31 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

31 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ğ Avusturyada Müsademe- ler Hâlâ Devam Ediyor Yeni Hül;ıîmeti, Eski _Kabinenîn Haymverler, Viyanada milli sosyalistlerle müsademe ederlerken Son gelen telgraflar Avustur- ya hâdiselerinin büsbütün başka bir renge büründüğünü gösteriyor. Şimdi de milli sosyalistlerden intl- kam almak ve hükümeti müste- kilen ele geçirmek maksadile «Haymvehr» denilen vatanperver teşekküle mensup olanların isyan etmelerinden korkuluyor. öt Londra, 30 (A.A.) — Röyter ajansının Viyana muhabirine göre, Avsturyada şimdi de Haymvehr- lerin isyan çıkarmalarımndan kor- kuluyor. Hükümet tarafından her türlü tedbirler alınmıştır. Resmi binalar kuvvetli bir muhafaza ak- tındadır. Alman hududu da çok sıkı bir şekilde kapatılmıştır. Viyana, 30 (A.A.) — Salzburg vilâyetinde Üç şehirde hafif mu- harebeler olduğu bildiriliyor. Fa- kat ayrıca bütün Avusturyada sü- kün hüküm sürdüğü de haber yeriliyor. Yoni Avusturya Kabinesi Viyana, 30 (A.LA.) — Eski kabinenin maarif nazırı M. Şuş- ? yeni kabineyi teşkile memur edilmiş ve kabinesini şöyle kur- müştur : Başvelil, milli müdafaa, maarif ve adliye narırı M. Şuşuig, başvekil muavini ve umumi emni- yet nazırı M. Prens Starhemberg, hariciye nazırı Berger, dahiliye na- zırı ve hükümet komiseri M. Fey, maliye nazın M. Bureş, ticaret nazırı M. Stoşinger, İçtimai mua- venet nazırı M. Nöstadeter, ziraat mazırı münhaldir, İtalyan Hareketinin Tesiri Paris, 30 (ALA.) — Italyama Avusturya hududuna asker tah- şit etmesi — tesirinl — göstermiş, Avusturyada isyanın devam etti- ğini bildiren Alman gazeteleri sükünetten bahsetmiye başlamış- lardır. Hatta gazeteler, Avustur- yanım, Avrupa sulhu namına diğer milletlerle münasebetlerini kendi vasıtalarile temin edeceğini, Fon Papenin ise Avusturyada Alman Befiri sıfatile mutedil ve ağır başlı bir siyasot güdeceğini yazıyorlar. x Roma, 30 (Havas) — Messajero gazctesi doğrudan doğruya Baş- il M. Musolini tarafından ilham edilmiş olan bir makale ıqndiyoı.w Makalede, Avusturya hüküme- | tinin son isyan hâdiselerini celâ- det ve şiddet göstermek suretile tenkil etmesi İtalyanın yardımına atfediliyor ve deniliyor ki : * talya hükümetinin ani mü- dahalesi, Avusturyanın istiklâlini her ne bahasına olursa olsun mu- Yeni Avaslurya Başvekili M. Şuşnig hafaza kararı, bududa sür'atle kıtaat ve tayyareler tahşidi arzu edilen tesiri derhal gösterdi. Halk, — dostlük ve — haysiyet teahhütlerinden oyaamiyan bü- yük bir kuvvet tarafından mu- faza — edildiğini — duydu. — Bu, $ lomasisinin hakiki ve ı.ı'I::ı :ıl:nbılı bir hareketidir. » Gazete bundan sonra, Alman- yanın, verdiği sözleri hiç tutma- mak haysiyetsizliğini gösterdiğini bundan sonra|Almanya, Avusturya işlerine karıştığı takdirde Italya- nın diplomasi müzakereye miyerek derhal silâha sarılıp ileri Ürü, inl yazıyor. a m-. (’A.A.) — Harbiye pazırı söylediği bir nutukta Avus- turya hâdiselerinin bir harp do- ğuracağı hakkındaki korkulara İüzum olmadığını, çünkü bütün dünyanın bu cinayeti irtikâp eden Nazilerden nefret ettiğini söyle- miştir. Ktalyanın Tekzipleri Londra, 30 (A.A.) — İtalya ADAPAZARI Türk Ticaret Bankası -—— T. L. 71.200.000 130.000 Sermayesi : Ihtlyat —« MERKEZİ ADAPAZARI Şubeleri: BANDIRMA, BARTIN, BİLECİK; BİGA BOLU, BOZÜYÜK, BURSA, DÜZCE, ESKİŞEHİR, HENDEK, İZMİT, KARA- MURSAL, KÜTAHYA, — MUDURNU, M. KEMAL PAŞA, GALATA, GEMLİK, GEREDE, GEYVE, SAFRANBOLU, TEKİRDAĞ, ÜSKÜDAR, — YENİŞEHİR 6 İstanbul Şubesi: —e 4 üÜncü Vakıf Han. Zeminkat Tel 22042 Galata — çubesiz 43201 Üzküdar şubesiz — 60590 « Müsait şırtlarla» Tahsile senet alır - ikraz muamelesi yapar-Havale ve mevduat kabul eder. Mevduat fnizleri müdiriyotte görüşülerek tesbit edilir. © Komisyon ve tücaret kısmı Her nevi ticaret emtiası aatışına delület eder. Tel 23623 iTİMADI MiLLi Bankanın kendi sigortasıdır. Tel 4193 LÜKÜS HAYAT Totonbul Belediyesi ŞehirTiyatrosu T wm“ Yağmurzlu günlerde tomalller kışlık wa- londa verilir. hükümeti şu resmi tekzibi neş- cetmiştir. 1 — Avusturya askerleri Ital- ya hudutlarını geçmemiştir. 2 — İtalya askerleri de Avuş- turya hududunu geçmemiştir. 3 — İtalyanın, M. Fon Pape- nin Viyana sefirliğine tayinine muhalefet ettiği de doğru de- gildir. Teeyyüt etmiyen diğer bir şa- yiaya göre İtalya, Avusturyada Nazilerin nüfuzuna karşı koymak için Habsburg hanedanını tekrar Avusturya tahtına çıkarmak dü- şüncesindedir. Yine Hanedan Meselesi Londra, 30 (A. A.) — Brük- selden bildirildiğine göre, son Avusturya imparatorunun büyük oğlu Arşidük Otto'yu, bazı kim- selerin — Âvusturya — payitahtına çıkardıkları hakkındeki — şaylalar teeyyüt etmemiştir. Hükümetimizin Taziyeti Ankara, 30 — — Avusturya Başvekili M. Dolfüsün feci ölümü münasebetile — Hariciye Vekilile Avusturya Hariciye Nazırı arasın- da tecssür ve taziyet - telgrafları teati edilmiştir. Fransız Matbuatının Mütaleaları Paris, 30 (A. A.) — Güzete- ler Avusturya meselesinde İtalya- nn çok azimkârane hareket etti- gini, Lö jur garetesi de millt sosyalistliğin kuvvetten düştüğünü, Fransanın da İtalya gibi azımkâ- rana, ihtiyatlı ve ayni zamanda Ingiltere ve Italya ile anlaşmış bir şekilde davrandığını yazı- yorlar. Tepebaşı Belediye Bahçesinde 2-B-34 sant 22 de Bağ Müzayedesi İstanbul Ziraat Mektebi Alım Satım Komisyonundan: Halkalıda kâin Istanbul Ziraat Mektebinde 16 dönümden ibaret bağların üzümü 14/8/934 - tarihine müsadif Salı günü saat 15 te | — Mmüzayede ile satılacağından taliplerin şeraiti anlamak için hergün ve iştirak için de mezkür günde 100 lira teminatı muvakkate pa- rasile birlikte Istanbul Maarif Müdürlüğü binasında liseler Muhase- beciliği nezdinde müteşekkil komisyona müracaatları. “4137,, İstanbul Belediyesi İlânları 60 adet sis neşreden yangın söndürme alâtı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere her gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 180 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif meks tuplarını 2/8/934 Perşembe günü saat On beşe kadar Daimi Enct- mene vermelidirler. “3874,, * * Hocapaşada Ebussuut caddesinde kâin 7/9 No. lı dükkân ki- Taya verilmek üzere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de 27 liralık teminat akçesi makbuzile 2/8/934 Perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. “8848,, * x Karagümrük Nahiye binasında yapılacak “320,, lira “74,, ku- ruşluk tamirat hakkındaki münakasa 4 Ağustos 934 Cumartesi gü- nü saat * 13,, te 94 7,5 nisbetinde teminat akçelerile daire Enci- menine müracaatları. *4307,, —M———— ! İstanbul Evkaf müdüriyeti İlânları I — Kıymeti Muhammenesi 117 Kumkapıda Muhsine hatun mahallesinde Çifte gelinler cadde. .ındı:—,' No. ve Tamamı 33 metrö terblinde bulunan arsanın '3' his- sesi Ağustosun “13,, üncü Pazartesi günü saat On beştedir. Talip- lerin pey akçelerile beraber mahlülât kalemine müracaatları,"*4286,, Em ve Eytam Bankı llâ | SATILAN EMLÂK Esas No. Mevki ve Nevi Teminat 104 — Büyükada Nizam 154 ada 3 parsel No, 12140 300,— L metre çamlık. 108 Büyükada Nizam 155 ada 18 parsel numaralı — 185,— ,, 1480 metrer çamlık (Seferoğlu köşklerinin yanındadır.) Yukarda yazılı emlâkten 104 ve 108 esas numaralı çamlıklar peşin bedelle açık arttırmaya konulduğundan taliplerin ihaleye müsadif — 11/8/1934 Cumartesi günü saat onda — Şubemize müracaatları, — (421) Kadıköy Sulh ikinci hukuk hâkimliğinden! Mahke.cmizce te. rekesine vaziyet edilen müteveffa M&hmet Efendinin Kadıköyünde Hay-« darpaşada Rasımpaşa mahallesinde Çayır caddesinde atik - (2) cedit 10 numaralı hanesinin bermucibi talep 4-9-934 - tarihine müsadif salı günü DABCOVICH ve Şürekâsı Teli 44708 - 7« 41220 Takandinavya llmanları için — .kında saat 14 ilâ 16 da dosyasında mevcut şartnamesinde yazılı şerait dairesinde açık arttırma suretile satılacağından talip klanların kaymeti muhamminesi olan iki bin sekiz yüz Hranın yüzde 7,5 nlsbetinde pey akçesini veyahut millti bir bankanın teahhüdünü havl ’ mektup İle yevm ve saati mezkürde | mahkemede ispatı vücut eylemâleri ve müzayede neticesinde kıymeti muhamınlnesinin yüzda yetmiş beşin! bulduğu takdirde en fazla bedel veren zatın Üstüne bırakılacağı ve bu meb- lâğı bulmadığı surette &n son arttıra- nn teahhdü Üüzerinde baki kalmak şartile müzayede 15 gün temdit olu- narak 19-9-934 tarihine müzadil çar- şamba günü ayni snatte en fazla be- del verenin uhdesine ihale kılınacağı ve ipotek sahbibi alacaklılarla diğer alâkadarların gayrimenkul üzerindeki haklarının hususlle dair olan Iddlaların: lerile yirmi gün İçi bildirmeleri ve aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça — satış bedelinden hariç kalacaklara ve bu mecburlyetin irtifak hakkı sahiplerine de şamil olduğu, daha fazla malümât almak istiyenlerin — 3-933 numaralı eylemeleri ilân hareket edecok vapurları ve düayanın başlıoa limanlarında transbor domen Yakında gelecek vapurlar Hansburg vapuru 15 - 18 Ağustosa doğru. Yalaında hareket edecek vapurlar Hansburg vapuru 18-22 Ağustosu ru. ılgıh tafsilüt için Galata, Frongyan han umumt acenteliğine müraonat Tel. 44707,8 - 41820 Resim Tahlili”Küpona |

Bu sayıdan diğer sayfalar: