21 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 14

21 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

_Yegî Bir _Mîı_hit“ Nakili. A.R. “ Şevket Ef., Beni Halasının Evinğ Götürmüş, Arkadaşının Karısı Olduğumu Söylemişti.. ,, ——— Dedim. Zabıta ile hoş geçin- mek mecburiyetinde olan menfaatperest karı, derhal sözü- mü dinlemek lüzumunu hissetti: — Beklerim, — haa.. gelesin. Dedikten sonra, çıktı gilli. * Resmi muamele, çarçabuk ik- mal edildi. Komiser beye teşek- kür ettik. Karakoldan çıktık. Şevket Bey, boş duran bir. ara- bayı durdurdu. Bindik.. döne do- laşa birçok cadde ve sokaklar- dan geçlikten sonre tophaneye indik. tan sonra dar bir sokağın içinde, küçük bir evin kapısını çaldı. Kapıyı yaşlıca bir kadın açtı. Bizi güler yüzle karşıladı. Açlık ve soğuk - iliklerime kadar işle- mişti. Şevket Efendi, beni © yaş- | hca hanıma prezante etti: — Halal.. Bu hanımı — sana emanet ediyorum. Bizim arkadaş- lardan birinin hemşirssi, Kocasile aralarında bir meseleden dolayı fena halde kavga çıkmış. Şimdi ayrılacaklarmış. Mahkemedeki iş- leri bitinciyekadar burada kala- cak. Sana da bir can yoldaşı olacak, Dedi. Ve pek acele olan işle- rini bitirdikten sonra geleceğini söyliyerek gitti. Saf kadiın buna inandı. Derin bir şefkatle beni bağrına bastı. Küçücük ve terte- miz bir odada, tepeleme doldu- rulmuş mangalda bana çarçabuk bir tarhana çorbası pişirdi. Ara- bada Şevket efendi ile kararlaş- tırdığımız uydurma Maceramı din- liye dinliye bana çorbayı içirdi. Yorgunluktan göz kapaklarımın kapandığını görür görmez beni hemen bu sıcak odada minderin üzerine yatırdı. Üstüme sabun ko- kan tertemiz bir yorgan örtükten onra tam bir ana şefkatile arka- Son Posta Yeral, ııy.;ıîıîğvıqn';. Hsik gazetesi FKaki Zabtiye, Çütülçeşme sokağı, 28 İSTANBUL Önzetemizde ve resimlerin malıfız ve ga gikan — yazı ütün hakları *Mizo aittir. ABONE FiATLARI 1(|6|3|1 HSenel Ay | Ay | Ay y K | Kıu»h. Kı_ ıüuşqmğ 1400 750| 400 | 150 ANİST. ECNE ANIZJIOlle 710 | 270 Abone bedeli peşindir. Adres değiştirmek 28 kuruş r.v Gelen evrak geri verilmez. ilânlardan mes'uliyet alınmaz. Cevap için mektuplara 10 kuruşluk pul ilüvesi Hizımdır. Posta kutusu: 741 İstanbul Telgraf : Soüposta » Telefon :20203 bu | | dikmeye başladı. Okadar bitkin | mutlak | 12700 ( 1400 | 800 (300 ——— —- mı baştırdı. Kendisi de minderin | öteki köşesine çekilerek dikiş | bir halde idim ki, hiçbir şey dü- şünmeye vakit bulmadan derhal uyuya kalmışım. * Gözlerimi açtığım zaman bir- denbire nerede - olduğumu hatır- liyamadım. Ancak hala hanımın: — Hadi kızım.. Kalk ta yemek yiyelim. Demesi Gzerine kendimi top- | ladım. Tam, sekiz saat, hiç kımıldan- | madan uyumuşum... Şevket Efen- Şevket Bey arabayı savdık- | di gelmiş, gitmiş. Beni tatlı uy- | kumdan uyandırmak — istememiş. Yarın akşam yine gelecekmiş. A iç Yemekten sonra- hala hanım yine beni bu sıcak odada uyku- ma terketti.. Kendisi, odasına çekildi.., Dışarıda daha hâlâ lâpa lâpa kar yağıyor. Sokaklarda bir çit bile duyulmuyor. E«aki fakat tertemiz konsolun üzerindeki | küçük lTâmbanın dibinde şu sa- tırları yazarken, son yirmi dört saat rarfında geçirdiğim o kor- kunç — hâdisatın nasıl dayanabildiğime hayret edi- | yorum. Çok şükür ki şu dakikada, hertürlü endişe ve korkudan azade bir sükün ve inziva içindeyim. Tıpkı, — büyük — fırtınalardan sonra her tarafa çöken derin sükünet gibi. heyecanlarına | * 25 Mart 13., Hala Hamımın evine geleli, bugün tam iki ay oldu. Yukarı- daki satırlarda yazdığım — gibi, tam bir sükün ve inziva içinde geçen iki ay.. Bu müddet zarfında, bir kere bile sokak kapısından — dışarı bir adım atmadım. Hala hanımla Şevket Beyden başka, bir Allahın kulile konuşmadım. Hatta, hala kanıma gelen misafirlerin yanına bile çıkmadım. Geçen günlerimin felâket ve ıstıraplarını, gelecek günlerimin de bana neler hazırla- | dığını düşünmekle yaşadım. Yalnız.. bana vakit vakit acı bir üzüntü veren bir mesele, kalbimi kurt gibi yedi. Ev işle- rinde hala hanıma ufak yardım- lardan sonra — vaktim — büsbü- | tün bomboş geçiyordu. Mangal kenarında tembel bir kedi gibi âbl ve uyuşuk saatler geçirmek sabahleyin kalkıp — akşamlar; akşamdan sonra da — sabahları

beklemek beni çok zamanlar fena halde sıkıyordu. Hele, kendisine hiçbir hayır ve menfaatım dokun- madığı halde Şevket Bey tarafın- dan böylece, besiye konulmuş bir kümes hayvanı gibi beslen- mek bana pek güç geliyordu. Bu hale dayanamadım. Birkaç | kere ona: — Şevket Beyl.. Bir vicdan borcu diye, beni aldınız. buraya getirdiniz. Allah razı olsun. Fakat burada böyle miskin miskin otur- mak, size yük olmak bana güç geliyor. Bari tbana bir iyilik daha | ne delice, ya Bir yerde bir iş bulun da yım, t AlArkaşımaz) ı | D(;lı'ceirif Bir Başlangıç Kadın — Evlendiğimiz geneler çılgınca bir hayat geçirmiştik değil mi koczcığım? Erkek — Eset, zaten evlen- memiz de bir delilik değil mi idi Müstahzaralı HUBUBATUNLARI İstanıbulda hanında © numarada — mukim Çikvaşvili efendi tarafı barantan vapur kan ü rünün 18 inci — seferile ve 150 - 151 bsumaralı m Jomiştir. Bina- gtonun — her zarlında ve aksi 638 inci iptaline (516) eceleyh 1 kimin y takdirde maddesi karar verileceği ilân ol İstanbul İkinci flâs memur- luğundan : Müfliz Avunduk zade biraderler şirketi ile şürekâdan Meh- met, Remzi, Şevket, Üzeyir Hamdi ve Hakkı Beylere ait iflâs işinin yeni- lenmesi alacaklıların davet edil- diği gün dairenin nakline lesadüf ettiğinden toplanma kabil olamamış- tır. Alâkadar alacaklıların 27 haziran 934 çarşamba günü saat 15 de Yeni | Postahanede ikinci illâr dujresinde hazır bulunmaları ilân olunur. (352) VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman Han, Telefon: 22925 İzmir ve Mersin Sür'at Yolu SADIKZADE'f: ? Cuma sünü saat 11 de Sirkeci tıhtımından kalkarak doğru İZMİR, Antalya, Mersine gidecek. Dönüşte bunlara ilâveten Alanya, Küllük, Çanakkaleye uğrayacaktır. İzmir Sür'at Yolu SAKAR YA vaporu Her Perşembe günü sant 16 da Galata rıhtımından kal- kacak doğru İzmire gidecektir. Bu vapur HER PAZAR günü saat 16'da İzmirden kalkıp doğru İstanbula gelecektir. daz x Mllar A d li l a İstanbul ikinci ticaret mah- | | kemesinden: Mihael | RALEiİGH Biskletleri Beynelmilel bisiklet —âleminde büyük inkılâpyaratan MEŞHÜR RALEİGH Fabrihasının, safi İNGİLİZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve fennin en son terakkiyatının tı!g yapılmış yegâne bisikletleridir. METANET, ZARAFET ve SÜR'AT İTİBARİLE EMSALİ YOKTUR Satış deposu: Sirkeci - İstanbul - Liman Han No. 35 Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında büyük faide ve tesiri görülen: FOSFATLI ŞARK MALT HULÂSASI kullanınız.. Her eczanede satılır. İstanbul Evkaf müdüriyeti ilânları 1 — Çelebioğlu Alâettin, Yenicami avlusunda 134/8 No.lı dükkân, 2 — Mercan, Tığcılar 68 No. lı dükkân. 3 — Küçükmustafapaşa, Kuburbeli 6 No. li hane. 4 — Mahmutpaşa, Nuruosmaniye caddesinde 45 No. lt dükkân. 5 — Beyanıt, Eminbey, Dibekli mektep altında 13 No. li dükkân. 6 — Tophane, Süheyl Bey Dolmabahçe caddesi 481/477 No, lı dükkân. 7 — Ortaköy, Büyük Ayazma 6 No. lı dükkân. 8 — Eyüp, Rami karyesinde 42/44 No, lı dükkân, 9 — Çengelköy, Cami sokağında 8 No. hi dükkân. 10 — Bahçekapı, Dördüncü Vakıf han 1 - ci katta 12 Nolı oda. — » * ” " » 383 » » 12— » 4-cü , 28 , iİğ— u ” » ” n A e 14 — Galata, Kücriîbl!l. Fermenciler, 36/37 No. lı depo. 15— » — Mehmet Ali Paşa hanı üst katında 50 No, lı oda, Mti ğ "” B " 44 No. h oda, 17 — Çelebioğlu Alâettin, Yenicami, Kuşçular 32/33 No.h arsa. 18 — Çarşı, Kolancılar 11 No. h dükkân, 19— , Kahvehane sokağında 4 No. lı dükkân, 20— » Hazırcılar'da 5 No. lı 'dükkân. Ti Kolancılar 14 No. li dükkân. 22 — Kalclar 30 ,, » 23 — Kazazlar 35 No. hi dükkân, M- ” 0 » 25 — Sahaflar 95 , 26 — Gelincik 25 », 27 — Keseciler 46 » 28 — Parçacılar 17 — » ” 29 — Sahaflar Bedesten kapısında 7 No.dı dükkân. 30 — Çuhacı han üst katta g No. h oda, Hi ” A eei ü 32 — Alipaşa hanı orta hatta 5 No. li oda, aöü Cevahir bedesten Şerif ağa 131 No, lı dolap. 34 — 38 No. li dolap. 35 — 36 — 31 -— 38 — ” — Ağğlim Şerifağa 124 No. lı dolap. Bedestende 28 No. lı dolap. < Şerifağa 54/55 No, lı dolap. Bedestende 21 No. lı dolap. Cevahir bedesten 43 No. h dolap. » Çuhacı han kapısında 14 No. l1 İğneci Hasan camil mahalli. Balâda yazılı emlâk 935 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üzeve yeniden temdiden müzayedeye konmuştur. İhaleleri Haziranın 23 - cü Cumartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Talip olmak istiyenler Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar Kalemine müracaatları. - (3361)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler