8 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

8 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Celâlettin Arif B. in Metrukatı ' Pariste — bulunan Celâlettin Arif Bey, Pariste vefat etti. Vefat etmeden evvel de çıl- dıirmiş ve her muvaszenesini bozan inganlar gibiZhastalığı- min — hezeyanına — kapılarak birlakım saçma sapan şey- ler karalamış. Bir. deli ve hastanın, fenni tabiri ile bu hezyanları, bir ihtiras vesikası olarak şimdi buram, olmayı kurmuş, muş, bir insan deli olduktan sonra neler kurmaz ki.. Dün bu münasebetle — görüştüğümüz Celâlettin Arif Bey Felci umumi müterakkiden — vefat — evmiştir. Piyı dö ssan — ve ölmüşlerdir. Bir Fransız Reisicüm- bildendir. Üzerinde durmıya ve meşgul olmiya değmer. * Fikret — Bey — (Gümüşeuyu — hastane karşın 86 ) —Büöyü, tılam, remil, sihir ve tekke devrinin çoktan kapan- dığına kaniim. Celâlettin Arif Beyin dün gazetelerde çıkan kabine listesinin man Beyden rica ettim. Tımar- haneye gireyim, delilerle görü- im, fotoğraflarını çekeyim de ir gazetelerinde yazayım de- dim. Mazhar Osman B. lütfettiler. Geliniz, geziniz, görünüz. Fakat hiçbirisinin ismini — ve adresini veremem, fotoğraflarını da çek- tirmem, dedi. Ben de bu haklı söz karşısında vazgeçtim. İşte Celâlettin Arif Beyin yazıları da böyledir. YUMURTA Fransada Sattığımız Yumurtalar Harici Ticaret Ofisinin yaptığı tetkikata göre her sene Türkiye- dea Fransaya (25) bin küsur kental yumurta gönderilmektedir. Fransa Hükümeti tahdit sistemini kabul edince ihracatımz mühim miktarda düşmüştür. Son alınan haberlare göre Fransa, 1932 se- nesinin ilk üç ayı için Türkiye- den alınacak yumurta miktarını bin kental olarak tespit etmiştir. Aldığımız haberlere göre hükü- met bu miktarın arttırılması için Fransa Hükümeti nezdinde te- şebbüsatta bulunacaktır. İsmini Bilmiyen Bir Çocuk Beşiktaşta Köyiçinde beş altı yaşlarında bir çocuk bulunmuştur. Bu çocuk kendi ismini bilmediği gibi anasının babasının isimlerini- de bilmemektedir. Şeker İhtikârı İhtikâr Maznunları Sor- guya Çekiliyorlar Sultanahmet Birinci Sulh Ceza Mahkemesi ihtikâr yaptıkları id- diasile gönderilen (24) şeker taciri bakkındaki evrakı tetkik etmek- tedir. Bunlardan banlarının ev- velce — muhakemesine — başlanan Alpullu şeker fabrikasile alâka- ları görüldüğü için evraklarının birleştirilmesi muhtemeldir. Dün suçluların tebliğ kâğıtları hazır- lanmıştır. Bunların muhakemesine elecek salı günü başlanacaktır. lu n saat Nıel; ı;ı:ınıkı;hkı- mede Alpullu şeker fabrikasının davasına devam edilecektir. Cevahir Hanımı Dövmüşler Elma dağında oturan Nihat e kı n h.Ckı'vıh dedikodu yapan kömşusu ü Hanımı fcmıp halde dövmüştür. Karakolda Nihatın üzerinde esrar ve bıcak zuhür etmiştir. İrtihal Vakıt muharrirlerinden Meh- met in — ve bastanesi eczacılarmdan Cema- lettin Beylerin büyük valdeleri Fevziye H. dün akşam on bu- ikta vefat etmiştir. Cemazesi aylubeyind- kaldırılacaktır. Merbumeye Allalım — mağflire- | F ı SON POSTA Katil Ve Yardımcısı Tevkifhanede ; w Maznun İbrahim ve yeğeni Hasan i gün evvel Feriköyünde feci bir cinayet oldu. Koçhisarlı İbrahim — isminde birisi, karısı Seher Hanımı ve onunla gayri meşru — vaziyette gördüğü Rıza ismindeki geoci öldürdü. İbrahim, bu kanlı cinayette kendisine yardım eden yeğeni Hasan ile birlikte dün adliyeye verilmiş, müstantik tarafından haklarında Şark Musiki Kongresi Rauf Yekta Ve Mesut Cemil Beyler Bu Sabah Gittiler Mısırda, bütün Avrupa millet- leri tarafından gönderilen mütehassısların iştirakile büyük bir Şark musikisi koöngresi akte- dileceği yazılmıştı. Türkiye namı- na davet edilen Rauf Yekta Beyle Mesut Cemil Beyler, bu sabah, “Ege, vapurile Mısıra hareket on beş, yirmi gün kadar devam edecbu'. Bütün musikisi ve meyanda Üünam G baeehini öy'lle. kadar eden bütün meseleler, mütehassıs komisyonlar tarafından tetkik, müzakere ve münakaşa edilecektir. Köngrede Türk mu- sikisi lehinde ötedenberi neşriyat- ta bulunan ve cemiyetler açan pek meşhur Garplı mütehassıslar da bulunacaklardır. Haber aldığımıza göre, Rauf Yekta ve Mesut Cemil Beyler, bu kongreye Nhsır Kırallığı tarafından mütehassıs sıfatile davet | Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve —Çay, Kahve I 1: Hasan Bey — Bu şeker, çay, kahve ihtikârı çok fena — Komşu Tiryaki misin Hasan Bey ? l azaları var ki... 2: Hasan Bey — O değil iki gi- züm, bak nedir: Bazı Meclis, Komisyon tir. —— 3: Hasan Bey — İşleri güçleri kah- ve, çay, çay, kahve, kahve, çay içmek- BAYRAM Ayın 21 inde Toprak Bayramı Tesit Edilecek Geçen sene Romada toplanan Beynelmilel Ziraat enstitüsü kon- gresi, Bulgar Ziraat Nazın M. Vasilefin (21) martın Beynelmilel Toprak bayramı yapılması hak- kındaki - teklifini kabul işli Ayni günün Türkiyedede — tesit edilmesi hakkında Vekiller Heyeti karar vermiştir. Şehrimiz Ziraat Odası bay- ramın (21) martta Halkalı Ziraat ğram it etmiştir. 21 mart yapacaktır. Merasime Vilâyet Er- kânile, gazeteciler ve ihtiyar ve genç çiftçiler davet edilmişlerdir. O gün saat onda Sirkeciden ha- reket eden tren davetlileri Yeşil- köye götürecek ve oradan Hal- kalıya gidilecektir. Sıhhat İşleri Şehrimizin Sıhhi İhtiyaçları Tesbit Edildi İstanbul - Sıhbiye Müdüriyeti Kstanbulun sıbhi ihtiyaçları hak- kında bir rapor hazırlamış, be- lediyeye vermiştir. Bu ihtiyaç ra- poruna göre Sıhhiye Müdüriyeti bu sene Üsküdarda Zeynep Kâmil — bastanesinin, — açılmasinı zaruri görmekte, — Cerrahpaşa hastanesile diğer bazı hasta- nelerin de tevsini istemektenir. Mülkiyelilerin Çayı Mülkiye mektebi Talebe Ce- miyeti bugün saat 16 da Tokat- lıyan salonlarında mezunlar şere- fine bir çay ziyafeti verecektir. Alyon Yükseliyor Bu sene memlekette az mik- tarda afyon istihsal edileceği hakkında alınan haberler üzerine piyasada afyon fiatlerinin yarım lira arttığımı evvelce yazmıştık. Afyon fiatleri yükselmekte de- vam ederek dün (9 ) liraya çık- mıştır, Etabli Rumlara Para Etabli oldukları iddiasile Muhte- Tit Mübade'e Komisyonuna (29 ) bin Rum müracaat etmiştir. Bunlar Etab- lilere ait paradan hisse istemekte- dirler. istifa ! 4: Hasan Bey — Eğer şeker — bulamazlarsa istifa ——— -— 0 Şişli Yangını Şüp- heli Midir ? Evvelki gece Şişlide bir yangın a, eski barut şirketi erkâsından im zade Lâtfi Beye ait dört katlı ev tamamen yandı, Bu yangın biraz şüpbeli yösü- lüyor. Çünki Lütüi Beyle birlikte oturan bemşireleri ün evvel #şyanın Hr*luımıııbzu'ılı evden ayrılmaşlar dır. Yangın gecesi Lütfi B. ibfyar Hşağa varıacıya Padar herkesi almış, Binemaya götürmüştür. Yangın evde klaısö yokken — çıkmıştır. talıdır. Yangının, yemek edasında bıra- kalan bir mangal yüzünden çıktığı da ayrıca ileri sürülmektedir. Yalnız Lâtfi Beyim uşağı Hasan ağa " Ben evde olsaydım yangın çıkmazdı , tarzında bir cümir sarfetmiştir. Tah: kikata Adliye vazıyet etmiştir. Boluda Gazi Günü Bolu, 7 — Geçen sene “Büyük Gazi Günü,, olarak tesbit edilen 6 mart günü dün büyük tezahüratla tes'it edildi. Cevat Abbas B. talebe- lere bitaben “Garzi kimdir?, mevzulu bir konferans verdi. Hariciye Vekili Sofyada Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey perşembe günü Sofyaya muvasalat edecek, bir. gün kaldıktan sonra şehrimize gelecektir. Haydar Beyin Valiliği Eski İstanbul Vali ve meb'usu Haydar Beyin Malatya Vatiliğine tayin edileceği haber verilmek'tedir. Vali Beyin Tekzibi Ankarada bulunan Vali Muhiddim Bey, seyahatinin sebepleri hakkında bir gazetede çıkan haberleri tekzip etmiştir. Belediye Ve Kok Kömürü Şehrin kok — kömürü — ibtiyacını temin maksadile Belediye tarafından ( 200 ) bin Bira ile bir kok kömürü fabrikası tesisi düşünüldüğü haber Ev sigor« veriliyor. Kadıköy Malmüdürü Ötedenberi — muvaffakiyetli hiz- metlerile — temayüz eden Kadıköy Malmüdürü Salâhaddin Enis Bey bir derece terfi edilmiştir. Seyyah Geliyor Ay başındanberi bemen hergün gehrimize ccnebi seyyahı gelmekte- dir. Bu alan nisan ortalarına kadar devam edecektir. Bir Para Çantası Bulundu Müddeiumumilik muavinler heyeti odasında. içinde para bulunan bir çanta unutulmuştar. Sahibinin Mua vinler Heyetine müracaat — etmeri ilân olunur. İnhisarlar Gidiyor Mu? Anhisarların nakli hakkında bura- da hazırlanıp Ankaraya gönderilen rapor, barı noksanların ikmali mak- sadile şehbrimize iade edilmişti-. Çocuğunu Gayri meşru çocuğunu — boğup öldürmekle maznan Fatıma Andelip Hanımın muhakemesine dün — Ağır Cerada başlanılınıştır. kahve, çay, etmelidirler,

Bu sayıdan diğer sayfalar: