5 Eylül 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 7

5 Eylül 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No 1725—40 Hakkı Tahsin — Eseri ve hatırası — Fikir ve san'at âleminde Ee HABEBLER bel Uyanış» ın bu nushasında merhum Hakkı Tahsin'in ölü- münden pek az re yazmış olduğu gayrimünteşir bir hikâyesini mlı «Servetifünun» kari ve aboneleri Hakkı i ve kıvral dercediyoruz. ahsin ismini ünü hatırlarlar. İnce nesirleri renkli üslüplu şark efsanelerile vaktile pek ziyade nazarı dikkati celbeden bu hassas gencin epeyce yazılarını bizim koleksion e ia öneri Rebap, Kehkeşan, Safahat gibi birçok « Nevsali Milli» de intişar etmiş büyük bir ki- alar. e bilhassa tap teşkil edebilir. «Servetifünun» da neşrolundu. mızda ihtişar edeli daha bir sene tamam ol 1. Bugün ihtiyar anasına gözyaşları dök- türen bu genç geçen kış sonlarında az ciğerlerinden d. tıra olarak Hele ikincisi mecmua- i bunlardan birini kırmen bu hafta dercediyoruz—üzerinde henüz tashihler bile tamamile yapılmış değil. Fakat ne çıkar? Aziz bir ölünün ruhundan bu his ve hayal mirası bu mühmel şeklile bile okadar güzel ki. Hakkı T bila. ko m hem eski bir arkadaşım, hem de bir ci- hetten akrabamdı. v.s gençlik senelerimizde beraber gezdik, beraber eğlendik. Yahya Kemal ve merhum Şehabettin Süleyman da dahil oldu- ğu halde beraber san'at heyecanları yaşadık. O tarihte Beşiktaş- ta Hakkı Tahsinle bir evde otururduk. Pek çok geceler o, ben, Yahya Kemal, üzerine eğilerek pen- cerelerde sabahın ilk ışıklarını karşıladık. Bilhassa Andre Che- nier, Jean Mor&as, Charles Beaudelaire, Jose Maria de Heredia, Henri de Regnier'nin mısraları bizim için en nefis hayal ve his fransız şairlerinin eserleri membalarıydı. Bu tarihten evvel, 329da (Yeni Nesil) namile, Selâhattin Eni- sinde dahil olduğu edebi bir genç zümremiz teşekkül etmişti. Fecri Ati» ye hücumlar yapıyorduk. Hakkı Tahsin gerek o mü- cadele, gerek onu takip eden Hüseyin Rahmi B.im (Cadı) romanı münakaşasında cidalcu bir ruh ta göstermişti. Daha ne hatıralar!.. Hepsini saymak için bir kitap neşretmek . Halbuki ben bugün Hakkı Tahsini şöyle bir hatırlatmak ve en İİ elemli birkaç ihda etmek istiyorum. Uzun bir tetkik yapmağa kendimde kudret bulamıyor , bana öyle geliyor ki Hakkı için bütün br ve e mma yazsam edebiyat yolundaki ilk heyecan günlerimin bütün hatıra- lâzım., satır larını tüketmiş gibi olacağım. Sevgili Hakkı! Perişan bir düşünüşle yazdığım bu son Satırları bana affet! Sen daha geçen Sene o zayıflamış vücüdün ve sü- zülmüş çehrenle bana biraz maverai bir hayal gibi görünüyordun. O içki sofrasında, başkaları gülerken ben sana içimden ağlıyarak bakıyordum. Bir aralık bana, rakının baygınlaştırdı yorgun göz- lerinle baktın ve dedin ki — Halit, sen ölürsen hiç kimse seni benim gibi tahlil edemi- yecek... Senin ilk eserlerini nasıl yazdığını, her şiirinde ne ha- tıraların' gizli. olduğunu yalnız ben bilirim!» avallı dostum! Hiç aklıma gelmezdi ki bu sözün senesinde mersiyeni içim yanarak ben yazacağım! İlayat bazan insanı öyle hazin vazifelere davet ediyor ki... Fakat teessürüm neye yaptıktan ve bu satırların dizilmiş sütünunu tashih ettikten sonra ayni hayat beni diğer işlere sürüklüyecek, hayatın uğultusu içinde seni gene hatırlamak üzere unutacağım. Ancak şunu bil ki ruhumun derinliklerinde, tahteşşuur bir duy - guyla bütün kaybolan sevdiklerim, dostlarım gibi daima seni benliğimde taşıyacağım. Uzaktan: selvilerin fışıltısını işidir gibi olduğum şu dakikada, eysan'atkâr' ve aziz arkadaşım, mezarında sana ebedi ve rahat bir uyku diliyorum: Belki yaşarken duymadğinın saadeti bu sonsuz uyku: içinde, siyah: fakat sihirkâr ve şifa verici bir eksir gibi yu- UYANIŞ 649 Fransız edebiyatı: —Jost Maria de Heredia — ŞİİRLER Bu yakınlarda bizde moda olan söne tarzının üstadı maruf Fransız san'atkarı |. M. de HERDİA (jos& Marya dö Herediyajdır. Herdia 1842 de Santiago'da doğdu. Selnis kollejinde ikmali tahsil etti; e sene kadar Havana darülfünununda okudu ve Paris'e yerleş “Parnasse» mektebi teessüs edince Heredia da bunlara karıştı ve ozaman mecmualarda intişar eden soneleri ile şöhret bulmağa başladı. 1994 de ilk ve son eseri olan (Les Trophces » Ganimet- metler | isimli kitabını neşretti. Bir İspanyol muharriri olan kaptan Bernar Diaz Del Castillo isimli edipten bir roman tercüme etti. Heredia « Ganimetler » i ile kendisini Akademie ettirdi ve yegâne eseri ile lâyemutlar arasına karıştı. «<Parnasse» mektebi edebisinin en sadık uzvu Heredia'dır; kendisi Le coute de Lisle'in koyduğu kaidelere riayet eden tek Parnassien” dir ei her mısramda Miri ıstırabı, destanı vardır. n dört mısralık şiirlerin herbiri san'at ve edebiyat âleminde e benin Hali hayatta iken rar se ihraç ettiği soneleri n zemanda neşrolundu. Bunların bile her biri genç bir amatöre şöhret temin edebilecek yazılardir. e yılların, belki asırla- rn unutturamayacağı bir sanatkâr aza tayin Hüseyin Necmettin MEREDİAK'dan parçalar I Vakit geçer, her şey ölür.. Mermerler bile ayni akı- bete uğrarlar.. Agriyant bir gölge oldu, Siraküze mavi kefeni içersinde uyuyor... O Ve yalnız maden gibi sert olan aşk muti oldu.Sicilya bâkirelerinin lâyemut iyilikleri hâlâ çiç eğini ve gümüş madalyasını muhafaza ediyor. Ni Bir tümsek, bir Günesin battığı saatlerde git, bak.. kadına alm mezar basında siyahlara bürünmüş bir yerde rastlayacaksın. o Yaklaş! Geceden, gürgen ağaçlarından korkma, yar bancı, bu biçare mezar üstünde boş bir kabı göz yaşları ile dolduran annemdir. 1 Bu, yabani kekik demeti arasına konmuş taze bir mezartaşıdır. İnsanlar şimdiye nail olamadılar. kadar böyle yüksek kader ve talie o Mezar bir çocuğun gözyaşları ile sulamyor şatak bir sabah oraya ilâhelerin şerefine şarabı dökerek ibadet ediyor. ve dindar dökülen dum yudum içersin. Sana bu lâzımdı ve en nihayet dudaklarında zehir kesilen biğzle ile sen kendine bu hazin akibeti hazırladın. Yazık!.. Çok yazık palit Gehri

Bu sayıdan diğer sayfalar: