Muhammenesi Bostan 4/32HS 2155 100T.L. Arsa 1232 1100 ,, Tarla halinde 1/2 hisse 585 MO Tarla arsa halinde 590 0 » 229 30, , Arsa 151 200, ,, » 2715 400, ,, » 34 100 ,, ,, 100/120 Hisse 172 300, |, Tarla 9186 300, ,, » 918E 300, » 7344 250, ” 9184 300, ,, » 5508 200, ,, " 3672 100 ,, ,, 12 hisse 22479 200» e 3672 200 .,,, » 2154 100, ,, Arsa 138 300:>: Tarla 2293 TS» » » 4/5 hisse 2756 30, ,, gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda yazılı gayrimenkuller şartnamesine tevfikan pazarlıkla satılacaktır, 1 haleleri 20-8-934 pazartesi girü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin pey akçelerini mez- kür saate kadar yatırmaları lâ znndır. Belediye rusumile senei hali ye vergisi müşteriye aittir, Türk İstanbul Hi Askei Ayda 100:ilâ-120 lira ücret 1 her türlü vesâiki haiz diplo- malı bir mimara ihtiyaç var - dır. Talip olanların 16-8-934 Pazar günü saat 15 şe kadar ber gün yedindeki vesaikle Bayramıçta Askeri inşaat ko- misyonuna müracata etmele - (4243) 4703 Tekirdağ kıt'atı için 9000 kilo Gaz yağı açık münakasa- ya konulmuştur. İhale günü 20-8-934 pazartesi günü saat 15 tedir. Şartnameyi görmek isteyenlerin her gün münaka- saya iştirâk edeceklerin de belli gün ve saatte Fırka Sa- tınalma komisyonuna müra- caatları, (21) (4271) 4712 Tekirdağmdaki kıt'atı i- çin 12,000 kilo koyun etinin kapalı zarf usuliyle münakasa- ya konulmuştur. İhale günü 22-8-934 çarşamba günü saat 15 tedir. Şartnameyi görmek isteyenlerin her gün münaka- saya iştirâk edeceklerin belli gün ve saatte Fırka Satmal- ma komisyonuna müracaatla- ri. (22) Del 47! .*. Malkaradaki. kıtaat için 30,000 kilo kuru fasulye 4000 kile Mercimek, 3000 kilo Zey- tin Yağı, 5000 kilo : Sabun 18-8-934 cumartesi günü saat 15de pazarlıkla satın alına- caktır. Taliplerin Tekirdağın- da Satınalma di müracaatları. (33) (4347) 477s .ö Tekirdağ garnizonundaki kıtaat ve amaa dek la Lele elekt rik malzemesi 14-8-934 salı günü saat 15 de Tekirdağmda Fırka Satmalma Komisyonun ca pazarlıkla alınacaktır. E- lektrik malzemesinin cinsini ve miktarlarını öğ#enmek üze- 4 Üncü Vakıf Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.090) Türk Lirasıdır. Nama muharrer hisse senetlerinin (4 60)ı Türkler elindedir. Türkiye İş Fankası tarafından teşkil olunmuştur. İdara meclisi ve müdürler heyeti ve memurları kâmilen Türklerden mürekkep yegâne Türk Sigorta Şirke- tidir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçen acentalarının hepsi Türktür. Tür. kiyenin en mühim müesseselerinin vebankalarının sigortalarını İcra etmektedir. Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil sigortalarını en iyi çeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. Telgraf: İMTİYAZ - Telefon: İst, 20531 MER (4263) Sigorta Kıtaat re Tophanede Levazım Amir liği Satınalma Komisyonuna, pazarlığa iştirâk için de Fırka Satmalma Komisyonuna mü- racaatları, (31) (4351) 4776 Tekirdağı kıtaatı hayvana- tı için 400 ton arpa veya yula- fa verilen fiat pahalı görüldü- günden 14-8-934 salı günü saat 15 de Tekirdağında Fır- da Satmalma Komisyonunca pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin şartnamesini gör mek için her gün ve pazarlığa iştirâk edeceklerin belli saatte mezkür Komisyonda hazır bulunmaları. (30) M2 arı Çorludaki kıt'at için 22-8-934 tarihinde pazarlıkla almacağı ilân edilen 18,000 kilo Patates 27-8-934 pazar günü saat 15 de aleni münakasa ile alınacak tır. Taliplerin şartnamesini görmek için her gün vemü- nakasaya gireceklerin Çor- luda Satmalma komisyonuna müracatları. (51) (4476) ... Çorludaki Okıtaat için 23-8-934 tarihinde alınacağı ilân edilen 75,000 kilo Sığır e- ti 27-8-934 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla alına- caktır. Taliplerin ( şartnamesi ni görmek için her gün vemü nakasaya gireceklerin teklif mektuplarını belli saatten ev- vel Çoruldaki Satınalma Ko- misyonuna vermeleri. (50) (4477) Hava kitaatı ihtiyacı için 2300 çift kundura kapalı zarf la münakasaya konmuştur. Şartname ve nümunesini gör- mek isteyenlerin. her gün öğ- ieden sonra ve münakasasıma iştirâk edeceklerin 1-9-934 cumartesi günü saat 10,5 da teminatlarile birlikte M.M. V. Satın Alma Komisyonu: Şirketi Han İstanbul 4613 İstanbul kumandanlığı sa - | tmalma komisyonu ilânları Gümüşsuyu Hastanesi ih- tiyacı için 500 adet Piliç ve 1800 adet Tavuk açık müna- konmuştur. İhalesi da dır. Taliplerin şart- nameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirâk için de o gün ve Di teminatla- riyle birlikte Fındıklıda Istan bul Kumandanlığı Satınalma isyonuna müracatları. (29) (4421) 4849 Göz Hekimi na müracatları. (4481) Kıt'at ihtiyacı için 33,000 kile Sade yağı kapalı zarf u- suliyle münakasaya çıkarılmış tır. İhale 29-8-934 çarşam- ba günü saat onaltıdadır. Şart nameyi görmek ve almak is- teyenlerin Lüleburgazda Sa- Umalma komisyonuna müra- caatları. (4348) , Kıtaat ihtiyacı için 33,000 kilo o Sade yağı kapalı zarf u- sulile münakasaya çıkarılmış tır. İhale 29 Ağustos 934 çar- samba günü saat 16 dadır. Şartnameyi görmek ve almak isteyenlerin Lüleburgâzda Sa- tınalma Komisyonuna mü- racatları, (39) (4378) Bursadaki Kıtaat için kapa- b zarfla alınacak olan 1;400,000 kilo Odunun müne kasası 1 Eylül 934 cumartesi günü saat on beşte Fırka Sa- tınalma Komisyonunda İc- ra kılmacaktır. Taliplerin şart için de vaktinden evvel Teminat ve. teklifnamelerile Komis- yona müracatları, (41) N (4379): sl

Bu sayıdan diğer sayfalar: