8 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

8 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ABDULHANIBIN KY İA Abdlhamıt Mayonezli Balık Yerken Birden Bağırdı: “Aman!,, ONAKlLI — ZİYA ŞAKİR Her hakkı mahjuzdur — 253 — 38 Eylâi Sit İşte,yeni ve mühim bir hâdise... Bugün kurban bayramının ilk günü. Gündüz Abdülhamit, etra- fındakilerle bayramlaştı. Günü, oldukça neşeli geçirdi. Akşam-adeti veçhile- 4 de ye- meğe oturdu. Evvelâ biraz çorba içti, arkasından iki tane köfte yedi. Sıra, (mayonezli levrek)e geldi. — Abdülhamit, — çatalımı mayoneze bulaştırarak bir lokma balık aldı. Ağzına götürdü. Mu- tadı veçhile ağır ağır çiğnedi. Fakat tam yutarken, önündeki peçete ile ağzım kapayarak birdenbire: — Aman!.. Diye haykırdı ve ayağa kalktı Büyücek bir balık kılçığı boğa- zına batmıştı. Abdülhamit, şiddetle öksürü- yor, öksürdükçe mosmor - kesili- yordu. Kadınefendilerin — telâşı saraylılara sirayet etti. Biribirleri- ni çiğniyerek ( mabeyn) kapısına koştular. Ağalara haber verdiler. Doktoru istediler. Halbuki doktor, bir saat ka- dar evvel, İstanbula inmişti. He- men evine telefon ettiler, doktor, henüz gelmemişti. Her tarafı, bir telâş almıştı. Başka bir doktorun celbi teklif ediliyor. Fakat Abdülhamit bunu istemiyordu. Bir taraftan müte- madiyen öksüren Abdülhamit, bir elinde ayna, diğer elinde elektrik lâmbasile ağzını açıyor, boğazına bakıyor. Kılçığı gör- miye ve cımbızla bizzat çıkar- mıya çalışıyordu. ö Doktorun, Kadıköydeki evime araba — gönderilmekle — bereber, mütemadiyen — telefon — ediliyor. Fakat her defasında hemşiresi tarafından : — Daha gelmedi. Cevabı veriliyordu. Nibayet saat yedide doktordan haber geldi. Eve gelir gelmez bemen arabaya — binmiş, süratle geli- yormuş. * Nihayet doktor geldi. Kapı- da dört gözle bekliyen ağalar delâletile, adeta koşarcasına ha- rem dairesine girdi. Abdülhamit, hissettiği kor- kuya ve çektiği ıstıraba rağmen doktoru güleryüzle ve metanetle karşıladı. Doktor, derhal mua- yeneye girişti.. Ve — Şüpheli bazı noktalar gö- rüyorum. Müsaade buyurursanız bir defa da ( pens ) le muayene edeyim. Dedi. Abdülhamit, biraz geri çekilerek: — Yok.. yok... Siz, niz mi? yok.. buna hacet bir şey görebildi- l —- ——— —— Diye sordu. Bu ıtımzmzlıktın dolayı doktor biraz bozulmakla beraber, böyle bir zamanda yine insani vazifesini unutmadı. Onu, mutmain edecek bir yumuşaklıkla — Karkulacak bir şey yok efendim.. dilin sağ kenarında ve bademcik hizasında mavi bir mokta görünüyor. Oradan şüphe ediyorum. Dedi. Abdülbamit: Buyucek Bir Kılçık Bogazma Batmıştı — Ne yapacağız? Bu kendi kendine çıkmaz mı? Diye tekrar sordu. Doktor, kılçığı — böylece — bırakmaktaki mahzurları izah ettikten sonra ilâç vermek istedi. Fakat Abdül- bamit, yalnız bir gargara almıya muvafakat etti, Her ihtimale binaen doktor, gece sarayda kaldı. (Arkası var) Kızıltoprakta Zühtüpaşa Mektebi kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 18 liradır. Bugünün Romanı EEREEERU * MENERREENANE Yazan: Z. Şekir Aman yarabbi.. Bu nasıl söylemiştim.. Birdenbire ak- hma gelmişti?. Buna daha hayret ediyorum ve buna nasıl bir ihtiyaç duyduğumu düşündüğüm halde bir türlü sebebini bula- mıyorum, — Leman Hanım öyle mi ?.. Pek âlâ... Zülfü Bey ağır, vakur hare- ketlerle masanın üstünü karıştırdı. Uzunca yazılmış bir hâğıt aldı. Boş bir kâğıtla bana vererek: — Alhmnız,şunu yazınız..bakalım. Dedi ve odanın karanlık bir köşesindeki makineyi gösterdi. yalanı e — Olduğu gibi duruyor. Bu hanım kim?.. Daktilo mu?.. — Evet, yeni geldi.. Daha yeni daktilo olduğunu söylüyor amma, maşallah çok hızlı yazıyor. — — Bari sen kalk ta kadınları savıver. Zülfi Bey kalktı. Kapıyı açtı. Hanımlara söylemiye başladı: — Sizin evraklar, atlık ikmal olunuyormuş. Başkâtip söz ver- miş. Evraklarım işi biter bitmez dognıtı mahkemeye çıiılırık — Aman evlâdım pek uzun sürmesin. Makinenin örti toz le — Sürmez, sürmez, merak idi. Çantamı, ,...:'ıııı ıı:.ı:: etme.. Yüzdük, yüzdük.. artık sandaliyenin üstüne koydum. kuyruğu kaldı. Parmaklarımın ucu — ile tuta- — Ne zaman gelelim evlâdım. rak örtüyü kaldırdım. Klâvyeler ümüzdeki — pazartesiye üzerinde parmaklarımı dolaştır- dım. Esasen eski sistem olan makine, uzun müddet yağsızlıktan gelin. Fakat gelirken on lira da getireceksiniz. Malüm ya, pul parası, yazı parası.. Bunlar — için * Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 10 - 15 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 5 lira 40 kuruştur, * Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 16 - 43 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuşlar. Teminat akçesi 4 lira 50 kuruştur. * Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 11 - 35 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Taminat akçesi 4 50 kuruştur. * Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde H - 17 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edilmek Üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 5 lira 40 kuruştur. * Arnavutkökünde Lütfiye mahallesinde 24 - 49 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 6 lira 30 kuruştur. * Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 4- 31 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 5 lira 40 kuruştur. 4 Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 25- 61 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuşlur, Teminat akçesi 7 lira 20 kuruştur. * Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 9- 11 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 5 lira 40 kuruştur. * Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde T-1 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 5 lira 40 kuruştur. x Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 64 - 37 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 7 lira 20 kuruştur. * ; Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 33 - 47 numaralı nane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 5 lira 40 kuruştur. * ; Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 14 - 45 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-932 perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 7 lira 20 kuruştur. * Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 29 - 67 numaralı hane kiraya verilmek ve 10-3-939 perşembe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 6 lira 30 kuruştur. x Arnavutköynde Lütfiye mahallesinde 27 - 55 mumaralı hane | mişti. lâzım. Şimdi eskisi gibi değil ki, oturup ta biz yazıverelim.. Ma- lâm ya, bütün yazılar, daktilo ile yazılıyor. Bakınız, içerde ha- nım oturmüş, çıtırçıtır. yazıyor.. Eh, bunlar, hep para... Gelelim sizin işinize hanım. Kocanız, yine- ikametgâhını değiştirmiş. Malüm ya, ikametgâhı sabit olmazsa, ona bir şey yapılamaz. Şimdi biz tekrar tahkikata başlıyacağız. — Acaba çok uzar mı?.. ve bakımsızlıktan adeta — ağırlaş- mıştı. Maamafih, yine oldukça süratle yazmıya başladım. Hem yazıyor, hem de vaziyeti tahlil ediyordum. Vakıa, idare- hanenin şekli pek hoşuma gitme- Evvelâ, pek bücüra bir köşede idi. Sonra da görünüşe nazaran bu Zülfü Bey, öyle avı- kata falan benzemiyordu. Fakat bu dışarıdaki müşterilerin, işle- rini ne suretle idare ediyordu. — Adam sen de, dedim. Bun- — Ca: v K lar benim neme lâzım. Tek Sait mım, uzayıp ta, nekadar uzıyacak. Nasıl olsa, bu gök Bey ayarında, cıvık bir. adam | Kubbenin altında değil mi?.. Gü- olmasın da... Zülfü — Beyin nüne birinde bir yerde yerleşecek.. tok sözlerine, ağır ve vakur ( Arkası var ) hareketlerine bakılırsa, pek öyle ——— sulu bir adam olmadığı anlaşılı- . > ğ yor. Aşağı yukarı, elli yaşında Malüllerin İkramiyeleri kadar da var. Vakıa dışardaki Hanım, onun gençliğinden bah- sediyordu amma, herhalde hanım- Fatih Askerlik Şubesi Riya- setinden: 93l senesi tütün ikra- miye defterinde kayıtlı olupta cağızın gözüne öyle görünmüş | elân ikramiyesini almamış olan olacak.. malülin ile şehit yetimlerinin 31- Ben, —bunları — düşünürken | 3-932 tarihine kadar Fatih Mab- dışarda birçok sesler biribirine karıştı. Kapı açıldı. Yan gözle baktım. İçeriye bir genç girdi. Kolundaki çantayı, sandalyenin üstüne atarak: — Acele etmeyin Hanımlar.. Şimdi, biz sizi çağırır, görüşürüz. müdürlüğüne müracaat ctmcleri ilân olunur. Fevrozin Grip Bir tek Kaşe Dedi ve kapıyı kapadı. Nakris Froroii — Ne 07.. Bugün erken dön- Paslülkmüişi e dün Tayyar Bey!.. a Blürdüi zit D Ze çaz, Öteki, cevap verdi: Beve'di — Ne yaparsın birader, işi Aörlüll .mdeyı söktüremedik ki... ı Kat'iyyen bozmaz — Bu lndınlarını;ı ne oldu?. *Her yerde FevrozinNecdet ırayııuı kiraya verilmek ve 10-3-932 kuıenıbz günü ihale edilmek Mere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 3 lira 60 kuruştur. Teminat akçeleri nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsa- liye alımarak bankaya yatırılıp alınacak 'makbuz ve yahut bükümet- çe muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur. Talipler şartaameyi görmek ve izahat ahnak için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Müzaycdeye girmek içinde teminat makbuz veya mektubu ile ihale günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat edilmelidir. ğ Cerrahpaşada Hobyar mahallesinde Koca Mustafa Paşa cad- desinde kâin ve 400 lira kıymet takdir olunan 99 numaralı hane enkazı müzayedesi bir hafta müddetle temdit edilmiş olmak - talip olanlar 30 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 10-3- 932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler.

Bu sayıdan diğer sayfalar: