21 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

21 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

çi Aşk ve Macera Romanı — Evet soyunduk... — Matmazelleri rahatsız etti- gim için beni affetsinler... Polis- ten bir haber geldi. Matmazelle- rin hemen hazırlanıp polis kara- kolu cinayet kısmını — teşrifleri rica ediliyor., Fatoş musluğun - içine — kolu bırakmıştı. Banyo kapısının önün- de idi. Fafa boğuk bir sesle: — Niçin deye sordu: — Berlin - İstanbul sürat ka- tarındaki cinayet için.. Fatoş âdeta bağırır gibi. — Berlin, İstanbul ekspresin- deki cinayet mi? diye sordu. — Evet.. Matmazellerin bun- dan haberi yok mu acaba?, Fafa: — Hayır.. Hayır, dakika durunuz.. Fatoşa Türkçe: — Koş.. Koş dedi.. Çantayı kapal — Ben mi, ben mi kapayayım çantayı... — Rica ederim Fatoş.. Evet bunu yapmak lâzımdı.. Fatoş bayılacak bir halde kor- külu ve mütereddit — adımlarla valizlerin yanına kadar geldi ve başını başka — tarafa çevirerek kafayı taşıyan çantaya ellerini uzattı ve kapadı. Şimdi Fafa da onun yanına gelmiş telâşla valizleri düzeltmiye uğraşıyordu. — Mahvolduk.. — Mahvolduk duydun mu adamın söylediğini? Fatoş: — Keşki kanı yıkamasa idin, diye fısıldadı. Hem çıkmayor, hem de kendimizden Şüphemiz varmış gibi oldü.. — Sus şimdi... Aç kıpıyı. Fatoş: — Sen de tayyörü bir yere tık dedi.. dolaşan dedi, - bir Hamam — bornozile Fafa banyo odasına girdi. Fafa da aynanın karşısında biraz sa- çını, üstünü başını düzeltti. Daha doğrusu düzelttiğine zahip oldu. Kapıya yaklaştı : Uzun boylu sarışın bir garson kapının önünde duruyordu. — Giriniz içeri söylediğinizi eyi anlıyamadım... Sür'at kata- rında bir cinayet mi olmuş de- diniz ? — Evet Matmazel. — Bizim geldiğimiz trende mi? — Evet — Matmazel, bütün gazeteler — ikinci tabı — çıka- mp havadisi neşrettiler... Feci bir vak'a... Ekspres Şarlotenberge geldiği zaman bütün kompart- manlar boşandığı halde bunlar- dan bir tanesinin kapısının - açıl- madığı ve- içindeki yolcu kadı- nn da ortaya çıkmadığı nazarı dikkati calbetmiş. Yataklı vagon- lar kontrolu kapıyı açtığı zaman müthiş bir manzara ile karşılaş- miş. Fafa banyo odasının kapısın- dan başını uzatmış titriyerek din. liyordu. — Kamepenin üzerinde yatan başsız bir ceset.. Bir kadın ce- eedi. Ve yerde göl gibi kan... Hemen polise haber - verilmiş, | Bu Başı Yazan Suat Suzan tahkikat — yapılmış... Garzetenin yazdığına göre hiçbir. şey elde edilmemiş... Katilin kim olduğu anlaşılamadığı gibi kadının kafa- sının da nerede olduğu meçhul- müş, katil kafayı kesip yanıma alarak sükünetle tirenden çıkıp gitmiş... Fakat ne oluyorsunuz matmazel, Garson sendeleyen genç kızı kolları arasında tuttu.. Haziran 21 — 21-6-934 — Hiç... Sinirlendim de başım döndü, — Oh müteheyyiç olmayınız matmazel, tam bulunduğunuz bir tirende böyle bir hâdisenin cere- an etmiş olması sizi Ürküttü.. sen kadınlar kanlı vakalardan daima fevkalâde ürkerler.. fakat bizler... Büyük harbi yapan nes- lin erkekleri kana, kafasız ceset- lere ve... Genç kızın hâlâ titres mekte olduğunu gören garson: — Bir koltuk çekeyim mat- mazel, biraz istirahat ediniz.. ——— rem Cuma günü muayenehanesini açık bulunduran — doktorlardan belediyenin cuma ruhsatiye harcı alıp alamıyacağı meselesi hakkın- da dahiliye vekâleti mühim bir tamim — göndermiştir. Vekâletin kararına göre, cuma günü mua- yenehanesini —açık — bulunduran doktorlardan gayri safi kazanç- larının — yüzde (10) u alınacaktır. Muayenehane ayni zamanda ika- metgâh olursa yüzde beş alına- caktır. Belediye şimdiye kadar hepsinden yüzde on alıyordu. Ancak, dişçilerin ve ebelerin ruhsatiye harçları hakkında ta- mimde bir sarahat yoktur. Bele- diye bu hususta tereddüde düş- müştür. Bu nokta tekrar sosulacaktır. Diğer taraftan haber aldığı- mıza göre, doktorlar, belediyeye cuma ruhsatiyesi harcı vermemek istiyorlar. Doktorlara nazaran, her doktor, cuma günü muayene- hanesini kapasa da, açsa da, zaruri hallerde muayene yapmak mecburiyetinde kalmaktadır. Esa- sen bu, kanuni bir mecburiyettir. Bir taraftan kanun, doktorları her zaman vazife başında bulun- durmağa mecbur tutarken, diğer taraftan belediyenin cuma ruhsa- tiyesi harcı alması doğru görül- meme! ü 600Ö Talebe Bu Sene İlkmekteplerden Şahadetname Aldı Şehirde ve köylerde ilkmek- tep imtihanları tamamen bit- miştir. Bu sene İstanbul maarif müdürlüğü — mıntakasındaki — ilk- mekteplerden mezun olan - tale- benin adedi altı bini bulmakta- dır. Bu rakam şimdiye kadar &lde edilmemiş bir neticedir. İs- tanbul maarif müdürlüğü en fazla randman — vermek itibarle bütün vilâyetlerimiz arasında biriciliği almaktadır. vekâletten Doktorlar Cuma Ruhsatiyesine İtiraz Ediyorlar Bîribi;ine Yapışık Kardeşler Yapışık kürdeşler İzmir, ( Hususi ) — Şehrimiz memleket hastahanesinde garip bir doğum hâdisesi olmuştur. Bir kadın biribirine yapışık ikiz. do- ğurmüş ve İzmir tababet âlemin- de büyük bir alâka uyandırmış- tır, Çocuklar biribirlerine çok ya- pışık hatta bir vücut hâlinde ve ölü olarak dünyaya gelmişlerdir. Esasen bu iki hilkat garibesi ölü doğmamış olsalardı, çok kısa bir müddet yaşayacak ve biribirlerine geçmiş vaziyette bulunmalarından öleceklerdi. Çocuklar tam gece yarısı uzun bir uğraşmadan sonra annelerinin karnından alınabilmiş- lerdir. Annenin vaziyeti - iyidir. Çocuklar bir hılkat garibesi ola- rak saklanacaktır. ( Arkası var ) —e <a İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: Mukaddema Kadıköyünde Hacı Şükrü sokağında 11 No.lı hanede mukim iken elyevm ikametgâhı meçhul Çıngilli zade Ömer Beye: Emlâk ve Eytam Bankasından borç aldığınız meblâğa mukabil birinci derecede ipotek gösterdiğiniz. Kasımpaşa'da Emin Camli maballesinde Şerbethane sokağında atik 14 mükerrer cedit 61 No.lı haneye 4/6/934 tarihinde yeminli üç ehlivukuf tarafından - yapılan vaziyet ve takdiri kıymet muamelesi esnasında hazır bulunmadığı- nızdan icra ve iflâs kanununun 103 üncü maddesine tevfikan şahsınıza usülen tebliği muktezi davetiyenin ikametgâhınızın meç- huliyetine binaen ilânen tebliği karargir olmuş olduğundan tarihi ilândan itibaren üç gün zarfında 934/1221 dosya numarasile daire- mize müracaatla zabtı tatkik ve bir diyeceğiniz varsa söylemeniz 4'"“!' tebliği makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (376) Bükreşe Giderken Dolfüsle Görüştü Viyana, 20 (A.A.) — Bükreşe git- mekte olan Fransız Hariciye Nazırı M. Bartu dün akşam buradan geçer- ken İstasyonda Başvekil M. Dolfüz ile görüşmüştür. M. Bartu Avusturya- nın istiklâli ve Iktısadi kalkınması için evvelce üç büyük devlet tarafın- dan verilen kararın tatbikine devam edileceğini teyit etmiştir. Konuşma esnasında Venedik görüşmelerinden ve Avusturyadaki Hitlarcilik hareke- tinden de bahsedilmiştir. Hitlercilik hareketi devam edecek olursa Avus- turya Milletler Cemiyetine müracaat edecek ve Fransa da müzaharet gös- terecektir. Bir Protesto Daha Bal&, (İsviçre) 20 (A. A.) — Bey- nelmilel tediyat bankası, Alman dev- let bunkasının ilân etmiş olduğu mo- ratoryomu şiddetle protesto etmiştir. * Londra, 20 (A. A.) — Kabine mo- ratoryom hakkında Almanyaya veri- lecek notayı tasvip etmiştir. Soyet Rusyanın Bir Tekzibi Paris, 20 (A. A.) -— Sovyet Rusya sefareti, Rusyanın harici borçlar için moratoryom ilân edeceği şayialarını kat'i bir ifade ile tekzip etmiştir. Kuraklık Amerikada Zararlara Sebep Oluyor Nevyork, 20 (A. A.) — Mühim ziraat mintakalarında kuraklık devam ediyor. Fakat şark taraflarında bol yağmur yağmıştır. Bu yağmurlar bazı taraflarda zararlara bile sebep ol- muştur. Amerikada Bir Kasırga Daha Verakrüz, (Meksikada) 20 — Oğjit- landaki çiftlikler mmtakasında şid- detli bir kasırga çıktığı haber veril- mektedir. Bir çok evler harap ve mahsulât mahvolmuştur. Maksim Gorki Tayyaresi Moskova, 20 (A. A.) — İnşası hi tam bulan büyük Maksim — Gorki tayyaresi, hava kuvvetlerinin dünkü geçit resmi esnasında tayyareci Gro- mov'un idaresinde Moskova üzerinden uçmuş ve Kızıl meydanın Üstünden geçerek — Çelyuskin — kahramanlarını selâmlamıştır. Moskoeva, 20 (A. A.) — Çelyuskin kahramanları buraya gelmişler, mu- azzam tezahurat ile karşılanmışlardir. Çin Sularında Korsanlık Şangbay 20 (A.A.) Dün korsanların baskınına uğrnyan İngiliz Şantiyen vapurunun acentesi, kendi vapurlarına bundan böyle Çinli yolcu almamıya karar vermiştir. Fransada Komünistlerle Sağ N Cenahlılar Çarpıştılar Şuluz, 20 (A. A.) — Vatanperver gençlik teşkilâtı tarafından verilen bir ziyafet münasebetile ziyafetin vukubulduğu otelin dışarısında top- lanan komünistlerle sosyalistler bütün gece — devam sebebiyet vermişlerdir. kadar yaralanmıştır. eden bir arbedeye (170) kişl Jeneral Veygan Londrada Londra, 20 (A. A.) — Fransız Er- künharbiye Reisi Jeneral Veygand, bugün - Londraya — gelmiştir. — İngiliz Erkânıharbiyei — Umumiye — Reisinin misafiri olacaktır. Alman - İngiliz Dostluğu Londra, 20 (A. A.) — Almanyanın Baltık —denizinde — üssübahrisi olan Svinemünde limanına umumi harp- tenberi birinci defa olarak dün ziya- rete gelen bir İngiliz torpido filosuna samimi bir hüsnükabul gösterilmiştir. Bütün şehir bayraklarla donanmış ve ahali gemileri görmek için limana dökülmüştür. Almanyada Sinema Kongresi Treve, 20 (ALA.) — Alman tiyatro ve sinema artislerinin — kongresl açılmıştır. 5000 sinema, propağanda nazırlığına mümcssiller 'göndermişler- dir. Belçika Kabinesi Mecliste Bazı Hücumlar Gördü Brüksel, 20 (A.A.)— Yeni Brokvil kabinesi bugün meb'usan meclisinin karşısına çıkmış, Başvekil kabinenin programını okumuş, İktısadi ve malt işleri başarmak için meclisten fevka- lâde salâhiyetler istiyeceğini söyle- miştir. Eski Nazırlardan M. Nandervelt fevkalâde — salâhiyetler meselesinde hükümete şiddetle hücum etmiş, buna lüzum olmadığını söylemişti. Sahtekâr Bir Bankacı Nevyork, 20 (A. A.) — Harriman Bankasının müessisi Jozef Harriman, 16 nevi sahtekârlık eürümlerinden dolayı zan altına alınmıştır. Hindistand Polisle Halk Çarpıştı Yeni Delhi, 20 (A. A.) — Rampurda bir nümayiş esnasında beş kişi tevkif edilmiş; bunları kurtarmak — isteyen halka karşı polle ateş etmiş, bir kâşi ölmüş ve altı kişi yaralan- mıştır. M. Hitlerin Bir Davası Bazı Fransız Kitapçıları Mahküm Oldular Paris, 20 (A.A.) — M. Hitlerin bir kitabını, kendisinden izin almadan tercüme eden ve basan Fransız ki- tapçılarını ticaret mahkemesi tazmi- nata mahküm etmiştir. —L2 aaj ĞĞ Şeaelin ai aĞ Üye — —İÜĞEĞE BAA ü şüLee güneen e Darüşşafaka Müdürlüğünden: Mektebin bir selik Odunu ile Kömür Kok ve Maden Kömürü kapalı zarf usulile alınacağından şeraitini anlamak istiyenlerin her gün ve münakasaya iştirak için 25 Haziran 934 Pazartesi günü saat 14 te Nuruosmaniyede Cemi- yeti Tedrisiye Merkezine müra- caatları, “3209,, "et 3ç gAA —— Muallim aranıyor. Ankara'da Türk — Maarif Cemiyeti ile Hususi Bizim mek- tebin orta kısımında müştere- ken Türkçe, Fen bilgisi, Riya- ziye dersleri okutmak Üzere dolgun maaşlı Muallim alına- caktır. Muallimlik evsafını haiz olanların — vesaiki ile birlikte Ankara'da Türk Maarif Cemi- yeti Umumi Merkezine müre- caatları; “3163,, İst. 6 ncı hukuk mahkeme- sindaen: Beyazıt Veznecilerde 110 No, li Nesihe H.in hanesinde mukim Adni Fevzi Bey 'Veinisa hanm tarahından aleyhinize açılan boşanma davasının icrayı ı:ıuı - kemesi için ikametgâhının iyeti k::bîîowüm" ukgb :nl:ıl tel hl.u rüğ- ayin kılınan l6 mahkemeye :.înm:ıığindon bittalep gıyabında mah- kemeye buşlanarak tahkikat zabıton- mesi kırant ve davacı istiovap olunmuş we işbu muameleden bahisle gıyap ka- rarının 15 gün müddetle ilânen tebliği karargir olmuş bulunduğundan tarihi ilânen ferdusından itibaren 15 gün için- de itiraz edilmediği ve yevmü muha» keme olan 18-7-034 Çarşamba günü sanat 14 te Yenipostahanede — dairsi malhsasasında İstanbul asliye mahke- mesi Gnc hukuk dairesinde heyeti hâkime huzuruna gelmediği takdirde davacının iddin eylediği vakıaları kabul ve ikrar etmiş addile muktezi kanuni- yesinin ifa kılınacağı malüm olmak üzere keyfiyet ilan olunur. — — (14) Dr. ibrahim Zati Cuğaloğlu : Mahmudiye — caddesi, TşlSRR aai sini tastil rİ lem sonra staların kabulederi

Bu sayıdan diğer sayfalar: