21 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

21 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Sayfa -— Bir Hakaret Ve Tevkif Karşısında Halk Kibrit — şirketinin — Felemenkli müdür muavini Türklüğü tah- kirden tevkif edildi. Bu hâd- senin halk arasında bıraktığı aksi dün, biz göyle tesbit ettikı Ali Bey ( Kadırga Güngörmez s0- kağı ) — Kibrit şirketinin müdür muavini Türklüğü tahkir ettiği iddi- asile tevkif edilmiş, misafirperver bir irkın bir çocuğu olmak - itibarile bu tevkiften müteessir olmadım değil. Fakat toprağımızda iş ve ekmek bu- Tan ecnebilerin bizden saygı ve ikram görebilmeleri için bizi ve kanunları- mızı tanımaları ve saymaları lâzımdır. Hem etek dolusu paramını almnlar, Üstelik bir de mukaddes varlığımıza dil uzatanlar; işte bu nmankörlüğe tahammül edemeyiz. Bu tevkif hâdi- nesi memleketimizdeki başka ecne- biler için ibretli bir dera olmalıdır. Bizi sayanlara biz canımını bile feda ederiz. x İhsan Bey (Aksaray Lünga caddesi 12) — Memleketimizdeki cski imti- yazlı girkeller gibi yeni cenebi müce- veseleri de her halde para kazanı- yorlar. Kibrit Şirketinin de birçok kâr yaptığı muhakkaktır. Türk ame. lesi faziletkâr olduğu kadar da axa kanaat eden terbiyeli ve sabızlı bir unsurdur. Çalıştığı mücsseseye - her halde kazandırırlar. Bunların pek mütevan bir arzularımı is'af etmek dururkean onlara ve onların mensup oldukları camlaya — sövmek her halde büyük bir küstahlk olur. Bes — Kibrit — Şirketinin müdür muavinliğine — kadar yükselmiş olan bir satten bunu —hiç ümit etmem. Tahliye edilmesini de gönülden isterim. Eğer bu haber — doğru İse — bu zate çok tecssüfler ederim. Cezasını çeksin. » Hakkı Bey (Sultanahmet Tavukçu mahallesi 70) — Bizi sevenlere ve sayanlara topraklarımız gibi kalpleri- miz de açıktır. Her namuslu ve temiz ecnebi topraklarımızda iş ve kazanç bulubilir. Fakat Türkiye yarım müz- temleke olan eski Türkiye değil. dir. Ecnebi imtiyazlarımı kırdık. Hür ve müstakil bir vatan yaptık. Mem. leketimize gelen ecnebiler; biz. her halde kazanacağır ve usizi istismar edeceğiz deyemezler. Kanunlarımızı ve haklarımızı tanı- maları ve hürmet etmeleri lâzımdır. Hasta #edam Türkiyesine yaptıkları taşkınlıklara - tahammülümüz yoktur. Mukaddes — saydığımız veyleri korüs makta pek hassasız. Kendilerine para kazandırdığımız eenebilerin hakare- tne tahammülümüz yoktur. Sayma ve hürmet — etmesini bilmeyenlere kapılarımız ve kalplerimiz kapalıdır. Böyleleri varsa vapurdan Türk top- soğına ayak basmadan geri dönsünler. Izmir Sergisi İçin İzmir — beynelmilel — sergisine iştirak etmek Üzere bir kısım İran” tacirleri tarafından serginin İstan. bul mümessili Hakkı Nezihi Beye bazı müracaatlar yapılmıştır. Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: SON POSTA DAHİLİ HABERLER Yeni Basılacak Paralarımızın Ağırlıkları Tesbit Edildi Damga matbaası ve Darphane Müdürlüğü yeni basılacak ufaklık madeni paralarımızın şekilleri için bir resim müsabakası açmıştır. Maliye Vekâleti de yeni paralarımızın kıt'alarımı ve sikletlerini tesbit ederek Darphane Müdürlüğüne - bildirdiği için iki ay sonra derhal gümüş paraların basılmasına baş- lanacaktır. Yeni gümüş paralarımızdan 100 kuruş- luğun kutru 29 milimetre, ağırlığı 12 gram, (50) kuruşluğun kutru 24 milimetre, ağırlığı 6 gram, (25) Pırlanta Dolandırıcılığı Takas İşi Suçluların Sorguları Devam Ediyor Takas işlerinde — sulistimal yaptıkları iddiasile tevkif edilem- lerden Mehmet Kasım ve Fazl beyler ağır ceza mahkemesine Mmüracaat ederek tahliyeleri için istenen otuzar bin İira para kefaletinin nevine ve miktarma itiraz etmiştir. Ayni şekilde 12 bin lira kefaletle tahliyesine ka- rar verilen Diyamandi efendi de _bl gün ağır ceza mahkemesinde itiraz etmeğe karar vermiştir. Suçlulardan Yusuf Ziya, Faik ve Perikli efendiler de tahliyelerini istemişlerdi. Gümrükteki tahkik heyeti bunlara ait dosyaları an- cak dün saat 17 de Sultanahmet birinci sulh ceza mahkemesine verdiği için bunlar hakkındaki karar bu sabah tebliğ edilecektir. Gümrükteki tahkik beyeti dün sabah saat ondan akşam saat 16,5 a kadar mevkuf suçlulardan Mehmet Kasım ve Fazıl beyleri istiçvap etmekle meşgul olmuştur. Bu gün de diğer suçluların tekrar ifadeleri tesbit edilecektir. 24 Saatin Hâdiseleri Hüseyin isminde birinin su arabası Beşiktaşta polis Mustafa Ef, nin B yaşındaki oğlu Cahide çarparak yaralamıştır. * Şoför Orhanın idaresindeki kamyon köprü üzerinden geçer- ken 60 yaşlarında Fatma H, isminde bir kadına — çarparak ağır sarette yaralamıştır. Hasta- neye kaldırılan Fatma Hammın hayatından ümit kesilmiştir. * Abraham — isminde biri Beyoğlunda tramvaydan düşerek muhtelif — yerlerinden — yaralan- * Fenerde 12 yaşında İbra- him İsminde bir çocuk oyun yüzünden çıkan kavga neticesinde 11 yaşında Cavit isminde bir olacaklır. Mihrimenend Hanımla Suçlunun Muvacehesi Yapıldı Abdülhamidin saraylılarından Mihrimenend Hanımın (14) bin li- ralık pırlantasımı adi camla de- ğiştirmekten suçlu İlhami Bey ev- velki gün tevkif edilmişti. Arka- daşı Necati Bey de yakalanmış- tı. Fakat Üsküdara teminata bağ- lanmak için gönderilirken kaç- mıştır. Polis şimdi Necatiyi ara- maktadır. Tahkikatı idare eden Müddeiumumi muavinlerinden Ferhat Bey dün Emniyet ikinci şube müdürlüğünde Mihrimenend Hanımla İlhami Beyi yüzleştirmiş- tir. İlkami Bey pırlantayı alanın arkadaş Necati Bey olduğunu, ve kendisinin, hanımın kat'iyen evine gitmediğini, yalnız bir ga- zinoda — hanımla buluştuklarını göylemiştir. Hanım, İlhami Beyi görünce: Ki — İşte evime gelen ve benim pırlantamı alan adam budur, di- yerek kat'i surette kendisini teş- his etmiştir. İlhami Bey dün geç vakit yine tevkifhaneye gönde- rilmiştir. Gayimübadillere Yapılacak Para Tevziatı Gayrimübadillere istihkakları- na mukabil yüzde yarım nisbetin- de tevziata başlanması hakkın- daki emir tebliğ edildiği için, kıy- met takdiri komisyonu faaliyete geçmiştir. Tevziata bir hafta içer- sinde başlanacak, numara sırası takip edilmiyerek evvelâ küçük hak sahiplerinin istihkakları öde- necektir. Diğer taraftan, bonoların kıy- metten düşmesinin önüne geçi- mek Üzere yeniden bazı - tedbir- ler de alınmıştır. çocuğu bıçakla böğründen ağır surette yaralamıştır. * Bundan bâşka şebrin muh- telif semtlerinde 2 — yankesicilik 6 hırsızlık bir yangın başlangıcı, 2 dolandırıcılık vak'ası olmuştur. TAR N, ÜÜRAD — Dünyanın bir ucundan bize ha- ber göndereceksin diye beklerken... kuruşluğun kutra 19 milimetre, ağırlığı 3 gram ola- caktır. Bunların hacimleri de şimdiki 10 ve 5 ku- ruşluklarla (100) paralıkların büyüklüğünde tesbit edilmiştir. Nikel (10) kuruşlukların kutru 25,5 mili- metre, ağırlığı 6 gram, (5) kuruşlukların kutra 21,5 milimetre ağırlığı 4 gram, bir kuruşluklarnm - kutru 18,5 milimetre ağırlığı 2,5 gram, bronz on paralık- ların kuturları 18 milimetre ve ağırlığı da 2 gram Yirmi Beşinci 75 Lik İhtiyar Yine Hapiste Yatacak 317 senesindenberi ber sene bir defa hırsızlıktan mahküm ola- rak (25) defa hapishaneye giren Romanyalı (75) yaşında Ferhat ağa geçenlerde de Gedikpaşada Tatlıkuyuda kömürcü — Hüseyin Efendinin dükkânından kantarını çalarken yakalanmıştı. Dün Sul- tanahmet ikinci sulh ceza mah- kemesinde muhakemesi bitirildi. Hâkim Salâhattin B. kendisini iki ay hapse mahküm etti. İhtiyar Ferhat Ağa şubatın ikisinde bir başka —mahkümiyetini bitirerek hapishaneden çıktığı için bu se- neki mahkümiyeti iki olmuştur. Talebe Pansiyonu Bundan birkaç ay evvel Beya- mtta bir lokanta açan Hukuk Fakültesi Talebe Kooperatifi, bir de Talebe pansiyonu açmıya ka- rar vermiştir. Pansiyon ittihaz edilmek üzere Beyazıtta bir bina kiralanmıştır. Pansiyonun — bazı noksanları ikmal — edilmektedir. Eylülde — faaliyete — geçebileceği tahmin edilmektedir. Bedia Hanım Öğrendigimize — göre — Şehir tiyatrosu artistlerinden Bedia H., kocası Ferdi beyle birlikte birkaç güne kadar bir Avrupa seyahatine çıkacaktır. Fakat Bedia H. ve kocası bu seyahati motosikletle yapacak, tron, vapur ve diğer nakil vesıtalarmdan biç istifade etmiyeceklerdir. Seyahat uzunca sürecek, birçok Avrupa şehirlerinc uğrayacaklardır. Bedia H. bu seyahatten döndükten sonra bir sene daha sabnede "lq.:.k. sanra sahneye veda edecek, piyes telif ve tercümelerile meşgul ola- caktır. Maamafih bu cihet, şim- dilik bir tasavvurdan ibarettir. Beynelmilel Kadın- lar Kongresi Gelecek sene, “ şehrimizde topla» nacak olar beynelmilel kadınlar bir» llgi kongresi için lâmmgelen ha zırlıklara — başlanmıştır. — Kongreye muhtelif memleketlerden 300 kadın murahhas iştirak edecektir. Toplantı- da, kadın-erkek tabiiyeti, kadınların sulha yardımları, çok çocuklu ailelere yapılacak yardımlar etrafında görü. şülecektir. Muğlada Ekim İşleri Muğla 20 — Yapılan — tetkikata göre vilâyet dahilindeki üzüm bağla- rının İşgal ettiği saha 1152 hektardır. Bu bağlardan ? buçuk milyon küsur yaş Üzüm Istibaal edilmektedir. Bu miktardan $ buçuk —milyona yakın kısmı yemekliğe, mütebakisi şaraplık ve pekmezliğe ve kurutulmuya ayml. maktadır. Vilâyet dahilindeki palâmut ağacı sayısıda 13,600 küsurdur. Bu ağaç- lardan 2 buçak milyona yakın pala: mut istihsal edilmektedir. Kastamonuda Düzenlik Kastamonu, 20 (A. A.) — Belediyi tarafından çarşıda yapılmakta — olar kaldırımların İnşam bitmek Üzeredir Çarçı — kaldırımları — bitince de — bi kısım mahalle kaldırımlarına başlana caktır. Belediyenin açtığı Süt çocuğu muayene evi de faaliyete geçmiştir. Dövizcilerin Muhakemesi Suçlular Polisteki İfade- lerini İnkâr Ettiler Dün Asliye ikinci ceza mah- kemesinde döviz kaçakçılığı yap- maktan suçlu Refail, Hanri, Za- harya ve Davit Efendilerle diğer sekiz arkadaşlarının muhakemele- rine başlandı, Hepsi de polisteki ifadelerinin zorla tesbit edildiğini ileri sürerek cürümlerini inkâr et tiler, Bunlardan Davit Efendinin sorgusu yapılırken fazla heyeca- na düştüğü ve baygınlık eseri gösterdiği için dışarıya çıkarıldı. Şahitlerin çağırılması ve polisteki poliçelerin getirtilmesi için muha- keme (10) temmuza talik edildi. İhracatımız Yeni Ticaret itilâfları akti dolayız sile evvelsi gün Ticaret Odasında ihracat tacirlerimizin iştirakile yapı- Dan' toplantı taklında Buzrlasan tae por dün İktısat Vekâletine gönde- rilmiştir. Gümrükler Müdürü Gümrükler umum müdürü Cemil Bey mezuniyetle İstanbala gelmiştir. Bir Memur Dün Asliye Birinci Ceza mah:» kemesinde bir rüşvet davası ne- ticelendi. Salit Bey isminde bir zatten rüşvet aldığı iddiasile mah- kemeye verilen Fatih Belediyesi Fen Heyeti kâtiplerinden Nazım Bey üç ay hapse mahüm edildi. ——— —zaaama Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: — Seni birdenbire burada, karşı- mızda gördük, hayrola 9. Hasan B. — Tabil azizim, memle- kette kıymetli bir misalfir varken ev sahibinin — başka yerde dolaşımasına imkân var nudir ?

Bu sayıdan diğer sayfalar: