10 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

10 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

£ N Hergüp İİ ündericalmızın çoklu- İğundan , dercedilememiş- dr.” mmm veee ve sürü önlemenin Gazi Hz. Hindenburgun Oğluna Bir Teessür Telgrafı Çektiler © Ankara, & (4.4.)— Relsicümhur Hz. Mareşal Von Hindenburg'un vefatı münasebetile Mareşalin bü- vük oğlu Miralay Von Hindenburga üfideki teessür telgrafını gönder“ mişlerdir: “Büyük devlet reisi namdar ps” derinizin vefatını acı bir #eessürle haber aldım. Mateminize candan İştirak eder ve size en samimi tazi- Yetlerimle beraber derin sempatimin ifadesini takdim ederim, Miralayım *fendim.,, Umumi Af Almanyada Binlerce Mah- küm Tahliye Ediliyor. Berlin, 10 (A, A) — Devlet Relsliğile Başvekilliğin. birleştiril mesi münasebetile bir umumi af ilân edilmiştir. Altı aydan aşağı aps ve bin marktan az para cezaları affediliyor. Binlerce siyasi mahbusun tah- liyeleri bekleniyor. Bu ayın 2sinde m kabahat suçlarına ait de- valar iptal edilmiştir. VOR Bazı ağır siyasi cürümler içinde husust af ilân edilmiştir. Vatan iyanetini, devletin emniyeti aley- hindeki fesatçılık, askeri esrarın İfşası gibi suçlar aftan hariçtir. Yeni Hat Bugün İktisadi Bir Zafer Daha Kutlulamıyor Bi i bir demiryolu 7a- Fe e rel Elâziz hattının işletmeye açılması süre- | zl , | yoruz. Bulgar gazetelerinin neşriya- tile kutlulanacaktır. , Elâzize giden Nafıa ve Maliye vekillerimizin huzurlarında bu yeni hattımız da, iktısadi ve umumi faaliyete bugünden itibaren karış- e anlir. Bu münasebetle Vekil Beyler birer nutuk söyliye* ceklerdir” Fazilet Mükâfatı Maarif Vekâleti fazilet mükâ- fatının bu sene, mülga darülfünün serhi mütun müderrisi Ferit Beye verilmesine karar vermiştir. Orta tedrisat o muallimleri arasındeki mükâfat, kıymetli ve kıdemli ho- calarımızdan © Seracettin (Beye verilmiştir, Japonyada Silâh Yarışı Hazırlığı Tokyo, 9 (A. A.) — Gelecek Yıl için hazırlanan ve maliye ne- Zaretine tevdi > edilen bahriye ütçesi, geçen senekine nisbetle takriben © 35 milyon o fazlasile 114,720,000 yene baliğ olmak- tadır, Tevfik Rüştü Bey Mısıra Davet Edildi gözetesinin sıkan “Elmukattam,, di, öre, yakında Mısır ile in mail saha aktedilecek muahedenin müzake- Hariciye Vekilimiz Tev- miştir. o Moahede jj devi mümessilleri o marifeti nd imza edilecektir. mmm - Zonguldakta Maden Kuyularında Sıhht Tetkikat Yapılıyor Zonguldak, 9 (A. A.) — Sıh- .Ye müsteşarı doktor Hüsamet- in yin refakatinde bulunan <il umum müdürü doktor Zihni kam Bey amele yerlerini ika devam ederek dün İş sakasi ocaklarında 1800 metre- inmiş ve işcilerimadende çalı- ken tetkik etmiştir, EDİ İN wee Resimli Makale Lu | ll ANN ene nt İNN ge SON TELGRAF HABERLERİ Bulgaristan Türkleri Hic- EM Kadınlık, Annelik —— Kadın ne olmalıdır ? Sualine bir İngiliz içtimalyatçısı şu cevabı veriyor: “— Kadın. bugünün kadını, mensup olduğu yurdun her zaman ve mekânda yardımcı kuvveti olmalıdır. Ev kadınlığı, annelik bundan sonra gelir. Kadın bu kuvveti, düşünebilmek ve düşündüğünü yazabilmekle elde ede- bilir ki, kültür süz, kedim tufeyli geçinmek kadın için en ayıp seydir. bu da kültür meselesidir. bilgisiz kadın, bngünün değildir. Cemiyetin sırtında rete Mecbur Ediliyor ! Bulgaristan Türklerinin (son İgünlerde periçan bir halde hicrete i mecbur edildiklerini, içimizde bü- yük bir acı duyarak haber alı tından anlaşıldığına göre, ora daki Türklerin mallarını lerini bırakmak mecburiyetinde ka- İ larak kaçarcasma hicret etmeleri, | Türkiyede küçük san'atlar kanu- İhtilâl Mi? Bulgaristanda Gizli Bir Hareket Meydana Çıkarıldı © Sofya 8 (Hususi) — Filibe | şehrinde hükümeti devirmek için girişilen gizli bir teşebbüsün mey- dans. çıkarıldığı öğreniliyor. Hi- dise iki yüzden fazla zabit, muh- telif asker ve sivil eşhas tarafın- ip edilmiştir. mai Sirli vardır. e Harbiye Nazırı Jeneral ae mevkuftur. ği ihtilâlin e çalışıyor. nl Er taraftan Sofyada tereş- üh eden malümata nazaran fya polisi Makedonya eri teleri | reisi o Mihailofun — yakın yerim yi? çe saklan ararsa a adam Makedonya i azinesi! itağanu söyleyebilecek bir mev- kd eş saklandığı ya kümete hitaben bir mektup & zi dermiş ve artık kendisini ire maları, çünkü bulunmasına olmadığını bildirmiştir. Fındık Piyasası Giresun, 9 — İç fındık piya” sası 36 kuruştan açıldı. İlk satış merasimle yapıldı. sp Bir okuyucumuz yazıyor # kta iki tane manav ". Bn lediyenin kararı mu t öteki manav belediy Dün akşam ilk manav Y İSTER INAN birisi dükkân: bel 9 da kapatıyor. Faka biç aldırış etmiyor. Bulgaristanda Türklere karşı re- va görülen zulüm yüzündendir. Halbuki her memleket küçük san'atlardan (bir kısmını sade- ce kendi ire münhasır kılmıştır. Biz bu en geç ve daha müsamahalı hareket ettiği- miz balde, bizimle dostluk ve İ iyi komşuluk iddin eden Bulgar Bir Fransız Nazırı Gazi Hz. nin İ Huzurlarında Sabık Fransız Maliye Nazırı ' ve radikal sosyalist fırkası şefle- rinden M. Jorj Bone'nin Rusyada bir tetkik seyahati yaparak şeh- imi, dığını yazmıştık. TN griye bir hafta kadar kalmış, dön Pireye hareket | Bu tatbik edilmesi üzerine etmiştir. Sabık Nazır burada bulunduğu müddet içinde Yalo- vaya da gitmiştir. Bu hususta dye Kile öktemet erke ekil Paşanın, Tevfik mar Bose rn Kaya Beylerin Bana rdikleri teveccühlere müteşekkirim. Cümhur Reisi Gazi Hz. nin beni huzurlarına kabul etmelerinden (dolayı ne kadar minnettar olduğumu bile- Pu mülâkatın hatırasını asla çcağım. o Geçen sene Türkiyeyi gezmiş olan dostum M. Heryonun isminin burada ne- tanınmış olduğunu görmek- eğen anil Fransa ile Tür- kiye arasındaki politikn beraber» liği de beni mes'ut ediyor.,, ardır. Bunların cibince tam e santine ine saat hükümetinin bu harekete göz yum- masına, akıl erebilecek bir sebep bulamıyoruz. Türkiyedeki Bulgarların burnu bile | kanamadığı, istedikleri gibi rahat ve huzur içinde yaşa- dıkları düşünülecek olursa bizim dostluk hakkındaki hüsnüniyeti- mizin ne kadar cömert olduğ gu anlaşılır. İzmir Üzümü Fiat Düşüklüğüne Karşı | Tedbirler Alındı İzmir, 10 ( Hususi) — Üzüm fiatlarının gayri tabii bir vaziyette düşük gittiğini bildirmiştim. Bu düşüklüğün önüne geçilmek üzere dün Borsada alâkadar tacirlerin iştirakile fırka reisi Avni B.in riyas: setinde umumi bir toplantı yapıldı. Neticede arz ile talebin mütevazin gitmesi, mali bir kuvvet ve şirke- tin meydana getirilmesi, asgari bir fiat tesbiti ve o finttan aşağı satış yapılmaması gibi kararlar ittihaz edildi! Hariç piyasalar mü- sait olduğu için üzümlerimiz iyi fi- atla satılacaktır. e Müstahsilinde buna göre hareket etmesi temin olunacaktır. Şişe Fabrikası Paşabahçede kurulacak olan cam ve şişe fabrikasının temel atması rasimesi salı günü bizzat Başvekil Paşa tarafından yapı lacaktır. - Hilâliahmerin Şefkati Hilâliahmer Fatih şubesi Ota- rafından dün 200 fakir çocuk sünnet ettirilmiştir. Ayni zamanda bu çocuklar için çok güzül eğ- lenceler tertip edilmiştir. AN ISTER İNANMA 9 da kepenklerini indirdi, evine gitti. Ötekisi ise yine kapamadı. Tam dokuzu beş geçe bir polis efendi gelerek bu manava ihtar elti ve dükkânını kapattı. Fakat polis efendi gider gitmez manav efendi de dükkânını tekrar açti ve alışvörişe başladı.,, 1STER INANMA! ir Sözün Kısası Çıplak Gezmek İstiyen Adam! A.E, — Gazetede hangi çeşit oyazıların okuyucuyu daha ziyade İşgal edeceği meselesi, meslektaşları her Ozaman düşündürtür. Buna rağmen yanılma- ları sık «ık vaki olan şeylerdendir. Diğer traşçılar gibi, - vazifeyi hita- bet kürsüsünde ifa edenleri kastö- diyorum - kendilerine hırs ve heye- can veren mevzuların okuyucuyu da alâkadar edeceği zanmna düşerler. Meselâ meb'us mudurlar, bakarsınız münhasıran tatbik ile mükellef olan- lara hitap eden koca bir lâyihayı baş sütuna geçirirler; belediye azası mıdırlar, o bakarsınız, sırasına göre Muhiddin Beyin lehinde veya aley- hinde bir meseleyi ön safa alırlar. Bereket versin, siz bülün bu yazılara ehemmiyet verip vermemekte &er- bestsiniz. Lâfla traş eden adamı dinle- memenin bazan imkânsız oluşuna mu- kabil, yazıyle tıraş edeni okumamak hot vakit eldedir. Bu hakiketi gazeteciler anlamazlar sanmayınız; halkın neye ehemmiyet verdiğini değilse de, neye ehemmiyet vermediğini muhakkak, günün birinde, kavrarlar. Olsa olsa zaman biraz geçmiştir, bu kavrayıştan fayda çıkmaz. İyi bir gazeteci hayatla temasa gelince, sokakta, tramvayda, vapurda tiyatrada veya plâjda ağzını kapaya- rak, etrafında «öyleneni dinlemelidir. Günün en fazla alâka uyandıran mev- zuunun me olacağını burada öğrenir. Vakım her öğrendiği bahis üzerinde ısrar etmesi mümkün değildir, altın- dan diken çıkabilir amma, içinde iati fade edilebilecek olanları da vardır. Meselâ işte şu çıplak gezmek isteyen adam gibi. Belki mübalega ettiğime xahip olursunuz. Fakat sizi temin ederim ki bugün Dokildis Ef.nin adını Türkiyede bilmiyen yoktur. Dün akşam Cuma tatilini ge- çirmek üzere bir köye gidiyor. dum. Vapurda onun hikâyesini dinledim. Cazinoda ondan bahse- dildiğini işittim. Dahası da var; Gece birtürlü uyku tutmadı. Ya- i tağımda sağdan soldan sağa ER eee iğ bölmesinin öte tarafında meraklı bir kadın sesi yükseldi: — Acaba neden çıplak geziyormuş? Homurdanan bir erkek sesi cevap verdi. Pek iyi işitemedim. Fakat çok muhtemel ki: — Tasası sâna mı düştü? diyordu. Küçük bir sükütu müteakıp kadının sesini tekrar duydum: — Muhakkak bunda sıcağın tesiri vardır, Yel neticeleri olacağı da meydanda | Muhaveranin mevzuu değişti. Yal- nız maslesef beni büsbütün sinirlen- direcek bir mecraya döküldü, ve uy» kum da büsbütün kaçtı, hava Almak Üzere balkona çıktım. Fakat bu sabah uyanır uyanmaz çayımı getiren garsondan hikâyenin mabadını dinlemeyeyim mi 7 — Belki işitmemişsinizdir, dün ge- çe otelde bir toplantı yapıldı. Yazm bu sıcak gününde sokakta plaj kıyas feti ile gezmenin doğru olup olamıya» cağı düşünüldü. » Hikâye bitmedi, vapurda bir arka- daş ile kaşılaştım. Dostüm şu adamın prönsibine ne dersin! Merak ederek bütün yaze- teleri aldım, birer birer okudum, hep- sinden de tafsilât üzerine tafsilât, yal- nız bir tanesinde tek bir kelime bile yok, acaba neden ? — Atlamış olacak ! Maamafih kim bilir, belki de yazmayı prensibine mu- gayır bulmuştur. İdi, ben de yazımı yazma t me olursa olsun gö- el'an ayni mesele İle meşgulüm, mevzuun cazibesine diye- cek yok. Harp sonu, elbiseleri inceletti ve kısalttı. Yarı çıplaklığa alışalı senelör var, anlaşılan dile dolanmak için ya tam çıplak gezmeli, yahut ta tam ka- palı! Ben hâdisenin dile dolanma sinin sebebini başka türlü izah ede. miyorum. Pamuk Fiatları Yükseliyor Liverpul, 9 (A.A) — Bu sene, Amerika pamuk mahsu- lünün uzun senelerdenberi KE memiş kadar az olacağına ietsmer dili tarafından dün neşredilen (Oorapor (o neticesinde pamuk fiatları derhal yükselmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: