31 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

31 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19384 MODELİ T KODAK 66 Fotoğraf makineleri KODAK 620: 6/9 Makinelerin KODAK 616: 6.50/11 || en ufağı Rolfilim makinelerin incileri Bir defa görünüz. En şık E n Bit e— En sağlam EVET. FAKAT YA İKİ SENE SONRA? İll A e Fiyatı gayet ucuzdur diye k istediğiniz Elek- Fiy gay uzdur diye bugün almak istediğini el kuvvetli ve pırlık trikle soğutma dolabı yarın ne olacak ? Dikkat ediniz , . . ucuz bir fivat ekseriya iyi ve güzel bir ş g 4 — Mekanizması daima sabit .cins alâmeti değildir. | H .Elektrikle soğutma dolabınızı kısa bir müddet sonra tebdii p etmek mecburiyetinde bulunmak tehlikesine maruz kal- ayınız. Bir karar vermezden evvel ahpaplarınıza danışınız kopyalarınızı “Veloks,, kâğ.dın. bastırınız Hepsi de "Frigidaire" ciddidir diyeceklerdir Resimler daha canlı çıkar, detaylar kaybolmaz, senelerce iz de onlar gibi yapınız ve Frigidaire teşkilâtına müracaat sararmadan dayanır, Kopyaların arkasında “ VELOX ,, kelimesini teminat olarak arayınız. F R I G I D A I R E MEHMET KÂZIM Eczanesinden Cemerel Mate: mamulâür (İyodopepton Kâzım Lâporatuvarı ) Eczanemizin zuhur eden yangın başlangıcı dolayısile vukua gelen hasaratın D tamiri Ikmal edildiğindi el bi İ di faali; | BOURLA BİRADERLER w« $ fekser başledğanı aaktarem Tellşileiliein. sniyleda '('5’2 z ——-—_—-—-——-—""' 1521) 90100 muvaffakiyet lediniz. EECA Si | « Kimyager T K LEİPZİG SONBAHAR SERGİSİ | Hüsameddin. |— HİLÂLİAHMER mum tahlilât. Bahçekapı Emlâk veEy- Alman Şimendiferleri ücretlerinde (| ... Bankan karşısında İzzet Bey Han | Cemiyeti Merkezi Umumisinden: a 59) */, 60 tenzilât a (1869) Eakişehir Hilâlahmer Motkoz âanbatında fazla olup satılığa çıke- Tafellât için: " Lelptig ÇAlmanya) 'da “ LEİPZİGER | ———7 Z rılan eşyadan (muhtelif fenerler, lümbalar, lâmba şişeleri) ile 19 MESSAMT sergi idaresine veya fahri mümessill |/ #a Doktor I ’Teândmıîı usıdmımnt mülııyu:leye î:.[:.ı,ıı.k vleıilın fiyıll;r bulunan mühendis H. ZECKSER Efendiye müracaat. addı lâyıkında görülmemesine binaen ihalesi icra olunamayıp tek- Galata, Ahen ve Munih Han, Posta kutusut Galeta 76. HORHOR UN rar müzayedeye konulması tekarrür eden ( Üstübeç, vernik, neft, Telgraf adresi: Zeckser - istanbul. (1489) Her gün akşama kadar hastalarını çiriş, alüminyum toz boyası) nın 1 Ağustos 934 Çarşamba günü Eminönü Valide kır ”f:[""']' Ars saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma suretile satılacağı Fenerler ile lâmba ve şişelerin muhammen kıymeti olan (29575) ve boya malzemesinin muhammen kıymeti olan (67203) kuruşun yüzde on ————” ||i nisbetinde depozito akçelerile taliplerin mezkür anbarda müteşekkil Zaylı Adapazarı Türk tioaret bane satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilân olunur. (1529) kasının 12-5-1934 tarih ve 2719 numa- ralı yüz lira kıymetindeki vâdeli mak- ı € e | buzu kaybettim. Yenisini alacağtmdan hükmü yoktur. Alican relikamı Kezban Son Posta Matbaası Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, TTT UEN baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilâç Neşriyat Müdürü: Tahir budur. İsmine dikkat buyurulması Görülmemiş parlak bir muvafiakiyet! Ze Beyoğlunda aa MKB | BAKER-HAYDEN R mağazalarındaki mevsim sonu Tarafından VERESIYE satılan ğ elektrik cihazları sayesinde | EŞYAYİ MUTEBAKİYE » HRSATLAHIN'N SAYF'YEDE RAHA Kat'iyyen daha iyi ı:: ::l:ıııî::::: ::'n'ı::.::ıl k;:ı:ı';::ı-ğımıdın mübayaatınızı Maro t D SAT AAA o || BAKER “HAYDEN huriyet meyda l : Ş:::ı!iwg:; :;ıîl:iî::" 'sr:]ı.u;;:,_m ; :gî;g | mağazalarından yapınız. Memnun kalacaksınız. Elektrik Evi Beyazıt 24377 ; izi her halde Muvakkithane cad. No. 88 Kadıköy 60790 | Mobilya dairemizi ziyaret ediniz. Si Şirketi Hayriye iskelesi Üsküdar 60312 | alâkadar edecektir. 23 Nisan caddesi No. 19 — Büyükada “ 55128

Bu sayıdan diğer sayfalar: