28 Haziran 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

28 Haziran 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA 3 kutu veya büyük modelde 1 kutu satın alana Tayyare piyangosunun 1935 YILBAŞI EKEŞİDESİNE iştirak için bir bilet takdim ediliyor. PRiLL; hor türlü mutbah levazımatı, mermerler, bakırlar, porselenler, banyo tekneleri, musluk taşları vesaire... Temizlemek için emsalsiz bir tozdur. PRiLL; size her 3 kutu veya iktımadi büyük bir kutu satın aldığınızda Tayyare piyongosunun Yılbaşı keşidesine iştirak ve en büyük | valandırılmış,, olmasıdır | cilt hüceyr PARİSLİ BİR KİMYAGERİN KEŞFİ SAYESİNDE Ülter n GÜZEL BİR CİLDE MALIK OLMAK İÇİN MÜKEMMEL BİR TEDBİR Meşhur Parlali mütehassıs JEAN | 'nin uzun ve yorucu tetki- sinde, bütün dünyada büyük akiyet kazanmış olan yeni bir GÜZELLİK KREMİNİN imaline muvaffak olmuştur. Beş milyondan fazla kadın tarafından kullamılmakta olan bu kremin başlıca hassası “ha- bu sayede nn teneffüsüne müsait kalır. Gündüz SİAMOİSE KREMİ tene mat ve tabii güxelliği v olur ve yaşlılığın çi Cildi tozlardan ve Dd temizlemek kâfidir. Mu Aksi takdirde paranız iade olunur. Crâöme Slamoise Her yerde satılır. r, pudrayı | bütün gün sabit kalmasına medar | teminatlıdır. | ikramiyeyi kazanmak nızi meccani Oli deneyiniz. PRiLL; her yerde satılır ve Başlıca satış yerleri : YENi PAZAR (NEA AGORA ) ve euı,.ı kooperatifi - DUE FRATELLİ - TREMAS - ANKARA PAZARI - LiMAN KOOPERATİFİ - KADIKÖY KOOPERATİFİ vesaire.. veanire Yeşildirek, Sıvaçyan han, akik Prill fabrikası l manı temin İrsatırn. vermektedir. Zeiss Triotar 1 : 4,5 objektifi 6 X9 lık Rolifilm üzerinde 6 X 6 büyüklüğünde 12 resimi ile bugünün herkese en ehverişli aynalı kamarasıdır. Fazla malümat için : C Fröhlich müessesesine, İstanbur, Sultan Hamam Kandros han No.Giü müracaat ediniz| Ölçü üzerine Fenni Kasık Bağları Mide, barsak, böbrek düşkünlüğüne eç kalmayınız PIRLANTA PANTATİF Çok temiz on iki kratlık pırlanta mntatif Sandal bedesteninde teş- ir edilmektedir. Temmuzun ikinci Pazartesi günü saat İkide ucuzca i - ERMİS - Beyoğlu Kendi şıklığına kendi Ipek çoraplarını Ipek çamaşırlarını Şantung Yalovalarını Zarif kunduralarını Giyerseniz şıklığınıza herkes gibi siz de hayran olursunuz Haziran 28 -— — Beynelmilel bisiklet — âleminde büyük inkılâpyaratan MEŞHUR RALEiİiGH Fabrihasının, safi İNGİLİZ den pek zarif, metanetli ve fennin en son terakkiyatının tatbikile yapılmiş yegâne bisikletleridir. METANET, ZARAFET ve SÜR'AT İTİBARİLE EMSALİ YOKTUR Satış deposu: Sirkeci - İstanbul - Liman Han No. 35 Hanımefendiler : Paris kadınlarının fevkalâde rağbet ve memnuniyetini kazanan "GIBBS,, güzellik pudrasmı; pek nefis ve rakik olmakla beraber bütün be. şereler Üzerine yapışır ve üzan müddot sabit kalır. Kokusu da güzöldir. Tecrübe ediniz, çok Birkaç MEMUR ARANIYOR Lstanbul'da muakıp ve tahsildarlık edecek iki memurla vilâyetlere mü. mestil gidecek üç memura lüzum vardır. Tekaütlerden de arzu edenler tayin olunur. Kefaleti nakdiye veya maliye şarttır. Arza edenlerin tah- Müstahzaralı riren posta ile Galata 1459 posta ku- ' BELVÜ BAHÇESİNDE Taganniye başlamıştır. Tunustan gelen meşhur rakkase (L) Hanımın san'atinde gösterdiği incelikleri görmemek mahrumiyettir. Büyük rakı 175, küçük şişe 100, duble bira 30 envaı mezeler 25 kuruştur. (7100) — Ankara: Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan 200 adet yün batta- niye 9 Temmuz 934 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14,5 ta aleni münakasa suretile ihale olunacağından taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün Enstitl Muhasebesine ve yukarda tayin olunan saatte *6 7,6 teminatlarile birlikte Yüksek Ziraat Enstitüsü ihale ve İdare komisyonuna müracaatları. — “3295,, HUBUBATUNLARI tusuna acele müracaatları ilân olunur, SIıHHAT VE Kuvvet Menbaldık tarifesi Eminönü İzmir aokağ Tel, 20219 ZAHARYA Oreopulos c Taklitçilerden sakınınız. LOKANTA NOVOTNİ Beyoğlunun en güzel yeri TAZE BiRA En iyi yemekler AKŞAMMUZIK MUHASiP ARANIYOR HER Anadolu'da bir yazıhanede muha- mp muavini olarak çalışmak üzere msulü defteriye vakif askerliği olmı- yan bir kâtibe ihtiyaç vardır. Saat 11-12ye kadar Şamlı Han biriael kat 3 No. ya müracaat. — f17) ;;;ım;oıu Matbaası Sahibiz Ali Ekrem Neşriyat Müdürü: Tahir

Bu sayıdan diğer sayfalar: