8 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

8 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Buğday Meselesinin Asıl Tedavisi Cevdet Hamdi Bir senedenberi — fikirleri işgal eden buğday meselesi, son gün- lerde tekrar canlandı. Dün, bu münasebetle bu sütunda mülâ- hazalarımızı yazdığımız gibi ay- rıca, kısmı mahsusumuzda da alâ- kadarların — verdikleri malümatı kaydediyoruz. Bu — münasebetle Birinci Sanayi Kongresi Ankara Mümessili Cevdet Beyden bir mektup aldık. Bu mektup, daha evvel başka bir gazeteye gönde- rilmiş ve her nedense dercedil- memiştir. Buğday meselesini bir diğer cepheden tetkik eden bu yazıyı neşretmekte fayda buldukı Baş yazıcı Beyefendi, Gazetenizde buğday siyaseti namı altında birçok makaleler, mütalecalar, edebi, fenni kalem müsabakaları yapıldığını gördüm ve okudum. Bunun neticesi (Zira- at Bankasınca zürram buğdayla- rını borç mukabili alması takar- rür ettirildi. İyi bir fikrin iyi bir neticesi. Acaba, bu kabul ve müubayaa tarzı zürrammızın yüzünü bihakkin güldürmiye kâfi gele- cek mi? Bu tarzı tedavi hastalığı izale edecek mi? Zannetmiyorum. Geçenlerde bir zürra ağzından gazetenizde intişar eden bir iki mektupta bu tedbirin fayda ver- miyeceği yazılı idi. Hakikaten bu tedbir yüzünden Ziraat Ban- kasının zarar görmesi muhtemel- dir. Binaenaleyh netice hiç, Çün- ! ki hastalığın diyagnostiği konarak tedavi çarelerine tevessül edilme- yip hastalığın gelişi güzel verilen ilâçlarla iyileşmesine intizar edil- mektedir. Bundan başka yazılmış asara, mütehassısları tarafından konulmuş diyagnostiklere iltifat edilmiyor. Geçen 1930 senesinde Anka- rada içtima eden Birinci Sanayi Kongresinde bu hastalığın diyag- nostiği konulmuş tedavisi diğer "ellere bırakılmış idi. Orada yapı- lan tetkikat ve memleketin muh- telif mahal ve mcınbalarından toplanan malümat üzerine hasta- hk fiat veğsatışta değil, buğdayın tarzı ihzarında olduğu görülmüş ve tesplt edilmiştir. Kongre mu- karreratına ait kitabın 210 uncu |sayfasında Değirmenciler Encü- meninin raporu vardır. Bunun birinci fıkrasını aynen naklediyo- rum : “ Zürram istihsal eylediği me- vaddı iptidaiyeden madut bulu- nan buğday mahsulünün cins ve nevi itibarile ıslahı ile beraber İstandarizasiyonun temini zımnın- da köylünün elinde bulunan alât ve edevatı ziraiyenin asri ve fen- ni bir hale ifrağının alâkadar bankalar vasıtasile icrası hususu- nun temini ve buğdayların behe- mehal harman makineleri vasıta- sile toz ve topraktan ari ve mahlât bulunmamasının — temini 'âzımdır. Bu suretle ihzar ve satış mahalline sevk ve takdim edilecek temiz ve güzel mahsullerimizin muayyen ve sabit tiplere göre bir örnek hazırlanacak olur ise gerek hariçte ve gerekse dahilde imüşteri bulmak hem sehil ve hem de satıcıların menfaatini ba- didir...f Yine 211 rinci hayfasında 3 fıkrada : *Buğdaylarımizın elyevm tip Üzerine tamamen ihraç edilmesi mümkün olamıyacağından zahire- mizin bir kışmı...,, deniyor. (Devamı 11i inci sayfada) | | | yapılmaması c ea SON POSTA Son Postanın Resimli Makalesi 1 — Para kazanmak iyi bir şeydir. 2 — Fakat para kazanmak bizatih! iyi bir şey değildir. İn- sanı iyiliğe de kötülüğe de sü- rükliyebilir. 3 — Kazanılan parayı sarfet- mesini bilmek gerektir. Bunu bil- miyenler paranın iyi tarafından istifade edemiyorlar, demektir. SON TELGRAF HABERLERİ İş Kanunu Lâyihası Millet Meclisine Verildi Amelenin Hakları Ve Vazifeleri Nedir? Ankara, 8 (Hususi) — Bir müddet evvel bazır- lanan iş kanunu lâyihası üzerinde İktısat Vekâleti tarafından son tetkikler yapılmış şeklini iktisap ederek Millet Meclisine gönderilmiştir. Meclis * Encümenleri yakında etmiye başlıyacak, müteakıben Meclis umumi he- müzakere — olunarak — kanuniyet yetinde edecektir. Lâyiha, amelenin bukuku ve iktisadi vaziyeti ihtiva — etmektedir. Uzun tetkikat neticesinde tesbit olunan maddeler, Türk amelesinin, Türk sanayiini inkişafa götürecek bir uzuv olabilmesi için Jâzım gelen bütün esasları hakkında en asri hükümleri ihtiva etmektedir. Yeni lâyihada kıd!n. erkek ve çocuk iıçgeı ve İâyiha son lâyihayı - tetkik iktisap için ayrı ayrı maddeler vardır. İşçilerin mesai saali, amele sigortaları, tazminat, gebe olan kadın işçile- rin hususi vaziyetleri, yevmiyeler, yeni iş lâyihasile tamamen halledilmektedir. Bilhassa amele sigorta- ları için lâyihada, en son asri prensiplere istinat eden hükümler münderiçtir. Yeni İâyihaya göre fabrika ve imalâthaneler amelenin sıhbi vaziyetine âzami itina gösterecektir. Kadın işçilerin küçük çocuklarının bakımı, fabrika» larım sıhhi vaziyetleri, amelenin ve iş verenlerin mü- tekabil münasebetleri hakkında yeni lâyiha ayrı ayrı maddeleri ihtiva etmektedir. Lâyihanın meclisi umumi heyetinde müzakeresi esnasında İktısat Vekilinin etraflı ve mühim izahat vereceği haber alınmaktadır. Japonya Kararını Verdi: Şartlar Kabul Edilmezse Harp Tekrar Başlıyacak! Londra, 8 (D. Hususi)— Şang- haydan en son gelen haberlere göre, çok gergin ve sinirli bir hava hüküm sürmiye başlamıştır. Mütemadiyen gelen Japon tak- viye kuvvetleri cepheye sevke- dilmekte ve cephe tahkimatına ehemmiyet verilmektedir. Diğer taraftan Çin kuvvetleri de sevkulciş harekâta hararet vermişlerdir. Yeniden tensik olu- nan Çin müfrezeleri Şanghay civarında kuvvetli bir cephe teş- kiline gayret gösteriyorlar. Memur Maaşları Tenkihat Yapılmaması Tekarrür Etmiştir Ankara, 8 ( Hususi) — Fır- kadaki Mali komisyon mesaisini bitirmek — üzeredir.. Komisyon buğday meselesile de ehemmiyetli surette meşgul olmuş(nr. Memur maaşlarından tenkihat takarrür — etmiştir. Belki ileride tekaüdiye kesilip kesilmemesi hakkında ayrı bir karar verilebilir. Devlete ait matbaaların tev- hidi de düşünülmüş, İnhisarlara ticari bir şekil verilmesi de ileri sürülmüştür. Varidat bütçesinin (150) mil- yon Üzerinden tesbiti mukarrerdir, Diğer taraftan mali ve iktı- sadi meselelerin müzakeresi için yakında — vekiller heyeti Gazi Hz. nin riyasetinde bir içtima aktedecektir. Briyanın Ölümü Münasebetile Ankara, 8 (Hususi) — Hari- ciye Vekâleti Vekili Şükrü Kaya Bey, M. Briyanın ölümü münase- betile (Hlîimiycü Milliye ) de bir makale neşretmiştir. Şükrü Kaya Bey M. Briyanın ölümünden mütevellit teessürlerini hulâsa etmekte azap ve müşkilât | çektiğini yazdıktan sonra maka- lesini şöyle bitirmektedir : “ Dünyanın — nadir — ışıklarından bir! olan Brianın «söndüğü günde üzelin ve yükseğin Aşıkı olan Türk vatanperverleri seneler ve seneler s#üren iktidar devrinde daha iyi, daha iyi neticeler alınmadığın- dan meraretini susturmalıdır. Ben bu noktadan hareket ediyorum. Bütün dünyanın zulüm ve akıl- sızlıkla kendini kaybettiği günler- de Fransız Millet Meclisinde 89 ev- — Buğday fiatlerinin tahdidi için ekmeğe zam yapıl- masını teklif edenler, bundan en ziyade köylünün köylünün istihsal ve istihlâk lebileceğini, yetinin tezayüt edeceğini iddia ediyorlar. Halbuki köylünün istihlâk ettiği şeyler, petrol, İSTER İNAN, İSTER Şanghayda sivil Çinliler, Ja- ponların hakaret ve taarruzlarına boyun eğmek vaziyetinde bulunuyor- lar. Çinliler, Japon şartlarını red- dettikleri takdirde yeniden müt- hiş bir muharebeye intizar etmek lâzım geliyor. Iıpo'nyınııı son kararı bu merkezdedir. .- Kazanç Vergisi Serbest Meslek Sahiplerin- den Nasıl Vergi Ahnacak? Ankara, 7 — Meclis İktısat Encürseni yeni kazanç vergisi lâyihasını tetkik etmiştir. Serbest meslek sahiplerinden iki türlü vergi alınacaktır. Bu gibiler bir yazıhanelerinin ayri safi iradı Üzerinden, bir de gulunduklın şehirlerin dereceleri üzerinden vergiye tabi tutulacak- lardır. Vergi nisbeti umumiyetle- yüzde beştir. —— lâdı Brianın sözlerini l;ilîyoruııı | Kemalistlere, “ Brigand , diyorlar, biz, böyle adamlara valtanperver denildiğini biliyorur. Brinnın ebediyen gözünü kapa- dığı bugünde Türk vatanperveri ve Türkiyenin harici siyasetinde mez'ul olarak benim özün Özü hatırladığım budur; arkadaşım ve hükümet şefim İamet Paşanın da hatırladığı budur. ,, | İSTER İNAN, İSTER İNANMA! | başma, tuhafiye eşyası gibi maddelerin fiatleri müte- madiyen ihtikârı andırır bir tarzda yükseldikçe, köy- Tünün istihlâk kabiliyetinin artabileceğine, ve ekmek fialinin artmasından köylünün eline beş on para ge- çebileceğine, artık; İNANMA! Sözün Kısası Ruh Hastası Kime Derler? .— Fahreddin Kerim Bey bize tekrar bir mektup gönderdi ve gerek kendisinin, gerekse Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyetinin alelü- mum sinirlileri değil, yalnız ruh hastalarını kastettiğini bildirdi, Fakat muhterem — doktorun bu mektubu, en esaslı noktayı aydınlatmaktan — yine — uzaktır: Acaba ruh hastası kime derler ? Bize cevap veren Mazhar Os- man, Şükrü Hâzım, Konos Bey- ler, fazla karakterize — olmuş birkaç akıl ve sinir hastalığı is- tisna edilirse, ruh hastalarına kolay kolay teşhis konamıyacağı fikrindedirler. Tamamile ruhi sebeplerden gelme bazı hastalıklar vardır ki, amili marazı uzviyette bulmak mümkün değildir; — bünyede hâsıl olan uzvi — tagayyür- ler, hastalığın sebebini değil, neticesini teşkil ederler: Büyük aşklar yüzünden ruhta ve sinir cümlesinde çıkan ihtilâller bu zümredendir. Bir aşk hastasının geçirdiği buhranlar, şiddetli sinir nöbetleri, saravi baygınlıklar, is- teri çarpınmaları, tamamile ruhl sebeplerden doğmadır; — vücutta bir zehirlenmenin, beyinde bir yaranın, — midede — ve — bar- saklarda bir bozukluğun, ya- hut ta kalp hareketlerini idare eden “ pneumo-gastrigue ,, sini- rinde bir illetin eseri değildir. Bunun gibl deliliğze yakin sinir ihtilâlleri — yapan ruhl amil- ler pek - çoktur. Aşkta ve yalk nız — kalmak — korkusu — gibi fobilerde — izdivaç — mükemmel bir tedavi yerine geçer. Keza bu türlü ruh hastalarının çocuk yapmaları da — faydalıdır, — çünk' hedefsiz ve başıboş kalan - ihti- raslarına bir gaye, bir ideal tayin edilmiş olur. Fahreddin Kerim Beyin ruh hastası tabirinden kasti nedir ? Akıl — Hıfzıssıhhası — Cemi- yeti, bize mükemmel, tam ve münakaşa edilmiyecek derecede müspet, kat'i bir tasnif cetveli vererek bütün ruh hasta- larını muayyen sınıflara ve kate- gorilere ayırabilir mi ? İşte bunu öğrenmek ve tenevvür etmek istiyorum. Cevabını hâlâ bekle- diğim sual, mahalle imamının mühüründeki yazıdan daha kısa- dır : Ruh hastası kime derler ? Kaçağıjmam Bir İmamın Evinde Kaçak Eşya Yakalandı Fenerde Abdisubaşı mahalle- sinde imam Atâ efendinin evinde | 612 defter kaçak sigara kâğıdı ile yarımşar okkalık 10 paket tütün bulunmuştur. İmam efendi- nin zevcesile kaynanasının kaçak tütün içtikleri de anlaşılmıştır. — Norveçte Kabine Buhranı Oslo, 7 — Başvekil M. Kols- tad'ın vefatı dolayısile kabine | istifa etmiştir. Temyiz Azalığı Ankaradan bildirildiğine gö- re, İstanbul Birinci Ticaret Mah- | kemesi Reişi Şemsettin B. Temyiz Mahkemesi azalığına tayin edil- miştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: