8 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

8 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Almanyada İntihap Kavgası Şiddetlendi Berlin, 7 Milliyetperver fırkanın, siyasi propagandalarını yapmak maksadile bir sinema müessesesini satın almak tasavvu- runda bulunduğu söylenmektedir. Kitler, Hidenburgun namzetliği lehinde bir propaganda filmi çeviren Münihli bir şirketin his- selerinden — (250) bin —marklık hisse almak için müzakerede bulunduğu söyleniyor. Bu film şimdi bütün Alman sinemalarında gösteriliyor. Bu hâdiseler Almanyada rei- sicümhur intihabatının çok faal bir devreye — girdiğine — işa- rettir. Sabah erkenden bütün evlere propaganda risaleleri dağıtıl- mıya başlanmıştır. Şehrin muh- telif noktalarında rakip gruplar arasında müsademe ve arbede- ler çıkmıştır. Bir milliyetperver tabanca ile öldürülmüştür. 180 kişi tevkif edilmiş, birçok kimseler yaralan- mıştır. Sabahleyin birçok moto- sikletliler sokakları — dolaşarak “Hindenburga rey veriniz, Hitle- ri mağlüp ediniz,, diye bağır- mışlardır. Salı günü komünistler, sonra milliyetperverler umum! nümayiş- ler yapacaklardır. Tunç cephe isimli Cümhuriyetçi teşkilât mu- azzam bir alay tertip etmiştir. Kolonyada bir nutuk — söyliyen Prens Ogüst Giyon dö Prüs Hindenburg —aleyhinde — şiddetli sözler söylemiştir. Bizzat Mareşal da bu hafta radyo ile neşredilecek bir nutuk soyliyecektir. Tahdidi Teslihat Konferansı Bitmiyecek Gibi Çenevre 7 — Tahdidi Tesli- hat Konferansı, iki şubatta baş- ladığına göre beşinci haftasını idrak ediyor, demektir. Konferans, paskalya tatilleri münasebetile martın on doku- zundan nisanın dördüne kadar talil yapacaktır. Bu itibarla iş görebilmesi için önünde 15 günü vardır. Fakat asıl tahdidi - teslibat hakkındaki müzakere, konferansın meşağili arasında bulunan — ve bitmek, tükenmek bilmiyen dere- cedeki mesaili intizama sokmak için tehir edilmiştir. Hükümetler tarafından yapı- lan teşebbüsler o kadar çoktur EDEBI TEFRİKAMIZ : S1 AÇLIK Müellifi: Knut Hamsun Yeleğimin — olmadığını görür korkusile, ceketimi açmak için arkamı döndüm ve yazım! cebim- den çıkardım. — Bu, dedim, Korrejyö hak- kında küçük bir tetkik. Maalesef bunun yazılışı... Elimden kâğıtları aldı ve göz gerdirmiye başladı. Yüzünü bana çevirdi. İşte, böylece, yakından bakın- ca ilk gençliğimde bile ismini duyduğum ve gazetesi, üstümde #enelerce tesir yapan adamı gö- 'Almanyada İntihap M Teslihat Konferansı Bitmiyecek Gibi ” HAHA'Ç Ake'Het , l// Yukarda Çin, Japonyaya bir sulh projesi veriyor, Japonya tetkika koyuluyor, fırsattan billstifade Çin, Japonya: pın başına matrakı indiriyor. Bu sefer Japonya, Çine bir sulh projesi veriyor, o okurken bu sefer de Japonya onun ensesine iniyor, Çin, Japon ihtilâfının en kısa izah şekli budur. Iİalya Ve Malta Roma, 7 — Maltada, İtalyan lisanınım resmi lisan olmaktan çıkarılmasına teşebbüs edilmesin- den doğan hâdiseleri İtalyan matbuatı dikkatle takip etmek- tedirler. Bu gazetelere göre İtal- yanın — Maltada — gözü yoktur. Fakat kendi ırkından olan bir gamianın mukadderatile dea alâ- kadar olmaktan fariğ olamaz. Mahkeme ve mekteplerden İta- yancanın kaldırılması İngiliz sat- vetini arttırmıyacaktır. Finlandiyada Tolgraf Ve Telefon Sansörü Helsingfors, T — Son vukuat münasebetile konan tgraf ve telefon sansörü kaldırılmıştır. ki, murahhas heyetler birçok ta- dil teklifleri, muLbil projeler ve hatta diğer birtakım yeni tek- lifler karşısında bulunmaktadır- lar. Bu maksatla umumit kâtiplik ve mazbata muharrirliği bir ve- sika vücuda getirmişlerdir. M. Tardiyö'nün salı sabahı ( bugün ) Cenevreye gelmesi beklendiğinden mukavele proje- sinin ilk maddesine ait müzake- renin alâka uyandırması çok muhtemeldir. Mütercimi; P. $. rüyordum. Saçları kıvırcık ve gü- zel siyah gözleri biraz endişeli; arada bir burnundan soluma âde- ti var. Kelimeleri her düştüğü yere daima kanlı rahneler açan bu müthiş adamda İskoçyalı bir protestan papazından da- ha — tesirli bir. hal — vardı. Bu adama karşı garip bir hayranlık ve korku hissi duydum. Gözlerimden yaş gelmek üzere idi ve iradem haricinde olarak, bana şimdiye kadar öğrettiği şeylerden dolayı ne derin bir İrlanda — İntihabatı Düblen 7 — İrlanda intihabr- nın kat'i neticesi — anlaşılmıştır. Bu netice şudur. Cümhuriyetçiler; 72 azalık Hükümet Fırkası, 55 Ameleler —» 9 Müstakiller , 5 » Almanyada Yeni Bir Fırka Berlin, 7 Milli mesleği fedarasyon namile Vürtembergte yeni bir siyasi fırka teşekkül etmiştir. Bu fırka bütün Almam- yaya teşmil edilecektir. Mensup- ları sanayi ve hirfet erbabı olacaktir. Romada Mesken Pahalılığı Roma 7 — Mesken bedelle- rinin azaltılması lehinde bütün şehir ve köylerde şiddetli bir mücadele yapılmaktadır. Çünki kiralar halihazırda çok yüksek- tir. Bu yüzden Roma da (30) bin boş mesken vardır. İngilterenin Paris Sefirliği Paris 7 — Londrada deveran eden şayialara nazaran Cemiyeti Akvam Umumi Kâtipliğinden çekilmesi mukarrer olan Sir Erik Drümmondun — Paris sefaretine tayin edileceği söyleniyor. ” sevgim olduğunu söylemek ve bana karşı haksızlık yapmama- sını rica etmek için yaklaştım. Ben esasen küfi derecede zavallı bir insandım. Gözlerini kaldırdı ve yazımı düşünerek, yavaşça katladı. Ret cevabını vermesini kolaylaştırmak için elimi biraz uzattım: — Hayır, tabii, işe yaramaz değil mi? Ve meseleyi hafif tarafından aldığımı zannettirmek için gü- lümsedim. Cevap verdi: — Neşrettiğimiz yazılar çok amiyane olmalı. Nasıl bir halka hitap ettiğimizi biliyorsunuz. Yazı- mızı biraz sadeleştiremez misiniz? Yahut herkesin daha iyi anlıya- Alman-Amerikan Dostluğu Berlin,T — Alman - Amerika teşekkülü —münasebetile Alman hükümeti, Alman ordu ve do- | nanmasınin mümessilleri ve Ame- rika sefiri hazır bulunduğu halde tesit edilmiştir. Hindistanin İktısadi Vaziyeti Yeni Delhi 7 — Teşrii Mecli- lise verilen bütçe, bu sene ve elecek sene için bütçe açığının fB.GZ&(m)lngİİîl lirası olacağı- nı tespit etmiştir. Hindistan ihracatı, cihan vaziyeti dolayısile yarıya inmiştir. Masarif dört milyon raddesinde — azalbılmıştır. ba bütçe açığında ( 10.512.500 ) Hiralık dahili istikrazın senelik taksiti de dahildir. -— TAKVİM —— / SALI J s1 Gün B - Mart -932 — Kasımi?! Aralıt Ruml 30 > Şevval « 1350 |24 -Şubat- sani - LH Vakit Ezanl | V. et | — Vakit (Exani |V. ti Güneş |12, 166 W Öğle | 6 gılız. 25 Akşam (12 — 18 8 Tidindi | 9. » Yataı L e. İmsak (10. s7k 4 bileceği başka bir şey bulamaz mısınız ? Bana karşı gösterdiği riayete hayret ediyorum. Anlıyorum ki makalem reddedildi, fakat bun- » dan daha zarif bir ret cevabı temenni edemezdim, Uzun müd- det kendisini tutmamak için ce- vap verdim: — Oh, elbette, bulabilirim. Kapıya doğru dönüyordum. Hım. Bu makale için kendisine vakit kâybettirdiğim için beni mazur görmeliydi. Eğiliyorum ve elimi kapının topuzuna koyuyo- rum. — İhtiyacınız — varsa, — dedi, daima küçük bir peşin para ala- bilirsiniz. Sonra yazınızla öder- siniz. Kızımı Okutmalı e t |Miıyım, Okut - ücadeleleri. S Mıyı:ı? Bir genç kız anasından aldı- ğım şu mektubu, kız çocuğu olan bütün ailelerin dikkatle okuma- larını tavsiye ederim. Bu hanım diyor ki: “ Kızım bu senebaşında 18 yaşına girdi. Fransız mektebinde okuyordu. Az çok lisan öğrendi. Okuduğunu anlıyacak kadar da malümatı var. Bu kadarını kâfi görerek çocuğu bu seneden iti- baren mektepten çekmek istiyo- ruz. Bu fikir etrafında ailemiz arasında fikirlerde — ittifak yolk Bey okutmak taraftarı, ben de« gilim. Eşdost da benim fikrimde. *“Okuyanları görüyoruz, diyorlar, işte hukuktan çıkan kızlar. Avu kat oldular, hâkim oldular amma, evlenemediler. & İşte Tıbbiyeden çıkan kız- lar, şuraya — buraya — memur oldular amma, bir ev yapama- dılar. Bütün yüksek tahsil gör« müş kızlar bekâr kalımıya mah- küm. Bir kızm yeri evidir. Ev, lenemiyen kızı ne yapalım ? ,, “ Bu fikir bana doğru gö- rünüyor. Fakat kızımın hayat ve istikbali — meselesi — mevzubahs. Bir defa da sizin fikrinizi almalı istedim. ,, Bu hanımın derdi, kız anası olan bütün kadınların derdidir. Filhakika kız çocuk biraxz okuyunca mağrur oluyor, hotkâm oluyor, erkek beyenmiyor, güç evleniyor. Fakat bunu umumi bir kaide olarak kabul etmek doğru mu- dur. Darülfünundan, kolejden, liselerden çıkıp evlenen kızlar ekseriyeti teşkil ediyorlar. Fazla olarak bunların pek mes'ut yuva- kurduklarını söylüyorlar. O hal- de her okuyan kızın mutlaka evde kalması lâzım gelmez. Farxla olarak okuyan kıxz her- gün hayatımı kazanmak imkânına malik olan müstakil bir şahsi- yettir. Bu, onun için bir imtk yazdır ki, diğer kızlarda bulun: maz. Bugünün gençleri evlene- cekleri zaman elbette tahsili ye- rinde bir kızı cahil bir kıza ter- €ih ederler. Cahil bir kızın bu- labileceği koca ile, okumuş kızın bulacağı koca biribirinden çok farklıdır ve elbet okumuş kızın lehinedir. Binaenaleyh kızımızı okutunuz ve hayata hazırlayınız, evlenmiye değil. HANIMTEYZE Benim yazı yazmıya mukte- dir olmadığımı iyice görmüştü. İkramı beni biraz küçük düşürü- yordu ve cevap verdim: — Hayır, teşekktir. ederim, bir müddet daha kendimi idare edebilirim. Maamafih size çok teşekkür ederim, Allahasmarladık. Kommandör, derhal yazıha- nesine dönerek : — Güle güle, dedi. Ne olursa olsun bana lâyık olmadığım bir nezaketle mua- mele etmişti ve bundan dolayı kendisine — minnettardım; unutmiyacaktım. — Beni eden bir yazı evvel kendisini düşünüyordum. Bu ÇAzkası vaz ) bunu tama- mile — tatmin yazmadan ö eği

Bu sayıdan diğer sayfalar: