30 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

30 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ergün Ecnebi Eö:ü;ie Türk Kadını » Memleketimizde Üniversite 1s- lahatı için uğraşlığı sırada içti- Mmai hayatımızın muhtelif sahala- Tına âit etütler de yapmış olan | Viçreli profesör M. Malş şimdi endi memleketindedir. M. Malş burada Cümhuriyet Türkiyesi hak- anda yaptığı tetkikleri vatanında endi vatandaşlarına konferanslar linde —anlatıyor. Maruf bir | Pedagoji Ustadı olan profesör, ilk onferansında Türk kadınından ahsetmiştir. M. Malş söze, Cümhuriyet Tür- İyesinin umümi manzarasını ve Jâzi idaresinin esas unsurlarını fizmekle başlamış, sonra Türk adınının bugünkü içtimai ve hu- uki vaziyetini şöyle anlatmıştır: “Tasavvur edilmelidir ki ya- Pılan bir tek işaret Üzerine pe- çeler hemen atılmış, kadınlar, hemen kahvelere koşarak erkek Yatandaşlarının şaşkın nazarları altında bacak bacak üzerine atıp Çöpl ronad İçmişlerdir. Hayır. Ora a bir intikal devresi ge- çirildi. Şapka devresinden evvel baş atkısı devresi görüldü ve bu baş atkısı köylerde kal- di Erkekler yanaştığı — zaman &men gayri iradi bir hareketle Yüzler — örtülüyor. Şehirde de,- köyde olduğu veçhile hayâ muha- &za edilmiştir. Bunun — asarını Ründüzün fabrikalarda çalışan ve Zece meyhanelerde şarkı söyliyen Zavallı mahlüklarda bile görürsü- hüz. Modanın esiri olan sizler Şunu da iyi belleyiniz ki İstanbu- lun zarif kadınları zevki selim üdudunu aşmadan son modayı tatbika muvaffak oluyorlar. Me- | deni hayattaki inkılâp 1926 şuba- tında İsviçre kanunu medenisin- | deki kayıtların kabulü ile husule | geldi. Şu halde kadın bizdeki kadınların aynen — hukuklarına Maliktir. Hattâ daha talilidir. j Çünkü talep arza tefevvuk ettiğinden erkeklerin rakabetine Uğramadan serbest — mesleklere * kabul ediliyor. İstanbul'da kadın olan doktorlar, gazeteciler, yedi #vukat, birçok memurlar ve on Üç tane zabıtai ahlâkiye memuru vardır. Kadınlar hırsla ve hakiki | bir zekâ ile garpten nakledilen fikri servetleri bel'ediyorlar. Salonları eski harem değil, vekseriya bir Rambouillet-bediiyat- Perestlerin içtimagâhı - dır. Halk arasında da ayni inkişaf vardır. Hukuku medeniye noktai na- Zarından onlarda bizden fazla hak vardır. Belediye intihabatına Müntehip ve müntahap olarak 'ak ediyorlar. Bu lâtif mahlüklar r yaşamak zevkını yalnız şayanı hayret bir süy kudreti İzhar ederek arşılamadılar. — Onlar — esaret aydından kurtulmakla duyduk- 'ârı minnettarlığı meydana koya- | tak diğer bir vesile budular. Bu '& vatan aşkıdır. Genç kalpleri- hin bütün aşkı ile, bütün yeni üvvetleri ile memleketlerini sevi- |İ Yorlar. Merasimde kafilelerin ge- çişinde onlar milli marşlarını erkek- lerden daha tannan bir gesle Böy- lerler. Bu marş, onların nihayet açılabilmiş dudaklarından kopan Mmuazzam bir şükran neşidesidir. Fakat şarkı söylemekle iktifa ettik leri zannedilmesin. Faaliyette kusur Şlmııleı.oyle zannetmek isterim ki “Vâatanınızı seversiniz. Belki vatanın Sancağı arkasında yürüyen erkek: ere gıpta edersiniz. Fakat eski ir Türk şalrinin sözünü unutma- Yınız: “Bir memleketin kıymeti, adınlarının kıymeti ile ölçülür. , Malş musahabesini bu söz- ve çok alkışlanmıştır. KARAHİSAR MADENSUYU En sıhhi sofra suyudur. Resimli Makale Söz, dil ve el birliği cemiyet bına en büyük kuvvettir. Fiki nakaşasının faydalı olması için, #öz, dil ve el birliğile neticelânmesi lâzım- dır. Aksi takdirde cemiyetin manza- — H Her Kafadan Bir Ses Çıkınca El hesa- ir mü- rası şu otomabildeki yolcularIn şofö- rünm vaziyetlerine benzer. €u ki her biri otomobili ayrı bir isti- kamete yürütmek istiyor. Ve bu va- ziyette de gşoför için çıldırmaktan başka çare kalmıyor. Öyle dört yol. Dün Gece Küçükpazarda Bir Dinamit Patladı İki Ağır, Üç Hafif Yaralı Var birisi de daha dinamit patlamadan söndürmek ve bü- Dün gece Küçükpazarda beş kişinin yaralanması ile neticele- nen bir dinamit kazası olmuştur. Küçükpazar — caddesinde 39 numaralı manav Ali efendinin dükkânında oturmakta olan arka- daşları Etem ve Salâhattin Ef. ler balık tutmıya mahsus dinamit lokumlarından birisile oynarlarken Manav Ali Ef patlama ihti- malinden bahsetmiş, bu ihtimal üzerine dinamit sokağa atılmıştır. Salâhaddin Efendi dinamiti kakta ateşlemiş, Mustafa Efendi İran-Efgan Hududu ki Hükümet, İşi Tevfik Rüştü Beyin Hakemliğine Bıraktılar Ankara, 29 (A. A.) — Bugün öğleden sonra Efgan ve İtan Bü- yük Elçilerinin Hariciye Vekilimiz doktor Tevfik Rüştü Bey nezdinde toplandıkları ve iki dost hüküme- tin cumhuriyet hükümetinin ha- kemliğine tevdi ettiği E Efgan- İran İSTER İNA Gazetelerde şöyle bir haber okuyoruz: isminde yük tehlikenin — önüne geçmek — istemiştir. Fakat bu esnada da dinamit müthiş bir tarraka ile patlamıştır. Bir anda bü- tün muhiti korkutan ve sarsan bu infilâkın Üzerinden birkaç dakika ince de beş kişinin kanlar iş;îışde yerlere — serildiği görülmüştür. Bunlar dinamit atan Salahat- tin, söndürmek isteyen Mustafa, dükkânda bulunan Ethem, Manav bir ’Şarîı - Telefonu ağdat, (Hususi) — Irak hü- İ(ı'ınıı’eğle Sur(ye hükümeti arasında iki devlet merkezini telefonla biribirine bağlamak için cereyan eden müzakereler neticelenmiştir. İki ay sonra Şamla Bağdat tele- fonla biribirine bağlanmış bulu- haber alınmıştır. — Ali ile o esnada oradan geç- mekte bulunan Şakir efendilerdir. Manav Alinin sol eli kopmuş- tüur, Şakir Efendi &elinden ve ayaklarından, Ethem Efendi sağ elinden, Mustafa Efendi de muh- telif yerlerinden ağır surette ya- ralıdır. Bunlardan yaraları ağır olan Mustafa ve Etem Efendiler hus- taneye — kaldırılmışlar, — diğerleri tedavi edildikten sonra karakola ötürülmüşlerdir. Zabıta ve Müd- âeiumıııııillk tahkikata bâşlamıştır. Zağdat Asi İran Kürtleri Rumye Civarında Tama- men Tenkil Edildiler Berut (Hııınılâ — Tahrandan buraya gelen — haberlere göre Rumye cıvarında hâli şekavette bulunan Kürtler, hükümet kuvvet- leri tarafından — tamamen tenkil edilmiş ve şakilerden 32 si ölü olarak — yakalanmıştır. — Rumye mıntakasında sık sik İsyan çıka- ran aşiretlerden mühim bir kısmı dahile tehcir edilmiştir. — » Ürrmağii N IİSTER İNANMA! | edilir. Günün birinde makarnacılar da tröst sevdasına “Çivl fabrikaları arasında fiat birliği devam ettiği | düşerler. Bütün bu harekeller neticesinde de Hatlar için çivi fiatları yükselmektedir. Birlik teşekkül etme- den evvel 11 kuruşa kadar satılan yüzden 15,5 kuruşa çıkmıı Gün gelir değirmenciler tröst yapar. Başka gâz ticarethanelerinin söz mr 'Rı...m çivinin — kilosu bu bir gün bep yükselir. Ve bu vaziyet karşısında ihtikârla müca- dele komisyonu hâlâ tedbirlerini almıya davranır gö- rünür. Biz, bütün bu ahvald bakarak eski yi ,'"R"”'“#M Sen de ey kari; hamamın : , nişletilmesi düşünülmektedir. | hat | dırmaya gelmişlerdir. Münderecatımızın çoklu- gundan dercedilememiş- tir. ——2 Nafıa Vekilimiz İzmir, Eskişehir Ve Kü- tahyadaki Teftişlerini Bi- tirdi, Ankaraya Döndü Eskişehir (Telefonlaj) — Nafia Vekili Ali Bey, bugün husüsi trenle saat 8,45 te kişehir is- tasyonuna geldi ve Devlet demir- yolları mensupları tarafından kar- şılandı. Şimendifer atelyesi, Türk Maarif cemiyeti mektebi gezildi işçi ve şubeler hakkında Vekil beye mufassal izahat verildi. Bu meyanda Ali Bey atelye işçilerin- den modelci Ahmet Efendiye yevmiyesinin kaç kuruş olduğunu sordu ve “ 70,, kuruş cevabını aldı. Bundan sonra Devlet demir- yolları atelyeler hastanesi gezildi ve dekovilli demir köprülere gi- | dildi. Vekil bey demir köprülerin küçük bir sahayı ihtiva ettiği halde birçok işlerin yapıldığını gördü ve sermühendis Mesrur beyi takdir etti. Bu sahanın ge- Mütecakiben — ziraat — bahçesi gezildi ve Vekil Beye izahat ve- rilirken kendisine iki buket tak- dim edildi. Buradan ziraat bah- çesi istasyonuna yidildi ve Ali Bey kendisini gezdiren müdür ve mühendisleri yemeğe davet — etti. | Müteakiben Devlet Demiryolları- na ait olan saha hakkında iza- alırken Eskişehir şose ve yollarının bozuk olduğunu söyledi ve nazarı dikkati cebetti. Ali Bey istasyonda Naci Paşa ile görüştükten sonra Devlet Demir- | yolları. Umum Müdürü Ibrahim | Kemal Beyle beraber vali kona- ğına gittiler ve vali Beyle bir- likte uzun bir müddet görüştüler. Bu görüşmenin Eskişehir yolları ve caddeleri hakkında olduğu kuvvetle tahmin edilmektedir. Bahaeddin Vekil Bey Kütahyada Bandırma, 28 — Nafıa Vekili Ali B. refakatlerindeki devlet damiryolları erkânile buşün Ban- ekil Bey resmi müesseseleri ve fırkayı ziyaretten sonra akşam Kütahya- ya hareket etmiştir. Ankaraya Avdet Ankara 30 (Hususi) — Tetkik ve teftiş seyahatı yapmakta olan Nafin Vekili Ali Bey gece saat 21 buçukta Ankaraya avdet et- miştir. * Samsun Meb'usu Vefat Etti Bir seneden beri rahatsız bu- lunan ve Alman hastanesinde tedavi edilmekte olan Samsun meb'usu Emin Beyin dün sabah vefat ettiğini teessürle öğrendik. Büyük Millet Meclisinin ilk kuruluşunda meb'us seçilen ve Meclisin bu devresinde de Samsun meb'usu bulunan merhumun cena- zesi bugün Beyazıt camünde dini merasimi — yapıldıktan — sonra Edirnekapı - şehitliğine — defnedi- lecektir. Arkadaşlarına ve ailesine teessürlerimizi beyan eder, Emin B. için de Allahın rahmetini dileriz. Tiran Elçiliği Ankara, 29 — Londra Kon- solosu Dürrü Mazhar Beyin Tiran Elçiliğine tayin edildiği haber verilmektedir. Bir Orman Yangını Tekirdağ, 29 (A. A.) — Te- mizlik yapmak Üzere yakılan ot- lardan Çorlunun Ermes orman- larına ateş sirayet etmiş 500 kadar ağaç yanmıştır. Kazaen | çıkan ıyıngııı söndürülmüştür. ik Arpa Mahsulü Erzurum, 28 (A.A.) — Bugün ilk .r;.m.'uh.uıı(pıyıııyı çıkımış kilosu 80 kuruşa satılmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: