10 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

10 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dan vekilinin: hal ileri harekete geçebiliriz. i halde, Naçeviç tarafın bir cevap gelmemişti. emri verilmişti . Mmuvaffakıyetle tatbik adim ricate başlamışlardı. edilmesini istemişti, wişti. Bunun zerine Enver müsademe (o yukua Şurada burada zeleri de Osmanlı lar; i) nin ihlerinde © misli pek şerefli bir mişti, » Bey Ediraeye girer gir- Tİ Gazetenin esas yarısile bir sütunun iki satırı ir (santim) sayılır. 2 Sayfasına göre bir santi» mina ilân fiatı şunlardır. 3-Bir santimde ( vasati (8) kelime — vardır. 4 ince ve kalın yazılar #atacakları yere göre sanlimle ölçülür. Beşinci Hemme manneğl » Ziya Şakir Bulgarlar, Ceph Ricate Başl Nihayet, nazırlar gelmiş, mec“ Mis salonunda içtima edilmiş, her kes fikrini söylemiş; başkumam- — Ordumuz taarruz kabiliye- Üne tamamen maliktir, Eğer si- Yasi mahzur görmüyorsanız der- Demesi üzerine taarruza karar verilmişti... Bu karar evvela, - si Yasi müzakerat için İstanbulda lunan - sabık Bulgar hariciye Dâzırı Naçeviçe tepliğ edilmiş, Bulgar ordusunun derhal Midye * Evez hattının gerisine çekilmesi lüzumu bildirilmişti, İki gün bek” Zaman, orduya derhal ileri hare- Tertip edilen hareket pilanı, edilmişti . Çatalca ve Bolayırdaki kuvvetler- ( den üç kol teşekkül etmiş Sağ <enah Abuk paşanın, merkez rşit paşanın kumandasında o” larak yürüyor, Bolayirdeki iki kolordudan teşkil olunan bir or” du da, sol cenahtan ilerliyordu. Bulgarlar kurnaz davranmışlar, ağırlıklarını derhal memleketlerine taşımışlar, cephelerden de adim Enver Bey başkumandan veki- line müracaat etmiş, ordu suvarisi müsaade İle hareket etmesine Ne vekili de, (ordu kumandanlığınca müsaade olunduğu O bir Z lığı) cevabını ver diyeceği olmadığı) si derhal nizamiye süvari livasının Önüne geçmiş, rem takip eden ade ile (Edirme)ye en bir alay İha ie r tamamen tahliye etmiş oldukları için bu harekât esnasında hiçbir gelmemişti. tesadüf olunan Perakende küçük (Bulgar müfre- askerlerini Börür görmez ya derhal kaçmış yan beş on Bulgar heferi de teslim oluvermişlerdi... meye bu suretle girişin bir hususiyeti varsa, o da (Türk ne- ei emi ve abiliye! göstermesi İdi. Bir günde yetmiş kilometroluk bir mesafeyi katetmek muvaffa- kiyetini kazanan bu kuvvet, harp görülmemiş bu n n minde yürüyüşle askerlik ale ihrax et mevki İTTİHAT . TERAKKİ — Her hakkı mahfuzdur — Kısım No. 23 ilemi — e am Enver Beg 3arköy ei bahsedildiği osnada- mez, İstanbula şu telgrafı çek- miştiz 3 (Buradayız. Burada kalacağız.) Bu iki cümle, biç şüphesiz ki (Fatibane bir vecize) idi. Nitekim gazetelerin ilk sayfalarında en büyük puntolarla yazılan bu iki cümle derhal halkın avam kısmı üzerinde Enver Eeye karşı yeni bir o perestiş uyandırıvermişti, Fakat; askerliğin rubunu da te mamen rencide etmiş, > er vi gücendirmişti. iz alan bir kumandanın, ifa ettiği hizmeti ciddi bir lisan ve resmi bir raporla kendi o amirlerine bildirmesi lâzımgelirken kiri in bu usule ehemmiyet Ver ii Ve gas tuhaf bir telgrafla vaziyeti gö! şekilde ilân etmesi resmi ve kef başlı mahafilde-cidiyetten çok — telâkkı edilmişti. Esasen Edirni > istirdadında | (zafer) ya ihtiva eden hiçbir hareket gp değildi. Edirneden sonra, ( Erken Kapanma Birçok Dükkân Sabipleri İtiraz Ettiler m Dükkânların erken seray daki karara rağmen tat Vi henüz tam bir iptizam i lememiştir. ü Del esnaf, bu karara es mekte, birçokları rar istemiştir... Diğer taraften kaza ŞE asakaylan yarın sabah m ler ivasetinde toplanarak Ne kii kapatılmaları hakkın- Nasıl Doğdu ?.. Nasıl Yaşadı?.. 10-8- 9844 o Nasıl Öldü? elerden Adım Adım amışlardı .. Mustafapaşa) civarında beş on fedainin Bulgar çetelerini takip ederken yaptıkları cesurane ve kanlı müsademeler istisna edilirse bütün bu velvele, adi bir (meşi- yeti askeriye) ye inhisar etmekte idi. Böyle olmakla beraber Enver Beye (Edirne fatihi) unvanı veril mişti. Bu mesele ister ciddi ve ister gayri ciddi olsun, Enver Bey için bir hak olabilirdi. Fakat ne kadar goriptir ki Cemal Bey de bu Şam likten kendisine bir bisse çıkarılmasını istemiş; (istir- dat) fikrini bizzat kendisinin ilham ve ihzar ettiğini iddia eylemişti. * Başkumandanlık, Harbiye Ne- zareti, Erkânıharbiyei Umumiye... bu üç makam, telâş içinde id Edirne fatihlerinin, hızlarını ala- mıyarak (o Bulgaristan (| içlerine doğru akınlar yapmıya teşebbüs edeceklerinden endişe ediliyor; böyle bir hareketin Avrupa dev- le'lerini Osmanlı hükümeti aley- hinde şiddetli muamelelere ma- ruz bırakmasından korkuluyorduü. Nihayet Enver beye verilen kat'i ve şedit emirlerle bu tehli- kenin önüne geçilmişti. Fakat, (Edirne fatihi) nammın karşısına bir de (Trakya fatihi) unvanı ika- me etmek isteyen Cemal bey, el altından idare ettiği gayri mes'ul bir kuvvekle : garbi Trakyanın. İs- tilâsını MN (Garbi Trak- ya hükümeti muvakkatei islâmi- yesi) namı altında bir hükümet teşkil olunarak bu hükümetin (Riyaseti mi2 hare iye ki cüne belediy! a 5 Karilerimizden özür dileriz: Dünkü nüsbamızda intişar eden vesika, ( Bahrisefit Kuvayı Mürettebe Erkânharbiyesine memur, Frkânıharp Binbaşısı © Mustafa Kemal Bey)in istifanamelerinden bir parçadır. Altın- daki yazın sehven unutulmuştur. Muhterem (karilerimizden özür dileriz. Affedildi Mübadil, Gayrimübadil Ve Göçebelere Ait Bir Karar Alâkadarlarâ gelen yeni bir tamime göre İS kanunu muci- bince mubadillere, o gayrimüba- ve göçebelere verilmiş diler Oy” ve. tarlalara ziraat t ve edevati bedelin di —. kalanların borçları eledi saretile iskân edi lenlerin ödeme müddetleri sekiz seneden yirmi sekiz seneye çıka” nlmış ve bunları peşin ödemek isteyenlerin de borçlarının yanar. affedildiği bildirilmiştir. 1 erdir. Geç kapatmak müsaadesi almak üzere belediyeye birçok isini müracaat etmiştir. Bunların variyetleri ayrı ayn tetkik edile- cektir. daki karar etrafında görüşecek. ... — > e Orman Baş istanbul A ve ml vu ile 2500 adet kestane çu Müdürlüğünden: x 52 buçuk kental köhne buğu 12/8/934 Pazar Imıştır. İzahat almak nü ihale edilmek Üzere giye e ve Ihale günü saat iki : iplerin Haliç Orman müracaat eyleme- istiyen talip bul Orman Müdüriyeti kalemine “4158,, Kıymetli Eserlerimizin Luvr Müzesinde İşi Ne? ( Baştarafı 1 inci sayfada ) bolmuştur. Bir muharririmiz, ka- yıplara Okarışan bu milyonluk eserlerden bir kısmını tesbit etmiş ve biz de isimlerile, fihrist numa- ralarile bu sütunlarda sıraya diz- miştik. (o Yalmz Nuruosmaniye kütüphanesinden (153) laymetli kitap meydanda yoktur. Bunlar yazı, tezhip, cilt ve eskilik nok- talarından değer biçilemiyecek ka- dar kıymetlidir. Bu eserlerin hepsinin isimlerini tesbit ettik. Ancak burada hepsini yazmak imkânsızdır. Şunu da haber vere lim ki geçenki yazımız, Maarif Vekâletini ehemmiyetle alâkadar etmiş, müfettişler kütüphaneleri dolaşarak (kaybolan kitapların macerasını tesbite başlamışlardır. Herhalde Maarif © Vekâleti, çok yerinde olan: bu alâkasını sonuna kadar götürecektir. Nuruosmaniye O kütüphanesin- den kaybolan eserlerden 24, 25, 26. 28 ve 32 numaralı kitaplar ceylan oderisi üzerine yazılmış mushaflardır. Yazılarının birçok- larda altın ile yazılmıştır. 25 numaradaki eserin Hazreti Alinin el yazım olduğunu fihristten öğre- niyoruz. (43) numarada kayitli olan kitap ( Elenacilülerbaa — Dört incil) isimli çok eski ve emsalsiz bir eser de gaiplere karışmıştır. (42) numaradaki cüz'üşerifte ta- mamen altınla yazılmıştı. (3024) numarada (( Acayibülmablökat ve Garaibülmevcudat) adlı Farisi bir kitap meşhur âlim Kazvinli Zekeriya bin Mehmedin emsalsiz bir.kitabı idi. eserler de Türk denizcisi piri reisin (Bahriye) leridir. Nuruosmaniye kütüphanesine nakledilen Bayrampaşa kitapları arasında (8) numaraya kayitli iki kıymetli cüz vardır. Bu cüzülerin eski Türk ve İslâm eserleri müze- sine nakledildiği fihristinin kena- rında yazılıdır. Fakat bu cüzlerin müzede (olmadığı anlaşılmıştır. Müzeye konmak için bir tezkere ile buradan alınmış ve keybok muştur. Bütün kütüphanelerin fibrist- lerindeki birçok kitapların yanına kurşun kalemile (bu kitap müze- dedir) kaydi yazılmıştır. Nuruosmaniye kütüphanesinde (45)e yakın bu çeşit kitap vardır. Acaba bu kitaplar hakikaten müzeye mi alınmıştır? Bunların çok ince ve sıkı bir tetkikten ge- çirilmesi lâzımdır. * Su cenderesini, su tulumbasını, oparlörü, kaloriferi garplıların ye- ni icadı zannederiz. Halbuki bun- ların mucidi Türklerdir. Diyarıbe- kirde (597) yılında hükümdarlık tahtına oturan Artık Joğullarından Ebülfeth Mahmut bin Mehmet bin Kara Arslanın teşvikile Ebuliy isimli bir Türk üstat ve amele reisi bunları kaşfetmiştir. Bütün bunları da (Eleami bey- nelilim velemel) isimli kıymetli bir eserinde minyatörlü oresimlerile beraber tespit etmiştir. Bütün dünyada bir eşi daha olmıyan ve Türklerin sınai medeniyet yolun- daki yükselişlerini gösteren bu eserde Ayasofya kütüphanesinin (8606) numarasında kayıtı idi. Fakat bu kıymetli ve eşsiz eserin bazı resimleri ve minyatörleri bugün Paristeki Luvr müzesinde- dir. Bir Fransız ve bir Val âleminden ögrendiğimiz bu haki buraya büyük bir tecssürle yanı yoruz. Bereket versin ki Topkapi sarayı müzesi müdürü Tahsin Bey saray kitaplarını tasnif ederken üçüncü Sultan Ahmedin kitapları arasında bu kiymetli eserden bir tane daha bulmuştur. Bu eser (602) tarihinde yazılmış ve resim“ lerini bizzat müelifi yapmıştır. Mü- hendislerimizi, mimarlarımız ve fizikcilerimizi pek yakından alâ“ kadar etmesi lâzım gelen bu eser bir Türk aliminindir. Kütüphanelerimizden aşırılan binlerce cilt bugün Avrupu kü- tüphanelerinde ve müzelerinde teşhir edilmektedir. Birçoklarırın üzerinde de kütüphanelerimizin mühürleri hâlâ durmaktadır. Kitap ve eser çalmak adi bir suçtur. Ticaret ve indei mücrimin mu' a veleleri yaptığımız devletlerd a ve meselâ Fransadan bu gibi eserlerimizi pekâlâ alabiliriz. Hır- sızlık mal bütün dünya kanunle-. rna göre nerede bulunursa bulun- sun sahibine aittir. Biz Maarif Vekâletimizden böyle bir teşeb-' büste bulunmasını rica edeceğiz. Viyanada Alman: ya Aleyhinde Tezahürat Viya, 9 (A. A.) — Dün akşe', Kırallar meydanında yüz binden faz x bir halk kütlesinin iştirakile Dolfüsü » hatıranına o muszzam (merasim ys« pılmıştır. Başvekil M. Şuşnig, müteveffa ' 7, Dolfüsü methüsena ve katilleri takk. ettikten sonra “hür ve mi Alman O Avusturyasının , menfaa namına bütün Avusturyahları ittihada davet eylemiştir. Başvekil Muavini Prens Starhem- berg de, Milli sosyalistlikle dalma mücadelâ edeceğini söylemiştir. M. Şuşnig Peştede i Viyana, 9 (A. A.) — Başvekil, meşhur bir piyesi seyretmek Üzerâ, Peşteye gidecek, Macar Başvekil ... Kıral Naibi ile görüşecektir. M.. Şaşniş'i bu seyahatinde 24) kişilik bir beyet muhafaza edecektir, Saat ücretleri Elektrik, su ve havagazi saat kire larının indirilmesi bususunda Nafın vekâletile alâkadar şirketler are i temaslar o yapılmaktadır. e Ücretlerin tenzili esas itibarile takarrür etmiştir. Bir Amele Yaralandı Kazlıçeşmede o Ahmet beyin | deri fabrikasında çalışan ame's Rifatın başına bir makine düşerek ağır surette yaralamıştır. Gümüşanede Gizli Nufus Kayd Gümüşane (Hususi) — Af kr- nunundan istifade edilerek nüf'» idarelerince kayıt edilen gizi nüfus miktarı şunlardır. (45) bir doğum, - (25) bin ölüm, (13) bin evlenme, ! eman Sahibinin Sesi Başmuşanniyesi FİKRİYE Hanım PANORAMA Bahçesinde | ş

Bu sayıdan diğer sayfalar: